W3C logo Web Accessibility Initiative logo hoppa över navigering WAI resurser
Om WAI
WAI webbplatskarta

Affärsnyttan av tillgängliga webbplatser

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "Auxiliary Benefits of Accessible Web Design" (http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits).

Originalöversättning har gjorts (november 2004) av Olle Olsson (olleo@w3.org, Svenska W3C-kontoret)

Översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, skickas till svenska W3C-kontoret, w3c-sics@sics.se, och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits.

Engelsk version:
http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/bcase/benefits_sv.html
Copyright:
Copyright ©2000 W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Anmärkning: Detta utkast till WAI-dokument tas fram av W3C/ WAI:s Education and Outreach Working Group (EOWG). Vi ställer det till förfogande för granskning och diskussion. Synpunkter sändes till wai-eo-editors@w3.org, som är en epostlista med offentligt arkiv. En log över ändringar finns tillgänglig.

  1. Inledning
  2. öka marknadsandel och kundgenomslag
  3. öka effektivitet
  4. Uppvisa samhällsansvar
  5. Minska juridiska risker
  6. Nyttotabeller

1. Inledning

Detta dokument är en av många resurser som tagits fram för att ge stöd vid analys av affärsnyttan av att göra webbplatser tillgängliga. Det beskriver affärsfördelar, tekniska fördelar och andra typer av fördelar som går utöver den nytta som funktionshindrade erhåller av att "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0" ("Web Content Accessibility Guidelines", WCAG, 1.0) tillämpas på webbplatser.

Om du följer WCAG 1.0 (och andra W3C) riktlinjer, så kommer din marknadsandel och ditt kundgenomslag av din webbplats att öka genom att webbplatsen får förbättrad användbarhet. Om du anammar de rekommendationer som beskrivs i WCAG 1.0 så kommer du även att visa ditt samhällsansvar och vilja att ge alla samma tillgång till information och tjänster. Dessutom ger många av riktpunkterna i WCAG 1.0 direkta effektivitetsvinster i dina webbtjänster och minskar behovet av underhållsinsatser.

Följande lista innehåller viss dublicering; ett antal av riktpunkterna i WCAG 1.0 bidrar positivt till fler än ett område, vilket framgår av nyttotabellerna i slutet av detta dokument.

2. öka marknadsandelar och kundgenomslag

Om du tillämpar WCAG 1.0 riktlinjer så förbättrar du upptäckt, tillgång och användbarhet, för alla användare, av din webbplats. Upp till 20% av medborgarna kan ha funktionshinder. En markant andel av dessa funktionshindrade, i vissa länder upp till 8-10% av hela befolkningen, kan dra fördel av att webbplatser följer WCAG 1.0.

Förbättrad användbarhet för handikappade och icke-handikappade användare

I arbetet med att nå, och behålla, breda användargrupper är användbarhetsfrågor av allt större betydelse. Genom att tillämpning av riktlinjerna i WCAG 1.0 får som effekt att webbplatsens användbarhet ökar, så kommer du att nå fler användare genom att följa dessa riktlijer.

Stöd för personer med nedsatt läsförmåga

I alla länder finns det ett stort antal människor som inte har samma förmåga att läsa och skriva som de yrkesmän som konstruerar din webbplats och fyller den med innehåll. Genom att följa riktlinjerna i WCAG 1.0 kan du ge stöd åt användare som har nedsatt förmåga att tillgodogöra sig text eller som inte har webbplatsens språk som sitt hemspråk.

Bättre stöd för sökning och upptäckt

Enkelt uttryckt kan icke-textuellt innehåll inte hittas av sökmotorer eller andra automatiska sökhjälpmedel. En stor mängd vikigt innehåll på din webbplats kan vara "inlåst" i icke-sökbara format. Genom att öppna upp sådant innehåll kan du öka chansen att användare som söker efter visst innehåll på din webbplats verkligen hittar det. Allt du gör för att öka sannolikheten att din webbplats hittas kommer att vara av värde.

Stöd för den sematiska webben

Den semantiska webben är en utvidgning av dagen webb, där information ges en väldefinierad betydelse, något som ökar möjligheterna för människor och maskiner att samarbeta. Den semantiska webben gör det möjligt att definiera och länka data på webben så att maskiner kan utnyttja data inte bara för presentation, utan för bättre automatisering, integration och återanvändning över flera tillämpningar. Organisationer som tar till sig teknologin för den semantiska webben kommer att vara väl rustade att utvidga sina användargrupper då denna nya teknologi tas i fullt bruk.

