W3C

W3C-logo

Nyheter 2004

Här är årets annonserade nyheter.

Nytt Working Draft: SPARQL Variable Binding Results XML Format

2004-12-21

Arbetsgruppen "The RDF Data Access" har publicerat ett första offentligt Working Draft av "SPARQL Variable Binding Results XML Format".

Frågespråket SPARQL (uttalas "sparkle"), som beskrivs i det aktuella dokumentet SPARQL Variable Binding Results XML Format, erbjuder utvecklare och slutanvändare ett sätt att skriva och använda sökresultat från sökningar över en mängd typer av information, som personlig information, sociala nätverk, och metadata om digitala objekt som ljud och bild. SPARQL erbjuder även ett sätt att integrera disparata informationskällor. Läs mer på hemsidan för Semantic Web.

Ny Recommendation: XInclude

2004-12-20

W3C har idag publicerat "XML Inclusions (XInclude) Version 1.0" som en W3C Recommendation.

Språket XInclude, definierat i XML Inclusions (XInclude) Version 1.0, erbjuder en generisk metod för att slå samman XML-dokument till ett sammansatt dokument. Detta bidrar till effektiv innehållsförvaltning inom organisationer. XInclude använder XML-konstrukter som element, attribut och URI-referenser. Läs press-release (på svenska) och uttalanden, samt besök XML:s hemsida.

Ny aktivitet: "Graphics Activity"

2004-12-20

W3C har nu startat upp nästa fas i arbetet inom aktiviteten om grafik ("Graphics Activity").

Inom Graphics Activity arbetar arbetsgruppen för vektorbaserad grafik, "Scalable Vector Graphics Working Group", med Chris Lilley (W3C) som ordförande, och med arbetsplan fram t.o.m. 30 september 2006. Denna arbetsgrupp utvecklar språket SVG, som används för att beskriva tvådimensionell grafik och grafiktillämpningar i XML, bl.a. profiler för "skrivbord", mobila apparater och skrivare. Deltagande är öppet för W3C:s medlemmar. Läs mer på SVG:s hemsida.

Ny intressegrupp: "Patents and Standards Interest Group"

2004-12-17

Aktiviteten "Patent Policy Activity" har nu återstartats.

Inom Patent Policy-aktiviteten drivs nu Patents and Standards Interest Group (PSIG), ledd av Don Deutsch (Oracle) och Daniel J. Weitzner (W3C), med arbetsplan fram t.o.m. 1 december 2007. PSIG är ett forum där W3C:s medlemmar och inbjudna experter diskuterar poliyfrågor kring tillämpningen av W3C:s patentpolicy, liksom specifika nya patentrelaterade frågor där W3C:s medlemmar är berörda.

Nytt sista Working Draft: Web Services Choreography Description Language 1.0

2004-12-17

Arbetsgruppen "Web Services Choreography" har publicerat ett sista Working Draft av "Web Services Choreography Description Language Version 1.0".

Det XML-baserade språket Web Services Choreography Description Language Version 1.0 (WS-CDL) beskriver samverkan, "peer-to-peer", mellan webbtjänsteaktörer, genom att definiera deras betende i ett globalt perspektiv. Tidsordnat utbyte av meddelanden leder då till att verksamhetsmål uppfylls. Kommentarer på detta förslag tas emot fram t.o.m. 31 januari 2005. Läs mer på hemsidan för Web services.

Nytt Working Draft: CSS3 Speech Module

2004-12-17

Arbetsgruppen för CSS har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "CSS3 Speech Module".

Språket "Cascading Style Sheets" (CSS) används för att generera presentation av strukturerade dokument i HTML och XML, på skärm, på papper eller som tal. Detta utkast, CSS3 Speech Module, definierar ljudegenskaper som är anpassade till modellen definierad av Speech Synthesis Markup Language (SSML). Kommentarer välkomnas. Se även CSS:s hemsida.

Nytt Working Draft: Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1

2004-12-16

Arbetsgruppen för XSL har publicerat ett uppdaterat Working Draft av XSL 1.1.

Denna version, Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1, uppdaterar XSL 1.0 med avseende på märkning, index, multipla flöden och bokmärken, samt ger utvidgat stöd för skalning av grafik, markörer och sidnummer. Kommentarer tas emot på detta förslag. Mer finns att läsa på hemsidan för XML-aktiviteten.

Publicerat: Sammanfattning från W3C:s Workshop om den semantiska webben för livsvetenskaperna

2004-12-15

Den 27-28 oktober 2004 avhölls W3C:s Workshop om den semantiska webben för livsvetenskaperna. Nu finns en sammanfattning publicerad, liksom de olika position papers som presenterades.

Slutsatserna från W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences är att det behövs tas fram grundläggande terminologier, och att det är viktigt att integrera "life science identifiers" (LSID) med webbresurser, liksom att en intressegrupp för implementatörer vore värdefull. W3C framför sitt tack till alla 150 deltagarna. Läs sammanfattning och ta del av publicerade position papers. Se även information om W3C:s workshops och W3C:s arbetsområde Technology & Society.

Ny Recommendation: "Architecture of the World Wide Web, Volume One"

2004-12-15

W3C har idag publicerat "Architecture of the World Wide Web, Volume One", i form av Recommendation, vilken beskriver de grundläggande principerna på vilken webben vilar.

Webben utnyttjar relativt enkla teknologier som är skalbara, effektiva och ger mervärde, och detta har skapat en fantastisk informationsrymd av sammankopplade dokument, en rymd som växer ut över språk-, kultur- och mediaområden. Dokumentet Architecture of the World Wide Web, Volume One diskuterar de fundamentala konstruktionskomponenterna i webben, med sikte på att dessas egenskaper skall förvaltas då webben utvecklas vidare. Läs press release (på svenska) , uttalanden från W3C:s medlemmar, och besök TAG:s hemsida.

Uppdaterat Working Draft: EMMA

2004-12-14

Arbetsgruppen för multimodal interaktion har publicerat, som uppdaterat Working Draft, specifikationen av EMMA.

