W3C

Kontrollista över Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben, version 1.0

Detta dokument är en svensk översättning av det engelskspråkiga dokumentet "Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0" (http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html).

Originalöversättning har gjorts av Johan Hjelm, johan.hjelm@era-t.ericsson.seEricsson. översättningen har genomgått följande revisioner:

  • April 2002: Vissa formella fel har blivit rättade, omformuleringar har gjorts för att öka tydligheten, och typografiska misstag har korrigerats. Denna revision har gjorts av Joakim Löfkvist, joakim.lofkvist@c.lst.se, Länsstyrelsen i Uppsala län och Olle Olsson, , Svenska W3C-kontoret

översättningen kan innehålla felaktigheter. Information om fel, och även synpunkter på översättningen, sändes till Svenska W3C-kontoret, , och dessa kommer att vidarebefordras till översättarna.

Den engelskspråkiga versionen av denna specifikation är den normativa versionen: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html.

Engelsk version:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html
Denna version:
http://www.w3c.se/resources/office/translations/wcag_full-checklist_se.html
(svensk ASCII-text )
Copyright:
Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio). All rights reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Detta dokument är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Orginalversion:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/full-checklist
(plain text, postscript, pdf)
Detta dokument är en bilaga till:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505 (svensk version: http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai-webcontent-se.html)
Senaste versionen av Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll för webben, version 1.0:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
Författare:
Wendy Chisholm, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Gregg Vanderheiden, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Ian Jacobs, W3C

Sammanfattning

Detta dokument är en bilaga till W3C:s "Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben, version 1.0" (svensk version). Det är en lista, ordnad efter begrepp, över alla de riktpunkter i Riktlinjer för utformning av tillgängligt innehåll på webben. Den kan med fördel användas som en kontrollista för utvecklare av innehåll på webben. I Riktlinjer dokumentet finns översiktlig information, information om näraliggande dokument, ordlista, m.m.

Denna lista kan användas till att utvärdera en webbsida eller webbplats tillgänglighet. Markera vid varje riktpunkt om punkten är uppfylld, inte uppfylld eller ej tillämplig (E/T).

Det finns också en enkel textversion på listan över riktpunkter (svensk version)(lämplig för utskrift).

Detta dokument är producerat som en del av W3C:s Web Accessibility Initiative. Målsättningen för arbetsgruppen Web Content Guidelines Working Group beskrivs i gruppens uppdragsbeskrivning.

Status på detta dokument

Detta dokument är en bilaga till ett dokument som har granskats av W3C:s medlemmar och andra intresserade grupper och har tilldelats status W3C Recommendation av W3C:s direktion. Det är ett dokument som avser att vara oförändrat och får användas som ett referensmaterial eller citeras som en normativ referens från andra dokument. W3C:s avsikt med att producera denna rekommendation är att dra uppmärksamhet till specifikationen och främja dess breda användning. Genom att denna specifikation används kommer webbens mångsidighet att förstärkas och dess funktionalitet att utökas.

En förteckning över aktuella W3C rekommendationer och andra tekniska dokument finns tillgänglig på http://www.w3.org/TR.

Detta dokument är producerat som en del av W3C:s Web Accessibility Initiative. Målsättningen för arbetsgruppen Web Content Guidelines Working Group beskrivs i gruppens målbeskrivning.

Synpunkter på innehållet rapporteras till wai-wcag-editor@w3.org. Synpunkter på den svenska översättningen rapporteras till .


Prioriteringar

Varje riktpunkt har av arbetsgruppen tilldelats en prioritetsnivå som grundas på den påverkan riktlinjen har på tillgängligheten.

