W3C

W3C inbjuder till bred granskning av HTML5

Teknologin närmar sig standard, och synpunkter önskas om återstående frågorHTML5

http://www.w3.org/ -- 25 maj 2011 -- W3C inbjuder idag till en bred granskning av specifikationen av HTML5 och av fem andra specifikationer som tillsammans utgör grunden för W3C:s Öppna webbplattform. HTML5, en hörnsten i denna plattform, erbjuder kraftfulla verktyg för att skapa webbaserade tillämpningar som kan köras på alla typer av apparater. Eftersom denna teknologi har så stor betydelse för näringsliv och samhälle, så efterfrågar nu W3C synpunkter på det som tagits fram i denna fas av standardiseringsarbetet.

"Vi kan se att det finns intresse för HTML5 överallt, och jag är glad att arbetet med HTML5 nu nått nivån Last Call" säger Philippe Le Hégaret, ansvarig inom W3C för HTML5, CSS, SVG, WOFF och andra teknologier för användarinteraktion. "Arbetsgruppen för HTML är den största gruppen inom W3C, med deltagande av fler än 50 W3C-medlemmar och fler än 200 inbjudna experter. Att ha nått enighet i en så stor grupp är ett imponerande resultat."

W3C:s arbetsgrupp för HTML inbjuder nu till bred och omfattande granskning, fram till 3 augusti 2011. Av speciell vikt är att få information om de öppna frågor som listas i början av varje dokument. Arbetsgruppen önskar även bidrag till den framväxande testsviten för HTML -- ett viktigt verktyg för att uppnå interoperabilitet.

W3C intygar nu även, som tidigare meddelats, att dessa specifikationer följer tidsplanen som leder fram till stabila standarder under 2014.

Bred granskning för att hitta lösningar till specifika utmaningar

Genom att annonsera en "Last Call"-granskning, uppmuntrar arbetsgruppen för HTML alla att avge kommentarer och synpunkter på hur väl de anser att de tekniska kraven har tillfredsställts, och om beroenden gentemot andra grupper inom och utom W3C har hanterats väl. I september 2010 annonserade ledarna för arbetsgruppen en strategi och en plan för hur arbetet skulle leda fram till en "Last Call"-specifikation. I denna plan fanns bl.a. mekanismer för att balansera intressenters önskan om att snabbt fullborda arbetet mot att kunna hantera alla tekniska frågor på ett välgrundat sätt. Arbetsgruppen har fattat beslut om 40 viktiga frågor sedan oktober 2010, men ett antal beslut kommer att fattas -- bl.a. rörande tillgänglighet -- inom detta skede av standardiseringsprocessen.

"Vi hoppas att få höra fler intresserade uttala sig om dessa specifikationer svarar upp mot en bred uppsättning behov", säger Tim Berners-Lee, W3C:s direktor. "Denna process för att hantera beroenden gentemot andra grupper är en central del i vår uppgift att säkerställa att webben är välkonstruerad, och kan användas av alla. W3C:s stab kommer att stödja arbetsgruppen för HTML, så att standardiseringsarbetet går framåt, och att specifikationerna svarar upp mot W3C:s åtaganden inom tillgänglighet, internationalisering, säkerhet och personlig integritet".

HTML-arbetsgruppen har publicerat en tidsplan för hur arbetet tar specifikationerna till nästa nivå i processen. Mer information kan hittas på sidan FAQ för denna granskning av HTML5.

Ge synpunkter till HTML-arbetsgruppen

Information om hur man kan avge granskningssynpunkter på dessa specifikationer finns beskrivna i status-avsnittet i varje dokument:

  1. HTML5
  2. HTML+RDFa 1.1
  3. HTML Microdata
  4. HTML Canvas 2D Context
  5. Polyglot Markup: HTML-Compatible XHTML Documents
  6. HTML5: Techniques for providing useful text alternatives

Arbetsgruppen publicerar även tre andra dokument (dock inte som "Last Call"-utkast):

  1. HTML: The Markup Language Reference
  2. HTML5 diffs from HTML4
  3. HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 325 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 6 76 86 33 41