Språket Extensible MultiModal Annotation (EMMA) är ett format för utbyte av data mellan interaktionshanterande system. Det är en del av W3C:s ramverk för multimodal interaktion, och beskriver uppmärkning för olika typer av användarinmatning, med annoteringar som tillförlitlighet, tidsstämpling och inmatningsmedium. Denna version inkluderar associerade XML Scheman. Läs mer på hemsidan för multimodal interaktion.

Nya Working Drafts: Web Services Addressing

2004-12-08

Arbetsgruppen för "Web Services Addressing" har publicerat tre första offentliga Working Drafts: "Web Services Addressing - Core", "WSDL Binding" och "SOAP Binding".

Web Services Addressing - Core skapar möjlighet att sända meddelanden, på ett transportneutralt sätt, genom kommunikationsnätverk som innehåller arbetande noder, såsom hanterare av slutpunkter, brandväggar och trafikhanterare. WSDL Binding definierar hur den grundläggande specifikationens egenskaper uttrycks i Web Services Description Language (WSDL). SOAP Binding definierar hur de knyts till SOAP-meddelanden. Läs mer på hemsidan för Web services.

Nya medlemmar i W3C:s rådgivande kommittee

2004-12-06

W3C höll ett möte med sin rådgivande kommitte den 2-3 december i Cambridge, MA, USA.

Många W3C-medlemmar deltog i detta tvådagarsmöte, med diskussioner om W3C:s aktiviteter. Om din organisation skulle vilja gå med i W3C, tag då del av informationen om medlemskap i W3C. Nästa "Advisory Committee"-möte kommer att gå av stapeln den 5-7 juní 2005 ii Mandelieu, France.

W3C firar tioårsjubileum

2004-12-01

Detta år firar W3C tioårjubileum - tio år av arbete mot att leda webben till sin fulla potential. Den 1:e december möttes W3C-medlemmar, staben, inbjudna talare och internationella mediarepresentanter i Boston, USA, för att diskutera webbens framväxt, W3C:s roll i dess tillväxt, samt risker och möjligheter inför framtiden.

bild av scenen under tioårsfirandet "Detta unika firande ger oss en möjlighet att framlyfta webbens betydelse och W3C:s ledande roll," säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. "Jag hoppas att detta inspirerar till ytterligare samarbete, kreativitet och global förståelse." Läs pressrelease och läs mer om W3C:s tioårfirande.

Ny Proposed Recommendation: Character Model for the World Wide Web

2004-11-22

Specifikationen "Character Model for the World Wide Web 1.0" har nu publicerats.

Den består av två delar: Fundamentals som är en Proposed Recommendation, och Resource Identifiers som är Candidate Recommendation. Dessa dokument ger en ensad referensram till personer som arbetar med specifikationer, programvaruutvecklare och innehållsförfattare, en referensram för textmanipulering och användning av internationaliserade resursidentifierare för webben. De bygger på "Universal Character Set" (definierad av Unicode och ISO/IEC 10646). Kommentarer på dessa dokument tas emot fram t.o.m. 20 december 2004 respektive 15 januari 2005. Besök hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0

2004-11-22

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett Working Draft av "Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0".

Förutom Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 publiceras även den kompletterande Implementation Techniques. Dessa dokument ska ge stöd åt utvecklare när de skapar tillgängliga författargränssnitt för webbinnehåll. Det så skapade innehållet kan då utnyttjas av en bred uppsättning läsare, bl.a. de med funktionshinder. Kommentarer tas emot fram t.o.m. 7 january 2005. Läs mer om W3C:s tillgänglighetsarbete.

Nytt Working Draft: Dynamic Properties Framework (DPF)

2004-11-22

Arbetsgruppen för multimodal interaktion har publicerat ett Working Draft av "Dynamic Properties Framework (DPF)".

Dokumentet Dynamic Properties Framework (DPF), som är konstruerat för att passa in i W3C:s ramverk för multimodal interaktion, beskriver gränssnitt som erbjuder dynamisk access till egenskaper som representerar apparatkaraktäristika, apparatkonfiguration, användarpreferenser och miljöfaktorer. Det föregående utkastet av detta dokument kallades "System and Environment Framework." Kommentarer tas emot fram t.o.m. 10 januari 2005. Läs mer på hemsidan för multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: SVG's XML Binding Language (sXBL)

2004-11-22

I ett gemensamt arbete har arbetsgrupperna för "Scalable Vector Graphics" (SVG) och CSS publicerat en andra utgåva av "SVG's XML Binding Language" (sXBL).

I dokumentet SVG's XML Binding Language definieras presentation och interaktivt beteende av element som inte tillhör SVG:s namnrymd. "XBL task force" anser nu att specifikationen sXBL är nästan redo att nå status Last Call. Besök gärna SVG:s hemsida och CSS:s hemsida.

Nytt Working Draft: Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2004-11-19

Arbetsgruppen för tillgängligt innehåll ("Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Web Content Accessibility Guidelines 2.0".

Dokumentet Web Content Accessibility Guidelines 2.0 fokuserar på riktlinjer och bred tillämpbarhet av dessa, och formulerar sig på ett sätt som kan förstås av en bredare publik. Om man följer de riktlinjer som WCAG anger så blir webbinnehåll tillgängligt för personer med funktionshinder och för användare som utnyttjar allehanda apparater med webbfunktionalitet. Läs mer om detta på WAI:s hemsida.

Nya Working Drafts: Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2004-11-19

Arbetsgruppen för tillgängligt innehåll ("Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group") har publicerat ett antal dokument med tekniker som stöder WCAG 2.0.

Dessa dokument är ett första Working Draft av Client-side Scripting Techniques for WCAG 2.0 och tre uppdaterade Working Drafts: HTML Techniques for WCAG 2.0, CSS Techniques for WCAG 2.0, och General Techniques for WCAG 2.0. Dessa dokument ger råd och anvisningar om användning av HTML, XHTML, ECMAScript och "Cascading Style Sheets" (CSS) så att det innehåll som skapas blir tillgängligt. Bl.a. ges exempel på vad man bör undvika att göra. Läs mer på WAI:s hemsida.