[Prioritet 1]
Innehållsutvecklare måste följa denna riktpunkt. Annars kommer det att vara omöjligt för en eller flera användargrupper att ta till sig informationen i dokumentet. Att följa denna riktpunkt är ett grundkrav för att vissa grupper skall kunna använda webbsidor. Med svenskt språkbruk är detta ett SKALL-krav.
[Prioritet 2]
Innehållsutvecklare bör följa denna riktpunkt. Annars kommer en eller flera grupper av användare att få svårt att ta till sig informationen i dokumentet. Att följa denna riktpunkt kommer att avlägsna avsevärda problem med tillgängligheten hos webbsidorna. Med svenskt språkbruk är detta ett BÖR-krav.
[Prioritet 3]
En innehållsutvecklare kan följa denna riktpunkt. Annars kommer en eller flera användargrupper finna det svårt att ta till sig informationen i dokumentet. Att följa denna riktpunkt kommer att förbättra tillgängligheten för webbsidorna.

Vissa riktpunkter anger en prioritet som kan ändras under vissa (angivna) förutsättningar.

Riktpunkter av prioritet 1

Generellt (prioritet 1) Ja Nej E/T
1.1 Se till att tillhandahålla ett textalternativ för varje element som inte är text (exempelvis via "alt", "longdesc", eller i innehållet i elementet). Detta innefattar: Bilder, grafiska representationer av text (inklusive symboler), klickbara bilder, animeringar (exempelvis animerade GIF filer), appletprogram (applets) och andra program, bokstavsbilder ("ascii-art"), ramar (frames), bilder som används som listmarkörer, positioneringsbilder (spacers), grafiska knappar, ljud (som spelas med eller utan användarens inblandning), ljudfiler, ljudspår till video- och filmklipp, och video- och filmklipp.      
2.1 Se till att all information som visas med hjälp av färg också kan uppfattas utan färg, exempelvis genom placeringen i dokumentet eller med hjälp av märk-kodningen.      
4.1 Ange tydligt när det naturliga språket i ett dokument ändras, liksom i text motsvarigheterna (till exempel bildtexter).      
6.1 Strukturera dina dokument så de kan läsas utan formatmallar ("style sheets"). Om till exempel ett HTML-dokument visas på skärmen utan att formatmallen används, skall det fortfarande vara möjligt att läsa dokumentet.      
6.2 Se till att textalternativen till dynamiskt skapat innehåll uppdateras när det dynamiska innehållet ändras.      
7.1 Till dess att användarprogram medger användaren att styra skärmflimmer, undvik funktioner som får skärmen att flimra.      
14.1 Använd ett språk som är så enkelt och tydligt som möjligt, lämpligt för innehållet på den aktuella webbplatsen.      
om du använder bilder eller bildkartor (prioritet 1) Ja Nej E/T
1.2 Tillhandahåll extra textlänkar för varje aktivt område i en serverhanterad klickbar bild.      
9.1 Tillhandahåll klienthanterade klickbara bilder istället för serverhanterade klickbara bilder, förutom i fall då de aktiva regionerna inte kan definieras som geometriska former.      
om du använder tabeller (prioritet 1) Ja Nej E/T
5.1 I datatabeller, ange rad- och kolumnöverskrifter.      
5.2 I datatabeller som har två eller flera logiska nivåer med rad- och kolumnöverskrifter, märk-koda så att dataceller och överskriftsceller knyts samman.      
om du använder ramar (prioritet 1) Ja Nej E/T
12.1 Namnge ("title") varje ram ("frame") för att underlätta ram identifiering och navigation mellan dem.      
om du använder script- eller appletprogram (prioritet 1) Ja Nej E/T
6.3 Se till att sidorna är användbara även om scriptprogram, appletprogram, och andra program är frånslagna eller inte stöds i webbläsaren. Om detta inte kan uppnås så tillhandahåll motsvarande information på en alternativ, tillgänglig sida.      
om du använder multimedia (prioritet 1) Ja Nej E/T
1.3 Till dess att användarprogram kan läsa upp innehållet i ett textalternativ till ett visuell presentation, skall du tillhandahålla en beskrivning i ljudform av den viktiga informationen i den visuella delen av en multimediapresentation.      
1.4 För varje tidstyrd multimediapresentation (till exempel en film eller animering), synkronisera de alternativa presentationerna (till exempel textremsa eller ljudbeskrivning) med presentationen.      
om allt annat misslyckas (prioritet 1) Ja Nej E/T
11.4  När du, trots ansträngning, ändå inte kan skapa en tillgänglig sida, tillhandahåll en länk till en alternativ sida som använder teknik som specificerats av W3C, är tillgänglig för funktionshindrade, och har motsvarande information (eller funktion), och som uppdateras lika ofta som den ursprungliga (svårtillgängliga) sidan.      

