Introduktion till tillgänglighet på webben

Innehållsförteckning

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda webben. Utförligare kan man säga att tillgänglighet innebär att människor med funktionshinder kan uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben. Tillgänglighet gynnar även andra, till exempel äldre med svårigheter på grund av åldrande.

Tillgänglighet inkluderar alla funktionshinder som påverkar tillgång till webben: visuella, hörsel-, fysiska, psykiska, tal-, kognitiva och neurologiska funktionshinder. Dokumentet "Hur människor med funktionshinder använder webben" beskriver hur olika funktionshinder påverkar hur webben används och innehåller situationer där människor med funktionshinder använder webben.

Miljontals människor har funktionshinder som påverkar hur de använder webben. De flesta av dagens webbplatser och program för webben har tillgänglighetsbarriärer som gör det svårt, i vissa fall omöjligt, för många med funktionshinder att använda webben. Då utbudet av tillgängliga webbplatser och program ökar så ökar också möjligheten för människor med funktionshinder att effektivt använda och bidra med information till webben.

Tillgänglighet gynnar även människor utan funktionshinder. För att nämna ett exempel, så är en av huvudprinciperna för tillgänglighet att konstruera webbplatser och program så att de är flexibla nog att passa flera typer av användarbehov, -preferenser och -situationer. Denna typ av flexibilitet kan även gynna människor utan funktionshinder, till exempel människor med långsam internetuppkoppling, människor med "temporära funktionshinder" som till exempel bruten arm, och människor med svårigheter på grund av åldrande. Dokumentet "affärsmässiga fördelar med tillgänglighet" beskriver många av de fördelar som tillgänglighet ger, bl.a. mervärden för företag.

Varför är tillgänglighet så viktigt?

Webben blir ett allt viktigare verktyg i alla delar av livet: i utbildning, på arbetet, för staten, för företag, i sjukvården, för underhållning, för att bara nämna några. Därför måste ett av huvudmålen för webben vara att se till att människor med funktionshinder får samma tillgång till webben och samma möjligheter att utnyttja den som alla andra. En tillgänglig webb kan dessutom göra att människor med funktionshinder kan få en mer aktiv roll i samhället.

Webben är för många med funktionshinder det oöverträffat bästa sättet att både få tillgång till information och komma i kontakt med andra människor. Detta eftersom många av barriärerna hos textuella, audiella och visuella media lättare kan överbryggas med hjälp av webbteknologier.

Dokumentet "Sociala faktorer som talar för att satsa på tillgänglighet i din organisation" utreder hur webben påverkar livet för människor med funktionshinder, hur det samverkar med problem med digitala klyftor, och om tillgänglighet som en del av företags sociala ansvar.

I många länder finns lagar och förordningar som reglerar hur företag ska hantera tillgängligheten på sin webbplats. WAI:s lista över policys för tillgänglighet på webben innehåller länkar till information om hur företag kan hantera lagar och policys för tillgänglighet. Listan innehåller bl.a. en förteckning över lagar och policys runt om i världen.

Att göra webben tillgänglig

Mycket av ansvaret för att göra webben tillgänglig har legat på webbutvecklare. Något som dock ofta glöms bort är att program för webben också har en viktig roll. Program ska hjälpa utvecklare att producera och utvärdera webbplatser, och ska vara användbara för människor med funktionshinder.

En av de viktigaste rollerna för Web Accessibility Initiative (WAI) är att utveckla riktlinjer och metoder som gör program och webbplatser tillgängliga. Dessa så kallade "WAI guidelines" är den internationella standarden för tillgänglighet på webben.

Dokumentet "Byggstenarna för tillgänglighet på webben" beskriver de olika rollerna och hur specifika förbättringar kan göra stor skillnad i tillgänglighet.

Att göra din webbplats tillgänglig

Hur svårt eller lätt det är att göra en webbplats tillgänglig beror på flera faktorer, t.ex. typ av innehåll, storlek och komplexitet hos webbplatsen, vilka utvecklingsverktyg som används och val av plattform.

Mycket av arbetet med tillgänglighet är betydligt lättare att genomföra om det redan från början är en del i planen för utvecklingen av en ny webbplats. Att i efterhand försöka förbättra tillgängligheten blir betydligt svårare, speciellt för webbplatser som inte "kodats" på ett korrekt sätt med standardiserade språk som XHTML. Ett annat problem kan vara webbplatser som producerats med vissa typer av innehåll som till exempel multimedia.

Dokumentet "Planera för tillgänglighet på webben" listar några av de punkter som är viktiga i utvecklingsprojekt för webben. För utvecklare finns även "Web Content Accessibility Guidelines" som beskriver både riktlinjer och användbara tekniker.

Att utvärdera tillgängligheten på en webbplats

När en ny webbplats utvecklas (eller en gammal byggs om) kan man ha stor nytta av att utvärdera tillgängligheten, först tidigt och sedan fortlöpande under hela utvecklingsprocessen. Genom att tidigt upptäcka problem blir de lättare att hantera. Enkla tekniker som att ändra inställningar i webbläsaren kan göra att brott mot vissa av tillgänglighetsriktlinjerna kan upptäckas. Att däremot göra en fullständig utvärdering gentemot alla riktlinjer är betydligt mer komplext.

Det finns en del verktyg som ger stöd vid utvärdering. Inget enskilt verktyg räcker dock för att avgöra om en webbplats uppfyller alla riktlinjerna för tillgänglighet. Det krävs en person som är kunnig inom området för att avgöra om en webbplats är tillgänglig eller inte.

Dokumentet "Att utvärdera tillgängligheten för webbplatser" innehåller råd om hur en översiktlig utvärdering kan gå till genom användning av tekniker som snabbt visar på tillgänglighetsproblem på en webbplats. Där finns också procedurer och tips för att utvärdera om en webbplats uppfyller riktlinjerna för tillgänglighet.

Mer information

WAI:s webbplats innehåller riktlinjer and resurser som stöder tillgänglighetsarbete för webben. Det finns många olika typer av texter, från väldigt kortfattade översikter som "Snabba tips för tillgänglighet av webbplatser " till resurser om hur man garanterar fortlöpande tillgänglighet, och detaljerade tekniska referenser.

Andra resurser för tillgänglighet på webben finns också att få tag på från andra organisationer, och många sådana kan hittas på webben.

Terminologi

Webbinnehåll är den information som finns på en webbplats eller i ett program för webben. Det kan t.ex. vara text, bilder, formulär eller ljud. Mer specifika definitioner finns i dokument länkade till från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview.

Program för webben eller webbapplikationer kan vara:

Människor med funktionshinder använder ibland speciell programvara, såsom skärmläsare eller andra typer av tekniska hjälpmedel, för att interagera med webben.