Nya Proposed Recommedations: SOAP Performance

2004-11-16

Tre tekniska rapporter om SOAP och binärdata har nu blivit Proposed Recommendations.

Dessa dokument ger perspektiv på hur man optimalt överför binär data (såsom grafik) i Web Services meddelanden.

Ramen för dessa dokument, som tagits fram av "XML Protocol Working Group", är SOAP Version 1.2, som är ett lättviktsprotokoll för utbyte av strukturerad information i en decentraliserad och distribuerad miljö som webben.

Kommentarer tas emot fram t.o.m. 16 december 2004. Läs mer på: hemsidan för Web services.

Nytt dokument: Web Services och internationalisering - krav

2004-11-16

Arbetsutskottet för internationaliserade webbtjänster ("Web Services Internationalization Task Force") har publicerat "Requirements for the Internationalization of Web Services" som en Working Group Note.

Requirements for the Internationalization of Web Services har utvecklats för att bidraga till global användbarhet av webbtjänster, och de krav som beskrivs handlar om hur internationalisering uttrycks i definitioner, beskrivningar, meddelanden och "discovery"-mekanismer. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: XForms 1.1

2004-11-15

Arbetsgruppen för XForms har publicerat ett Working Draft för "XForms 1.1".

XForms är den nya generationen av webbformulär. XForms 1.1 erbjuder förbättringar i ramverket för XForms 1.0 för att underlätta författande och för att underlätta användning av XForms i andra värdspråk. Läs mer på XForms hemsida.

Nytt Working Draft: XML Binary Characterization - Use Cases

2004-11-09

Arbetsgruppen "XML Binary Characterization" har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "XML Binary Characterization Use Cases".

I XML Binary Characterization Use Cases presenteras dokumenterade exempel, och detta ger stöd åt val av standardiserad och optimerad serialisering som kan användas för att förbättra generering, parsning, transmission och lagring av XML-baserad data. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: xml:id

2004-11-09

Arbetsgruppen "XML Core" har publicerat ett Working Draft "xml:id Version 1.0".

Specifikationen xml:id Version 1.0 inför ett fördefinierat attribut som alltid kan användas som en ID, och därför alltid kan kännas igen. Kommentarer tas emot fram t.o.m. 13 december 2004. Läs mer på XML:s hemsida.

Ny Proposed Edited Recommendation: SMIL 2.0

2004-11-09

Arbetsgruppen SYMM har publicerat "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0)" som en Proposed Edited Recommendation.

Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0) är inte en ny version - det är en felkorrigering av den första utgåvan av SMIL 2.0. SMIL ger möjlighet att synkronisera multipla multimedia längs tidslinjen. Kommentarer tas emot fram t.o.m. 5 december. Läs mer på hemsidan för Synchronized Multimedia.

Nytt Working Draft: Semantic Interpretation for Speech Recognition

2004-11-08

Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett Last Call Working Draft av "Semantic Interpretation for Speech Recognition".

Semantic Interpretation for Speech Recognition beskriver innehållet i de taggar i en grammatik för taligenkänning som används för att representera uttalanden i naturligt språk. Avsikten är att dessa resultat ska kunna integreras i dataformatet EMMA. Kommentarer tas emot fram t.o.m. 5 december 2005. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Ny Proposed Recommendation: "Architecture of the World Wide Web"

2004-11-05

W3C har nu publicerat "Architecture of the World Wide Web" som en W3C Proposed Recommendation.

Webben använder relativt enkla teknologier som är skalbara, effektiva och ger mervärde, och detta har resulterat i en fantastisk informationsrymd med sammanlänkade informationsresurser. För att säkerställa dessa egenskaper hos informationsrymden då underliggande teknologier utvecklas vidare så har de grundläggande principerna hos webbens arkitektur dokumenterats i Architecture of the World Wide Web, First Edition (framtagen av W3C:s "Technical Architecture Group"). Kommentarer tas emot t.o.m. 3:e december 2004. Besök även TAG:s hemsida.

Nytt Working Draft: XSL Transformations (XSLT) Version 2.0

2004-11-05

Arbetsgruppen för XSL har publicerat ett nytt utkast av "XSL Transformations (XSLT) Version 2.0".

XSLT version 2.0, som ger möjligheter att transformera XML-dokument och icke-XML-data till andra dokument, är avsett att användas tillsammans med XPath 2.0 och skapar förutsättningar för att serialisera resultatet av en transformation. Detta Working Draft, XSL Transformations (XSLT) Version 2.0, inarbetar kommentarer som erhållits på tidigare utkast. Besök XML:s hemsida.

Uppdaterat Working Draft: Use Cases: XML Binary Characterization

2004-11-04

Arbetsgruppen "XML Binary Characterization" har publicerat ett uppdaterat utkast av "XML Binary Characterization Use Cases".

I XML Binary Characterization Use Cases beskrivs dokumenterade exempel på hur man kan avgöra om standardiserad och optimerad serialisering kan användas för att förbättra generering, analys, transmission och lagring av XML-baserad data. Se även XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: Assigning Media Types to Binary Data in XML

2004-11-02

Arbetsgrupperna för "XML Protocol" och för "Web Services Description" har gemensamt publicerat ett utkast till "Assigning Media Types to Binary Data in XML".

Detta Last Call Working Draft av Assigning Media Types to Binary Data in XML beskriver hur man anger mediatyp av innehåll i XML-element, och hur typen kan specificeras m.h.a. XML Schema. Kommentarer tas emot t.o.m. 24:e november 2004. Läs mer på hemsidan för Web services.

Påminnelse om konferens: Nordic Conference on Web Services 2004

2004-11-01

Nu är det snart dags! "Nordic Conference on Web Services 2004" i i Växjö den 22-23:e november 2004.

Läs mer på NCWS - Nordic Conference on Web Services.

