W3C

W3C-logo

Nyheter september 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Toppledarmöte: möte med näringslivet i San Francisco i november 2017

2017-09-26

Experter i chefsposition inom näringslivet träffas vid ett toppledarmöte arrangerat av W3C, för att diskutera webbens påverkan på näringslivet.

keynote speaker illustration Personer i chefsposition inom Alipay, American Express, Bloomberg, HARMAN, Google, Intel, Mozilla, Samsung, Southern Nevada Regional Transportation Agency, University of Sydney, Worldpay och Yubico kommer, tillsammans med webbens uppfinnare och W3C:s direktor Sir Tim Berners-Lee, att lyfta fram kommande tekniktrender och de effekter webben har för näringslivet, vid detta första W3C Web Executive Forum (som äger rum 8 november 2017 i San Francisco, Kalifornien, USA).

Webbtillämpningar innebär drastiska förändringar av affärsmodeller inom digital publicering, finansiella sektorn, fordonsindustrin, telekomindustrin, tillverkningsindustri och underhållning. W3C har organiserat detta evenemang för att erbjuds mervärde och insikter till chefer inom en bred uppsättning verksamhetsområden, med målet att erbjuda värdefull information och stimulera nytänkande,” säger J. Alan Bird, ledare för W3C Global Business Development.

Mötet är öppet, så alla kan registrera sig för evenemanget. Mer information finns i pressmeddelandet för arrangemanget.

Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... ”ODRL Information Model”; ”ODRL Vocabulary & Expression

2017-09-26

Arbetsgruppen för digitala rättigheter och skyldigheter (”Permissions and Obligations Expression Working Group”) har nu publicerat två genomgranskade förslag till språk för rättigheter och skyldigheter: ODRL.

Språket ODRL (Open Digital Rights Language) är ett språk för att formulera regler för användning av innehåll och tjänster, och det erbjuder en flexibel och interoperabel informationsmodell, en vokabulär, och en kodningsmekanism för att uttrycka utsagor. De aktuella förslagen – publicerade av Permissions & Obligations Expression Working Group som Candidate Recommendations – är:

 • ODRL Information Model beskriver de underliggande begreppen, entiteterna och samband dem emellan, vilket skapar grunden för semantik hos ODRL-policies. Policies används för att representera tillåtna och förbjudna handlingar vis-a-vis en viss resurs, liksom åtaganden som krävs av utförande aktörer. Sådana policies kan skärpas genom begränsningsvillkor (t.ex. temporala eller rumsliga villkor), och åtaganden (t.ex. betalning) kan anges för tillåtna operationer.
 • ODRL Vocabulary & Expression beskriver de termer som används i policies enligt ODRL, och hur man kan koda dem.

Arbetsgruppen anser att den tekniska konstruktionen är fullständig, och vill nu ha återkoppling på dessa specifikationer. Det finns ett separat dokument som ger information om hur man använder specifikationerna och hur man rapporterar resultat från implementeringar. Arbetsgruppen tar tacksamt emot synpunkter på sin offentliga e-post-lista public-poe-comments@w3.org eller via synpunkter inlagda i gruppens GitHub-databas

Förhoppningen är att uppfylla alla implementationsmål (dvs minst två oberoende implementeringar för varje testfall) den 14:e november 2017.

Workshop annonseras: virtuell-realitet ... ”WebVR Authoring: Opportunities and Challenges

2017-09-21

Idag meddelar W3C att en workshop kommer att äga rum i december, fokuserad på hur webben kan användas för att skapa upplevelser via virtuell realitet (VR).

WebVR Authoring: Opportunities and Challenges Workshop äger rum 5-7 december 2017, i Bryssel, Belgien.

Det viktigaste motivet för denna sammankomst är att samla olika intressenter kring WebVR, för att identifiera möjligheter och utmaningar angående skapande av VR-innehåll. Deltagare i workshopen kommer att:

 • dela med sig av beprövade erfarenheter och nya tekniker för att skapa WebVR-innehåll;
 • diskutera existerande och kommande utmaningar med att använda WebVR för att tillhandahålla innehåll och tjänster i olika användningsområden;
 • bidraga till att harmonisera insatser för att dokumentera och informera om utveckling av WebVR-innehåll.

