W3C

W3C-logo

Nyheter 2003

Här är årets annonserade nyheter.

Nytt nyhetsbrev - 2003-12-30

2003-12-30

Nytt nyhetsbrev har publicerats (30:e december 2003).

Det hittas här

Uppdaterat Working Draft: XQueryX

2003-12-19

Arbetsgruppen för XML Query har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "XML Syntax for XQuery 1.0".

Dokumentet XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX) definierar en syntax varmed XQuery-uttryck kan uttryckas i XML-form. Arbetsgruppen tar emot kommentarer på detta förslag. Mer information hittas på XML-hemsidan.

Ny Proposed Recommendation: Speech Recognition Grammar Specification

2003-12-18

Arbetsgruppen Voice Browser publicerar nu "Speech Recognition Grammar Specification Version 1.0" som Proposed Recommendation. Genom användning av Speech Grammars kan tillämpningsbyggare skapa regler som beskriver vad användare av tal-styrda webbläsare förväntas säga i dialogen med tillämpningen.

Kommentarer på dokumentet Speech Recognition Grammar Specification Version 1.0 tas emot fram till och med 18:e februari 2004. Mer information återfinns på hemsidan för Voice Browser.

Ny Candidate Recommendation: Speech Synthesis Markup Language

2003-12-18

Arbetet med uppmärkning för talsyntes har nu resulterat i publiceringen av "Speech Synthesis Markup Language Version 1.0" som en Candidate Recommendation. Med detta XML-baserade språk kan innehållsförfattare generera syntetiskt tal på webben.

Kommentarer på dokumentet Speech Synthesis Markup Language Version 1.0 tas emot fram till och med den 18:e februari 2004. Mer information finns på hemsidan för Voice Browser .

Sista Working Draft: CSS3 Paged Media och CSS Print Profile

2003-12-18

Arbetsgruppen för CSS har publicerat två s.k. Last Call Working Drafts som del i arbetet med CSS (Cascading Style Sheets). Dessa ger presentationsfunktionalitet för sid-orienterade media och för utskrift.

CSS3 Paged Media Module hanterar sidnumrering, sidmarginaler fotnoter, slutnoter, korsreferenser, m.m. CSS Print Profile stöder XHTML-Print vid utskrift på enkla utskriftsenheter. Kommentarer på dokumenten tas emot fram till och med 31:e januari 2004. Mer information finns på hemsidan för CSS.

Uppdaterat Working Draft: EMMA

2003-12-18

Arbetsgruppen för multimodal interaktion har publicerat en andra version av EMMA (Extensible MultiModal Annotation language), ett format för hantering av interaktionen mellan användare och tillämpning.

Dokumentet EMMA definierar ett språk som kan utnyttjas av taligenkännare, igenkännare av handskriven text, naturligt-språk-maskiner, media-tolkare m.m. Mer information återfinnes på hemsidan för arbetsgruppen Multimodal Interaction.

Kravdokument publicerat: Internationalization of Web Services

2003-12-17

Arbetet med internationalisering av webb-tjänster har resulterat i ett publicerat kravdokument, "Requirements for the Internationalization of Web Services".

Detta första Working Draft av Requirements for the Internationalization of Web Services, har publicerats av Web Services Internationalization Task Force som är en del av arbetsgruppen för internationalisering, och beskriver krav som bör uppfyllas för att webbtjänster skall vara globalt användbara. Mer information på hemsidan för Internationalization.

Nya Working Drafts: Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1

2003-12-17

Arbetsgruppen för XSL har publicerat Working Drafts av XLS 1.1 och de krav som ställs på denna.

Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1 är en uppdatering av XSL 1.0 Recommendation och ger stöd för sådant som index, multipla flöden, bokmärken, skalning av grafik och sidnumrering. De specifika krav som ställs på XSL 1.2 beskrivs i Requirements. Kommentarer mottas. Mer information finns på hemsidan för XML-aktiviteten.

Ny Proposed Recommendation: DOM Level 3 Validation

2003-12-15

Specifikationen av validering av DOM Level 3, "Document Object Model (DOM) Level 3 Validation Specification", har nu publicerats som Proposed Recommendation.

Document Object Model (DOM) gör det möjligt för program och skripts att dynamiskt uppdatera innehåll och presentation av dokument. Med hjälp av denna DOM3-modul för validering kan man säkerställa att dokumentet behåller sin validitet. Kommentarer på Document Object Model (DOM) Level 3 Validation Specification tas emot fram till och med den 14:e januari 2004. Mer information återfinns på hemsidan för DOM-aktiviteten.

Ny Proposed Recommendation: Resource Description Framework (RDF)

2003-12-15

RDF har nu publicerats som Proposed Recommendation. Med hjälp av RDF kan man representera information och utbyta kunskap på webben.

Språket för Resource Description Framework (RDF) beskrivs i sex dokument:

Kommentarer tas emot fram till och med den 19:e januari 2004. Mer information återfinnes på hemsidan för Semantic Web-aktiviteten .

Ny Proposed Recommendation: OWL Web Ontology Language

2003-12-15

OWL Web Ontology Language (OWL) har nu publicerats som Proposed Recommendation. OWL användes för att publicera och dela termkataloger, s.k. ontologier, vilket stöder mer avancerad hantering av information på webben.

OWL beskrivs i sex dokument:

  • Overview - En enkel introduktion
  • Guide - Visar användning av OWL i form av ett antal exempel.
  • Reference - En koncis men informell beskrivning av primitiverna i OWL
  • Semantics and Abstract Syntax - Normativ definition av OWL-språket
  • Test Cases - Testfall som illustrerar korrekt användning av OWL, den formella betydelsen av olika konstruktioner, m.m.
  • Use Cases and Requirements - Användningsfall, mål för och krav på ett ontologispråk för webben

Kommentarer tas emot fram till och med den 19:e januari 2004. Mer information återfinnes på hemsidan för Semantic Web-aktiviteten.

