Nyheter

Ny Recommendation: länkad data ... ”Linked Data Platform 1.0”

2015-02-26 | Arkiverad

Specifikationen av en plattform för länkad data, framtagen av arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”), har nu blivit antagen som webbstandard.

”Länkad data” handlar om en ansats för att publicera data genom att bygga på principen om länkning, och använder de teknologier för länkning som erbjuds av webben, för att kunna skapa en sammanhängande global distribuerad databas. Linked Data Platform 1.0 – framtagen av Linked Data Platform (LDP) Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar en uppsättning regler för HTTP-operationer på webbresurser (t.ex. resurser baserade på RDF) för att erbjuda funktionalitet för läsning/skrivning av länkad data på webben. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nya Working Drafts: säkerhet ... ”Content Security Policy Pinning”; ”Upgrade Insecure Requests

2015-02-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har publicerat två utkast: om säkerhetspolicy, och om säker hämtning.

Content Security Policy Pinning – publicerad av Web Application Security Working Group som Working Draft – definierar ett nytt HTTP-huvud som ger möjlighet att ange för webbverktyg att komma ihåg (eng. ”pin”) och använda en Content Security Policy för en vissa webbplatser under en viss tidperiod. Läs mer om arbetet med säker webb.

Denna arbetsgrupp har även publicerat Upgrade Insecure Requests (som Working Draft) vilken definierar en mekanism som kan användas för att informera ett webbverktyg att en a priori osäker resurshämtning skall ske med säkra protokoll då de hämtas. Läs mer om arbetet med säker webben.

Ny Recommendation: bilder ... ”HTML Image Description Extension (longdesc)”

2015-02-26 | Arkiverad

Specifikationen av hur bilder kan beskrivas i HTML, framtagen av arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”), har nu publicerats som webbstandard.

Specifikationen HTML5 Image Description Extension ((("code") "longdesc")) – framtagen av HTML Working Group med stöd av Protocols and Formats Working Group och publicerad som W3C Recommendation – är en utvidgning av HTML5, genom att ett attribut longdesc definieras , vilket ska användas för att erbjuda länkar till detaljerade beskrivningar av bilder. Detta är en del av W3C:s arbete för att säkerställa att den öppna webbplattformen är tillgänglig för personer med funktionshinder. Läs mer om arbetet med HTML och om tillgänglighetsarbetet med specifika tekniker (WAI Technical Activity).

Nya dokument: tillgänglighet ... ”Understanding Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0”; ”Techniques for WCAG 2.0”

2015-02-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (”Web Content Accessibility Guidelines Working Group”) har nu levererat två dokument om WCAG 2.0: om grunderna, och om tekniker.

De två dokumenten – publicerade av The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group som Group Notes – är Understanding WCAG 2.0 och Techniques for WCAG 2.0, båda stöddokument för WCAG 2.0. Dessa publiceringar innebär inte en uppdatering av WCAG 2.0, som är ett stabilt dokument. De råd och riktlinjer som ingår i WCAG är konstruerade för att ha bred applicerbarhet, till dagens och kommande webbteknologier, bland annat dynamiska tillämpningar, mobila tillämpningar, digital television etc. De nu publicerade stöddokumenten ger specifika råd – såsom kodexempel, resurser och tester – och kommer att uppdateras successivt för att täcka de praktiska användningsansatser som utvecklas för att stödja WCAG. En översikt över WCAG-dokument finns i WCAG Overview. Läs om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”SVG Accessibility API Mappings 1.0” (SVG-AAM)

2015-02-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet (”WAI Protocols and Formats Working Group”) och arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) har nu levererat ett gemensamt utkast om tillgänglighetsfrågor för SVG-grafik.

Specifikationen SVG Accessibility API Mappings 1.0 (SVG-AAM) – publicerat i samarbete mellan Protocols and Formats Working Group och SVG Working Group som första offentligt Working Draft – ger stöd för skapare av SVG att konstruera tillgängliga rika internettillämpningar, med bl.a. diagram, grafer och andra grafiska objekt. Det innehåller SVG-specifika råd om hur man definierar beteendet för SVG-kapabla webbverktyg vilka måste hantera fokus, apparatspecifika SVG-funktionaliteter, samt roller, tillstånd och egenskapsvärden uttryckta i webbinnehåll via Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA). SVG-AAM är den första teknologispecifika modulen som specificerar användning av API:er för tillgänglighet i WAI-ARIA 1.1. Andra teknologispecifika specifikationer kommer att publiceras senare. Läs mer om arbetet med användarinteraktion och om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer