W3COASIS Logo

W3C och OASIS publicerar gemensamt ny standard för industriell grafik

Samarbete samlar bred expertis runt WebCGM 2.0

För W3C
Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
För OASIS
Kontaktpunkt --
Carol Geyer, <carol.geyer@oasis-open.org> +1.978.667.5115 eller +1.978.284.0403

(Finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 30 januari 2007 -- Idag publicerade W3C och OASIS WebCGM 2.0, en ny industristandard för teknisk illustration i elektroniska dokument. WebCGM, som har bred användning inom försvars- , flyg-, arkitektur- och transportsektorerna, har erhållit en ökad grad av interoperabilitet, som en effekt av samarbete mellan OASIS och W3C.

"Idag kan industriella konstruktörer skörda frukterna av samarbetet mellan W3C och OASIS", meddelar Steve Bratt, CEO på W3C. "När utvecklare och konstruktörer efterfrågade nya funktionaliteter och förbättringar i denna kritiska teknologi, så tog våra organisationer ett gemensamt grepp, samlade vår expertis, och tog fram WebCGM 2.0. "

"WebCGM visar de fördelar som kan uppnås när standardiseringsgrupper arbetar tillsammans för att ge mervärde till marknaden", säger Patrick Gannon, ordförande och CEO på OASIS. "Detta samarbete mellan OASIS och W3C har resulterat i en ensad öppen standard för CGM-på-webben som har godkänts av medlemmar i våra två organisationer. Detta stöd gör att implementatörer världen runt nu kan tryggt börja använda WebCGM".

WebCGM ger industristark webbgrafik

Computer Graphics Metafile, eller CGM, är en ISO-standard för trädstrukturerad binär grafik, en standard som tagits upp speciellt av den tekniska industrin (försvar, flyg, transport, etc.), och används för teknisk illustration i elektroniska dokument. Då webben växte fram som en plattform för att dela och skapa dokument, så blev det uppenbart att det behövs tydliga anvisningar om hur man bäst använder CGM på webben, t.ex. hur man skall hantera hyperlänkar och "hotspots".

WebCGM har viktig användning inom teknisk illustration, elektronisk dokumentation, och visualisering av geofysiska data. Den förenar ett antal till synes olika ansatser för hur CGM skall användas på webben, och representerar därmed en stort steg mot interoperabilitet mellan större användare och implementatörer av ISO-standarden CGM.

OASIS och W3C samarbetar kring WebCGM 2.0

W3C publicerade en första WebCGM Recommendation, Version 1.0, under 1999. CGM Open, en oberoende grupp skapad för att sprida användningen av WebCGM, integrerades i OASIS strax efteråt. Då användare började kräva mer funktionalitet och förbättringar, så blev det tydligt att det fanns såväl intresse som stöd för att ta fram en WebCGM 2.0. För att formellt få igång arbetet, så skrev OASIS och W3C på ett "Memorandum of Understanding", som gjorde det möjligt för båda organisationerna att samarbeta för att ta fram en ny standard. Detta lade också en grund för att enrollera bästa tillgänglig kompetens från såväl OASIS WebCGM Technical Committee som W3C WebCGM Working Group.

WebCGM 2.0 ger nytt API och uppfyller nya mål

WebCGM 2.0 ger en specifikation av DOM (API) för programvaruaccess till WebCGM-objekt, och en specifikation av en arkitektur av "XML Companion File" (XCF), för att externalisera icke-grafisk metadata. WebCGM 2.0 bygger på och utvidgar det grafiska och intelligenta innehållet i WebCGM 1.0. De kriteria som styrt designen av WebCGM har riktats mot hitta en god balans mellan å ena sidan grafisk kraftfullhet och å andra sidan enkelhet och implementerbarhet. En liten men kraftfull uppsättning metadataelement stöder funktionaliteter som hyperlänkning och dokumentnavigation, strukturering och nivåindelning av bilder, och öppnar upp för att söka och ställa frågor mot bildinnehåll i WebCGM.

WebCGM 2.0 har godkänts som en OASIS Standard och även som en W3C Recommendation -- de högsta standardnivåerna inom respektive organisationer.

Om OASIS

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) är ett icke-vinstdrivande internationellt konsortium som arbetar med utveckling, konvergens och upptag av standarder för e-handel. Medlemmarna i OASIS bestämmer inom vilka tekniska områden OASIS skall arbeta, i enlighet med en enkel och öppen process, som definierats för att bidraga till industrikonsensus och stödja ensning av olika satsningar kring standarder. Konsortiet producerar öppna standarder för webbtjänster, säkerhet, e-handel, liksom standardiseringsinitiativ inom offentlig sektor och tillämpningsspecifika marknader. OASIS grundades 1993, och har fler än 5000 deltagare från fler än 600 organisationer och personliga medlemmar från fler än 100 länder. Mer information finns på http://www.oasis-open.org

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/