Ny Proposed Edited Recommendation: XML Infoset Second Edition

2003-12-10

Arbetsgruppen för XML Core har publicerat en uppdatering av InfoSet, "XML Information Set, Second Edition".

Dokumentet XML Information Set, Second Edition har uppdaterats så att det är konsistent med XML 1.1 and Namespaces 1.1, förtydligar vissa validitetsfrågor, och innehåller rättelser av enklare fel i tidigare utgåva. Mer information finns på hemsidan för XML.

Sista Working Draft: Architecture of the World Wide Web

2003-12-09

W3C:s Technical Architecture Group (TAG) has publicerat ett s.k. Last Call Working Draft av "Architecture of the World Wide Web". Dokumentet ger en konsistent bild av de olika komponenterna av webben.

Kommentarer på Architecture of the World Wide Web, First Edition tas emot fram till och med den 5:e mars 2004. Mer information på hemsidan för TAG.

Nytt Working Draft: HTML Techniques for WCAG 2.0

2003-12-09

Arbetsgruppen för tillgänglighet av webbinnehåll, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group, har publicerat ett dokument som beskriver användning av HTML i enlighet med WCAG 2.0.

Dokumentet HTML Techniques for WCAG 2.0, beskriver tekniker, ger exempel och ger pekare till mer information om hur HTML skall användas för att ge tillgängligt innehåll i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Synpunkter på detta dokument tas emot. Mer information finns på Web Accessibility Initiative hemsida.

Nytt Working Draft: Mobile SVG Profiles Version 1.2

2003-12-09

Arbetsgruppen för SVG har publicerat första Working Drafts om SVG-profiler för SVG 1.2.

Dokumentet Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic, Version 1.2 definierar två mobila profiler för SVG 1.2: SVG Tiny 1.2, avsett för mobiltelefoner, och SVG Basic 1.2, avsett för handdatorer (PDA). Kommentarer på dessa profiler tas emot. Mer information om SVG 1.2 återfinnes på SVG-arbetsgruppens hemsida.

Kravdokument publicerat: SVG Tiny Version 1.2 Requirements

2003-12-09

Arbetsgruppen för SVG har publicerat ett första Working Draft om krav på stöd av SVG 1.2 för mobiltelefoner.

Detta dokument, SVG Tiny Version 1.2 Requirements är nu offentliggjort, och kommentarer tas emot. SVG Tiny 1.2 utvidgar SVG Tiny 1.1 med funktionalitet från SVG 1.2. Mer information finns på SVG-arbetsgruppens hemsida.

Nytt nyhetsbrev - 2003-11-28

2003-11-28

Nytt nyhetsbrev har publicerats (28:e november 2003).

Det hittas här

Nytt Working Draft: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2

2003-11-12

Arbetsgruppen för SVG har publicerat en fjärde version av utkast till SVG 1.2. SVG, Scalable Vector Graphics, stöder hantering av tillgänglig, dynamisk och återanvändbar grafik på webben.

Det nu publicerade dokumentet, Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2, fokuserar sig på de nya funktionaliteter som föreslås för SVG 1.2, och utgör alltså inte en fullständig beskrivning av hela SVG. Synpunkter på detta dokument mottas tacksamt. Mer information finns att få på SVG-arbetsgruppens hemsida.

Sista Working Drafts: XQuery, XSLT och XPath

2003-11-12

Arbetsgrupperna för XML Query och XSL har publicerat ett antal s.k. Last Call Working Drafts om XQuery, XSLT och XPath, som nu alltså är tillgängliga för kommentarer och synpunkter.

Dessa nio Working Drafts är:

Kommentarer tas emot till den 15:e februari 2004. Mer information om dessa och relaterade arbeten finns på hemsidorna för XML Query Working Group, XSL Working Group och XML home page.

Ny Candidate Recommendation: QA Framework - Specification Guidelines

2003-11-10

W3C:s aktivitet Quality Assurance (QA) har publicerat en dokument, "QA Framework - Specification Guidelines", innehållande riktlinjer för kvalitetsäkring av W3C:s tekniska arbete.

QA-aktiviteten tar emot synpunkter på QA Framework: Specification Guidelines, som nu blivit Candidate Recommendation, fram till och med 10:e maj 2004. Mer information om W3C:s kvalitetssäkringsarbete finns att få på QA:s hemsida.

Nya dokument publicerade av MathML Working Group

2003-11-10

Arbetsgruppen för uppmärkning av matematisk text (Math Working Group) har publicerat några dokument som beskriver mer avancerad användning av standarden MathML.

De tre dokumenten är Units in MathML, Structured Types in MathML 2.0 och Bound Variables in MathML. MathML är en XML-tillämpning som möjliggör hantering av matematisk notation på webben. För mer information, besök MathML-arbetsgruppens hemsida.

Ny Recommendation: PNG Second Edition

2003-11-10

Arbetet med portabel grafik i form av PNG har konsoliderats genom en ny utgåva av det definierande dokumentet.

Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition) har nu blivit W3C Recommendation. Detta dokument har också blivit en internationell standard, ISO/IEC 15948:2003. PNG är ett representationsformat för grafik, baserat på rasterbilder. Läs mer om detta på hemsidan för Graphics Activity..

Sista Working Draft: XInclude

2003-11-10

Inom arbetsgruppen för XML Core har ett s.k. Last Call Working Draft av XInclude producerats.

XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 ger mekanismer för att slå samman XML-dokument genom användning av existerande element, attribut och URI-referenser. Synpunkter på förslaget välkomnas fram till den 31:e december 2003. Se mer på XML:s hemsida.

Nya Working Drafts: Web Services Description Language (WSDL) 2.0

2003-11-10

Arbetsgruppen för webbtjänster (Web Services Description Working Group) har publicerat två Working Drafts om delar av Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0.

De nu aktuella dokumenten är Part 1: Core Language och Part 2: Message Patterns. WSDL är en modell och ett XML-format för att beskriva tjänster tillgängliga över internet. Mer information: hemsidan för Web Services..

Nya Candidate Recommendations: DOM Level 3 "Core", och "Load and Save"

2003-11-07

Två nya dokument om DOM publiceras nu som Candidate Recommendations.

