W3C/Sverige logo Metamatrix logo

 
Med stöd av Vinnova

Heldagskonferens: "Ontologier i arbete"

Språket som grund för framtida IT-utveckling

31:e augusti 2004
Electrum, Kista

Nyheter !

Nytt 20040906 Dokumentation inlänkad: OH-bilder och projektinformation - nästan komplett. Välj "Program" i vänsterkolumnen
Nytt 20040906 Fotoalbum publicerat. Se "Program"-sidan.
20040820 Information om plats för konferensen. Se vänsterkolumnen.
20040818 Definitivt program i publiceras.
20040809 Preliminärt program i kortform publicerat.
20040809 Anmälningstid nu öppen t.o.m. 20:e augusti.
20040623 Utförlig konferensbeskrivning publicerad. Registrering öppen.
20040611 Datum slutgiltigt bestämt

Program.

Online-anmälan.
Senaste anmälningsdag: 20:e augusti 2004.
Plats för konferensen

Kortbeskrivning

Ord som begrepps- och informationsmodellering, terminologier, semantik, vokabulärer och ontologier blir allt vanligare i samband med utvecklingen av framtida IT-baserade tjänster. Denna nya betydelse av språket och olika modeller av språket har uppmärksammats på många håll, t.ex. inom standardiseringsvärlden (t.ex. World Wide Web Consortiums arbete med OWL, den semantiska webben m.m.), bland svenska myndigheter (t.ex. i Statskontoretets arbete med s.k. standardmeddelanden vilka är en central del av 24-timmarsmyndigheten) och i industrin.

Vad innebär detta möte mellan informationsteknik och olika aspekter av språket?

Denna konferens syftar till att belysa området "ontologier", dess underliggande principer, standarder, metoder och tillhörande strategiska synsätt. Betoningen kommer att ligga på praktisk tillämpbarhet, men, för att ge stöd åt strategiskt tänkande, så kommer även framtidsscenarier att presenteras. Ett viktigt inslag i konferensen är erfarenheter från pågående och genomförda svenska projekt inom området.

Målgrupp

Målgruppen för konferensen är personer involverade i praktiskt arbete med ontologier, i arbete med externt exponerade webbtjänster och/eller med organisationsövergripande meddelandeformat. Dessutom är konferensen relevant för IT-strateger och Information Resource Managers och andra som ska definiera policies för att framtidssäkra informationsinfrastrukturen.

Konferensens tema - utförligare

Ontologidagen - ett tillfälle att ta del av trender inom ontologiområdet, ta del av vad som pågår, och ta del av andras erfarenheter och visioner.

Vad behöver en organisation göra för att uppnå långsiktig stabilitet och kostnadseffektivitet i sin IT? Förutom att välja rätt standarder (och lämpliga standard-baserade produkter) så måste informationen, som utgör den mjuka infrastrukturen, kunna överleva den förändring som varje organisation genomgår, men dessutom måste informationen kunna utbytas över organisationsgränser på ett smidigt sätt. Det finns ett antal viktiga trender i dagens IT-värld: webbens genomslag, nya paradigmer för IT-arkitektur (t.ex. Web Services), ett ökande behov av att på digital nivå samverka över organisationsgränser, och det övergripande behovet av att framtidssäkra investeringar genom att basera dessa på standarder. En av effekterna av sådana trender är att det blir allt viktigare att ha gemensamma terminologier och begreppsapparater. Detta område har under senare tid blivit känt under namnet "ontologier". Med en ontologi menar vi en ensad terminologi, där termer har överenskomna betydelser, och där terminologin finns explict representerad i informationen. För att optimalt utnyttja ontologier som en av hörnstenarna i arbetet med att bygga sina informationsinfrastrukturer, är det viktigt att förstå denna paradigm, att veta vilka tekniker och metoder som stöder paradigmen, och skaffa sig en förståelse för hur ontologiarbetet blir en integrerad del i det långsiktiga förvaltandet av den mjuka infrastrukturen.

Denna konferens ger såväl bred som djup kunskap om den roll som ontologier har i informationsinfrastrukturen. De underliggande paradigmerna kommer att belysas, liksom visioner om hur dessa möjliggör morgondagens kraftfulla IT-plattform. Erfarenheter från praktikfältet kommer att presenteras, för att illustrera hur ontologibaserat arbete kan bedrivas, liksom viktiga metodfrågor rörande utveckling och förvaltning av innformationsinfrastrukturer.

I detta område är det viktigt att fora för erfarenhetsutbyte etableras, där vi över organisationsgränser kan lyfta fram insikter och frågor om hur en fungerande öppen informationsinfrastruktur kan realiseras i praktiken. I en avslutande öppen debatt kommer bland annat sådana frågor att tas upp.

Konferensens upplägg

Konferensen består dels av ett presentationsspår och dels en projektutställning. Presentationsspåret består av ett antal plenariepresentationer.

Projektutställningen omfattar ett antal aktuella FoU-projekt, stödda av Vinnova, inom programmet "Infrastruktur för kunskapshantering". En kortare beskrivning av vad som finns på utställningen kommer att ges som en presentation under konferensen.

Förmiddagen kommer att inledas av en presentation av visionen om ontologier och dessas roll i framtidens nätverkade mjuka infrastruktur. Dessutom kommer vissa teknologi-fokuserande presentationer att ges, för att exemplifiera de teknologier som kan ligga till grund för ontologi-baserade satsningar. Under såväl förmiddagen som eftermiddagen kommer dels praktikfall att presenteras, liksom pågående eller genomförda initiativ till standardisering av begrepp och terminologier. Eftermiddagens presentationspass avslutas med en öppen paneldebatt.

Vi kommer även att under konferensen undersöka behov och möjligheter av uppföljande arrangemang kring detta tema.

Arrangörer

Svenska W3C-kontoret (http://www.w3c.se)

Metamatrix AB (http://www.metamatrix.se)

Konferensen stöds av Vinnova (http://www.vinnova.se)

Plats tid m.m.

Tid
Tisdag 31:e augusti 2004, kl 09.00 -- 17.00
Plats
Electrum, Kista
Kostnad
750 SEK exkl moms (självkostnadspris, inkluderar dokumentation, kaffe+kaka samt efterföljande smörgås och dricka)

Efter det formella programmets avslut erbjuds en öppen diskussionsmiljö (på SICS) med smörgås och dricka, där informella diskussioner kan ske.

Viktiga datum

2004-08-01
Inbjudan med fullständigt bestyckat program publiceras
2004-08-20
Senaste anmälningsdag för deltagande
2004-08-31
Konferensen avhålles

Kontaktpersoner

För anmälan och mer information kontakta:


 Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret och SICS
 tel: 08 - 633 15 19  e-post: <olleo @ sics.se>

 Johan Groth, Metamatrix AB
 tel: 08 - 33 20 40  e-post: <johan.groth @ metamatrix.se>