återanvänd innehåll för olika format och apparater

I den ständigt föränderliga världen av webbtillämpningar och webbteknologier är det förnuftigt att konstruera innehåll och tjänster så att de snabbt och lätt anpassas till nya krav. Genom att använda existerande tekniker såsom WCAG 1.0 kan du säkerställa att din information är enkelt tillgänglig för en förändrad (och utökad) kundbas, och för de nya teknologier som de kan välja att använda.

Skilj struktur från presentation. Om du märker upp eller tillhandahåller innehåll som är hårt anpassad för en speciell teknologi eller apparat, så är det troligen så att innehållet är otillgängligt eller oanvändbart i andra teknologier och apparater. Det ideala är att du tillhandahåller innehållet (struktur och semantik) separat från presentationen av informationen. Då kan du mycket enklare konstruera nya presentationer av innehållet, avsett för andra webb-apparater, i form av alternativa presentationssätt som passar användaren bättre, eller låta olika webbapparater presentera innehållet på ett sätt som utnyttjar apparaten optimalt.

Ge bättre stöd för internationalisering

I och med att marknaden blir alltmer global så är det viktigt att ta hänsyn till kunder eller användare i andra länder, för att inte skapa "bad-will". WCAG 1.0 beskriver ett antal tekniker som stärker dina möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Underlätta användning över långsamma kommunikationslinjer

En strategi som breddar marknaden är att tillhandahålla innehåll i former som lämpar sig för långsamma kommunikationslinjer. även om webbanvändare i allt större utsräckning kan skaffa bredband till ekonomiskt överkomligt pris, så är ändå en majoritet av världens användare begränsade till långsamma kommunikationslinjer, p.g.a. geografisk isolering, underutvecklad kommunikationsinfrastruktur, eller av ekonomiska hinder. Till och med de som bor i områden där bredband finns tillgänglig kanske tvingas begänsa sig till långsamma kommunikationslinjer på grund av den teknologi de valt att använda (såsom mobiltelefon, PDA:er, etc) eller som de tvingas till av ekonomiska skäl (t.ex. äldre system).

3. Förbättrad effektivitet

Medan föregående sektion betonar olika insatser du kan genomföra för att göra gruppen av dina användare större, så beskriver denna sektion den nytta som WCAG 1.0 tekniker ger till dina förvaltningsprocesser och tekniska procedurer.

Minskat underhåll av din webbplats

Kostnaden för utveckling och underhåll av en webbplats kan inte ignoreras av en organisation. Det är således av strategisk nytta att tillämpa konstruktionstekniker som kan minska dessa kostnader. Ett annat orosmoment är den snabba utvecklingen av webbteknologier -- finns det tekniker som, om de tillämpas, hjälper dig att hantera de förändringsbehov som teknikförnyelse pockar på? WCAG 1.0 ger dig just sådana tekniker.

Förbättrade sökningar på webbplatsen

Om dina dokument har ett tydligare innehåll, och dina bilder och andra element med icke-textuellt innehåll har 'alt'-texter, så kommer dina besökare att få bättre stöd vid sökningar på webbplatsen, i de fall de inte själva kan hitta information eller tjänster genom att använda de vanliga navigeringsanvisningarna. Beroende på vilken sökmotor du tillhandahåller så kan metadata, strukturerad uppmärkning och multimedia-etikettering också bidra till att det blir lättare att hitta resurser på din webbplats. Om dina kunders sökningar ger bättre resultat så behöver de inte utnyttja mer resurskrävande tjänster i din stöd- och kundserviceorganisation.

återanvändning av innehåll

Om du anammar principerna för apparatoberoende så kan du på ett bättre sätt återanvända ditt innehåll vid leverans till en växande mängd webbuppkopplade apparater, alltifrån telefoner med WAP-stöd och PDA:er till navigeringsstöd i bilar. Bland dessa tekniker finns sådant som separering av innehåll från struktur och att säkerställa att innehållets betydelse och relevans inte enbart uttrycks med färgsättning.

Minskad belastning på webbserver

I och med den ökande trafiken på Internet så upptäcker många organisationer att deras webbservers inte har kapacitet att svara upp mot kundernas ökande användning. WCAG 1.0-tekniker kan bidraga till att minska belastningen på dina webbservers.

Minskad bandbredd för webbservers

Då trafiken på Internet ökar kan serverns bandbredd bli otillräcklig för att stödja dina användares behov. även här kan WCAG 1.0-tekniker hjälpa till att minska belasningen på dina kommunikationslinjer.