DOM Level 3 Core ger möjligheter för programvaruutvecklare och webbskriptförfattare att hantera och manipulera såväl HTML- som XML-innehåll. DOM Level 3 Load and Save gör det möjligt att programmatiskt ladda innehåll i XML-dokument som en DOM-struktur och att spara innehållet i en DOM-struktur som ett XML-dokument. Synpunkter tas emot till 30:e november 2003. Ytterligare ett dokument, DOM Level 3 Events har publicerats som ett arbetspapper. Läs mer om allt detta på DOM:s hemsida.

Nytt Working Draft: Authoring Techniques for Device Independence

2003-11-06

Apparatoberoende blir alltmer viktigt, genom att tjänster och information skall kunna åtkommas inte bara från en pc. W3C har nu utarbetat ett förslag på hur innehållsförfattande bör bedrivas i sådana sammanhang.

Inom arbetsgruppen för apparatoberoende (Device Independence Working Group) har ett första Working Draft av Authoring Techniques for Device Independence tagits fram. Detta dokument ger en översikt över olika sätt att skapa och leverera innehåll till mottagare med olika typer av apparater. Om detta och mera kan du läsa på hemsidan för Device Independence Activity..

Nytt Working Draft: Inaccessibility of Visually-Oriented Anti-Robot Tests

2003-11-05

Visuellt orienterad och representerad information kan ibland utnyttjas som kritiska komponenter i access till en webbplats. Arbete har nu inletts på W3C med att utveckla principer för hur detta bör hanteras.

Arbetsgruppen för "WAI Protocols and Formats" har publicerat ett första Working Draft av Inaccessibility of Visually-Oriented Anti-Robot Tests. Det handlar om det svåra problemet då synskadade skall ta del av visuellt orienterad information (bitmap) och återge detta innehåll på annat sätt. Tekniken tillämpas av vissa webbplatser för att försvåra för automatrobotar att komma in på webbplatsen. Men detta skapar problem för synskadade, likväl som för dyslektiker. Dett dokument beskriver problemet och analyserar sätt att hantera detta. Läs mer om detta på hemsidan för Web Accessibility Initiative..

Nya Proposed Recommendations: XML 1.1 och Namespaces in XML 1.1

2003-11-05

Arbetet med XML 1.1 och Namespaces 1.1 har nu utmynnat i föreslagna standarder.

Extensible Markup Language (XML) 1.1 och Namespaces in XML 1.1 har publicerats som Proposed Recommendations. Fram till 5:e december 2003 tas kommentarer och synpunkter emot. XML 1.1 ger stöd för hantering av Unicode, s.k. 'control characters' och radbrytningar. Namespaces 1.1 inkorporerar rättelser av textuella fel, och erbjuder en mekanism för att avdeklarera prefix. Med djuplodande information nås via XML:s hemsida.

Dokumentation från 'W3C Workshop on Binary Interchange of XML'

2003-11-03

Nyligen avhölls en workshop om binärt representerad XML. Intresserade kan nu ta del av det som presenterades där.

Fler än 40 'position papers' presenterades på W3C Workshop on Binary Interchange of XML Information Item Sets (Santa Clara, CA, USA, 24-26:e september 2003). För att öka denna workshops synlighet görs all dokumentation tillgänglig. Den generella slutsatsen är att mer djuplodande arbete om detta område behövs innan W3C kan ta fram specifikationer om binärt representerad XML. Mer info om detta och andra aspekter på XML finns på XML:s hemsida.

Konferens, i Växjö, om webbtjänster

2003-11-01

Ännu en påminnelse om den kommande nordiska konferensen NCWS, om webbtjänster.

The Nordic Conference on Web Services är, som namnet anger, en nordisk konferens, som går av stapeln den 20-21:a november 2003. Platsen är Videum Science Park i Växjö. Citat: "The Nordic Conference on Web Services (NCWS) is focused on the emerging Web Services standards that are making it increasingly possible for multiple systems from multiple vendors to interact and exchange data."

Ny Proposed Editied Recommendation: XML 1.0 Third Edition

2003-10-30

Arbetsgruppen för XML har publicerat en föreslagen revision av W3C-Recommendation XML 1.0.

Extensible Markup Language (XML) 1.0 Third Edition, en Proposed Edited Recommendation, är inte en ny version av XML, utan bara en textuellt uppdatering av den andra utgåvan (second edition) m.a.p. felaktiga formuleringar och liknande. Intresserade läsare kan ta del av detta arbete på XML:s hemsida.

Patentstriden fortsätter

2003-10-29

W3C har delgett United States Patent and Trademark Office ny information som medför att det s.k. '906'-patentet, US Patent No. 5,838,906 inte är giltigt.

Läs ett spännande informationsunderlag.

Ny Recommendation: MathML 2.0 Second Edition

2003-10-21

En uppdatering av MathML har nu offentliggjorts.

Mathematical Markup Language (MathML) Version 2.0 (Second Edition) har publicerats som en W3C recommendation. MathML är en tillämpning av XML som gör det möjligt att på ett portabelt sätt hantera och transportera matematisk notation på webben. Denna andra utgåva innehåller nya förtydliganden och korrigeringar av hittade fel. För den som är intresserad finns mer information att tillgå på Math-arbetsgruppens hemsida..

W3C öppnar spanskt lokalkontor

2003-10-20

I Oviedo i Spanien har ett W3C-lokalkontor öppnats.

Värd för kontoret är Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT) och chef för detta kontor är är Francisco Sanchez.

Ny Proposed Recommendation: CC/PP Structure and Vocabularies 1.0

2003-10-16

Arbetet med struktur och vokabulär inom CC/PP har nu gett upphov till en Proposed Recommendation.

Denna dokumenteras i Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 1.0 CC/PP profiler beskriver apparaters funktionella begränsningar och användares preferenser, och användes för att på ett bättre sätt anpassa innehåll till användningssituationen. Se mer på Device Independence hemsida.