Deltagande är kostnadsfritt för alla inbjudna deltagare, och är öppen för alla, oavsett om en deltagare är W3C-medlem eller ej. Vårt mål är att samla en bred och variationsrik uppsättning deltagare, från olika verksamhetsområden och intressegrupperingar, såsom:

 • producenter och distributörer av 360°-video och VR-innehåll;
 • designers och kreatörer av VR-upplevelser;
 • verktyg och plattformar för att skapa 3D-, VR- och WebVR-innehåll;
 • författare av WebVR-innehåll;
 • experter vad gäller utmaningar och möjligheter med användning av VR som stöd för tillgänglighet;
 • tillverkare av webbläsare.

Bland de teman som kan diskuteras ingår t.ex.:

 • hur landskapet för författarverktyg inriktade mot WebVR ser ut;
 • hur man skapar och paketerar 3D-innehåll för WebVR;
 • hur man hanterar innehåll, så att kontinuerlig förbättring understöds;
 • kontinuerlig förbättring med avseende på olika typer av inmatningar i WebVR;
 • hur man förstår, förklarar och dokumenterar begränsningar i WebVR för 3D-kreatörer;
 • hur man optimerar leverans av 360°-video till headsets uppkopplade på webben;
 • praktiska ansatser för att bygga tillgängliga WebVR-upplevelser;
 • vilken påverkan på skapande av WebVR-innehåll som ges av pågående utveckling av webbplattformen (Web Assembly, WebGPU, strömmat innehåll);
 • betydelsen av prestanda-aspekter på skapande av WebVR-innehåll;
 • hur man bidrar till konvergens bland plattformar för WebVR.

Mer information om arrangemanget finns på webbsidan med mer detaljer och med instruktioner om hur man kan skicka in förslag till bidrag.

Registrering till workshopen kommer att öppnas den 10 november 2017.

Ny Candidate Recommendation: tillgänglighet ... ”Core Accessibility API Mappings 1.1”

2017-09-21

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag till API som ger stöd för tillgänglighet.

Core Accessibility API Mappings (Core-AAM) 1.1 – publicerad av Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver hur roller, tillstånd och egenskaper definierade i Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 bör göras åtkomliga via API:er för tillgänglighet. Imlementering av denna specifikation möjliggör för användare med funktionshinder att få tag på och interagera med information, genom användning av tekniska hjälpmedel. Dessa avbildningar kommer även till användning för att verifiera att WAI-ARIA 1.1 (som redan är Candidate Recommendation) blivit lyckosamt implementerad Det finns ett utkast av en rapport om implementeringsarbete, vilket visar hur testning framskrider. Information om implementeringar, eller andra kommentarer, kan sändas in till och med 19 oktober 2017. Läs gärna mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Recommendation: innehåll ... ”Encrypted Media Extensions (EME)”

2017-09-18

En ny webbstandard har nu blivit antagen: hantering av krypterat innehåll på webben (EME).

illustration of movies on the Web showing a ticketEncrypted Media Extensions (EME) – framtagen av HTML Media Extensions Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – är en utvidgning av det generella elementet HTMLMediaElement vilket definieras i HTML-specifikationen, och specificerar ett programmerbart gränssnitt (API), med vilket man kan spela upp skyddat innehåll i webbläsare. Tillsammans med W3C:s webbstandard Media Source Extensions (MSE), vilket erbjuder ett API för att strömma video, är EME idag det mest använda sättet att slippa installation av insticksmoduler för att spela upp video med professionell kvalitet på webben. Läs mer om detta i W3C:s pressrelease om EME.

Intressegrupp förnyad: näthandel ... Web Commerce Interest Group

2017-09-15

W3C:s intressegrupp för webbhandel (”Web Commerce Interest Group”) har fått förlängt förordnande, med delvis nya mål.

Web Commerce Interest Group har som generellt mål att underlätta handel över webben, för användare, affärsidkare och andra intressentgrupper. Den nu antagna uppdragsbeskrivningen är en förfining av uppdraget för den tidigare intressegruppen för nätbetalningar (”Web Payments Interest Group”) . De ändringar i uppdraget som nu gjorts avspeglar det breddade området som diskussioner inom denna intressegrupp har resulterat i. Här ingår t.ex. aspekter som:

 • digitala erbjudanden (rabattkuonger, trogen-kund, etc.);
 • betalningar från olika typer av apparater, såsom mobila apparater, fordon (betalningar-i-bilen), TV-apparater, virtuell realitet, Sakernas Internet;
 • olika aspekter på betalningsflöden, såsom initiering av betalning, återkommande betalningar, kvitton, återbetalningar;
 • framväxande regelverk och regleringar;
 • minskad omfattning av bedrägeri;
 • harmonisering med andra standarder.

