W3C logoWeb Accessibility initiative

WAI: Strategier, riktlinjer, resurser för att göra webben tillgänglig för personer med funktionshinder

Om översättningen

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "Contacting Organizations about Inaccessible Websites" (http://www.w3.org/WAI/users/inaccessible.html).

Originallöversättning har gjorts (januari 2012) av Olle Olsson, (olleo@w3.org) på Svenska W3C-kontoret.

Översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, skickas till svenska W3C-kontoret, w3c-sics@sics.se, och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen (http://www.w3.org/WAI/users/inaccessible.html).

Kontakta organisationer om otillgängliga webbplatser

Innehåll på denna sida

Översikt

Denna sida ger tips om steg som hjälper dig att rapportera om webbplatser med tillgänglighetsproblem:

  1. Identifiera viktiga kontaktpunkter
  2. Beskriv problemet
  3. Följ upp om så behövs

Andra tips är till exempel:

Introduktion

Om du delger en organisation dina synpunkter, så kan det bidraga till att webbplatsers tillgänglighet förbättras för dig, och även för många andra personer som använder dessa webbplatser. Webbplatsägare har många olika typer av prioriterade behov vad gäller modifieringar av en webbplats, och ju mer en organisation hör talas om tillgänglighetsproblem från personer som använder deras webbplats, desto mer troligt är det att tillgänglighet blir ett högprioriterat område. Att ge positiva synpunkter är också värdefullt, inte bara kritiska synpunkter.

Vissa webbplatsägare är inte ens medvetna om hur viktigt det är att göra sina webbplatser tillgängliga. I många länder finns det nationella policies om att webbplatser måste vara tillgängliga. FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter säger att personer med funktionshinder har en rättighet att komma åt information och tjänster på Internet. Dessutom medför tillgängliga webbplatser affärsnytta för sina webbplatsägare, och även fördelar för personer utan funktionshinder.

Detta dokument ger råd om hur man uppmuntrar organisationer att göra sina webbplatser tillgängliga, i synnerhet när du upptäcker tillgänglighetshinder på en webbplats. Även om de flesta tillgänglighetshinder orsakas av dålig webbplatsdesign, så kan några tillgänglighetsproblem bero på inställningar i din webbläsare eller i ditt tekniska hjälpmedel. Om du vill få hjälp med att anpassa din egen webbläsare och dator så att det blir lättare att använda webbplatser, läs då Better Web Browsing: Tips for Customizing Your Computer.

Tänk på din ansats

När du ska kontakta en organisation om något tillgänglighetsproblem, tänk då på vilken ansats som kan ge de effekter du vill ha. Den ton du använder i dina e-postbrev, i telefonsamtal, eller i andra sätt att kommunicera kan påverka hur människor reagerar och svarar.

Tänk på att det finns många olika orsaker till varför webbplatser inte är tillgängliga. Vissa organisationer har inte kunskap om tillgänglighet, och vet inte hur de kan göra sina webbplatser sittgängliga. Andra håller just på att lära sig vad tillgänglighet är, och försöker göra sin webbplats tillgänglig, men de kanske ännu inte lyckats på ett fullgott sätt. Och det finns vissa organisationer som väljer att inte göra sina webbplatser tillgängliga.

När du första gången kontaktar en organisation, så är det i de flesta fall bäst att anta att de inte känner till de tillgänglighetshinder som finns på deras webbplats. På basis av deras svar, och på vad du får veta om organisationens inställning vad gäller tillgänglighet, så kan du modifiera din ansats och som nästa åtgärd välja en som har störst sannolikhet att få önskade effekter.

Be andra om hjälp

Om du inte känner dig kunnig nog vad gäller användandet av webbplatser eller av tekniska hjälpmedel, fundera på om du bör be någon annan att hjälpa dig förstå det problem du identifierat, och att hjälpa dig kommunicera detta till webbplatsägaren.

Om du inte känner dig bekväm med att ta direktkontakt med en organisation som har en otillgänglig webbplats, fundera på om det är bäst att be andra om hjälp. Det finns grupper som företräder personer med funktionshinder, äldre personer, eller andra grupper i samhället, och de kan vara intresserade av att ta kontakt med organisationer om deras otillgängliga webbplatser.

Uppmuntra tillgängliga webbplatser

Fundera även på att ge positiv feedback och att ge uppmuntran till organisationer som lyckats väl med att göra sina webbplatser tillgängliga och lättanvända för personer med funktionshinder och för äldre personer. Positiv feedback kan motivera individer och ge stöd åt dessa organisationer att även framledes arbeta för tillgänglighet. Organisationer som ännu inte investerat i webbtillgänglighet kan kanske lockas av den uppskattning de ser att andra får för sina webbplatser.

