Nyheter

Svenska W3C-kontoret säger tack och farväl

2017-10-19 | Arkiverad

Nu avslutar SICS sitt värdskap för det svenska W3C-kontoret. Det arbete som globala W3C utför med att ta fram webbstandarder fortsätter som vanligt.

Sedan 1999 har det funnits ett svenskt lokalkontor för World Wide Web Consortium (W3C). Vid den tiden startades ett antal nationella och regionala W3C-kontor, för att fungera som kontaktpunkt för sina respektive upptagningsområden, i Europa och i Asien. Senare har nya kontor startas i andra världsdelar.

Forskningsinstitutet SICS (Swedish Institute of Computer Science) utsågs till värdorganisation för det svenska kontoret. SICS drevs till en början som stiftelse, men omvandlades senare till ett icke-vinstdrivande aktiebolag. 2005 blev SICS en del i Swedish ICT, ett konglomerat av svenska forskningsinstitut inom IT, med staten och industri som ägare. Sedan början av 2017 har SICS varit en del av RISE (Research Institutes of Sweden), vilket är ett helstatligt bolag inriktat mot forskningsstöd inom innovativa områden, med industri, näringsliv och samhälle som mottagare. Genom alla dessa transformationer av SICS har det svenska W3C-kontoret fortsatt sin verksamhet, men nu har SICS fattat beslut om att avsluta sitt värdskap för W3C-kontoret.

Detta innebär att vi (SICS) nu, efter mer än 18 år, lägger den W3C-relaterade verksamheten på is. Vi kommer inte att utföra något mer arbete inom W3C-kontoret, men vi låter webbplatsen vara tillgänglig som den är, tills vidare. W3C (den globala organisationen) driver parallellt ett arbete med att försöka hitta en ny värd för det svenska W3C-kontoret, så kontorsverksamheten kommer kanske så småningom att starta upp igen, med ny huvudman.

Det har varit en intressant tid, inte minst för att vi fått bevittna hur webben har utvecklats från att vara ett intressant fenomen som utnyttjades av entusiasterna, till att bli en kritisk infrastruktur i vårt samhälle, som vi alla har blivit beroende av. Så vi på SICS tackar för oss, och för den tid som varit. Och rekommenderar att ni följer W3C-nyheter på W3C:s officiella hemsida och via W3C på Twitter.

Ny Proposed Recommendation: sociala webben ... ”WebSub

2017-10-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag till infrastruktur som stöder den sociala webben.

WebSub – publicerad av Social Web Working Group som Proposed Recommendation – definierar en gemensam mekanism för att kommunicera mellan utgivare av alla slags webbinnehåll och deras prenumeranter, och denna mekanism bygger på HTTP-hakar (web hooks). En begäran om att prenumeration skall sättas upp skickas via knutpunkter, vilka validerar och verifierar denna begäran. Knutpunkter kommer sedan att distribuera nytt och uppdaterat innehåll till prenumeranter. Termen WebSub ersätter den äldre beteckningen PubSubHubbub. Kommentarer på detta förslag tas tacksamt emot fram till och med 3 november 2017.

Ny Recommendation: html ... ”HTML 5.1 2nd Edition

2017-10-03 | Arkiverad

HTML 5.1, andra utgåvan, vilken är framtagen av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”), har nu blivit antagen som webbstandard.

HTML5 logoHTML 5.1 2nd Edition – framtagen av Web Platform Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar den andra utgåvan av den femte större och första mindre revisionen av det grundläggande språket för webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna utgåva har ett kritiskt fel i specifikationen för HTML 5.1 blivit korrigerat, vilket beskrivs i sektionen etiketterad Errata. Samtidigt pågår framtagning av ny funktionalitet som skall hjälpa konstruktörer av webbtillämpningar att bygga bra lösningar; nya element fortsätter att införas, motiverat av undersökningar av goda konstruktionssätt; och vikt fortsätter att läggas på att definiera tydliga kriterier för vad ett standardföljande webbverktyg måste stödja, så att vi kan uppnå ytterligare förbättrad interoperabilitet för HTML 5.2, vilken håller på att tas fram.

Ny Candidate Recommendations: audio-video ... ”Audio Output Devices API”; ”Capture and Streams

2017-10-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har publicerat två genomarbetade förslag till hantering av audio och video i webbläsare.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Real-Time Communications Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Audio Output Devices API definierar en uppsättning JavaScript-API:er, vilka stöder webbtillämpningar att styra hur audio uppspelas på ljudåtergivningen på användarens apparat.
  • Media Capture and Streams (revised Candidate Recommendation) definierar en uppsättning JavaScript-API:er, som gör det möjligt för en plattform att leverera audio och video (och även andra typer av mediafiler) vilka har lagrats lokalt.

 

Toppledarmöte: möte med näringslivet i San Francisco i november 2017

2017-09-26 | Arkiverad

Experter i chefsposition inom näringslivet träffas vid ett toppledarmöte arrangerat av W3C, för att diskutera webbens påverkan på näringslivet.

keynote speaker illustration Personer i chefsposition inom Alipay, American Express, Bloomberg, HARMAN, Google, Intel, Mozilla, Samsung, Southern Nevada Regional Transportation Agency, University of Sydney, Worldpay och Yubico kommer, tillsammans med webbens uppfinnare och W3C:s direktor Sir Tim Berners-Lee, att lyfta fram kommande tekniktrender och de effekter webben har för näringslivet, vid detta första W3C Web Executive Forum (som äger rum 8 november 2017 i San Francisco, Kalifornien, USA).

Webbtillämpningar innebär drastiska förändringar av affärsmodeller inom digital publicering, finansiella sektorn, fordonsindustrin, telekomindustrin, tillverkningsindustri och underhållning. W3C har organiserat detta evenemang för att erbjuds mervärde och insikter till chefer inom en bred uppsättning verksamhetsområden, med målet att erbjuda värdefull information och stimulera nytänkande,” säger J. Alan Bird, ledare för W3C Global Business Development.

Mötet är öppet, så alla kan registrera sig för evenemanget. Mer information finns i pressmeddelandet för arrangemanget.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link