Läs mer om W3C:s arbeten med affärer över webben.

Nya Working Drafts: sakernas-webb ... ”WoT Architecture”; ”WoT Thing Description”; ”WoT Scripting API”

2017-09-15

Arbetsgruppen för sakernas webb (”Web of Things Working Group”) har nu tagit fram förslag till specifikation av tre grundläggande teknologiområden inom sakernas-webb.

De tre specifikationerna – publicerade av Web of Things (WoT) Working Group som första offentliga Working Drafts – är följande.

Web of Things (WoT) Architecture, vilken beskriver den abstrakta arkitekturen för W3C:s ”Web of Things”, vari ingår tre grundläggande delar: (1) WoT Thing Description, (2) WoT Scripting API och (3) WoT Binding Templates.

Web of Things (WoT) Thing Description, vilken definierar en formell modell och ett gemensamt representationsformat för en Thing Description. En sådan beskrivning ger en bild av metadata om och gränssnitt för ett objekt (Thing) i sakernas webb, där ett objekt är en abstraktion av en fysiskt entitet, vilken stöder interaktioner med och deltagande i en sakernas-webb.

Web of Things (WoT) Scripting API, vilken beskriver ett programmerbart gränssnitt som representerar det WoT-gränssnitt vilket möjliggör att man kan köra skripts på ett objekt, för att upptäcka och få tag på andra objekt, och för att få tillgång till definierade egenskaper, handlingar och händelser för dessa.

Arbetsgruppen avser att snart publicera den tredje grundläggande delen – WoT Binding Templates.

Nya Candidate Recommendations: webb-betalningar ... ”Payment Request API”; ”Payment Method Identifiers

2017-09-14

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har nu levererat två genomgranskade förslag om teknologi för att stödja betalningar på webben.

Idag inbjuder World Wide Web Consortium (W3C) till bred implementering och testning av webbteknologier som skall underlätta för användare att fullborda ett köp över webben, och underlätta för affärsidkare att öka proportionen lyckosamt avslutade köp, och att förbättra säkerhet i hanteringen. De två aktuella förslagen – publicerade av Web Payments Working Group som Candidate Recommendations – är Payment Request API och Payment Method Identifiers. Alla större webbläsarleverantörer implementerar redan dessa. Arbetsgruppen uppmuntrar affärsdrivande aktörer, webbutvecklare och webbanvändare att prova dessa tidiga implementationer, och skicka in synpunkter till arbetsgruppen. Dessa förslag är nu redo för full provimplementering. Kommande arbete för arbetsgruppen innefattar bland annat en utvidgning av testsviten för detta API, som ett led i att säkerställa interoperabilitet över olika webbläsare. Läs mer om detta i det aktuella pressmeddelandet från W3C och i det motsvarande blogginlägget.

Nytt Working Draft: presentation ... ”Intersection Observer

2017-09-14

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett första utkast om hur man kan få information om hur delar av en visuell presentation överlappar varandra.

Intersection Observer – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver ett API som kan användas för att förstå synlighet och position av DOM-element i förhållande till ett element som de ingår i, eller i förhållande till det aktuella presentationsfönstret. Position levereras asynkront, och kan ge värdefull information för att förstå vilka element som är synliga (och i vilken utsträckning de syns), och hur man kan implementera tidig laddning och senarelagd laddning av DOM-innehåll.

Uppdaterat Working Draft: tillgänglighet ... ”Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0 ”

2017-09-13

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (”Web Content Accessibility Guidelines Working Group”) har publicerat en uppdatering av förslaget till hur man testar att webbinnehåll uppfyller tillgänglighetskrav.

Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0 – publicerad av Accessibility Guidelines Working Group (AG WG) som uppdaterat Working Draft – har modifierats för att ta hänsyn till de synpunkter som mottagits på föregående publicering. Här ges även hel- och delautomatiserade exempel på ACT-regler som implementerar detta regelformat. Läs mer om detta i e_post-meddelande med inbjudan till granskning av regelformatet ACT, och läs om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Uppdaterad Candidate Recommendation: sociala webben ... ”ActivityPub

2017-09-08

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har levererat en uppdatering av protokollet för sociala nätverk, ActivityPub.

