Detta dokument kan innehålla exempel uttryckta i andra språk eller skriftsystem.

Använd ACCESSKEY! "n" för att när som helst hoppa till interna navigationslänkar. Just nu kan du:

Hoppa till W3C:s hemsidaHoppa till arkitekturdomänens hemsida  Internationalization 
 

Definition av lokalisering, internationalisering & globalisering

Fråga

Hur definieras lokalisering, internationalisering och globalisering? Hur hänger dessa begrepp ihop?

Svar

Olika personer definierar dessa begrepp på lite olika sätt. Här följer några användbara förslag till definitioner av 'webb-internationalisering'.

Lokalisering

Lokalisering (eng. "localization", ofta skrivet som "L10N", där '10' anger antalet bokstäver mellan 'L' och 'N') är anpassning av en produkt, en tillämpning eller dokumentinnehåll för att svara upp mot de krav och förväntningar som beror på språk, kultur och andra aspekter på en specifik målmarknad (vi använder termen "lokal" för en sådan generaliserad plats).

Ofta har det på ett enkelspårigt sätt betraktats som en synonym för att översätta användargränssnitt och dokumentation, men det är vanligtvis ett mycket mer komplext arbete. Det kan handla om att anpassa:

Lokalisering kan även kräva en omfattande omvärdering av logik, visuell design eller presentation, om sättet att bedriva affärer (t.ex. redovisning) eller vanliga paradigmer för inlärande (t.ex. fokusering på individ respektive grupp) i en viss lokal/plats skiljer sig drastiskt från den kultur där artefakten togs fram.

Internationalisering

Internationalisering (eng. "internationalization", ofta skriven som "I18N", där 18 anger antalet bokstäver mellan 'I' och 'N') handlar om design och utveckling av en produkt som möjliggör multinationell, och möjligen flerspråkig, användning. Denna process innefattar vanligtvis:

En lyckat i18n-process kommer att märkbart underlätta produktens lokalisering. Att i efterhand anpassa en språkmässigt och kulturellt specialiserad produkt för en global marknad är självklart mycket svårare och mer kostsamt än att från början designa en produkt med siktet inställt på global spridning (tänk på den s.k. "år-2000-buggen" och hur mycket arbete som lades ner på att frigöra sig från att årtal bara var två siffror -- och bara kunde representera årtal under 1900-talet). Därför bör man se internationalisering som ett grundläggande steg i design och konstruktionsprocessen, istället för att tvingas till komplexa och dyrbara anpassningar i efterhand.

Globalisering

Globalisering beskriver den ständigt ökande graden av konnektivitet och ömsesidigt beroende som märks på världens marknader och affärsverksamhet.

I webb-perspektivet betyder globalisering den process som genomförs för att utveckla lokalspecifika webbplatser och -tillämpningar på ett sätt som gör dem språkligt och funktionellt användbara i ett eller flera länder utanför det land där de utvecklades. Globalisering kräver därför visst mått av organisationell integration av strategier för internationalisering och lokalisering.

Hur allt hänger samman

För att en globaliseringsinsats skall lyckas måste webbplatser och/eller -tillämpningar vara användbara i sin avsedda målmarknad, dvs de ska vara praktiskt lokaliserbara. Effektiv lokalisering, både i kostnad och tid, beror på hur välgenomtänkt internationaliseringsarbetet genomförts.

I takt med att globaliseringen av marknader fortskrider, så blir gränsdragningen mellan insatser riktade mot lokalisering och insatser riktade mot internationalisering alltmer utsuddad, eftersom designers/konstruktörer blir vana vid att sträva efter att produkter blir lokaliserbara och att bygga in lokaliserbara anpassningar i produkter från början.

Mer att läsa

Författare: Susan K. Miller, Boeing. [översättare: Olle Olsson, SICS]

Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!
Kodad i UTF-8!

översättning av ett engelskt orginal daterad 21 oktober 2004. översättningen senast modifierad 2004-11-09 10:30 GMT.

Detta dokument är en översättning av versionen http://www.w3.org/International/questions/qa-i18n. översättningen kan innehålla fel och brister, och det engelska orginalet är den auktoritativa versionen. Copyright tillhör W3C, enligt nedan.