Ny Candiate Recommendation: XForms Basic Profile

2003-10-14

För att underlätta enhetlig användningen av den kraftfulla standarden XForm har en s.k. "profil" definierats, som identifierar ett subset av XForms lämpat för funktionellt begränsade apparater. Denna profil publiceras nu som Candidate Recommendation.

XForms 1.0 Basic Profile beskriver användningen av XForms inom ramen för begränsade apparater, som mobila telefoner och handdatorer. I vanlig ordning hittas mer information på XForms hemsida.

Nya Recommendations: XForms och XML Events

2003-10-14

Arbetet med ersättare för för gammaldags HTML-teknologi har nu nått en ny nivå, i och med att W3C publicerar XForms och XML-Events som Recommendations.

De två standarderna XForms 1.0 och XML Events har granskats och godkänts av W3C:s medlemmar. XForms,den nya modellen för webbformulär, ersätter den gamla HTML Forms-funktionen, och erbjuder en klar separation mellan presentation och innehåll, ger förbättrat stöd för apparatoberoende och, genom användning av XML Events, minskas behovet av olika typer av skript-språk. Det finns en press release tillgänglig, samt mer information på XForms hemsida.

Nya Working Drafts: RDF

2003-10-10

Arbetsgruppen RDF Core har publicerat sex Working Drafts om olika aspekter på RDF-teknologin.

Resource Description Framework (RDF) stöder rikare representation om resurser på webben, och möjliggör att sådan metadata kan utbytas och hanteras över webben. Dessutom publiceras ett arbetspapper on LBase, som är ett ramverk för att uttrycka vad språken för den semantiska webben betyder. Mer utförlig information finns att få på hemsidan för Semantic Web Activity. De sex Working Drafts som publicerats är:

Nytt arbetspapper: SOAP Version 1.2 Message Normalization

2003-10-08

Arbetsgruppen för XML Protocol har publicerat ett dokument som bl.a. definierar en algoritm för normalisering av SOAP-meddelanden. Detta underlättar matchning av flera SOAP-meddelanden och extraktion av information från individuella SOAP-meddelanden.

SOAP Version 1.2 Message Normalization publiceras som en Working Group Note. SOAP Version 1.2 är ett lättviktsprotokoll för utbyte av strukturerad information i decentraliserade miljöer. Titta på hemsidan för Web Services.

Nytt Working Draft: Architecture of the World Wide Web

2003-10-01

W3C:s webbarkitekturgrupp (Technical Architecture Group, TAG) har publicerat ett Working Draft om arkitekturprinciper för webben.

Architecture of the World Wide Web förklarar de grundläggande principerna för webbprotokoll i tre dimensioner: identifikation och resurser, interaktion, samt representation och format. Följ detta arbete på TAG:s hemsida.

Arbetsdokument om principer för apparatoberoende

2003-09-0214

Arbetsgruppen för apparatoberoende (Device Independence Working Group) har publicerat två arbetsdokument som W3C Working Group Notes.

Device Independence Principles beskriver området "webbaccess" från tre perspektiv: sett från användare, sett från innehållsförfattare och sett från de mekanismer som skall leverera innehållet till användaren. Authoring Challenges for Device Independence beskriver betydelsefulla aspekter på hur man bygger allmänt tillgängligt webbinnehåll och applikationer. Hitta mer information på W3C:s Device Independence hemsida.

W3C startar en rådgivningsgrupp för patent kring HTML

2003-09-23

I enlighet med etablerade principer och drivet av aktuella behov, har W3C skapat en Patent Advisory Group (PAG) för att undersöka betydelsen av och konsekvenser för W3C:s arbete, och för webbens användning i allmänhet, som följer ur ett nyligen avhandlat rättsfall: Eolas v. Microsoft och US Patent 5,838,906.

Läs mer på FAQ.

Synkroniserad text - uppdatering av Use Cases och krav.

2003-09-16

Arbetsgruppen för Timed Text (Timed Text Working Group) har publicerat ett uppdaterat utkast (Working Draft) som dokumenterar krav på Timed Text-formatet.

Detta dokument identifieras som Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Use Cases and Requirements. Arbetsgruppen skall utveckla ett nytt XML-baserat portabelt format för att representera textströmmar vilka skall synkroniseras med andra strömmande media, som ljud och bild. Ytterligare information finns att få på Timed Texts hemsida.

Nytt Working Draft: CSS 2.1

2003-09-15

Arbetsgruppen för CSS har publicerat ett sista utkast till Working Draft för CSS 2.1.

Detta utkast är Cascading Style Sheets, Level 2 Revision 1 (CSS 2.1). CSS användes för att beskriva presentation av strukturerade dokument, såsom HTML-dokument och XML-dokument. Presentationen kan ske på olika typer av enheter, såsom på bildskärm, på papper eller som tal. Denna revision ger några efterfrågade utvidgningar av tidigare CSS Recommendation, korrigerar ett antal formuleringsfel, och bidrar till att CSS2 matchar dagen implementationer. För mer information, gå till CSS:s hemsida.

Nytt Working Draft: CSS3 module Paged Media

2003-09-09

Arbetsgruppen för CSS (CSS Working Group) har publicerat ett reviderat Working Draft för sid-orienterade media.

CSS3 module: Paged Media, en del av Cascading Style Sheets (CSS) nivå 3, är en modul som erbjuder möjligheter att tala om paginering, marginaler på sidor, fotnoter och slutnoter, samt korsreferenser med sidnummer. Mer information finns på CSS:s hemsida.

SIRNET:s höstprogram annonserat

2003-09-03

SIRNET (Swedish Information Resource Network) har nyligen annonserat programmet för aktiviteter under resten av 2003.

Se detaljer på SIRNET:s seminarieprogram för hösten. Allmän information om SIRNET finns på dess hemsida

Nytt nyhetsbrev - 2003-08-27

2003-09-02

Nytt nyhetsbrev har publicerats (27 augusti 2003).

Det hittas här

Nytt Working Draft: Device Independence Glossary of Terms

2003-09-02

En ordlista om apparat-oberoende har publicerats av W3C:s arbetsgrupp för Device Independence.

