W3C OGC logo

W3C och OGC samarbetar om rumslig data på webben6 januari 2015 — W3C och Open Geospatial Consortium (OGC) meddelar idag att ett nytt samarbete startar, med målet att förbättra interoperabilitet och integration av rumslig data på webben. Rumslig data — beskriver geografisk position på jorden för naturliga eller konstruerade objekt — berikar lokalitetsberoende tjänster, nätbaserade kartor, journalism, vetenskaplig forskning, offentlig verksamhet, Internet-av-apparater, och många andra tillämpningar. En uppskattning är att enbart i USA genererar rumslig data och associerade tjänster ett mervärde av $1.6 biljon USD årligen.

”Platsinformation ger ett sammanhang till en stor del av informationen på dagens nät, men är också av kritisk betydelse för den framväxande världen av sammankopplade apparater,” säger Ed Parsons, Geospatial Technologist på Google. ”I och med detta samarbete hoppas vi göra rik hantering av rumslig information till en fundamental komponent i webben.”

Rumslig data är en viktig komponent i stora delar av vår verksamhet och vårt beteende, och därför är det av värde att göra det lättare att integrera sådan data i webbaserade databaser och tjänster. Man kan även idag t.ex. använda ett GIS-system för att hitta ”närmaste restaurang”, men det är fortfarande svårt att koppla information om restaurangens plats till bedömningar och kommentarer om den som gjorts på webben. På samma sätt kan begrepp som ofta används på webben, t.ex. ”De förenade kungadömena”, kanske inte matchas mot de geografiska begrepp som definieras i ett GIS-system, vilket medför att webbutvecklare inte kan utnyttja informationen i ett GIS-system. Genom att överbrygga gapet mellan GIS-system och webben, så skapas en nätverkseffekt som berikar båda världarna.

”Platsinformation har en viktig roll i BBC Online, inte minst för vårt uppdrag att erbjuda aktuell information om väder, resor och lokala nyheter,” säger Chris Henden, ansvarig för platsbaserade tjänster vid BBC Future Media. ”Det är av vikt för alla delar av tjänsten, från kartor som visar viktiga platser under första världskriget, till detaljerad information för aktuella nyheter. Vi hämtar data från olika tredjepartskällor, som vi sedan transformerar, kurerar och gör tillgängliga för våra användarnära tjänster. Det finns ett märkbart gap mellan å ena sidan världen av geografisk data för specialister och å andra sidan webben som helhet. Att ständigt behöva överbrygga det gapet kan kräva kostsamma och upprepade insatser, och sådant arbete lyckas inte alltid, eller kan t.o.m. vara omöjligt. Av sådana skäl välkomnar vi detta nu annonserade samarbete mellan OGC och W3C.”

Vid Workshop on Linking Geospatial Data, (mars 2014, organiserad av OGC och W3C, i samarbete med brittiska UK Government Linked Data Working Group, Google, och Ordnance Survey, som är det brittiska lantmäteriet) diskuterade fler än 100 deltagare dessa och andra utmaningar. Scenarier, allt från hantering av data i insatsen för kärnkrafthaveriet i Fukushima till användning av rumslig data för att skapa nya tjänster utgående från existerande rumslig och historisk data i Nederländerna illustrerade en bred uppsättning utmaningar och fördelar med integration av data.

Dagens annonserade samarbete, som baseras på slutsatser från den ovan nämnda workshopen, skall göra det möjligt för leverantörer av rumslig data, för leverantörer av tjänster som konsumerar sådan data, och för tillämpningsutvecklare att skapa en delad syn på hanteringen av data, och reducera kostnaden för att integrera rumslig data på webben. Genom detta samarbete kommer geodata-världen och webbvärlden att dokumentera användningsfall och krav, utveckla goda konstruktionsprinciper för publicering av rumslig data på webben, och formulera teknologier som kan bli W3C-standarder och OGC-standarder.

”Genom detta samarbete kan vi säkerställa att offentliga sektorn och forskningsorganisationer har ett sätt att öppna upp sina rumsliga data , så att dessa kan användas på ett enkelt sätt av forskare, näringsliv och medborgare,” säger Dr Kerry Taylor, Principal Research Scientist vid australiensiska forskningsorganisationen CSIRO.

Richard Carne, Chief Digital Officer vid MetOffice tilllägger, ”Då efterfrågan på nätbaserade väderlekstjänster ökar, så kommer dessa gemensamma insatser att möjliggöra praktiska och användbara standarder för integration och kommunikation av platsberoende data.”

Deltagare i arbetsgruppen kommer att utvärdera användning av länkad data vid komplex vidareutveckling och integration av rumslig data. En ansats byggd på länkad data gör det möjligt att producera data oberoende av varandra, och sedan enkelt integrera heterogen data från olika källor.

”Vi har använt länkad data — bland annat tidiga resultat från ontologiarbetet i W3C;s Semantic Sensor Network och OGC:s GeoSPARQL — för att övervaka och styra grundvattennivåer som påverkar känsliga arkeologiska fyndområden,” säger Linda van den Brink från Geonovum, den holländska regeringens standardiseringsorganisation för geospatial data. ”Vi visade att när man på ett enkelt sätt kan uttrycka platsdata i länkad data, så kan man kombinera geografisk information med annan data, och upptäcka ny information utan stor extrakostnad.”

För detta arbete har såväl W3C som OGC skapat varsin arbetsgrupp för Spatial Data on the Web [W3C] [OGC]. Dessa arbetsgrupper, som båda har Ed Parsons och Kerry Taylor som ordföranden, kommer att samverka med varandra och publicera gemensamma leverabler.

W3C:s del av arbetet kommer till en del att stödjas av projektet SmartOpenData.

Slut på pressrelease

Om Open Geospatial Consortium [OGC]

OGC är ett internationellt standardiseringskonsortium för geospatial data, med fler än 500 deltagande företag, myndigheter, forskningsorganisationer och universitet, vilka deltar i en konsensusbaserad process för att utveckla öppet tillgängliga standarder. OGC-standarder stöder interoperabla lösningar som skapat ”geo-medvetande” för webben, trådlösa och platsbaserade tjänster, samt för IT i allmänhet. Besök OGC:s webbplats på http://www.opengeospatial.org/.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Ett viktigt fokus för dagens arbete är den öppna webbplattformen. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, Beihang University i Kina, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

För W3C, Ian Jacobs: <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447

För OGC, Denise McKenzie: <dmckenzie@opengeospatial.org>, + 44 7581 118189