Aktivitet startad: Apparatoberoende

2004-11-01

Nu har aktiviteten för apparatoberoende ("Device Independence Activity") startats.

Arbetsgruppen för "Device Independence" leds av Rhys Lewis (Volantis) och har en uppdragsplan som sträcker sig fram till oktober 2006. De specifikationer som skall tas fram skall ge stöd för innehållsförfattare och skapa förutsättningar för att apparater med olika egenskaper kan utnyttjas mot webben. Målet är att bidra till att man skall kunna åtkomma innehåll på webben från alla typer av apparater, i alla sammanhang. Deltagande är öppet för W3C:s medlemmar. Besök hemsidan för Device Independence.

Nytt Working Draft: Timed Text Distribution Profile

2004-11-01

Arbetsgruppen för "Timed Text" har publicerat ett utkast till "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP)".

Detta dokument, Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP), tar som utgångspunkt existerade format för distribution av undertexter och textremsor. Med detta kan innehållsförfattare knyta stil, layout och tidsaspekter till texter. Se även hemsidan för synkroniserad multimedia.

Uppdaterat Working Draft: kravdokument for Pronunciation Lexicon

2004-10-29

Arbetsgruppen "Voice Browser" har publicerat ett uppdaterat utkast av "Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0 Requirements".

Ett uttalslexikon, som är en samling ord eller fraser och dessas uttal, kan förstärka användningen av vokabulärer i system för talsyntes och talgenerering. Dokumentet Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0 Requirements anger krav på ett sådant lexikon. Läs mer om W3C:s ramverk för talinteraktion samt hitta mer information på hemsidan för arbetsgruppen Voice Browser.

Nya Working Drafts: XQuery, XPath och XSLT

2004-10-29

Arbetsgrupperna "XML Query Working Group" och "XSL Working Group" har publicerat fem uppdaterade Working Drafts om XQuery, XPath och XSLT.

Dessa fem är:

Läs mer på XML:s hemsida.

Ny Recommendation: XML Schema - andra utgåva

2004-10-29

W3C har nu publicerat XML Schema andra utgåva som en W3C-Recommendation.

XML Schema Second Edition publiceras i tre delar: Part 0: Primer, Part 1: Structures och Part 2: Datatypes. Denna andra utgåva är inte en ny version -- den innehåller rättningar av ett antal fel som fanns i XML Schema First Edition. XML Schema baseras på en modulär ansats anpassad för distribuerade tillämpningar. Med scheman kan man definiera delade vokabulärer för uppmärkning liksom struktur på dokument som använder dessa vokabulärer. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2

2004-10-27

Arbetsgruppen för SVG har publicerat en ny utgåva av SVG 1.2.

Språket SVG stöder tillgänglig, dynamisk och återanvändbar grafik, text och bild på webben. Denna Last Call Working DraftScalable Vector Graphics (SVG) 1.2 beskriver dessutom en uppsättning API:er som understöder byggandet av grafikorienterade tillämpningar. Kommentarer tas emot t.o.m. den 24:e november 2004. Läs mer på SVG:s hemsida.

Spansk turné om standarder

2004-10-27

Det spanska W3C-kontoret arrangerar en nationell turné om standarder, med framträdande i ett antal olika städer.

Turnéen om W3C-standarder besöker tio universitet i tio städer i Spanien mellan den 3:e och den 26:e november 2004. Turnéebussen, som erbjuder tillgång till videokonferens, internetaccess via satellit, m.m., dyker upp i Gijón, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamanca, A Coruña och Oviedo. Dessutom arrangeras ett seminarium om den multimodala webben i Madrid. Läs pressmeddelandet och besök sidan för alla W3C-kontor.

Nytt Working Draft: Specifying the Language of XHTML and HTML Content

2004-10-15

GEO-gruppen ("Guidelines, Education and Outreach") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Specifying the Language of Content".

Gruppen "Guidelines, Education and Outreach", som verkar inom arbetsgruppen för internationalisering, har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Specifying the Language of Content". Dokumentet Specifying the Language of Content, som är en del i en serie av dokument riktade till innehållsförfattare, ger anvisningar om hur innehållsspråket skall specificeras. Kommentarer välkomnas. Besök hemsidan för internationalisering.

Seminarium i Madrid: multimodalitet

2004-10-15

Projektet MWeb (del av det europeiska IST-programmet) arrangerar ett seminarium om multimodal interaktion i Madrid den 18:e november, 2004.

Seminariet äger rum på Universidad Politécnica de Madrid. Som framgår av programmet så erbjuds bl.a. presentationer av W3C-medlemmar och representanter för W3C:s stab. Det går bra att anmäla sig fram till den 11:e november. Läs mer om detta område på hemsidan för multimodal interaktion och om MWeb.

Nytt Working Draft: SPARQL Query Language for RDF

2004-10-12

Arbetsgruppen för RDF-åtkomst, "RDF Data Access Working Group", har publicerat ett dokument som beskriver ett frågespråk för RDF.

Detta första Working Draft av SPARQL Query Language for RDF beskriver ett språk som ger utvecklare och slutanvändare medel att uttrycka och använda sökresultat för ett brett spektrum av information, såsom personlig data, sociala nätverk och metadata om digitala objekt som musik eller bilder. SPARQL ger också möjligheter att integrera information från olika datakällor. Besök gärna hemsidan för Semantic Web.

Uppdaterat dokument: RDF Data Access Use Cases and Requirements

2004-10-12

Arbetsgruppen "RDF Data Access" har publicerat ett uppdaterat dokument om krav och användningsfall för RDF-access.

Dokumentet, RDF Data Access Use Cases and Requirements Working Draft, föreslår hur ett frågespråk och dataåtkomstspråk för RDF kan användas vid konstruktion av nya mervärdesskapande tillämpningar inom den semantiska webben, t.ex. inom områden som webbpublicering, personlig informationshantering, transport och turism. Kommentarer på detta dokument tas tacksamt emot. Läs mer på hemsidan för Semantic Web.