Riktpunkter av prioritet 2

Generellt (prioritet 2) Ja Nej E/T
2.2 Se till att kombinationer av förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillräckligt hög kontrast när de visas på en monokrom bildskärm, eller ses av en användare som har problem med färgseendet. [Prioritet 2 för bilder, Prioritet 3 för text].      
3.1 När ett lämpligt märk-kodspråk finns tillgängligt, använd hellre märk-kod än bilder för att visa information.      
3.2 Skapa dokument som kan valideras i formella programmeringskodningssystem.      
3.3 Använd formatmallar ("style sheets") för att åstadkomma avsedd layout och presentation.      
3.4 Använd relativa snarare än absoluta enheter i märk-kodningens attributvärden (attribute values) och i formatmallarnas egenskapsvärden (property values).      
3.5 Använd rubriknivåer för att ange dokumentstrukturen och använd dem för avsett ändamål.      
3.6 Märk-koda listor och listposter på rätt sätt.      
3.7 Märk-koda citat. Använd inte märk-koden QUOTE för att skapa formatteringseffekter, såsom indrag.      
6.5 Se till att dynamiskt genererat innehåll är tillgängligt, eller tillhandahåll en alternativ presentation eller -sida.      
7.2 Till dess att användarprogram medger att användaren kan styra blinkfrekvensen, undvik funktioner som får innehåll att blinka (det vill säga som förändrar presentationen regelbundet, till exempel genom att stänga av och slå på den).      
7.4 Till dess att användarprogrammen tillhandahåller möjligheter att avbryta automatiska uppdateringar, använd inte sidor som uppdaterar sig automatiskt.      
7.5 Till dess att användaragenter medger att användaren stänger av automatisk omdirigering, använd inte märk-kodningar som styr om sidor automatiskt. Använd i stället servern för att göra omdirigeringar av innehållet (redirects).      
10.1 Till dess att användarprogram medger att användaren slår av funktioner som automatiskt öppnar nya fönster från det aktiva fönstret, använd inte funktionalitet som förorsakar att menyer eller andra fönster öppnas automatiskt, och som ändrar det aktiva fönstret utan att informera användaren.      
11.1 Använd W3C:s tekniker när de kan användas och är lämpliga för det aktuella behovet. Använd den senaste versionen om den stöds.      
11.2 Undvik nedgraderade funktioner i W3C:s tekniker.      
12.3 Dela upp stora informationsmassor i mer hanterliga grupper där det är naturligt och lämpligt.      
13.1 Visa tydligt vart varje länk leder.      
13.2 Tillhandahåll metadata för att lägga till semantisk information i sidor och webbplatser.      
13.3 Tillhandahåll information om den aktuella webbplatsens uppläggning (till exempel en översikt eller innehållsförteckning).      
13.4 Använd navigeringsfunktioner på ett konsekvent sätt      
om du använder tabeller (prioritet 2) Ja Nej E/T
5.3 Använd inte tabeller (table) för layout om inte tabellens innehåll blir begripligt när tabellen läses linjärt. Om innehållet inte är begripligt, tillhandahåll ett alternativ med motsvarande innehåll, (vilket kan vara en linjär version ).      
5.4 Om en tabell används för layout, använd inte strukturkoder för att åstadkomma visuell formattering.      
om du använder ramar (prioritet 2) Ja Nej E/T
12.2 Beskriv syftet med ramar och hur de förhåller sig till varandra, om detta inte självklart framgår av ramarnas titlar (frame titles).      
om du använder formulär (prioritet 2) Ja Nej E/T
10.2 Till dess att användarprogram ger stöd för uttryckliga associationer mellan etiketter och formulärets styrelement, se till att etiketten blir korrekt placerad i formulär med implicit associerade etiketter.      
12.4 Se till att styrelement i formulär är explicit kopplade till etiketterna.      
om du använder script- och appletprogram (prioritet 2) Ja Nej E/T
6.4 För scriptprogram och appletprogram, se till att de händelsehanterare (event handlers) som används är oberoende av vilken utrustning användaren utnyttjar.      
7.3 Till dess att användarprogram medger att användaren kan stoppa rörelser i innehållet, undvik animeringar.      
8.1 Se till att program, som scriptprogram och appletprogram, har tillgängliga användargränssnitt eller kan användas tillsammans med stödtekniker för funktionshindrade [Prioritet 1 om funktionen är viktig för förståelsen av innehållet och inte presenteras på annan plats, annars Prioritet 2.]      
9.2 Se till att alla element som har egna användargränssnitt kan användas oberoende av användarens utrustning.      
9.3 Ange logiska händelsehanterare i stället för utrustningsberoende händelsehanterare i scriptprogram.      