Identifiera viktiga kontaktpunkter

Det är bäst att ta reda på den person som är ansvarig för den webbsida eller tillämpning som är otillgänglig, eller den person som är ansvarig för tillgänglighet inom organisationen. Om det är svårt att identifiera en sådan person, använd då någon annan kontaktperson som du lyckats identifiera. Leta efter länkar på webbsidan, som ser ut som något i stil med:

Några länkar kan vara e-postadresser, och andra leder till webbformulär eller andra sätt att kontakta organisationen.

Om du inte hittar kontaktinformation på webbplatsen, så kan du leta på andra ställen, t.ex.:

Beskriv problemet

För att hjälpa organisationen att diagnostisera och åtgärda tillgänglighetshinder, så bör du tydligt beskriva var problemet uppstod, vad problemet är, vad du försökte göra, och vilken dator och programvara du använde. Helst bör du även skicka med en skärmdump av webbsidan där problemet uppträdde.

Var är problemet?

Bifoga webbadressen (det som kallas URL), eller en beskrivning av sidan.

T.ex.

Exempel på en webbadress (URL):

Exempel på beskrivningar av sidan:

Vad är problemet?

Ge detaljer som beskriver vad du försökte göra, och varför det var svårt eller omöjligt att genomföra det.

T.ex.

Exempel på problembeskrivningar:

Vilken dator och programvara använder du?

Ange specifika fakta om din dator och din programvara. Om du inte vet vad dessa fakta kan vara, så kanske en vän, släkting eller kollega kan hjälpa dig. Annars kan du hoppa över denna del av texten.

Ange:

Om följande verkar ha att göra med det problem du upptäckt, ange även:

T.ex.

Exempel på detaljerad information om dator och programvara:

Även om du inte känner till alla detaljer, så bör du ändå ange det du faktiskt vet.

T.ex.

Exempel på enkla beskrivningar:

Observera:Ge inte ifrån dig personlig information, såsom lösenord, med e-post eller på annat sätt. Avslöja inte information som du inte vill att andra ska ta del av.

Informera om var mer information kan hittas

Fundera på om du ska informera en organisation om att följande resurser finns, vilka kan hjälpa dem att förstå problemen med tillgänglighet på webben:

Begär att få svar

Bed organisationen att de bör ge dig ett svar, och ange hur du vill att de skall kontakta dig, till exempel via e-post. Om du tycker det är lämpligt, så kan du ange ett telefonnummer som de kan använda om de vill få mer information om ditt problem.

Följ upp om så behövs

Ansvarstagande organisationer kommer att informera dig om vad de kan/ska göra. Ibland kan det vara nödvändigt att du tar uppföljande kontakt med dem.

Deltag i uppföljning

Webbplatsutvecklarna kan behöva mer information från dig, för att de skall kunna diagnostisera och åtgärda problemet.

Spara anteckningar inför uppföljning

Du kan behöva anteckningar om vad du gjort, om du senare beslutar dig för att själv följa upp ärendet. Specifikt:

Få ett svar

Organisationer kan ha olika kulturer och system för att hantera korrespondens och för att hantera synpunkter och klagomål. Några organisationer kan svara snabbt, men andra kan arbeta långsammare, på grund av sin storlek eller sina interna processer. Till exempel kan offentliga myndigheter och stora organisationer ha en policy att de skall ge svar inom fyra veckor.

Ibland kan du få ett svar som egentligen bara är en bekräftelse att organisationen har mottagit ditt besked. Detta kan ha blivit automatiskt genererat, vilket är vanligt då du använder ett webbformulär for att skicka in dina synpunkter. Organisationen bör senare följa upp med ett direkt svar på dina synpunkter.

Ibland har inte organisationerna kunskap om tillgänglighet, och kanske inte riktigt förstår vad du åsyftar. De kanske antar att du har problem med din webbläsare eller dina tekniska hjälpmedel.

Om du inte får ett tillfredsställande svar inom rimlig tid, så bör du fundera på att vidtaga andra åtgärder, vilket beskrivs nedan. Lägg märke till att i vissa fall kan organisationen ha åtgärdat det du klagade på utan att meddela dig om detta.

Andra åtgärder du kan vidtaga

Om du upplever att organisationen inte har åtgärdat problemet på ett vettigt sätt, så kan du fundera på vad som kan vara rimligt att du gör, t.ex.


Exempel på e-postbrev

Du ska anpassa dessa exempel så att de motsvarar den aktuella situationen.

E-postmall

I mallen nedan förekommer [tips] i kantiga parenteser, och där är det tänkt att du skall ge specifik text.

