W3C

World Wide Web Consortium publicerar "Architecture of the World Wide Web, Volume One" som en W3C Recommendation

Webbens grundläggande arkitekturprinciper beskrivs och förklaras

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(Finns även på engelska, franska och japanska)
Uttalanden finns även tillgängliga.

http://www.w3.org/ -- 15 december 2004 -- World Wide Web Consortium meddelar att "Architecture of the World Wide Web, Volume One" nu publiceras som en W3C Recommendation. Författarna av detta dokument, W3C:s Technical Architecture Group (TAG), har dokumenterat de arkitekturprinciper som gör att dagens webben fungerar bra, och som bidrar till att bygga en bättre webb för morgondagen.

Teknisk arkitekturgrupp förädlar vardaglig vishet

I november månad 2001 svarade W3C upp mot ett allmänt önskemål från webbvärlden och från W3C:s medlemmar att dokumentera en beskrivning av webbens arkitektur. Olika aspekter på arkitekturen har beskrivits och debatterats många gånger tidigare, men de övergripande principerna som får vår webb att fungera, och fungera bra, de principerna har inte tidigare beskrivits i ett sammanhållet dokument av en grupp erkända experter, noggrant granskat av webbvärldens intressenter.

"Alla TAG-deltagare, tidigare och nuvarande, har bidragit på olika sätt till konstruktionen av webben," säger Tim Berners-Lee, W3C:s ledare och vice ordförande i TAG. "I detta arkitekturdokument betonar de vilka karaktäristika som måste bevaras då ny teknologi tas fram. De har observerat de tillfällen då existerande system inte fungerat tillfredsställande, och därmed påvisat någon slags brist. Detta dokument är en koncis sammanfattning av insikter som vuxit fram i webbvärlden."

Bred granskning av webbintressenter garanterar praktisk relevans

Gruppen TAG genomförde sitt arbete på en aktiv och öppen epostlista, vilket bidrog till att den framväxande beskrivningen av webben speglade de konkreta utmaningar utvecklare konfronteras med. I vissa fall identifierades principer som har bred tillämpbarhet. I andra fall gällde principerna för en begränsad domän, eller avspeglade balansering mellan motstridiga krav. TAG dokumenterade de fall där speciella överväganden behöver göras, för att därmed ge möjlighet åt teknologiutvecklare att fatta välgrundade beslut. "Diskussionerna skapade en fördjupad förståelse av de konstruktionsprinciper som webben baseras på," säger Chris Lilly, medlem i TAG, "och i arkitekturdokumentet utkristalliserades denna uppnådda gemensamma insikt i en form som är allmänt tillgänglig."

Kunskap om viktiga konstruktionsprinciper för webben skall inte stanna i en liten grupp av utvecklingsexperter. Genom att samla in och debattera olika frågor i ett öppet forum så har TAG kunnat dokumentera och förtydliga de principer som visat sig vara stabila och som är brett implementerade. I takt med att webben fortsätter att växa i oanad takt, så behöver nya generationer av utvecklare få tillgång till en koncis beskrivning av viktiga konstruktionsbegrepp. Framtida utvidgningar kan då dra fördel av att det finns en säker och skalbar grund för webben. Det är positivt att på vissa universitet har dokument från TAG redan tagits upp som läromedel på kurser om distribuerade system, och inom vissa industrier har principer redan påverkar produktdesign.

Författarna representerar bred expertis om webb- och tillämpningsteknologier

De åtta deltagarna i W3C Technical Architecture Group (TAG), utvalda av W3C:s medlemsråd ("Advisory Committee") och utsedda av W3C:s ledare är Dan Connolly (W3C), Paul Cotton (Microsoft), Roy Fielding (Day Software), Chris Lilley (W3C), Noah Mendelsohn (IBM), Norman Walsh (Sun Microsystems), och co-Chairs Stuart Williams (Hewlett-Packard) och Tim Berners-Lee (W3C). Tidigare TAG-medlemmar är Tim Bray (Antarctica Systems), Mario Jeckle (DaimlerChrysler), och David Orchard (BEA Systems). Norm Walsh och Ian Jacobs (W3C) har arbetat som sekreterare.

Arkitekturarbetet fortsätter

Volym 1 av webbarkitekturdokumentet har klart höjt nivån på arkitekturområdet, då den dokumenterar väletablerade principer som är grundligt förstådda och beprövade. Dessutom följer TAG en uppsättning intressanta principer som för närvarande provas i framväxande områden. Kommande publikationer från TAG bygger på volym 1, och tar in erfarenheter från arbete med integration av webbtjänster, den semantiska webben och den mobila webben. En sammanhållen webbrymd är något som alla drar fördel av. Detta mål kan bara uppnås om alla webbens delar samverkar på ett harmoniskt sätt.

Nyval till de fyra lediga platserna i TAG börjar idag och avslutas vid mitten av januari 2005. W3C:s rådgivande kommittee ("Advisory Committee") kommer att under denna tidsperiod rösta på kandidater. Berners-Lee har redan nominerat Vincent Quint (INRIA) att ha den speciellt reserverade platsen i gruppen.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/