Riktpunkter av prioritet 3

Generellt (prioritet 3) Ja Nej E/T
4.2 Ange alltid vad en förkortning står för när den förekommer för första gången.      
4.3 Ange det huvudsakliga naturliga språket i dokumentet.      
9.4 Skapa en logisk ordning i länkar, formulär, och objekt, så användaren kan stega (genom tabulering) mellan dem.      
9.5 Använd snabbvalstangenter för viktiga länkar (inklusive länkar i klienthanterade klickbara bilder), formulärknappar, och grupper av styrelement i formulär.      
10.5 Till dess att användarprogram (inklusive stödtekniker för funktionshindrade) kan se till att näraliggande länkar visas tydligt, lägg in icke-länkade, utskrivbara tecken (som omges av mellanslag) mellan näraliggande länkar.      
11.3 Tillhandahåll information så användare kan få dokument i enlighet med sina preferenser (till exempel språk, innehållstyp, etc).      
13.5 Tillhandahåll navigeringslister för att markera och ge tillgång till navigationsfunktioner och -anvisningar.      
13.6 Gruppera relaterade länkar, identifiera gruppen (för användarprogrammen), och till dess att användarprogram har stöd för detta, ett sätt att gå förbi gruppen.      
13.7 Om sökfunktioner tillhandahålls, skapa olika nivåer av sökningar för olika kompetenser och preferenser.      
13.8 Tillhandahåll särskiljande information i början av rubriker, stycken, listor etc.      
13.9 Tillhandahåll information om samlingsdokument (det vill säga dokument som innehåller många olika sidor, eller dokument som innehåller olika typer av innehåll, till exempel multimediadokument).      
13.10 Tillhandahåll ett sätt att hoppa över bokstavsbilder.      
14.2 Komplettera text med grafik- eller ljudpresentation när de underlättar förståelsen av sidan.      
14.3 Använd en layout och presentationsstil som är konsistent över sidorna.      
om du använder bilder eller bildkartor (prioritet 3) Ja Nej E/T
1.5 Till dess att användarprogram kan läsa ut textalternativ till en klickbar bild, tillhandahåll extra textalternativ för varje aktivt område i en klickbar bild.      
om du använder tabeller (prioritet 3) Ja Nej E/T
5.5 Tillhandahåll sammanfattningar av tabeller.      
5.6 Tillhandahåll förkortningar för tabellöverskrifter och rad- och kolumnhuvuden.      
10.3 Till dess att användaragenter (inklusive stödtekniker för funktionshindrade) återger textkolumner (sida vid sida) korrekt, tillhandahåll ett linjärt alternativ (på den aktuella sidan, eller på någon annan sida) för alla tabeller som placerar text i parallella, radbrutna kolumner.      
om du använder formulär (prioritet 3) Ja Nej E/T
10.4 Till dess att användarprogram kan hantera tomma styrelement korrekt, använd platshållare i tomma styrelement i redigeringsrutor och textområden.