W3C

World Wide Web Consortium fullbordar sitt kvalitetssäkringsarbete med en ny Recommendation

"Specification Guidelines" stöder framtagning av implementerbara tekniska standarder

Kontaktpunkt Amerika --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns också på engelska franska och japanska; se även listan över översättningar till andra språk).


http://www.w3.org/ -- 17 augusti 2005 -- W3C:s arbetsgrupp för kvalitetssäkring ("Quality Assurance (QA) Working Group") fullbordar sitt arbete med att denna månad färdigställa "Specification Guidelines" som W3C Recommendation, ett dokument som ger tydliga anvisningar till författare och redigerare om hur man skapar implementerbara tekniska specifikationer. Intressegruppen för QA fortsätter W3C:s fyraåriga informationsspridningsarbete genom ett antal olika epostlistor och med underhåll av online-verktyg för QA.

"Under många år har vi hört utvecklare efterfråga såväl standarder som sätt att utvärdera hur något följer en standard," förklarar Steve Bratt, W3C. "W3C:s QA-aktivitet har varit drivande i arbetet med att ta fram råd, riktlinjer och verktyg, vilket har hjälpt våra arbetsgrupper att skapa implementerbara specifikationer, som i sin tur underlättar för utvecklare att förstå och implementera W3C-teknologier. QA:s resultat kommer att vara grunden för arbetet med att kvalitetssäkra arbetet i W3C:s olika arbetsgrupper.

Kvalitetssäkring är kritiskt vid utveckling och användning av standarder

W3C startade QA-aktiviteten 2001, efter det att en mycket lyckad Workshop avhållits, en workshop som drevs av målen: att förbättra W3C-speficikationer genom att tillhandahålla råd och riktlinjer till W3C:s olika arbetsgrupper; att granska utkast till specifikationer m.a.p. hur de följer riktlinjerna; och att hjälpa W3C:s arbetsgrupper att ta fram testsviter och andra verktyg som stöder interoperabla implementationer.

W3C:s QA-grupp lyfter fram god konstruktionssed i en dokumentserie

I sitt arbete har arbetsgruppen för QA producerat sex dokument, bl.a. dagens Recommendation -- "Specification Guidelines". Genom att identifiera såväl krav som "god konstruktionssed" så underlättar "Specification Guidelines" för W3C och för andra författare av specifikationer att ta fram och beskriva teknologier på sätt som gör det lättare för utvecklare att implementera dem på ett avsett sätt. Arbetsgruppen för QA har också sammanställt mallar för såväl konformitetsvillkor som hela specifikationer.

Dessutom har arbetsgruppen för QA publicerat QA Framework Primer, QA Test FAQ, Variability in Specifications (ett Working Draft), och The QA Handbook. Ett av de mest kända och använda dokumenten som tagits fram är W3C Quality Assurance Matrix, en förteckning över 100 W3C-specifikationer, med länkar till konformitetsvillkor, testsviter och validerare.

W3C:s kvalitetssäkringsarbete stöds av W3C:s medlemmar och av utvecklare

W3C:s QA-arbete har haft fullt stöd av W3C:s medlemmar och av det större samfundet av utvecklare, alltsedan arbetet drogs igång. Bl.a. har Boeing, Microsoft, NIST, The Open Group, RealNetworks och Sun Microsystems varit engagerade i arbetet.

Eftersom det i webb-världen finns många med aktivt intresse för att skapa implementerbara specifikationer, men som kanske inte har möjlighet att lägga ner den mängd arbete som krävs för aktivt deltagande i arbetsgrupper, så har W3C skapat QA Interest Group. I denna intressegrupp deltar såväl W3C:s medlemmar som andra aktörer, och gruppen har haft en kritisk roll i arbetet med att att ta fram bättre formulerade specifikationer, testsviter och validerare. Webbutvecklare och webbdesigners har, genom att vara aktiva på W3C:s epost-lista "public evangelist", bidragit med praktiska och aktualiserade ideer om hur man kan förbättra specifikationer och utbildningsmaterial. Det arbete med programvara som startats av intressegruppen kommer att fortsätta, vilket säkrar tillgången till verktyg och validerare.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Nästan 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/