W3C

W3C startar inkubatoraktivitet

Nya möjligheter för undersökande tekniskt arbete inom W3C

Kontaktpunkt Amerika --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Finns även på engelska, franska och japanska; dessutom översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 8 februari 2006 -- Idag meddelar World Wide Web Consortium (W3C) att inkubatoraktiviteten ("Incubator Activity") startats, en satsning som skall underlätta framtagande av nya webb-relaterade teknologier och som kompletterar den vanliga W3C-processen för att ta fram Recommendations. Genom denna inkubatoraktivitet erbjuds W3C:s medlemmar och webbvärlden i stort en ny strömlinjeformad process för att spekulera kring och utveckla intressanta och kanske kontroversiella idéer som (ännu) inte är accepterade som lämpliga för standardisering.

"Genom inkubatoraktiviteten kan nu W3C:s medlemmar och inbjudna experter kombinera explorativt teknologiarbete med de välfungerande resurser som W3C tillhandahåller, och se vad idéerna kan ge", förklarar W3C:s CEO Steve Bratt. "Vi ser redan ett flertal förslag som är lämpliga kandidater att bedrivas inom W3C:s Incubator."

Den första inkubator-gruppen skall arbeta med innehållsetiketter, "Content Labels". De W3C-medlemmar som stöder denna inkubatorgrupp är @semantics; Internet Content Rating Association (ICRA); Institute of Informatics & Telecommunications, NCSR; Institute for Learning and Research Technology (ILRT); University of Bristol; Segala; T-Online; Vodafone; och Yahoo!

W3C erbjuder ett nytt sätt att driva explorativt arbete

Den existerande W3C-processen för framtagande av Recommendations har fungerat ypperligt som ett medel för att ta fram grundläggande standarder för webben. Denna process underlättar skapandet av högkvalitativa standarder som avspeglar konsensus mellan W3C:s medlemmar, W3C:s egen personal och webbintressenter i stort. Samverkan inom olika grupper, interoperabilitetstestning och grundlig granskning är viktiga aspekter på processen för Recommendations.

Det stora webbsamfundet har också strävat efter att kunna bedriva explorativt arbetet inom ramen för W3C. Inkubatoraktiviteten har konstruerats för att göda nya idéer som kanske kan bidraga till arkitekturen hos den framtida webben, liksom stödja undersökningar av teknologier som traditionellt betraktas höra till applikationslagret. Den nya strömlinjeformade processen gör det möjligt att starta upp fokuserade grupper med intresserade W3C-medlemmar och inbjudna experter som en inkubatorgrupp ("Incubator Group", XG) -- arbete som utmynnar i en "Incubator Group Report". Inkubatoraktiviteten har organiserats för att göra det lätt att flytta över arbete till den normala processen för Recommendations, i de fall att det finns stöd för standardisering av de teknologier som undersökts.

Den första inkubatorgruppen studerar innehållsetiketter

Uppdragsbeskrivningen för W3C Content Label Incubator Group specificerar att målet för gruppen är att finna "ett sätt att göra uttalanden om en resurs eller en uppsättning resurser. För att vara tillförlitlig skall etiketten innehålla påståenden som kan utvärderas mekaniskt".

"Denna XG syftar, i grund och botten, till att göra det lätt för innehållsleverantörer att publicera information om viktiga egenskaper hos innehåll som publiceras på webben. Detta underlättar för sökmotorer, aggregerare och andra system att personalisera det innehåll de levererar till slutanvändare", förklarar Phil Archer, CTO för ICRA. "Våra första användningsfall handlar om sådant som lämplighet för mobila apparater, hur de uppfyller tillgänglighetskrav, tillitsmärkningar, lämplighet för användning i skolor, samt något som ligger i ICRA:s intresse: lämpligt för barn".

Gruppen planerar att publicera sina leverabler inom ett år.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/