ActivityPub – publicerad av Social Web Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation – beskriver ett decentraliserat nätverksprotokoll för sociala tillämpningar, byggt på dataformat definierat av ActivityStreams 2.0. Här erbjuds ett API för kommunikation klient-till-server, med vilket man kan skapa, uppdatera och ta bort innehåll. Dessutom definieras ett federerat server-till-server-protokoll med vilket man kan leverera notifieringar och innehåll. De två normativa ändringar i detta förslag jämfört med föregående publicering är att förbättra kompatibilitet med Mastodon-implementeringen av federerade sociala nätverk, vilket uppmärksammats genom uppflaggning från utvecklarna av Mastodon. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nya Working Drafts: prestanda ... ”Paint Timing 1”; ”Long Tasks API 1”

2017-09-07

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har tagit fram två tidiga utkast om mätning av kritiska bearbetningar i webbläsare.

De två nu aktuella utkasten – publicerade av Web Performance Working Group som första offentliga Working Drafts – är följande.

Paint Timing 1 definierar ett API som kan användas för att övervaka en följd av kritiska händelser (First Paint, First Contentful Paint) vilka inträffar under laddning av sidor, och förståelse av sådan prestanda kan vara av värde för utvecklare.

Long Tasks API 1: definierar ett API som författare av webbinnehåll kan använda för att upptäcka att det finns tunga bearbetningar som, under längre tidsperioder, monopoliserar den exekveringstråd som samtidigt sköter användargränssnittet. Sådana situationer kan förhindra andra kritiska bearbetningar från att utföras, såsom då webbläsaren ska reagera på användarinmatning.

Ny Proposed Recommendation: sensorer ... ”Semantic Sensor Network Ontology

2017-09-07

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har nu tagit fram ett genomarbetet förslag till modellering av sensorer, deras egenskaper och beteenden.

Relationship between SOSA and SSN ontologies and their vertical and horizontal modulesSemantic Sensor Network Ontology – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Proposed Recommendation – definierar en ontologi för att beskriva sensorer och deras observationer, de procedurer som berör dessa, speciella egenskaper och funktionaliteter, mätningar att genomföra och rapportera. Ontologin kan även beskriva aktuatorer.

SSN är strukturerad enligt en horisontell och vertikal modulariseringsarkitektur, genom att innehålla en reducerad kärnontologi benämnd SOSA (Sensor, Observation, Sample, Actuator) för de elementära klasserna och egenskaperna. SSN och SOSA har olika omfattning och olika grader av formalisering, men kan därför användas för att stödja en bred uppsättning tillämpningar och användningsfall, såsom satellitdata, storskalig vetenskaplig övervakning, infrastrukturer för industri och hushåll, sociala tillämpningar, medborgarvetenskap, observationsdriven ontologikonstruktion, och Sakernas Webb. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 5 oktober 2017.

Ny Proposed Recommendation: ontologi ... ”Time Ontology in OWL

2017-09-07

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har levererat ett genomgranskat förslag till OWL-modellering av tid.

Thirteen elementary possible relations between time periodsTime Ontology in OWL – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Proposed Recommendation – erbjuder en vokabulär för att uttrycka fakta om ordningsrelationer (topologiska relationer) mellan tidpunkter och tidsintervall, samt om information angående utsträckning i tid och om temporala punkter (bl.a. information om datum och tid). Tidpunkter och utsträckning i tid kan uttryckas antingen med en vanlig (Gregoriansk) kalender och klocka, eller med något temporalt referenssystem som Unix-tid, geologisk tid, eller andra kalendrar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 5 oktober 2017.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”Media Queries Level 4”

2017-09-05

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om CSS-stöd för att utröna vilken typ av presentationsmedium som används.

Med Media Queries kan författare av innehåll undersöka och efterfråga värden om eller funktionaliteter hos den apparat som används för presentation, oberoende av det dokument som skall presenteras. Dessa frågor används i CSS-regeln @media, för att välja vilka formateringar som skall tillämpas, men används även i andra sammanhang och i andra språk, såsom HTML och JavaScript.

Media Queries Level 4 – publicerad av CSS Working Group som Candidate Recommendation – beskriver mekanismer och syntax för mediafrågor, mediatyper och mediafunktionaliteter. Denna version utvidgar och ersätter funktionaliteter definierade i Media Queries Level 3. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.