W3C:s Device Independence Working Group har publicerat en första version av ett Working Draft Glossary of Terms , en ordlista som beskriver den terminologi som används i arbetsgruppens andra dokument . Ordlistans definitioner av termer är annoterade med unika identifierare, vilket gör det möjligt att på ett stabilt sätt referera till dessa termdefinitioner. Mer information om arbetet, och om konsten att publicera för olika användarapparater, finns på arbetsgruppens hemsida

Nya Working Drafts: Fem XQuery och XPath dokument publicerade

2003-09-02

Nya dokument om XQuery och XPath har publicerats.

W3C:s XML Query Working Group och XSL Working Group har publicerat fem Working Drafts, och kommentarer på dessa önskas. Mer information finns på XML hemsida

Nytt Working Draft publicerat: Character Model for the World Wide Web 1.0

2003-09-02

W3C har publicerat ett interimistiskt Working Draft om teckenmodeller för webben.

W3C:s Internationalization Working Group har producerat ett Working Draft Character Model for the World Wide Web 1.0 Detta dokument fokuserar på teckenkodsidentifiering, normalisering, strängmatchning, strängindexering och URI-konventioner. Det bygger på Universal Character Set definierat av Unicode och ISO/IEC 10646. Läs mer om Internationalization Activity

Nya Working Drafts: tre CSS-publikationer

2003-09-02

Arbetsgruppen för CSS (Cascading Style Sheets) har publicerat tre Working Drafts.

CSS3 Module: Presentation Levels möjliggör "OH-presentationer" och översiktsbeskrivningar av dokument. CSS Print Profile samverkar med XHTML-Print vid utskrift på enklare apparater. CSS3 Module: Syntax beskriver den grundläggande strukturen av, parsningsregler för, och länkning av CSS formatmallar. Mer information finns på CSS hemsida .

Nytt Working Draft: Web Services Choreography Requirements

2003-09-02

Arbetsgruppen Web Services Choreography har publicerat ett första Working Draft som beskriver krav på koreografering a v webbtjänster.

Kravdokumentet baseras på ett antal Use-Cases, men även en uppsättning generella krav på webbtjänster. Koreografi handlar om meddelandeprotokoll, gränssnitt, sekvensiering av bearbetningar och logik för att styra transaktioner som spänner över webb-tjänster och deras klienter. Läs mer om detta på Web services hemsida.

Ny Candidate Recommendation: Web Ontology Language (OWL)

2003-09-02

W3C meddelar att OWL Web Ontology Language har blivit en Candidate Recommendation.

OWL används för att publicera och dela termkataloger (s.k. ontologier), stöder avancerad webb-sökning, och skapar en grund för mjukvaruagenter och kunskapshantering. En engelskspråkig press release finns tillgänglig, liksom en FAQ . Mer information om detta och relaterade arbeten finns på Semantic Web Activity webbplats . OWL Web Ontology Language publiceras i sex delar:

Nationell workshop om personlig integritet

2003-09-01

En nationell workshop om personlig integritet (privacy) äger rum i Kista (Stockholm) den 28:e oktober. Det är ett heldagsevenemang, med representation från olika intressentgrupper på den nationella arenan.

Workshopen, som arrangeras av projektet SAITS, är kostnadsfri. Mer information finns, och kommer att kontinuerligt uppdateras, på dess hemsida

Ny version av Unicode standarden

2003-08-28

Version 4.0 av Unicode standarden har nu blivit publicerad. Unicode är den grundläggande specifikationen av hur text skall representeras, och utgört ett av fundamenten för all modern programvara, programmeringsspråk och andra standarder, t.ex. XML. Unicode är också kritisk för de nya internationaliserade domännamnen, vilket får betydelse för Sverige.

Dokumentationen har genomgått en omfattande omarbetning, och inkluderar nu specifikationer som tidigare förekom som separata dokument. Version 4.0 innefattar nu också en omfattande teckenuppsättning för matematisk och tekniska dokument. Teckenuppsättningarna i Version 4.0 och International Standard ISO/IEC 10646 har nu blivit helt synkroniserade. Dokumentation om Unicode 4.0 finns på Unicode konsortiets hemsida

Webb-dagen 2003 i Stockholm

2003-08-26

Heldagsevenemanget "Web Services, Java™ and XML" (ett arrangemang i serien LogOn Web Days) äger rum på Berns Hotel i Stockholm den 16:e september 2003. I evenemanget ingår presentationer, tutorials och workshop kring XML, webb-teknologi, java, m.m.

Full information fås på arrangemangets informations-sida

Ny Proposed Recommendation: XML Events

2003-08-05

XEvents finns nu som Proposed Recommendation.

Denna specifikation definierar en modul för att knyta beteenden till uppmärkning i XML-språk, och stöder DOM Level 2 Events. Kommentarer tas emot fram till den 2:e september 2003. Mer information finns finns på W3C HTML hemsida.

Ny Proposed Recommendation: XForms

2003-08-01

XForms 1.0 finns nu som Proposed Recommendation.

Denna specifikation är mer flexibel än tidigare än de tidigare framtagna HTML och XHTML standarderna och ger ny möjligheter att separera innehåll, presentation och data. Specifikationen för XForms har som målgrupp såväl innehållsförfattare som implementatörer. Mer information finns finns på XForms hemsida.

Ny W3C Recommendation: SOAP Version 1.2

2003-06-24

SOAP Version 1.2 har nu blivit W3C Recommendation.

Denna specifikation har fyra delar: Part 1: Messaging Framework , Part 2: Adjuncts , Primer och Assertions and Test Collection . SOAP Version 1.2 är ett lättviktsprotokoll för att utbyta strukturerad information i en decentralicerad miljö. Mer information på Web services hemsida.

W3C:s nya patent-policy

2003-05-21

W3C har nu publicerat sin officiella patentpolicy. För att minimera riskerna att framtagna standarder blockeras av patent, har nu W3C en policy som strävar efter att framtagna standarder skall vara helt oberoende av patent, eller att nödvändiga patent är royaltyfria.

