W3C

W3C:s Tillgängliga rika internettillämpningar (WAI-ARIA) 1.0 förbättrar tillgänglighet på den öppna webbplattformenhttp://www.w3.org/ — 20 mars 2014 — Idag uppnåddes ett stort steg i att göra webbinnehåll och tillämpningar tillgängliga för personer med funktionshinder. W3C har nu publicerat Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 som webbstandard (W3C Recommendation). Specifikationen – som tagits fram av W3C:s arbetsområde om tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI) – definierar olika insatser som kan åstadkomma större grad av tillgänglighet på fler plattformar, och dessa insatser kan nu tillämpas av de som utvecklar webbläsare, mediaspelare, mobila apparater, samt tekniska hjälpmedel för funktionshindrade. En introduktion till WAI-ARIA har publicerats som WAI-ARIA Overview.

"ARIA är ett generellt verktyg som kan användas för att stödja tillgänglighet inom många olika teknologier," säger Tim Berners-Lee, W3C:s direktor. "Det används nu inom HTML5, och byggs även in i andra W3C-specifikationer. I dagens dynamiska och interaktiva webbvärld, så är det viktigt att kunna informera tekniskt tillgänglighetsstöd vad de olika delarna av en webbsida innebär, så att användare med funktionshinder kan tillgodogöra sig innehållet effektivt."

WAI-ARIA hjälper till att minska gapet mellan de avancerade förmågorna i den öppna webbplattformen, och de teknologier som används för att stödja tillgänglighetskrav. Webbutvecklare konstruerar i allt större omfattning olika styrmekanismer i användargränssnittet, så att man kan få nytt webbinnehåll utan att behöva ladda om en hel webbsida. WAI-ARIA stöder interoperabilitet mellan olika webbläsare och tekniska hjälpmedel när man använder interaktiv funktionalitet, såsom expanderbara menyer och "drag-och-släpp". Detta ger kritiskt stöd för att uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, den internationella standarden om tillgänglighet på webbplatser och i webbtillämpningar.

Tillgänglighetslösningar för plattformar och apparater

"När vi nu firar webbens 25-årsdag, så blir det kritiskt att kunna erbjuda användbara, tillgängliga rika internettillämpningar på en växande skara av mobila apparater, alltifrån smarta telefoner till internet i bilen," säger Rod Smith, IBM VP för området Emerging Software Technologies. "När IBM introducerade denna teknologi på W3C, så var vårt mål att säkerställa en mer inkluderande rik webb. Med WAI-ARIA tas nu ett stort steg, genom att minska hindren för människor med funktionshinder, på alla apparater."

Med WAI-ARIA kan nu webben dra nytta av det tillgänglighetsstöd som finns på persondatorer. I sådana miljöer använder människor specialiserade tekniska hjälpmedel för att kunna styra sina datorer, vilka understöds av tillgänglighets-API:er, som är unika för alla operativsystem. Med WAI-ARIA blir samma typ av information direkt åtkomliga för webbtillämpningar.

Som del av dagens annonserade nyheter, så har W3C även publicerat WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide, som beskriver hur WAI-ARIA relateras till tillgänglighetsfunktionalitet på olika plattformar; visar hur webbläsare och mediaspelare och mobila tillämpningar kan dra nytta av sådan funktionalitet. Innehållsförfattare som använder WAI-ARIA kan nu på ett enklare sätt återanvända samma webbinnehåll på olika plattformar, utan att förlora stödet för tillgänglighet.

Framväxande implementeringar

Under framtagning av standarderna har testning av implementationer visat att det finns omfattande stöd i populära webbläsare. Mer detaljerad information om detta återfinns i implementationsrapporten.

"Vi har sett stora framsteg i kvalitet och täckningsgrad för ARIA-implementationer i webbläsare, mediaspelare och mobila apparater under de senare delarna av specifikationsarbetet med ARAI, och då nu standarden har fullbordats så ser vi fram emot bred implementering," säger Janina Sajka, ordförande i arbetsgruppen Protocols and Formats. "ARIA ger webbutvecklare en teknologi som är lämpad att användas då man vill erbjuda stabilt tillgänglighetsstöd i moderna webbtillämpningar, liksom för att snabbt och enkelt åtgärda tillgänglighetsbrister i gammalt webbinnehåll."

Varför W3C

För 20 år sedan skapade Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare, World Wide Web Consortium (W3C) som ett forum för att leda framtagningen av öppna standarder som skall säkerställa webbens långsiktiga tillväxt. W3C är ett leverantörsoberoende forum, i termer av sin ansats, och har en policy om att patent på teknologin skall vara avgiftsfri. W3C:s arbeten genomförs på ett öppet sätt, med insyn för alla. Dessutom är atta W3C:s standarder åtkomliga utan avgift, för att uppmuntra snabbt upptag av näringslivet. Som helhet kan man därför säga att W3C med sina medlemmar transformerar webben till en öppen webbplattform, som kan användas för att leverera tjänster och rika tillämpningar för breda verksamhetssektorer, som mobila tillämpningar, betalningar, television, publicering och transport.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Den öppna webbplattformen är ett viktigt fokus för arbetet. Fler än 375 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, Beihang University i Kina, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om arbetet med webbtillgänglighet [Web Accessibility Initiative]

W3C:s Web Accessibility Initiative (WAI) arbetar med organisationer världen över för att göra webben mer tillgänglig för personer med funktionshinder och för äldre människor. WAI arbetar med tillgänglighet på webben genom att säkerställa att webbteknologier stöder tillgänglighet; utveckla riktlinjer för konstruktion av webbinnehåll, webbläsare, mediaspelare och författarverktyg; tra fram resurser för att stödja bättre utvärderingsverktyg; ta fram resurser för utbildning och informationsspridning; och samordnar verksamheten med FoU-verksamhet som kan påverka framtida tillgänglighet på webben. WAI stöds till del av U.S. Department of Education's National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR), Europakommissionens Information Society Technologies Programme, Adobe Systems, Deque Systems, Hewlett-Packard och IBM. Mer information hittas på http://www.w3.org/WAI/

Mediakontakt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447