Nytt Working Draft: Web Services Choreography Description Language 1.0

2004-10-12

Arbetsgruppen för koreografi, "Web Services Choreography Working Group", har publicerat en andra utgåva av "Web Services Choreography Description Language Version 1.0".

Web Services Choreography Description Language Version 1.0 (WS-CDL) är ett XML-baserat språk för att beskriva peer-to-peer-samarbete mellan webbtjänster genom att definiera deras beteende från ett globalt perspektiv. Därigenom kan välordnat meddelandeutbyte åstadkommas, vilket är nödvändigt för att passa in i arbetsprocesser. Läs mer på hemsidan för Web Services.

Workshop pågår: Web Services - restriktioner och funktionalitet

2004-10-12

Under dagarna 12-13 oktober 2004 avhålls en W3C workshop om restriktioner och funktionalitet för Web Services -- vad sådant är och hur det skall uttryckas och hanteras.

W3C Workshop on Constraints and Capabilities for Web Services, som äger rum i Redwood Shores, CA, USA, kommer deltagare att utveckla ett antal olika synsätt på hur ett ramverk för att beskriva kritiska meta-egenskaper hos webbtjänster skall formas. Läs mer i det svenska pressmeddelandet, läs mer om W3C:s workshops, och besök hemsidan för Web Services.

W3C fyller tio år.

2004-10-07

I år fyller W3C tio år, och detta firas med ett speciellt evenemang.

Ett symposium anordnas i Boston (MA, USA) den 1:e december 2004, och där kommer ett antal personer som varit inblandade i webbens utveckling att beskriva dess framväxt, och ge sina synpunkter på risker och möjligheter för webben under W3C:s andra decennium. Läs mer i det svenska pressmeddelandet.

Ny aktivitet startad: Compound Document Formats Activity

2004-10-07

Nu har aktiviteten Compound Document Formats Activity (CDF) startats, och den kommer att arbeta med principer för hur olika dokumentformat kan kombineras med varandra.

Arbetsgruppen Compound Document Formats, som kommer att arbeta fram till oktober 2006 enligt sin uppdragsbeskrivning, leds av Vincent Hardy (Sun). De specifikationer som gruppen tar fram handlar om kombination av existerande dokumentformat (såsom XHTML, SVG och SMIL) med andra teknologier (som CSS och DOM), och hur deras dynamiska beteende skall beskrivas. Deltagade är öppet för W3C:s medlemmar. Läs mer på hemsidan för Compound Document Formats.

Ny arbetsgrupp: Web Services Addressing Working Group

2004-10-07

W3C har nu dragit igång en arbetsgrupp kring adressering -- Web Services Addressing Working Group.

Web Services Addressing Working Group, med en uppdragsbeskrivning som sträcker sig från februari 2004 till februari 2006, leds av Mark Nottingham (BEA). Gruppen, som utgår från förslaget WS-Addressing, kommer att definiera hur meddelande-headers kan användas för att styra transport av meddelanden, definiera ett XML-format med vilket adresspunkter kan utbytas, och definiera mekanismer för att styra svarsmeddelanden och felmeddelanden. Deltagande är öppet för W3C:s medlemmar. Besök hemsidan för Web Services där mer information finns.

Nytt Working Draft: Egenskaper för binär XML

2004-10-05

Arbetsgruppen för binär XML, "XML Binary Characterization Working Group", har publicerat ett första utkast av ett dokument som specificerar egenskaper hos binär XML.

Detta första Working Draft av XML Binary Characterization Properties, utgående från specificerade användningsfall, beskriver en uppsättning egenskaper som bör krävas av serialiseringar av XML:s datamodell. Kommentarer på detta förslag önskas. Mer information finns på XML:s hemsida.

Kommande konferens: Nordic Conference on Web Services 2004

2004-10-04

Vi påminner om detta års webbservices-konferens, NCWS'04, som äger rum 22-23:e november 2004 i Växjö.

Förutom parallella presentationsspår ("Research", "Business", "Technology") avhålls även två workshops -- "Vinnova Workshop" där FoU stödd av Vinnova presenteras, och "LOIS Space Research Workshop" där teman som Grid Computing, Web Services och liknande tas upp.

NCWS - Nordic Conference on Web Services

Mer information återfinns på konferensens hemsida, där du bl.a. hittar länk till anmälningsformulär (anmäl senast 31:e oktober 2004).

Ny Proposed Recommendation: XInclude

2004-09-30

Förslaget XML Inclusions Version 1.0 har nu nått status "Proposed Recommendation".

XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 tillhandahåller en generisk mekanism för att slå ihop XML-dokument (som infosets) genom användning av existerande XML-konstrukter - element, attribut och URI-referenser. Synpunkter på detta förslag tas emot t.o.m. den 29:e oktober 2004. Läs mer på XML:s hemsida.

Workshop: "Mobile Web Initiative"

2004-09-29

Bidrag inbjudes till W3C:s workshop "Mobile Web Initiative", som går av stapeln den 18-19:e november 2004 i Barcelona.

Denna workshop kommer att fokuseras kring frågor om vad W3C kan göra för att webbanvändning via en mobil apparat blir lika enkel, lätt och smidig som via en vanlig dator. Läs mer om W3C:s workshops och om W3C:s arbete kring den mobila webben.

Uppdaterat Working Draft: Ink Markup Language

2004-09-28

Arbetsgruppen för multimodal interaktion har publicerat ett tredje utkast av specifikationen för Ink Markup Language.

Representationsformatet definierat av Ink Markup Language (InkML) används för att uttrycka det "bläck" som matas in med en elektronisk penna. Webbapplikationer som stöder elekroniskt bläck kan behandla och utbyta språk för handskrift, gester, skisser, musik och andra notationer. Läs mer på hemsidan för arbetsgruppen Multimodal Interaction.

Ny Recommendation: Speech Synthesis Markup Language

2004-09-08

World Wide Web Consortium har idag publicerat "Speech Synthesis Markup Language" (SSML) Version 1.0 som en W3C Recommendation.