Läs den svenska press-releasen

Nya Candidate Recommendations: CSS3 Modules

2003-05-14

Tre CSS3 Modules har nu blivit Candidate Recommendations: Color, Ruby , och Text .

Specifikationerna finns tillgängliga här: Color , Ruby , och Text . En andra Candidate Recommendation för CSS TV Profile 1.0 har smärre modifieringar. CSS Working Group har också publicerat första Working Drafts om CSS3 Generated and Replaced Content och Speech modulerna. Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk som användes för att presentera strukturerade dokument uttryckta i HTML XML eller liknande, på skärm, papper eller i tal. Mer info på CSS hemsida

Ny Proposed Recommendation: SOAP Version 1.2

2003-05-07

SOAP Version 1.2 har nu nått stadiet Proposed Recommendation.

Denna specifikation har fyra delar: Part 1: Messaging Framework , Part 2: Adjuncts , Primer och Assertions and Test Collection . Kommentarstiden slutar 7:e juni. SOAP Version 1.2 är ett lättviktsprotokoll för att utbyta strukturerad information i en decentralicerad miljö. Mer information på Web services hemsida.

Nytt Working Draft: Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2003-04-29

W3C:s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group har publicerat Web Content Accessibility Guidelines 2.0 som ett Working Draft.

Genom att följa de riktlinjer som WCAG specificerar kan webbinnehåll göras tillgängligt för funktionshindrade och för användare av webb-stödjande apparater, som telefoner, PDAer och liknande. Läs mer på Web Accessibility Initiative hemsida.

W3C Workshop (juni, Kiel, DE) - Personlig integritet

2003-04-28

W3C, World Wide Web Consortium, är en av organisatörerna för en öppen workshop ("W3C Workshop on the long-term Future of P3P and Enterprise Privacy Languages", 18-20 June 2003, Kiel, Schleswig-Holstein, Tyskland) som skall behandla framtida användning av P3P och Enterprise Privacy Languages, och ge information om vilka andra standarder eller harmoniseringsarbeten som behövs för att få ett heltäckande stöd.

Workshopens hemsida finns (här. Deltagare inbjudes att bidraga med 'position papers' som tar upp teknologi- och/eller policyfrågor kring P3P och dess framtida användning. Bidrag kan baseras på den existerande P3P-standarden, men kan även gå utöver denna. Workshopens resultat kommer att utgöra ett underlag för W3C:s beslut kring kommande strategi för P3P, att stimulera diskussioner kring ny utveckling och inriktning av framtida P3P och metadatabaserat skydd av personlig integritet, och att underlätta samverkan med andra organisationer aktiva i relaterade områden. Workshopen kommer också att utvärdera intresset för 'enterprise privacy policy enforcement languages' och beakta samverkan/integration med av sådana språk med P3P. Ett förslag till Enterprise Privacy Authorization Language (EPAL), framtaget av IBM. Det är ett exempel på ett formaliserat och finkornigt språk som erbjuder, inom en organisation, skyddsmöjligheter i enlighet med P3P 1.0 deklarativa policies.

Endags-seminarier i Europa: W3C Semantic Tour

2003-04-02

W3C ger en serie av endags-seminarier i Europa under tiden 10-24 juni: Rom, London, Munchen, Athen och Brussels. Denna s.k. W3C Semantic Tour ger en översikt över hur webbteknologier (existerande och kommande) möjliggör sökning, automatisering, integration och återanvändning av information. Gratis deltagande.

Information finns på hemsidan för W3C Semantic Tour.

Nya arbetsdokument: OWL

2003-04-01

Arbetsgruppen för Web Ontology har publicerat sex arbetsdokument om OWL Web Ontology Language 1.0: OWL Guide, Overview, Use Cases and Requirements, Semantics and Abstract Syntax, Reference, och Test Cases. OWL kan bl.a. användas för att publicera och dela termkataloger, s.k. ontologier, och detta ger nya möjligheter i områden som avancerad informationssökning, agenteknologi och kunskapshantering.

Läs detaljerna om specifikationerna: OWL Guide, Overview, Use Cases and Requirements, Semantics and Abstract Syntax, Reference, och Test Cases. OWL kan bl.a. användas för att publicera och dela termkataloger, s.k. ontologier, och detta ger nya möjligheter i områden som avancerad informationssökning, agenteknologi och kunskapshantering.

Ny Candidate Recommendation: DOM Level 3 XPath

2003-03-31

Nu har Document Object Model (DOM) Level 3 XPath Specification blivit Candidate Recommendation. Denna teknologi skapar möjligheter att åtkomma delar av ett DOM-träd via XPath 1.0.

Information finns på Document Object Model (DOM) Level 3 XPath Specification. Se också XPath 1.0.

Nytt arbetsdokument: Architecture of the World Wide Web

2003-03-27

W3C:s Technical Architecture Group (TAG) har publicerat ett uppdaterat arbetsdokument "Architecture of the World Wide Web". Detta dokument beskriver arkitekturella principer för webben, och informationsutbyte mellan agenter, samt tar upp sociala aspekter som bidrar till en informationsrymd som delas av många.

Arbetsdokumentet finns tillgängligt på Architecture of the World Wide Web.

Ny Recommendation: XPointer

2003-03-25

XPointer har nu nått status Recommendation. Denna standard publiceras i tre delar: XPointer Framework, XPointer element() Scheme och XPointer xmlns() Scheme.

Framework är ett utvidgningsbart ramverk för att identifiera delar av XML-dokument. element() Scheme gör det möjligt att addressera enskilda XML-element m.h.a. dokumentets trädstruktur. xmlns() Scheme erbjuder möjligheter att tolka namnrymdsprefix i schemata och pekare. Mer information finns på XML:s hemsida.

WWW2003 - påminnelse

2003-03-19

Konferensen WWW2003, i Budapest den 20-24:e maj 2003, närmar sig. Tidig registrering, till lägre kostnad, kan ske fram till 31:e mars.

