W3C/Sverige logo

 

Halvdags workshop: "XML Schema i praktiken" - program

18:e maj 2004
Electrum, Kista

Programpunkter


Workshopens hemsida.

Online-anmälan.
Senaste anmälningsdag: 10:e maj 2004.

Workshopens program:

13:00 - 13:05 Johan Groth (Metamatrix): Inledning (==> BILDER)
13:05 - 13:20 Olle Olsson (Svenska W3C-kontoret): XML Schema & modellering - nu och i framtiden (==> BILDER)
13:20 - 13:45 Pär Lannerö (Metamatrix): Hur får man lika barn att leka bäst? (==> BILDER)
13:45 - 13:55 Bensträckare
13:55 - 14:20 Joakim Ström (Excosoft): XML-Schema för validering av skrivregler vid modernisering av informationsarvet (==> BILDER)
14:20 - 14:45 Karl Wessbrandt (Statskontoret): Standardmeddelanden för 24-timmarsmyndigheten (==> BILDER)
14:45 - 15:10 Per-Åke Ling (Eurostep): Produktdatamodellering och RDL [prel. rubrik]
15:10 - 15:40 Kaffe med tilltugg
15:40 - 16:00 Lisa Tönus (Skolverket): En utbildningsportal - schemastöd för informationsintegration (==> BILDER)
16:00 - 16:20 Johanna Vestin (Statskontoret): XML-baserade ordbehandlingsformat - vilka problem löser det? (==> BILDER)
16:20 - 16:40 Per-Åke Ling (Eurostep): Modellering av informationsutbyte i OWL [prel. rubrik]
16:40 - 17:00 Paneldebatt: Vad kan/bör göras i form av gemensamma nationella insatser?
17:00 - Informellt samkväm med öl/vatten och smörgås

Olle Olsson (Svenska W3C-kontoret): XML Schema & modellering - nu och i framtiden

XML Schema har etablerat sig som en av hörnstenarna i byggandet av standarder för webben. Den stöder två ortogonala behov - dels att ge beskrivningar av specifika uppmärkningsspråk ("applications of XML") genom att ställa krav på vad som är giltig användning av sådana språk; och dels att vara ett medel för att definiera hur omvärlden kan modelleras i termer av XML (igen, "applications of XML).

Den tidiga användningen av XML Schema svarade mot det första behovet - definierade scheman används för validering av data i XML-format. Senare har användningen för den andra typen av behov ökat - informationsmodellering genom definition av XML scheman. Denna presentation belyser dessa två användningar av XML Schema, samt relaterar XML Schema till mer avancerade modelleringsbehov.

Olle Olsson arbetar på Swedish Institute of Computer Science, och är även kontorschef för det svenska W3C-kontoret. Han har tidigare arbetat med teknik och metodik för kunskapsrepresentation och informationmodellering i industriella tillämpningar, och sedermera tillämpat webbteknologier för sådan modellering.


Pär Lannerö (Metamatrix): Hur får man lika barn att leka bäst?

Samarbete underlättas om folk med liknande behov använder befintliga scheman och element istället för att hitta på egna. Men hur ska detta uppnås?

I vissa branscher/sektorer finns starka aktörer som kan ta helhetsansvar för att detta ska ske, men när sådana saknas behövs allmänna riktlinjer. Detta föredrag försöker måla upp några sådana riktlinjer, samt diskuterar vad som behövs förutom scheman för att informationen ska flöda effektivt.

Pär Lannerö har arbetat som programmerare, föreläsare och skribent sedan 1995. Hela tiden med Internet i fokus. XML-konsult på Metamatrix sedan starten 1999.


Joakim Ström (Excosoft): XML-Schema för validering av skrivregler vid modernisering av informationsarvet

Excosoft har på uppdrag av FMV utvecklat en skribent- och konverteringsmiljö för att lyfta organisationens befintliga dokumentation till moderna XML-format. Presentationen fokuserar på projektets användning av ett generellt XML-format, med validering mot organisationsspecifika skrivregler.

Inom FMV används i dag ett antal XML/SGML-DTDer för dokumentation, samtidigt som stora delar av dokumentationen finns på papper eller i PDF-format, och inte strukturellt följer någon DTD. Den bärande idén i det aktuella projektet var därför att använda ett generellt och mycket tillåtande XML-format för uppsamling av dokumentationsarvet. Formatet definierar ett mycket litet antal element, som kan kombineras och användas för att skapa obegränsade strukturer och vokabulärer. Därmed erhålls ett gemensamt grundformat som fungerar för i stort sett vilka dokument som helst, samtidigt som det inte sätter några gränser för detaljeringsnivån för informationens uppmärkning.