Med hjälp av det XML-baserade SSML-språket kan innehållsförfattare generera syntetiskt tal på webben, styra uttal, volym och tonhöjd. "SSML bygger på resultat framtagna av pionjärerna inom talsyntesområdet, och ger tilläpmningsutvecklarna ett kraftfullt och flexibelt sätt att leverera en högkvalitativ blandning av syntetiskt tal och inspelat tal som del i interaktiva talstyrda tjänster," säger Dave Raggett (W3C och Canon). Läs svensk pressrelease, industrins kommentarer och besök hemsidan för W3C:s arbetsgrupp Voice Browser.

Nytt svenskt dokument: Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

2004-09-02

Nu finns "Vägledningen 24-timmarswebben 2.0" tillgänglig. Den syftar till att ge stöd vid utveckling av offentliga sektorns webbplatser.

Citat: "Så många användare som möjligt, oberoende av egenskaper och förmågor, ska kunna söka och läsa information samt enkelt och effektivt kunna interagera via webbplatsen. För att uppfylla detta syfte ger vägledningen anvisningar som inte är bindande, men som avses vara gemensamma för förvaltningen, och som syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga sektorns webbplatser ska uppnå visionen om 24-timmarsmyndigheten." Dokumentet är den första vägledningen som publiceras av e-nämnden. Läs mer om vägledningen (bl.a. om hur du får tag på den) på vägledningens hemsida.

Kommande workshop: 26:e "Internationalization and Unicode Conference"

2004-09-02

Den 26:e konferensen om "Internationalization and Unicode" äger rum i San Jose, CA, USA, dagarna 7-10:e september 2004.

Vid 26th Internationalization & Unicode Conference, som bl.a. sponsras av W3C, framträder Martin Dürst och Richard Ishida och andra medlemmar i W3C:s arbetsgrupp om internationalisering. Läs mer om Unicode och om W3C:s internationaliseringsaktivitet.

Förlängd anmälningstid: Workshop om metadata för innehållsanpassning

2004-09-02

Deadline för Position Papers till "W3C Workshop on Metadata for Content Adaptation" har förlängts med en vecka till den 13:e september.

W3C Workshop on Metadata for Content Adaptation äger rum i Dublin, Irland, dagarna den 12-13:e oktober 2004.

Förlängd anmälningstid: Workshop om den semantiska webben och livsvetenskaperna

2004-09-02

Deadline för Position Papers till "W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences" har förlängts med nio dagar till den 15:e september.

W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences äger rum i Cambridge, MA, USA, dagarna 27-28:e oktober 2004.

Nytt Working Draft: SVG's XML Binding Language (sXBL)

2004-09-01

Ett samarbete mellan arbetsgruppen för SVG (Scalable Vector Graphics) och arbetsgruppen för CSS (Cascading Style Sheets) har nu resulterat i ett första offentligt Working Draft av "SVG's XML Binding Language" - sXBL.

Språket definierat i SVG's XML Binding Language (sXBL) erbjuder funktionalitet för att specificera presentation och interaktivt beteende av element som tillhör andra namnrymder än SVG. Det är möjligt att XBL kommer att utvidgas till att stödja även andra uppmärkningsspråk än SVG. Läs mer på SVG:s hemsida och på CSS:s hemsida.

Nytt Working Draft: EMMA

2004-09-01

W3C:s arbetsgrupp för multimodal interaktion har publicerat ett uppdatera Working Draft av "EMMA" - Extensible MultiModal Annotation.

EMMA är ett kommunikationsformat för system som hanterar användarinteraktion, där EMMA erbjuder format för att representera användarens inmatning och styrning. Olika typer av taligenkännare, skriftigenkännare, naturligtspråkmaskiner, mediatolkare och andra typer av multimodala komponenter kan generera EMMA-uppmärkning. Läs mer på hemsidan för multimodal interaktion.

Uppdaterat kravdokument: XForms 1.1

2004-08-31

Arbetsgruppen för XForms har publicerat en uppdatering av dokumentet "XForms 1.1 Requirements".

XForms 1.1 Requirements innehåller förbättringar jämfört med ramverket definierat i XForms 1.0, och stöder nu SOAP, förenklar konstruktion av XForms-formulär, och gör det enklare att använda XForms i andra värdspråk. Läs mer på XForms hemsida.

Nya Candidate Recommendations: SOAP - binärdata och prestanda

2004-08-26

Tre tekniska dokument om transport av binär data och effektiv transport har nu nått status Candidate Recommendations: "XML-binary Optimized Packaging (XOP)" "SOAP Message Transmission Optimization Mechanism", samt "Resource Representation SOAP Header Block".

Dessa dokument, framtagna inom arbetsgruppen för XML Protocol, beskriver hur man på ett effektivt sätt kan överföra binär data (såsom digitala bilder) i Web Services meddelanden. Ramen för dessa dokument är SOAP Version 1.2, ett lättviktsprotokoll för utbyte av strukturerad information i en decentraliserad och distribuerad miljö, t.ex. webben. Kommentarer på dessa dokument tas emot fram t.o.m. den 15:e september. Läs mer på hemsidan för Web services.

Nya arbeten med XML, fram t.o.m. juni 2006</h3>

2004-08-26

Inom W3C:s aktivitet kring XML har nu ett antal arbetsgrupper, intressegrupper och koordineringsgrupper startats.

Dessa arbetsgrupper har fått förordnande att arbeta fram t.o.m. juni 2006, förutom XML Binary Characterization Working Group som arbetar fram t.o.m. mars 2005. W3C:s medlemmar kan deltaga i dessa grupper. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt nyhetsbrev - 2004-08-25

2004-08-25

Nytt nyhetsbrev har publicerats (25:e augusti 2004). Innehåller bland annat en artikel om vad den semantiska webben är, information om två uppstartade arbeten inom W3C, samt like informell information om några händelser som nyligen ägt rum.

Nyhetsbrevet återfinnes här.

