W3C

W3C XQuery 1.0 och XSLT 2.0 är nu standarder: stöd för att söka, transformera och hämta XML- och relationsdata

Nya öppna webbstandarder har redan brett industristöd

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Finns även på engelska, franska och japanska; dessutom översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 23 januari 2007 -- W3C har nu publicerat åtta nya standarder inom XML-familjen, för att förstärka stödet för sökning, transformation och åtkomst till XML-data och andra dokument -- standarder som är välgrundade i implementationserfarenhet och som dragit nytta av många synpunkter från leverantörer och användare. Nyckelspecifikationerna är XQuery 1.0: An XML Query Language, XSL Transformations (XSLT) 2.0 och XML Path Language (XPath) 2.0 -- se fullständig förteckning nedan.

Dessa nya webbstandarder kommer att spela en viktig roll i verksamhetssystem, genom att de knyter samman databaser med webben. XQuery stöder sökning och extraktion av allt från korta minnesanteckningar och webbtjänstmeddelanden, till sökning i terbytestora databaser. XSLT 2.0 erbjuder nya funktionaliteter som går utöver det som XSLT 1.0 tillhandahåller -- transformation och formatterad presentation av XML-dokument. Båda specifikationerna utnyttjar XPath 2.0, som även den ger mer funktionalitet än sin föregångare.

W3C:s arbetsgrupp för XSL och arbetsgrupp för XML Query, som skapade dessa specifikationer, har tagit hänsyn till tusentals kommentarer från implementatörer och andra intressenter, för att säkerställa att specifikationerna svarar upp mot behoven i olika användningssammanhang.

XML Query 1.0 förenar databas- och dokumentvärldarna

XML Query (XQuery) beskriver ett frågespråk för XML-data.

"XQuery kommer att fungera som ett uniformt gränssnitt för access till XML-data, svarande mot den roll SQL har för relationell data", säger Don Chamberlin (IBM Almaden Research Center), en av uppfinnarna av SQL-frågespråket, och en av redaktörerna för XQuery 1.0. "Eftersom praktiskt taget all information kan representeras i XML, så förväntar jag mig att XQuery kommer att spela en central roll då information från olika källor skall sammaställas. Företag i ett stort antal industrisektorer kan använda XQuery för att ställa samman strukturerad och semistrukturerad information, så att de kan bearbetas på ett uniformt sätt".

Arbetsgruppen för XML Query har inventerat fler än fyrtio implementationer av XQuery och avrapporterat hur fjorton av dessa klarar en testsvit som innehåller fler än 14 000 testfall, vilket är ett imponerande bevis för interoperabilitet. XML Query finns redan tillgänglig i produkter från alla större leverantörer av relationsdatabasteknologi, liksom i många produkter för XML-specifika databassystem, middleware, redigeringssystem för XML, samt i många open-source-produkter. W3C-medlemmar har också meddelat att de redan har implementationer av XQuery eller att de har implementationsplaner.

"Arbetsgruppen för XQuery har lagt ner mycket arbete på att inventera och granska erfarenheter och idéer, och samverkat med andra, såväl med andra arbetsgrupper inom W3C som med andra grupperingar inom detta teknikområde", säger Jim Melton (Oracle), biträdande ordförande i arbetsgruppen för XML Query, och redaktör för två av de standarder som publiceras idag. "Fler än 1000 kommentarer från utvecklare har bidragit till att teknologierna har blivit stryktåliga och implementerbara".

"Dessa specifikationer skapar en viktig bro mellan två världar -- å ena sidan dokument med komplex och irregulär intern struktur, och å andra sidan databaser med enkla atomära data", säger Michael Sperberg-McQueen (W3C), en av redaktörerna för den första specifikationen av XML 1.0.

Kraftfull funktionalitet i XSLT och XPath 2.0, grundat i sju års erfarenhet

XSLT 1.0, som publicerades 1999, har stor användning i webbservrar och i webbläsare, och är en viktig komponent i dagens IT-infrastrukturer. Erfarenhet från åratal av användning av detta språk har resulterat i en imponerande uppsättning nya funktionaliteter i XSLT 2.0 och XPath 2.0, innefattande bl.a. ett utvidgat funktionsbibliotek, nya funktionaliteter för att gruppera och aggregera, och mer kraftfull textbearbetning med regulära uttryck.

"Det här är en viktig dag för användare av XSLT", säger Michael Kay, redaktör för specifikationen av XSLT 2.0, "såväl för de som uthålligt har väntat på att denna W3C-Recommendation skall publiceras, och för de som vågat börja använda teknologin innan den slutgiltigt blivt stämplad som en webbstandard. Det som vi lyckats bäst med är, enligt min mening, att det som vi levererat har gett ett stort steg framåt i funktionalitet och utvecklingsproduktivitet, samtidigt som vi har en myckt stark bakåtkompatibilitet -- något som håller ner kostnaden för införandet av de nya teknologierna".

XSLT 2.0 kan använda XML Schema, vilket möjliggör felupptäckt såväl vid kompileringstillfället som vid körningstillfället, vilket bidrar till att skapa den robusthet som krävs i verksamhetsstödjande system. Implementationer av den nya specifikationen har funnits sedan 2002, och dessa har vidareutvecklats parallelt med specifikationen. Med fler än 150 000 nedladdningar av olika implementationer, så finns det en stor mängd erfarenhet som visar nyttan av nya funktionaliteter. Det är faktiskt så att många organisationer -- från förlag till banker -- redan använder XSLT 2.0 i sina verksamhetssystem.

De åtta Recommendations som publiceras idag, och som ökar kraftfullheten i XML-familjen, är:

  1. XML Path Language (XPath) 2.0
  2. XSL Transformations (XSLT) Version 2.0
  3. XQuery 1.0: An XML Query Language
  4. XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX)
  5. XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model (XDM)
  6. XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators
  7. XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics
  8. XSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/