Seminarium: Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn -- Vad händer med tillämpningen av PSI-direktivet?

2007-05-14 Plats: SICS, Electrum, Kista

I samarbete med nätverket LISA arrangeras ett seminarium (14 maj) om återutnyttjande av offentlig information, så som uttryckt i det europeiska PSI-direktivet.

Se mer om detta arrangemang. .

Seminarium - Web 2.0

2006-06-07 Plats: World Trade Center, Stockholm

Web 2.0 är dagens heta begrepp. Vad är det? Vad ger det? Detta seminarium kommer att belysa begreppet web 2.0 ur olika perspektiv, med inlägg från näringsliv och forskning.

Se mer om detta arrangemang. .

Seminarium - Metadata

2006-06-01 Plats: SICS, Electrum, Kista

I ett samarrangemang med nätverket LISA ges ett seminarium om "Metadatas roll inom rättslig informationsförsörjning -- Metadata: letadata eller vetadata?" Fokus är domänen för rättsinformation, men de principer som diskuteras har bredare tillämpbarhet. Minnesanteckningar från seminariet finns finns tillgängligt på LISAs webbplats.

Se mer om detta arrangemang. .

Mobile Web Initiative - vad är det?

2005-11-29 Plats: SICS, Electrum, Kista

Ett område där World Wide Web Consortium nu startat arbete är den mobila webben. W3C:s insatser inryms inom det som kallas "Mobile Web Initiative" (MWI), där W3C tillsammans med ett antal viktiga intressenter från industrin samverkar för att vi ska kunna använda mobiltelefoner och andra liknande apparater för att kunna enkelt komma åt innehåll på webben.

Se mer om detta arrangemang. .

Ontologier i arbete - språket som grund för framtida IT-utveckling

2004-08-31 Plats: Electrum, Kista

Denna heldagskonferens kommer att belysa ett framväxande område - ontologier. Begreppet ontologi har fått uppmärksamhet under de senaste åren, bland annat som en följd av nya webbstandarder som RDF och OWL. Konferensen kommer att belysa de grundläggande idéerna, standarder och teknologi, och hur dessa nya tekniker har börjat tas i användning. Praktiska exempel kommer presenteras och olika tillämpningsområden kommer att karaktäriseras.

Se mer om detta arrangemang. .