Den 12:e internationella World Wide Web-konferensen, WWW2003, i Budapest den 20-24:e maj 2003, närmar sig. Konferensen organiseras av IW3C2 och MTA/SZTAKI, och stöds av W3C. Se senaste nytt på http://www2003.org/ .

Telefonkonferens - Tillgänglighet och webben

2003-03-19

W3C/WAI anordnar telefonkonferens om tillgänglighet och webb-baserat samarbete den 14:e april 2003

W3C:s WAI "Research and Development Interest Group" har utlyst en telefonkonferens, den 14:e april 2003, om forsknings-frågor kring tillgänglighet och webb-baserat samarbete. Denna telefonkonferens är den första i en serie av diskussioner som kommer att täcka en uppsättning problemområden kring tillgänglighet och webben. Deltagare sökes från forskning, industri, offentliga sektorn och konsultbranchen. "Position papers" skall skickas in senast 21:e mars. Se detaljer på sidan http://www.w3.org/WAI/RD/2003/03/call-collaboration.html

Nya arbetsdokument: Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0

2003-03-18

Två arbetsdokument (Working Drafts) om tillgängliga författarverktyg har publicerats under samlingsnamnet "Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0".

Det är dels Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 (ATAG 2.0) och dels Implementation Techniques for ATAG 2.0 . Bra författarverktyg kan hjälpa innehållsproducenter ("författare") att skapa tillgängligt innehåll, genom att ge stöd genom promptning, varningar, granskning och hjälpfiler. Genom att skapa innehåll som är tillgängligt, kan det hanteras på ett förutsägbart sätt av en stor mängd olika innehållsläsare. Läs mer om principer för tillgänglighet på WAI:s hemsida.

Nytt nyhetsbrev - 6 mars 2003

2003-03-06

Nytt W3C/Sverige nyhetsbrev (6 mars 2003) har publicerats.

Det hittas här.

Nytt nyhetsbrev - 5 mars 2003

2003-03-06

Nytt nyhetsbrev publicerat.

Nytt nyhetsbrev (5 mars 2003) hittas här .

Log Validator - Administrationshjälpmedel

2003-03-05

Ett nytt hjälpmedel, LogValidator, har tagits fram inom ramen för W3C:s kvalitetsarbete (QA-aktiviteten): en logg-analysator kopplad till validering av uppmärkning. Med hjälp av verktyg som detta kan man bedriva fokuserat kvalitetssäkringsarbete av innehållet på en webb-plats, styrt av faktisk användningsfrekvens.

Se beskrivning.

CHIP, CUAP - råd om webbläsare och webb-sajter.

2003-03-05

Två W3C Notes har publicerats, CHIP och CUAP, som ger råd om önskvärda krav på webbläsare och hur webb-sajter bör struktureras och vad man bör tänka på.

Se beskrivning.

Nytt arbetsdokument: WSDL 1.2

2003-03-03

Ny utgåva publicerad: Web Services Description Language (WSDL) Version 1.2 Working Draft, en uppdatering av ett tidigare dokument.

Inom området "Web Services" har det nu producerats ett nytt arbetsdokument: Web Services Description Language (WSDL) Version 1.2., en uppdaterad utgåva av ett tidigare dokument. WSDL definierar såväl en modell som ett XML-format för att beskriva webbtjänster, och lägger fundamentet för interoperabilitet mellan tjänster på webben. Mer information finns på hemsidan för Web Services Activity.

Konferens: 23rd Internationalization & Unicode Conference

2003-03-03

W3C stöder den 23:e konferensen om Internationalisering och Unicode, som äger rum 24-26 mars 2003 i Prag, Tjeckien. Nu är det dags att registrera sig. Denna konferens är den främsta tekniska konferensen för problemområdet internationalisering både på webben och programvara.

Du som vill deltaga i konferensen registrerar dig här. På konferensens hemsida finns mer information. Vi kan nämna att representanter från W3C kommer att ge presentationer: Martin J. Dürst, Richard Ishida, och Chris Lilley. Mer information finns om Unicode och W3C:s Internationalization Activity.

Tillgänglighet: W3C:s Judy Brewer får utmärkelse

2003-02-21

Judy Brewer, som leder W3C:s Web Accessibility Initiative, har erhållit den s.k. "Susan G Hadden Pioneer Award", för sina insatser inom telekommunikation och tillgänglighet. Utmärkelsen utdelas av "Alliance for Public Technology" (APT) i Washington, DC, USA. Denna utmärkelse ges till personer som fortsätter Susan Haddens kamp för att möjliggöra likvärdig tillgäng till teknologi som en demokratisk princip.

Ny föreslagen W3C standard - XML Events

2003-02-21

W3C publicerade, den 7:e februari, ett förslag till standard - XML Events

Denna Candidate Recommendation heter XML Events. An Events Syntax for XML". Den modul som definieras i detta dokument ger nu en möjlighet, att i XML-baserade språk, koppla samman händelse-lyssnare ("event listeners") och händelse-hanterare ("event handlers") med händelse-gränssnittet ("event interface") i Document Object Model (DOM) Level 2 (mer info om DOM). XML Events ger nu möjlighet att på ett interoperabelt sätt knyta händelsestyrd hantering till uppmärkning i dokument. Detta arbete har utförts av W3C:s arbetsgrupp för HTML, och en primär källa till krav är arbetet med XForms, nästa generation av webb-formulär. Men naturligtvis är XML Events avsett att kunna användas i alla typer av sammanhang där man utnyttjar dokument (i DOM-form).

Ny föreslagen W3C standard - XForms

2003-02-21

Händelsehantering i XML.