Förlängd anmälningstid: Workshop on Constraints and Capabilities for Web Services

2004-08-23

Datum för inlämnande av "position papers" till W3C:s "Workshop on Constraints and Capabilities for Web Services" har flyttats fram med en vecka till den 3:e september.

Workshopen Constraints and Capabilities for Web Services avhålls i Redwood Shores, CA, US, under dagarna 12-13:e oktober 2004. Workshopens inriktas på att fastställa ett ramverk för att beskriva begränsningar och funktionalitet hos webbtjänster, och skall resultera i förslag till kommande arbeten. Läs mer om W3C:s workshops och om Web Services.

Nytt Working Draft: Architecture of the World Wide Web

2004-08-19

W3C:s Technical Architecture Group (TAG) har publicerat en andra version av "Architecture of the World Wide Web, First Edition", som Last Call Working Draft.

Architecture of the World Wide Web, First Edition är skrivet för webbutvecklare, implementatörer, innehållsförfattare och innehållsägare. Den beskriver önskvärda egenskaper hos webben, och de konstruktionsval som har gjorts för att uppnå dessa egenskaper. Kommentarer tas emot till och med den 17:e september. Besök TAG:s hemsida.

Nya dokument: URI och IRI som Internet-Drafts

2004-08-17

Internet Engineering Task Force (IETF) har annonserat två Last Call Internet-Drafts, som är av kritisk betydelse för adressering på webben - "Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax" och "Internationalized Resource Identifiers (IRIs)". Dessa dokument har tagits fram i samarbete mellan IETF och W3C.

  • Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax har skrivits av Tim Berners-Lee (W3C), Roy Fielding (Day Software) och Larry Masinter (Adobe) tillsammans med W3C:s Technical Architecture Group (TAG). Enkla textsträngar som refererar till Internetresurser, URI:er kan peka ut dokument, resurser, personer liksom andra godtyckliga objekt. URI:er är fundamentala komponenter i webben. Läs mer om W3C:s URI-aktivitet och besök TAG:s hemsida.
  • Internationalized Resource Identifiers (IRIs) är skriven av Martin Dürst (W3C) och Michel Suignard (Microsoft) tillsammans med W3C:s arbetsgrupp för internationalisering. Detta förslag tar bort den tidigare begränsningen på webbadresser till en delmängd av US-ASCII, och det resulterande förslaget till IRI tillåter alla tecken i Universal Character Set (Unicode/ISO 10646).

Besök hemsidan för W3C:s internationaliseringsaktivitet.

Svensk heldagskonferens: "Ontologier i arbete" - påminnelse

2004-08-17

Påminnelse om konferensen "Ontologier i arbete - Språket som grund för framtida IT-utveckling" som genomförs den 31 augusti 2004 å Electrum, Kista.

Talare från bl.a. Terminologicentrum TNC, Linköpings universitet, AstraZeneca, Innoveas AG, Uppsala universitet, KTH och W3C:s huvudkontor medverkar. Mer information inklusive aktuellt program och anmälningsformulär finns på konferensens hemsida.

Svensk heldagskonferens: "Ontologier i arbete" - påminnelse

2004-08-17

Påminner om konferensen "Ontologier i arbete - Språket som grund för framtida IT-utveckling" som genomförs den 31 augusti 2004 å Electrum, Kista.

Talare från bl.a. Terminologicentrum TNC, Linköpings universitet, AstraZeneca, Innoveas AG, Uppsala universitet, KTH och W3C:s huvudkontor medverkar. Mer information inklusive aktuellt program och anmälningsformulär finns på konferensens hemsida.

Uppdaterat Working Draft: Mobile SVG Tiny Version

2004-08-06

Arbetsgruppen för SVG (Scalable Vector Graphics) har publicerat en fjärde utgåva av "Mobile SVG Profile: SVG Tiny, Version 1.2".

Detta dokument, Mobile SVG Profile: SVG Tiny, Version 1.2, definierar SVG Tiny 1.2, en mobil profil för SVG 1.2 avsedd att stödja presentation av vektorgrafik på små apparater. Arbetsgruppen välkomnar kommentarer på detta dokument. Läs mer på SVG:s hemsida.

Konferens: SVG Open 2004

2004-08-05

"SVG Open 2004", den tredje årliga konferensen av vektorbaserad grafik, går av stapeln i Tokyo, den 7-10:e september 2004.

Programmet för SVG Open 2004 återfinns på sidan för kurser och presentationer och nyttig information på sidan om plats och boende. Registrering öppnar den 31:e augusti. Läs mer om teknologin på SVG:s hemsida.

Nytt Working Draft: kravdokument för RDF

2004-08-04

Arbetsgruppen "RDF Data Access" har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "RDF Data Access Use Cases and Requirements".

I detta dokument, RDF Data Access Use Cases and Requirements, beskrivs hur ett frågespråk och dataprotokoll för RDF kan användas vid byggandet av innovativa och användbara applikationer i den semantiska webben, t.ex. inom webb-publicering, personliga informationssystem, transportsektorn och inom turism. Kommentarer tas emot. Besök gärna W3C:s hemsida for den semantiska webben.

Nytt Working Draft: Representing Specified Values in OWL

2004-08-03

Arbetsgruppen "Semantic Web Best Practices and Deployment" (SWBPD) har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Representing Specified Values in OWL: value partitions and value sets".

Dokumentet Representing Specified Values in OWL: value partitions and value sets presenterar metoder för hur man kan representera modifierade värden och samlingar av värden i språket OWL Web Ontology Language. Kommentarer tas emot på detta dokument. Läs mer på W3C:s hemsida för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: Web Services Description Language (WSDL) 2.0

2004-08-03

Arbetsgruppen "Web Services Description" har publicerat en s.k. Last Call Working Draft av Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0.