Flexibilitet och generalitet är nyckelord för att skära ner kostnaderna i produktionsfasen, men detta sker på bekostnad av stringens i informationen. Därför kompletteras det tillåtande XML-formatet med skrivregler, som anger hur formatet skall användas inom en viss organisation eller projekt. Skrivreglerna åtföljs av ett XML Schema som definierar en specifik vokabulär och uppsättning strukturregler, vilka kan göras så strikta som krävs i den givna situationen. Vid mottagande av ett dokument valideras detta mot skrivreglerna.

I de fall dokumentationen måste flyttas till en särskild DTD, till exempel för att fungera med befintliga tekniska system, definieras XSLT-mallar för att konvertera mellan formaten. Särskilda valideringsrutiner kan användas (ex. baserade på XPath-uttryck) för att göra kompatibilitetsanalyser för dokumenten.

Joakim Ström hade rollen som projektledare och systemarkitekt i det beskrivna projektet. Han började arbeta i IT-branschen 1991, och har varit projektledare på Excosoft sedan 2000. Han har lång erfarenhet av tillämpad Internet- och XML-teknik.


Karl Wessbrandt (Statskontoret): Standardmeddelanden för 24-timmarsmyndigheten

Statskontorets uppdrag att främja utvecklingen av XML-baserade standardmeddelanden syftar till att skapa enhetliga, återanvändbara informationsstrukturer som skall underlätta 24-timmarsmyndighetens informationsutbyte. Arbetet utförs i samverkan med berörda myndigheter och även konsulter och systemleverantörer har bidragit.

Behoven av gemensamma XML-riktlinjer och andra åtgärder har bl a diskuterats i en serie workshops.

Karl Wessbrandt från Statskontoret berättar om arbetsresultaten hittills och redogör för pågående och planerade aktiviteter.


Per-Åke Ling (Eurostep): Produktdatamodellering och RDL [prel. rubrik]

Kodning av referensdata, RDL (Reference Data Library), med hjälp av XML. RDL har fått mycket stort fokus för system som skall hantera produktdata. Presentationen fokuserar på vad RDL är och hur XML underlättar dess implementering. I Sverige har FMV intresserat sig för att testa implementeringar av RDL.


Lisa Tönus (Skolverket): En utbildningsportal - schemastöd för informationsintegration

Skolverket har ett regeringsuppdrag att skapa en webbplats/portal där all offentligt finansierad och/eller beviljad utbildning ska finnas presenterad. Webbplatsen ska bestå av en söktjänst, en presentation av det svenska utbildningsväsendet, ett webbaserat valstöd och en speciell ingång för studie- och yrkesvägledare (en sorts community). I detta sammanhang är det främst söktjänsten som är aktuell att presentera och diskutera.

Skolverket, AMS och Myndigheten för skolutveckling har gemensamt utvecklat en metadatamodell för att beskriva utbildningar. Modellen består av tre delar (tre xml-scheman): Utbildningsanordnare (provider), utbildningsinformation (info) samt utbildningstillfälle (event). Tillsammans beskriver dessa tre delar en unik utbildning. Vidareutvecklandet av modellen kommer att ske i samarbete med fler myndigheter, bl a Högskoleverket, VHS, CFL och Nätuniversitetet.

Presentationen tar upp visionen om ett "supernav" där all utbildningsinformation samlas, inhämtat från olika källor inom utbildningsväsendet. Erfarenheter från detta pågående arbete pekar på behovet att lägga vikt vid att skapa en ensad syn på informationens struktur, syntax och semantik och hur XML Schema utgör ett instrument för att uppnå denna samordning.

Lisa Tönus arbetar som IT-samordnare på skolverket.


Johanna Vestin (Statskontoret): XML-baserade ordbehandlingsformat - vilka problem löser det?

Inom EU-programmet IDA (Interchange of Data between Administrations) har man tittat närmare på olika kontorsdokumentformat. Vilka krav bör ställas, vad finns på marknaden? Vad innebär det att både Microsoft Office 2003 och StarOffice/Open Office stöder XML-baserade format?

Johanna Vestin från Statskontoret redogör för utredningsresultat och slutsatser, bland annat från en internationell Workshop i Bryssel i slutet av mars.


Per-Åke Ling (Eurostep): Modellering av informationsutbyte i OWL [prel. rubrik]

Använding av OWL-modeller för att beskriva informationsutbyte i produktdatasammanhang (PDM och PLCS). Presentationen fokuserar på att beskriva hur OWL kompletterar traditionella modelleringsspråk som Express och UML. Vi har erfarenheter av informationsutbyte med XML i ett flertal organisationer, och OWL används aktivt inom ett projekt beställt av UK MoD (Ministry of Defense). Det pågående standardiseringsarbetet kommer även att användas av bland andra FMV.