Seminarium - Web 2.0

2006-06-07 Plats: World Trade Center, Stockholm

Web 2.0 är dagens heta begrepp. Vad är det? Vad ger det? Detta seminarium kommer att belysa begreppet web 2.0 ur olika perspektiv, med inlägg från näringsliv och forskning.

Se mer om detta arrangemang. .

Seminarium - Metadata

2006-06-01 Plats: SICS, Electrum, Kista

I ett samarrangemang med nätverket LISA ges ett seminarium om "Metadatas roll inom rättslig informationsförsörjning -- Metadata: letadata eller vetadata?" Fokus är domänen för rättsinformation, men de principer som diskuteras har bredare tillämpbarhet. Minnesanteckningar från seminariet finns finns tillgängligt på LISAs webbplats.

Se mer om detta arrangemang. .