Nyheter

W3C publicerar dokument om etik och professionellt uppförande

2014-10-23 | Arkiverad

Idag har W3C offentliggjort ett dokument om regler och normer för beteende, specifikt inom W3C:s sfär, men med även bredare giltighet.

För att minska missförstånd och andra irritationsmoment, har W3C arbetat med ett ramverk för Positive Work Environment, som skall ge vägledning om vad vi bör tänka på i detta globala gemensamma arbete. Som en del i detta publiceras nu Code of Ethics and Professional Conduct och åtföljande procedurer. Båda dessa dokument med goda råd och rekommendationer skall nu gälla, och kommer att påverka hur vår arbetsmiljö styrs.

W3C är en växande global intressegemenskap, där deltagare från alla världens hörn väljer att arbeta tillsammans. Vårt dokument om etik och professionellt uppträdande definierar en uppsättning principer för alla deltagare, och bidrar till att yrkesmässig praktik har hög standard. Det fungerar även som ett verktyg som stärker identiteten for denna organisation som firar sin 20:e födelsedag denna månad.

Nya Working Drafts: sociala webben ... "Activity Streams 2.0"; "Activity Vocabulary"

2014-10-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben ("Social Web Working Group") har producerat två utkast om aktivitetsströmmar i sociala nätverk.

De två aktuella dokumenten – publicerade av Social Web Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • Activity Streams 2.0, som definierar en detaljerad modell, i ett JSON-format, för att representera potentiella och fullbordade aktiviteter.
  • Activity Vocabulary, vilken beskriver vokabulären för området Activity.

Läs mer om arbetet med den sociala webben.

Nytt Working Draft: prestanda ... "Canonical EXI"

2014-10-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har nu producerat ett utkast om EXI-formatets representation.

För ett givet EXI-dokument finns det ett antal EXI-dokument som ur tillämpningens synpunkt alla är ekvivalenta, men som kan skilja sig i hur de fysiskt representeras, eftersom Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 (Second Edition) tillåter viss variation. Canonical EXI – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Working Draft – beskriver en ganska enkel metod för att generera en speciell fysisk representation, den s.k. kanoniska formen, av ett EXI-dokument, som tar hänsyn till tillåtna varianter. Ett exempel på den typ av tillämpningar som denna specifikation fokuserar på är en som behöver garantera oförnekbarhet (non-repudiation) medelst användning av XML Signature, men ändå tillåta viss flexibilitet för intermediära bearbetningar, så att de kan påverka dokumentet innan det når sin slutdestination, utan att bryta signaturen. Observera att två dokument kan ha olika kanonisk form, men ändå vara ekvivalenta i ett visst kontext, baserat på mer utförliga tillämpningsspecifika ekvivalensregler som inte denna specifikation berör. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt dokument: prestanda ... "Resource Priorities"

2014-10-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har tagit fram ett dokument om hur man kan ladda ned resurser på ett mer prestandaeffektivt sätt.

Resource Priorities – publicerad av Web Performance Working Group som Group Note – definierar ett sätt varpå utvecklare av webbplatser kan informera webbläsare om prioriteter för nedladdning av resurser, så att webbverktyget på ett mer effektivt sätt kan hantera i vilken ordning resurser laddas ned. Denna specifikation vidareutvecklas ej, och lämnas i befintligt skick. Beakta istället resource hints. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: strömmar, skärm ... "Streams API"; "The Screen Orientation API"

2014-10-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu levererat två utkast: hantering av dataströmmar i JavaScript; och apparatens skärmorientering.

De två aktuella utkasten – publicerade av Web Applications Working Group som Working Drafts – är:

  • Streams API bygger på WHATWG:s specifikation Streams API, vilken definierar ett API för att representera och hantera strömmar av data i JavaScript. Denna W3C-specifikation utvidgar WHATWG-specifikationen för att stödja krav som är specifika för webbläsarmiljön.
  • The Screen Orientation API definierar ett API med vilket man kan programmatiskt ta reda på skärmens orientering och vinkel, och bli informerad när skärmorientering ändras.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link