W3C/Sverige logo

 

Halvdags workshop: "XML Schema i praktiken"

18:e maj 2004
Electrum, Kista

Annonsering av Workshop

Nyheter !

Nytt 20040503 Förlängning av deadline för anmälning - nu 10:e maj 2004
20040424 Program anslaget: länk "Program" i vänsterkolumnen
20040422 Anmälningsformulär: länk "Online-anmälan" i vänsterkolumnen

Program.

Online-anmälan.
Senaste anmälningsdag: 10:e maj 2004.

Kortbeskrivning

Denna workshop syftar till att bidra till en förstärkt nationell kompetens i fullskalig och skarp ("industriell") användning av XML Schema.

Detta åstadkommes genom att erfarenheter från pågående eller genomförda svenska XML-baserade IT-projekt presenteras, teknik och metodinsikter lyftes fram och strategiska frågor om användningen av XML Schema diskuteras.

Du inbjuds härmed att föreslå presentationer. (Det går bra att föreslå sig själv.)

Presentationen ska vara konkret och fokusera på gjorda erfarenheter och kvarstående frågor. Varje presentation kommer att få ca 20 minuter.

Kontaktpunkter för information ges nedan.

Målgrupp

Målgruppen för denna workshop är såväl personer involverade i praktiskt arbete med XML Schema som IT-strateger ansvariga för att definiera långsiktiga handlingsplaner för användning av denna och anknytande teknologier (OWL, RDF, Web services, XSL etc.)

Workshopens tema - utförligare

Användning av IT har kommit in i en ny fas, inte minst genom den offentliga sektorns satsning på en integrering av den mjuka infrastrukturen i samhället, konceptet 24-timmarsmyndigheten och det ökande intresset för Web Services. XML har blivit en nyckelteknologi, och det har lyft fram XML Schema som ett hörnsten i IT-satsningarna -- en förutsättning för interoperabilitet över organisationsgränser är att man har samsyn vad gäller informationens struktur.

XML Schema är en av de teknologier som World Wide Web Consortium standardiserat. Under de senaste åren har en uppsättning "best practices" identifierats, i form av råd och rekommendationer för hur man bör utnyttja flexibiliteten i XML Schema. Sådana rekommendationer, som i stort är kontext-oberoende, måste anpassas för de behov och möjligheter som varje organisation konkret har. Detta innebär att varje organisation måste definiera den strategi som bör styra hur XML Schema används i det praktiska arbetet. Sådana strategier baseras bäst på konkreta erfarenheter, och därför är det viktigt att kunna, på nationell nivå, dela gjorda erfarenheter.

Avsikten med denna workshop är att lyfta fram erfarenhetsbasen för användning av XML Schema, få den belyst och förklarad ur olika perspektiv, och därmed bidraga till att vi konsoliderar en fast grund för interoperabel och framtidssäkrad användning av denna teknologi

Ett konkret område där XML Schema spelar en stor roll är inom arbetet med standardmeddelanden, ett övergripande arbete som samordnas av Statskontoret och som har en nyckelroll i hur väl myndigheters IT-satsning kommer att vara framtidssäkrad.

Inbjudan att komma med förslag till av fallstudier

Vi inbjuder er härmed att komma med förslag till fallstudier att presentera. Som ett hjälpmedel att vinkla in en presentation, har vi tagit fram en lista över nyckelord som karaktäriserar vad Workshopen handlar om.

 • XML Schema Languages
 • XML Schema tools
 • Schema for information modelling
 • Information modelling approaches
 • Schema authoring
 • Schema maintenance
 • Schema repository management
 • Schema quality control
 • Schemas for publishing
 • Schemas for modelling
 • Schemas in open environments
 • Support for evolution
 • Extensibe schemas
 • Reusing externally available schemas
 • Specific schema-defining initiatives (specialised domains)
 • Schema methodologies
 • Best Practices
 • Guidelines

Workshopens upplägg

Workshopens huvuddel består av presentation av ett antal fallstudier om användning av XML Schema. Dessa fallstudier kommer från praktikfältet och belyser konkreta problemställningar som en organisation ställs inför då man vill använda XML Schema som en grund för framtidssäkrat byggande av den IT-infrastruktur som skall stödja verksamheten.

Bland annat kommer fallstudier från Skatteverket, Skolverket, AMS, kultur- och turistsektorn att presenteras.

Workshopen startas med ett inledningsanförande som ger en överblick över de utmaningar och möjligheter som användning av XML Schema ger.

Det formella programmet avslutas med en sammanfattning och en paneldebatt, där specifika frågeställningar som identifierats under dagen belyses ur ett flertal perspektiv.

Vi kommer även att under workshopen undersöka behov och möjligheter av uppföljande arrangemang kring detta tema.

Arrangörer

Svenska W3C-kontoret (http://www.w3c.se)
Metamatrix AB (http://www.metamatrix.se)

Plats tid m.m.

Tid
tisdag 18:e maj 2004, kl 13.00 -- 17.00
Plats
Electrum, Kista ( Kistagången 16 och Isafjordsgatan 22, karta)
Kostnad
750 SEK exkl. moms (938 SEK inkl. moms) - självkostnadspris, inkluderar dokumentation, kaffe+kaka samt efterföljande smörgås och dricka

Efter det formella programmets avslut erbjuds en öppen diskussionsmiljö (på SICS) med smörgås och dricka, där informella diskussioner kan ske.

Viktiga datum

2004-04-16
förslag till presentationer skickas till Olle Olsson <olleo @ sics.se>:
Rubrik + några meningar som beskriver innehåll + presentatör.
2004-04-23
inbjudan med fullständigt bestyckat program publiceras
2004-05-10
senaste anmälningsdag för deltagande (förlängd anmälningstid)
2004-05-18
Workshop avhålles

Kontaktpersoner

För anmälan, använd länken i vänstermarginalen.

För mer information kontakta:

 Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret och SICS
 tel: 08 - 633 15 19 
 e-post: <olleo @ sics.se>