W3C publicerade, den 7:e februari, ett förslag till standard (Candidate Recommendation): XML Events. An Events Syntax for XML". Den modul som definieras i detta dokument ger nu en möjlighet, att i XML-baserade språk, koppla samman händelse-lyssnare ("event listeners") och händelse-hanterare ("event handlers") med händelse-gränssnittet ("event interface") i Document Object Model (DOM) Level 2 (mer info om DOM). XML Events ger nu möjlighet att på ett interoperabelt sätt knyta händelsestyrd hantering till uppmärkning i dokument. Detta arbete har utförts av W3C:s arbetsgrupp för HTML, och en primär källa till krav är arbetet med XForms, nästa generation av webb-formulär. Men naturligtvis är XML Events avsett att kunna användas i alla typer av sammanhang där man utnyttjar dokument (i DOM-form).

Föreslagen standard: VoiceXML - ny revision

2003-02-20

"Voice Extensible Markup Language" (VoiceXML) Version 2.0 har efter en revision föreslagits till Candidate Recommendation. Arbetsgruppen för Voice Browser har korrigerat vissa fel i beskrivningen av schemata i förslaget. Med VoiceXML kan XML användas för att leverera tal, audio, telefoni, samtal, etc. över webben.

Se "Voice Extensible Markup Language" (VoiceXML) Version 2.0.

Svenskt forum om ebXML

2003-02-07

Gemenskapen för Elektroniska Affärer (GEA, http://www.gea.nu/) vill skapa ett svenskt forum för ebXML

GEA inbjuder intresserade till ett möte. Texten för inbjudan återges här.

För elektroniska affärer finns olika standarder. En, som fått stor uppmärksamhet och som fortfarande utvecklas, är ebXML. I Sverige finns inget forum för att mötas i frågor kring ebXML. GEA vill därför erbjuda ett sådant.

I bilagan återfinns inbjudan till deltagande i intressegrupp för ebXML. Observera att frågor och anmälningar lämnas till Anders W. Tell, Anderst@toolsmiths.se, tel 070 546 66 03.

Ett första möte planeras till 4 mars 13.00 - 15.00. Lokalen är ännu inte bestämd och beror på antal deltagare. Vid detta möte kommer också möjlighet ges att diskutera frågor inför kommande internationella ebXML-möte som UN/CEFACT anordnar i San Diego 10-14 mars.

Med vänlig hälsning Mikael von Otter

Sprid gärna detta mejl till andra som du tror kan ha intresse av det!

[Bilaga]

SVG Open 2003 - internationell konferens

2003-02-07

SVG Open 2003: "Call for Papers" och "Early Bird Registration".

Tidig ("early bird") registrering har nu öppnat för SVG Open 2003, som avhålles i Vancouver, Kanada, 15-18 juli 2003, med ytterligare halvdags workshops och tutorials dagarna 13-14 juli. Konferensserien SVG Open, stödd bl.a. av W3C, är det främsta forat där Scalable Vector Graphics (SVG) utvecklare kan utbyta ideer, exempel och få information om implementationer. Call for papers är öppet fram till den 28:e februari 2003.

Nytt nyhetsbrev - 31 januari 2003

2003-02-06

Nytt W3C/Sverige nyhetsbrev (31 januari 2003) har publicerats.

Det hittas här.

Ny Recommendation: XML-Signature XPath Filter 2.0

2003-01-16

"XML-Signature XPath Filter 2.0" specificerar ett standardiserat sätt att digitalt signera innehåll och de resulterande digitala signaturerna i XML.

Vissa applikationer behöver kunna digitalt signera en del av ett XML-dokument. I den tidigare specifikationen för XML-Signature stöds detta behov genom användning av XPath-transformering. Sådan transformering kan vara svårt att implementera effektivt med existerande teknologier. Denna nya Recommendation definierar en ny XML Signature transformering, vilken är lättare att effektivt implementera. Se själva specifikationen för XML-Signature XPath Filter 2.0.

Ny Recommendation: XML Encryption Syntax and Processing

2003-01-16

"XML Encryption Syntax and Processing" specificerar en process för kryptering av data, och hur resultatet representeras i XML.

Käll-data kan vara ett godtyckligt dataobjekt (även ett XML-dokument), ett XML-element eller innehållet i ett XML-element. Resultatet av att kryptera data är ett XML Encryption element, som innehåller eller refererar till chiffer-data. Se själva specifikationen för XML Encryption Syntax and Processing.

Ny Recommendation: User Agent Accessibility Guidelines 1.0

2003-01-16

"User Agent Accessibility Guidelines 1.0" erbjuder riktlinjer för konstruktion av användaragenter ("user agents", t.ex. webbläsare) som underlättar för användare med funktionshinde

En användaragent som uppfyller dessa riktlinjer stöder användaren dels genom sitt sätt att organisera gränssnittet, men även genom interna funktionalitet, såsom möjlighet att kommunicera med stödteknik ("assistive technologies"). Dessutom är riktlinjerna definierade på ett sätt att även personer utan funktionshinder får ett bättre stöd av användaragenten. Se själva specifikationen för User Agent Accessibility Guidelines 1.0.

SVG 1.1 ny Recommendation

2003-01-15

"SVG 1.1 (Scalable Vector Graphics)" har nu publicerats som W3C Recommendation

Denna W3C-specifikation är en omstrukturering av den tidigare specifikationen SVG 1.0, genom att den partitionerats till ett antal moduler. Dessa moduler är kombinerbara, vilket gör det möjligt att använda väldefinierade standarddelmängder av vektorgrafisk funktionalitet. En användning av denna modularisering är standarden SVG Mobile, som definierar två profiler (delmängder) av SVG, avgränsade för att kunna användas i mer begränsade apparater som mibiltelefoner och handdatorer. Det finns en press-release på svenska om denna Recommendation. Se även själva specifikationerna för SVG 1.1 och SVG Mobile.

DOM Level 2 HTML ny Recommendation

2003-01-15

"Document Object Model (DOM) Level 2 HTML" har nu publicerats som W3C Recommendation

Denna W3C-specifikation beskriver ett standard-API som program i olika språk kan använda för att operera på dokument uttryckta i HTML och XHTML 1.0. Detta API kan användas såväl från traditionella programmeringsspråk (t.ex. Java) som från "skript-språk" (t.ex. ECMAScript). Det finns en press-release på svenska om denna Recommendation. Se även specifikationen själv.