Ärende:Problem med [webbplatsen XYZ]

Till [namn eller yrkesroll för den person som du skriver till]

Jag har stött på problem på webbsidan [webadress (URL), eller beskriv sidan där problemet dyker upp]
Jag försökte att [beskriv vad du försökte göra på deras webbplats].
Problemet var [beskriv vad du inte fick att fungera eller vad som inte fungerade som du förväntat dig].
Det medförde att jag inte kunde [beskriv vad du hade hoppats göra på deras webbplats].
[valfritt: "Jag stöter inte på problem då jag använder " [beskriv en liknande webbplats som fungerar för dig].

Här är lite information som kan hjälpa er att diagnostisera och åtgärda detta problem. Jag använder [ditt operativsystem]
med [din webbläsares namn och version].
Jag använder också [beskriv dina tekniska hjälpmedel eller inställningar som du ändrat - om detta är relevant].

Om ni vill veta mer om webbtillgänglighet, så kan ni titta på "Tillgänglighet - W3C" på http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility.html [valfritt: ange andra referenser]

Jag ser fram emot att ni eliminerar tillgänglighetshindren på er webbplats. Kontakta mig på [telefonnummer, eller e-postadress nedan] om ni vill få mer information av mig.

Med vänlig hälsning,
[ditt namn och kontaktinformation]

Exempel på e-postmeddelande 1

Ärende: Problem med Citylights webbsida för biljett

Till Citylights marknadsansvarig

Jag har stött på några tillgänglighetsproblem på er webbplats.

Nyligen besökte jag er webbsida för biljettinköp (http://www.cl.example.com/tickets/mank.html) då jag letade efter biljetter till Thelonius Mank. Jag kunde inte använda den sidan, eftersom det var svårt att läsa den gråa texten ovanpå svart bakgrund.

Ni kan hitta information om webbtillgänglighet på webbsidan
http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility.html

Eftersom jag gillar de evenemang som CityLights arrangerar så skulle jag vara glad om ni kunde åtgärda det problemet. Tala om för mig när det är åtgärdat. Om ni vill att ha mer information från mig, så kan ni skicka mig ett e-postbrev.

Med vänliga hälsningar, Maria

Exempel på e-postmeddelande 2

Ärende: Tillgängligheten hos Citylights nyhetssida

Ärade direktör för Citylights.

Er nyhetssida (http://www.cl.example.com/news/news.html) är inte tillgänglig. Jag lyssnar på webbsidor med skärmläsaren NVDA (version 0.6). Jag använder Windows Vista och Internet Explorer 8.

Min kollega har berättat för mig att ni hade information om en värmebölja, så jag besökte er nyhetssida. Men det var något underligt som hände. Jag hittade en mening om värmebölja och temperatur, men sedan var det något om en man med ett fiolfodral. En stor del av sidans innehåll verkade hopblandat, och det var förvirrande för mig att lyssna på det. Det verkar som om sidan inte är skriven på ett linjärt ordnat sätt, vilket krävs för att jag, och andra som använder skärmläsare, kan förstå vad innehållet är.

Det ser dessutom ut som om er nyhetssida inte har några rubriker. Rubriker är viktiga för förståelse, eftersom jag använder dem för att få en sammanfattning av sidan, och för att kunna navigera till de olika texterna.

På följande sidor (från W3C) finns en hel del hjälpande information om tillgänglighet:

Jag skulle uppskatta om ni kan tala om för mig när problemen är åtgärdade.

Med vänlig hälsning Noriyuki

Exempel på e-postmeddelande 3

Subject:Problem med att ta del av Citylights enkät

Hej Citylights,

Jag gillar era historier, men inte era enkäter! Jag kan inte riktigt använda en mus, eftersom mina armar inte fungerar så bra. Vanligen använder jag tabuleringstangenten för att navigera mellan sidor. Men på er sida med enkäter så kunde jag med tabulering bara komma till frågan om hur många bilar vi har. När jag ändå försökte använda musen för att besvara frågan "var bor du", så kunde jag inte klicka på orden på det sätt som jag kan göra på andra webbplatsers formulär. Jag var tvungen att klicka i den lilla cirkeln framför orden.

Om det kan vara till någon hjälp att diagnostisera och åtgärda problemet, så har jag en WinXP laptop och använder webbläsaren Opera version 8.

Om ni vill ha lite mer bakgrundsinformation om tillgänglighetsfrågor, so kolla på www.w3.org/standards/webdesign/accessibility.html

Förresten, om ni gör er webbplats tillgänglig, så ger det dessutom många fördelar för Citylights. Se t.ex. Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization (www.w3.org/WAI/bcase/Overview.html).

Det vore bra om ni kunde tala om för mig när ni har åtgärdat dessa problem. Om jag kan vara till hjälp i detta, kontakta mig då på telefon 12-345-6789.

Med kära hälsningar,
    Jasmine

[CC: Ryggmärgsskadades Förbund]