W3C

W3C-standard definierar tillgänglighet för framtidens webb

Samarbete skapar mer flexibel och testbar standard; vidgar webbens tillgänglighet

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Fumihiro Kato <fumi@w3.org>, +81.466.49.1170

(Finns även på engelska och franska, dessutom som översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 11 December 2008 -- Idag publicerar W3C en ny webbstandard som kommer att hjälpa webbdesigners och -utvecklare i sitt arbete att skapa webbplatser som på ett bättre sätt stöder behov hos användare med funktionshinder och äldre användare. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, som baseras på omfattande erfarenhet och information från omvärlden, ger en kraftfull förbättring av W3C:s första standard för tillgängligt webbinnehåll.

Denna nya standard från W3C:s arbete med tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI) bidrar till tillgänglighet på alla typer av webbinnehåll (t.ex. text, bild, ljud och video) och webbtillämpningar. WCAG 2.0 kan på ett mer entydigt sätt utvärdera webbinnehåll, men erbjuder samtidigt webbutvecklare mer flexibilitet och utrymme för uppfinningsrikedom. I och med att det finns en uppsättning stödjande teknisk dokumentation och utbildningsmaterial så blir WCAG 2.0 lättare att förstå och använda.

WCAG 2.0 fokuserar på de hinder som användare med funktionsnedsättningar (såsom syn- hörsel-, fysiska, kognitiva och neurologisa nedsättningar) och som äldre användare upplever när de rör sig på webben. WCAG 2.0 förklarar hur man skapar innehåll som är:

Brett stöd för WCAG 2.0

"Eftersom WCAG 2.0 kan användas med alla webbteknologier, så kan den bidra till att säkerställa att webben kan användas av användare med olika typer av hinder, även då nya webbteknologier tas fram. Vi har dragit stor nytta av de tusentals idéer och förslag som vi fått under utvecklingen av WCAG 2.0 -- om användarbehov och om teknisk genomförbarhet", säger Dr. Gregg Vanderheiden, en ordförande i arbetsgruppen för WCAG, och direktor för Trace R&D Center vid University of Wisconsin. "WCAG 2.0 representerar resultatet av ett omfattande samarbete, och slutresultatet har brett stöd av industri, handikapporganisationer, forskning och myndigheter. Detta breda stöd är en nödvändig förutsättning för att WCAG 2.0 skall kunna användas som en internationell standard för webbtillgänglighet".

Omfattande stödmaterial har tagits fram för att hjälpa utvecklare och policyskapare, bl.a. WCAG 2.0 at a Glance; WCAG 2.0 Documents; How to Meet WCAG 2.0: A Customizable Quick Reference; Understanding WCAG 2.0 och Techniques for WCAG 2.0. Tekniker har redan tagits fram för HTML, CSS, SMIL, skriptspråk, och tillgängliga rika internettillämpningar (WAI-ARIA), och tekniker arbetas nu fram för ytterligare webbteknologier. How to Update Your Web Site to WCAG 2.0 ger stöd för övergång från tidigare tillgänglighetsstandard till WCAG 2.0. Essential Components of Web Accessibility beskriver sambandet mellan WCAG 2.0 och andra riktlinjer från WAI som också tas fram för tillgänglighet 2.0.

Stora effekter

"Webbtillgänglighet hjälper oss att nå en större publik genom att stödja webbanvändning för användare med funktionshinder, men även genom förbättrad användbarhet på en bred uppsättning mobiltelefoner", förklarar Loretta Guarino Reid, en ordförande i arbetsgruppen för WCAG, och tillgänglighetsingenjör på Google. "Medhjälpare från webbvärlden har hjälpt oss att demonstrera lyckad användning av WCAG 2.0 och visa användning av WGAC 2.0:s testprocedurer i olika typer av webbteknologier, webbinnehåll, interaktiva tillämpningar och naturligt språk. Dessa provimplementeringar har även visat hur WCAG 2.0 är en utveckling baserad på WCAG 1.0, vilket betyder att webbplatser som uppfyller WCAG 1.0 inte behöver genomföra omfattande ändringsarbete för att få sina webbplatser att uppfylla WCAG 2.0."

WCAG 1.0 har fått stor acceptans, men WCAG 2.0 har skapat ett ännu större intresse hos organisationer och myndigheter som vill ta till sig detta. W3C:s policy för auktoriserade W3C-översättningar kommer att bidra till att WCAG 2.0 föreligger i lokala språk.

"I Förenta Nationernas konvention om handikappades rättigheter, som nyligen blivit antagen, så har tillgång till informations- och kommunikationsteknologier för första gången blivits erkända som en mänsklig rättighet " enligt George Kerscher, generalsekreterare i DAISY-konsortiet. "WCAG 2.0 kommer att hjälpa oss att göra informationstillgång till en världsomspännande realitet".

Bland nuvarande och tidigare deltagare i arbetsgruppen för WCAG återfinns Adobe, AOL, Google, IBM, International Webmasters Association/HTML Writers' Guild, Microsoft, NIST, SAP, och Vision Australia, samt inbjudna experter från forskningsvärlden, handikapporganisationer, myndigheter och standardiseringsorgan i Australien, Kanada, Europa, Japan, och Förenta Staterna. De omfattande offentliga granskningarna har också bidragit med värdefulla kommentarer och synpunkter från organisationer och individer världen runt.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 440 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om W3C:s tillgänglighetsarbete ("Web Accessibility Initiative", WAI)

W3C:s arbete med tillgänglighet (WAI) samverkar med organisationer runt hela världen för att göra webben mer tillgänglig för funktionshindrade och för äldre. WAI arbetar för att öka webbens tillgänglighet, genom att säkerställa att webbteknologier stöder tillgänglighet; utveckla riktlinjer för hur webbinnehåll, användarverktyg och författarverktyg skall konstrueras; underlätta framtagande av utvärderings- och rättningsverktyg; ta fram material för utbildning och informationsspridning; och koordinera verksamheten med forskning och utveckling som kan påverka framtida webbtillgänglighet. WAI stöds delvis av National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR) vid U.S. Department of Education; Europakommissionens forskningsprogram om Information Society Technologies; HP, IBM; Microsoft Corporation; SAP; och Wells Fargo. Mer information hittas på http://www.w3.org/WAI/