4. Visa samhällsansvar

Vissa nyttoeffekter som en organisation kan få, såsom goodwill i allmänhetens ögon, kan vara mindre konkreta och mätbara än de ekonomiska och tekniksa nyttoeffekterna som beskrivits ovan. Men i en värld av skärpt konkurrens, kan du ignorera intangibla nyttor?

5. Minskade juridiska risker

I många länder runt jorden finns lagar och regleringar om diskriminering, lagar som myndigheter och förvaltningar, utbildningsorganistationer, bolag och annan affärsverksamhet alla måste följa för att människor med funktionshinder i praktiken skall ha samma rättigheter som andra. Detta kan innebär likvärdig tillgång till elektronisk information och elektroniska tjänster, på samma sätt som det krävs likvärdig tillgång till byggnader. Lagarna kan variera från land till land, och som hjälpmedel för du skall kunna orientera dig i detta komplex tillhandahåller WAI en uppdaterad förteckning över olika nationella lagar och associerade policies.

Det är mer kostnadseffektivt att du tidigt ser till att dina programmerare och webbutvecklare använder WCAG 1.0-riktlinjerna vid webbdesign, än att du tvingas applicera riktlinjerna efter att ha deltagit i en långdragen juridisk process om diskriminering.

Dessutom, en växande mängd branchorganisationer i olika länder utvecklar råd och anvisningar, och tar fram policies, om tillgänglighet, och ser det som ett kritiskt område för branschen.

6. Matriser över nyttoeffekter

Följande tabeller anger sambandet mellan olika WCAG 1.0-riktpunkter och nyttoeffekter avseende marknadsgenomslag och teknisk effektivitet.

hoppa över tabeller

JA i en cell i följande tabeller anger att vi har tillhandahållit mer information, ovan i detta dokument, som beskriver affärsnyttan av motsvarande WCAG 1.0 riktpunkt. JA-cellerna är länkade till motsvarande platser i ovanstående text.

Positiva marknadseffekter som uppnås om en webbplats görs tillgänglig
Checkpoints Användbarhet Vanliga sökmotorer återanvändning Internationalisering Minskad nätverksbelastning Lättlästhet Den semantiska webben Länkar till riktpunkter
Tydlig navigering JA nej nej nej JA JA nej ( 13.4; 13.5)
Apparatoberoende nej nej JA nej nej nej JA ( 9.x)
Tydligt innehåll JA JA nej JA nej JA JA ( 14.1; 14.3)
Textalternativ JA JA nej nej JA nej JA ( 1.1)
Metadata nej JA nej nej nej nej JA ( 13.2)
Struktur skild från presentation nej JA JA nej JA nej JA ( 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)
Etikettering av multimedia JA JA nej JA nej nej nej ( 1.3; 1.4)
Färgoberoende JA nej JA nej nej nej nej ( 2.1; 2.2)
Tabellattribut nej JA nej nej nej nej nej ( 5.5)
W3C-teknologier nej nej JA nej nej nej nej ( 11.1)


Tekniska nyttoeffekter som uppnås om en webbplats görs tillgänglig
Riktpunkter Sökmotor återanvändning Nätverksutnyttjande Förvaltning Datorutnyttjande Länkar till riktpunkter
Tydlig navigering nej nej JA nej JA ( 13.4; 13.5)
Apparatoberoende nej JA nej JA nej ( 9.x)
Tydligt innehåll JA nej nej nej nej ( 14.1; 14.3)
Textalternativ JA nej JA JA JA ( 1.1)
Metadata JA nej nej nej nej ( 13.2)
Struktur skild från presentation JA JA JA JA JA ( 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)
Etikettering av multimediainnehåll JA nej nej nej nej ( 1.3; 1.4)
Färgoberoende nej JA nej nej nej ( 2.1; 2.2)
W3C-teknologier nej nej nej JA nej ( 11.1)

 

Linjära varianter av tabellerna.

Senast uppdaterad: 24:e mars 2002. Utarbetad av Andrew Arch ( Andrew.Arch@visionaustralia.org.au) och Chuck Letourneau ( cpl@starlingweb.com) med stöd från W3C/WAI:s EOWG medlemmar. Om WAI: Web Accessibility Initiative stöds bl.a. av sponsorer. De åsikter som uttrycks i detta dokument står dess författare för. Stödjande organisationer kan ha avvikande åsikter.

Copyright  ©  2001-2002 W3C ( MIT, INRIA, Keio ), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use och programvarulicensierings regler gäller. Dina besök till denna webbplats hanteras i enlighet med vår intergritetspolicy för allmänheten respektive W3C-medlemmar.