Nyheter

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Performance Timeline Level 2”

2016-12-08 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om stöd för hantering av mätdata angående prestanda (på klienten) för webbinnehåll.

Performance Timeline Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – specificerar en utvidgning av specifikationen High Resolution Time, genom att erbjuda metoder för att lagra och hämta upp högupplöst mätdata om prestanda. Det är viktigt att kunna mäta webbtillämpningars prestandaegenskaper på ett tillförlitligt sätt, om man vill optimera sådana tillämpningar. Denna specifikation definierar nödvändiga primitiver (Performance Timeline primitives) som gör det möjligt att få tillgång till, instrumentera och återhämta olika typer av mätdata för prestanda, för en webbtillämpnings hela livscykel.

Nya deltagare invalda i Gruppen för teknisk arkitektur (”Technical Architecture Group”)

2016-12-02 | Arkiverad

W3C:s rådgivande kommitté (”Advisory Committee”) har nu valt in nya medlemmar till Gruppen för teknisk arkitektur.

Det val som W3C Advisory Committee nu genomfört har resulterat i att W3C Technical Architecture Group (TAG) fått vissa nya deltagare: Travis Leithead (Microsoft), Sangwhan Moon (Odd Concepts) och Alex Russell (Google), vilka alla påbörjar sin 2-åriga mandatperiod den 1 februari 2017. Eftersom antalet nominerade till detta val överensstämde med antalet platser att besätta, så har alla nominerade blivit valda. En plats återstår, vilken kommer att besättas genom att W3C:s direktor utser en deltagare. Förutom de nu valda Travis, Sangwhan och Alex, består gruppen av Tim Berners-Lee (ordförande) och de som fortfarande har mandatperiod kvar: David Baron (Mozilla Foundation), Andrew Betts (Financial Times / Nikkei), Daniel Appelquist (W3C Invited Expert; delad ordförande) och Peter Linss (HP; delad ordförande). Yves Lafon fortsätter i rollen av kontaktpunkt gentemot staben. W3C framför sina tack till Mark Nottingham (Akamai), var mandatperiod avslutas i januari 2017, för de bidrag till arbetet han gjort.

TAG:s uppdrag är att skapa konsensus kring principerna för webbens arkitektur, och att tolka samt förtydliga dessa principer när så behövs, att ta fram lösningar till de problem angående webbens arkitektur som flaggats upp till TAG, och att bistå till koordinering mellan olika teknologidomäner relaterade till arkitekturfrågor. Läs mer om TAG.

Nya Candidate Recommendations: innehållsannotering ... ”Web Annotation Data Model”; ”Web Annotation Vocabulary

2016-11-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har nu producerat två genomgranskade förslag om teknologi för annoteringar på webben.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Annotation Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Web Annotation Data Model, vilken beskriver en strukturerad modell och ett format (i JSON) för att understödja att annoteringar kan delas och återanvändas på olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar. Vanliga användningsfall kan modelleras på ett sätt som är enkelt och praktiskt, samtidigt som mer komplexa krav kan stödjas, såsom att länka godtyckligt innehåll till en specifik punkt i eller till ett segment av tidsstyrda multimediaresurser.
  • Web Annotation Vocabulary specificerar en uppsättning RDF-klasser, -predikat och namngivna entiteter som används av Web Annotation Data Model. Här ges även en förteckning av rekommenderade termer från andra ontologier som används i modellen, och definierar de JSON-LD-kontextr och -profildefinitioner som behövs för att använda JSON-serialisering för Web Annotation i ett sammanhang för länkad data.

Detta handlar om en återpublicering, utan substantiella ändringar, av den version som publicerades som Candidate Recommendation den 6 september 2016. Den enda viktiga ändringen gentemot denna tidigare utgåva är att (bortsett från smärre redaktionella förtydliganden och andra redaktionella putsningar) några funktionaliteter, vilka inte förväntas bli tillräckligt implementerade för att uppnå uppsatt mål för arbetet, har flyttats till ett informativt appendix. Inga nya funktionaliteter har lagts till, och inga normativa funktionaliteter har ändrats.

Att dessa nu publiceras som Candidate Recommendations betyder att arbetsgruppen anser det tekniska arbetet fullbordat, och efterfrågar nu information från provimplementeringar av dessa specifikationer. Det finns ett separat dokument som beskriver hur specifikationerna skall användas och hur man rapporterar erfarenheter från implementeringar. Information om implementeringar kan sändas in, antingen som kommentarer på arbetsgruppens GitHub-databas eller genom att sända e-post till public-annotation@w3.org.

Arbetsgruppen förväntar sig att uppfylla implementationsmålen (dvs minst två oberoende implementationer av varje testfall) vid 30 december 2016.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... ”Pointer Lock 2.0”

2016-11-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) levererar nu ett första utkast om hantering av musoperationer och pekaren på skärmen.

Pointer Lock 2.0 – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som erbjuder mekanismer varmed ett skript kan få tillgång till data om musrörelser, samtidigt som man har en fix knytning av mushändelserna till ett visst element, och muspekaren på skärmen inte syns. Denna typ av hantering av inmatning är kritisk för vissa typer av tillämpningar, i synnerhet 3D-tillämpningar och programvara för 3D-modellering, där man presenterar ett första-person perspektiv. Denna nya version av specifikationen inför ett antal ändringar som berör hantering av skugg-DOM (Shadow DOM).

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Page Visibility Level 2”

2016-11-22 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om hur man kan ta reda på om innehåll i webbläsare är synligt.

Page Visibility Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som gör att man med programkod kan avgöra om en visad webbsida faktiskt syns på apparaten, och bli informerad då synlighetstillståndet ändras. Denna teknologi kan bidraga till konstruktion av resurseffektiva webbtillämpningar. Specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link