Detta levereras i tre delar: Part 1: Core Language, Part 2: Predefined Extensions och Part 3: Bindings. WSDL är ett XML-språk med vars hjälp man kan beskriva tjänster som levereras över nätet. I de aktuella dokumenten definieras funktionalitet samt krav som måste uppfyllas av standarduppfyllande processorer. Kommentarer på detta tas emot fram till och med den 4:e oktober. Läs mer på hemsidan för W3C:s arbete med Web services.

Nytt Working Draft: Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2004-08-02

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines Working Group, WCAG) har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Web Content Accessibility Guidelines 2.0".

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, som alltså avser version två av tillgänglighetsriktlinjerna, breddar mängden teknologier som behandlas och har även språkligt förenklats. Om man följer de riktlinjer som definieras av WCAG, så blir webbinnehåll tillgängligt för funktionshindrade, liksom för användare som utnyttjar olika typer av begränsade apparater för att åtkomma webbinnehåll. Läs mer på hemsidan för W3C:s Web Accessibility Initiative.

Nya Working Drafts: Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2004-08-02

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines Working Group, WCAG) har publicerat tre stycken offentliga Working Drafts om tekniker för att göra innehåll tillgängligt.

De två dokumenten HTML Techniques for WCAG 2.0 och CSS Techniques for WCAG 2.0 ger råd om hur man använder HTML, XHTML och CSS för att skapa tillgängligt innehåll. Vidare ges exempel på tekniker man inte bör använda. Dokumentet Gateway to Techniques for WCAG 2.0 hjälper till att uppfylla kriterierna som definieras i WCAG 2.0. Läs mer om tillgänglighet på hemsidan för W3C:s Web Accessibility Initiative.

Nytt dokument: internationalisering i Web Service sammanhang

2004-08-02

Gruppen Web Services inom W3C:s arbetsgrupp för internationalisering har publicerat ett dokument "Web Services Internationalization Usage Scenarios" om internationaliseringsfrågor i Web Services.

Dokumentet Web Services Internationalization Usage Scenarios, som är en s.k. Working Group Note, innehåller råd till implementatörer av teknologier för Web Services, bl.a. hur språk, kultur och liknande frågor interagerar med Web Service-arkitekturen och dess teknologier. Kommentarer om detta dokument tas emot. Läs mer på hemsidan för Web Services Task Force och på hemsidan för W3C:s internatinaliseringsarbete.

Artiklar om internationalisering

2004-07-30

Gruppen "Guidelines, Education and Outreach" (GEO), som arbetar inom W3C:s arbetsgrupp om internationalisering, har publicerat ett antal artiklar som ger råd och anvisningar till innehållsförfattare och webbplatsadministratörer.

Följande frågor-och-svar har publicerats i juli: "Varför skall jag använda attributet language i webbsidor?" (Why should I use the language attribute in Web pages?), "ska jag deklarera vilket språk som används i mina XHTML-dokument genom att använda attributet language, HTTP-headern Content-Language eller ska jag använda ett meta element?" (Should I declare the language of my XHTML document using a language attribute, the Content-Language HTTP header, or a meta element?), "hur skall jag använda .htaccess i en Apache-server för att leverera dokument med en speciell kodning?" (How do I use .htaccess directives on an Apache server to serve files with a specific encoding?). Mer information finns att tillgå på hemsidan för W3C:s Internationalization.

W3C och Open Mobile Alliance (OMA) etablerar samarbetsformer

2004-07-29

W3C och Open Mobile Alliance har offentliggjort ett "Memorandum of Understanding" (MoU) kring samarbete om standarder för den mobila webben.

"Genom detta samarbete är W3C och OMA i en bra position att leda utvecklingen mot teknologisk interoperabilitet och förenklat författande för webben," säger Philipp Hoschka (W3C). W3C:s standarder för den mobila sektorn, innefattande bl.a. uppmärkningsspråket XHTML, SMIL-baserad multimedia SVG-baserad grafik, har redan stor användning. Läs pressreleasen och ta del av informationen om W3C:s arbete med apparatoberoende, samt se på OMA:s hemsida.

En workshop: den semantiska webben för livsvetenskaperna

2004-07-28

S.k. "position papers" för "W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences" skall vara insända senast den 6:e september 2004.

Denna Workshop går av stapeln i Cambridge, MA, USA den 27:e-28:e oktober 2004. Temat för detta evenemang rör hur teknologier från den semantiska webben, såsom RDF, OWL och Life Sciences Identifier (LSID) kan bidra med stöd till forskningen inom livsvetenskaperna, förbättra förståelsen av sjukdomar och snabba upp utveckling av nya behandlingsformer. Läs mer om W3C:s workshops och den semantiska webben.

Nytt Working Draft: VoiceXML 2.1

2004-07-28

Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett s.k Last Call Working Draft av "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1".

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1 är helt bakåtkompatibelt med VoiceXML 2.0, och det nu aktuella förslaget introducerar åtta ytterligare funktionaliteter som implementeras av VoiceXML-plattformar. Kommentarer mottages fram t.o.m. den 1:e september. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Nytt dokument: användningsfall för binär XML.

2004-07-28

Arbetsgruppen för binär XML (XML Binary Characterization Working Group) har publicerat ett första offentligt Working Draft av "XML Binary Characterization Use Cases".

I XML Binary Characterization Use Cases presenteras dokumenterade exempel på binär XML, och detta stöder beslut om standardiserad och optimerad serlialisering ger mervärde vid generering, parsning, överföring och lagring av XML-baserad data. Kommentarer välkomnas. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: System and Environment Framework

2004-07-28

Arbetsgruppen för Multimodal Interaktion har publicerat ett första offentligt Working Draft av "System and Environment Framework".

Dokumentet System and Environment Framework, som är skrivet för W3C:s Multimodala Interaktionsramverk, beskriver gränssnitt varmed man dynamiskt kan åtkomma egenskaper som uttrycker apparaters funktionalitet, enheters konfigureringar, användarens preferenser och omgivningsegenskaper. Läs mer på hemsidan för Multimodal Interaction.

Nytt Working Draft: CSS3 Speech Module

2004-07-27

Arbetsgruppen för CSS har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "CSS3 Speech Module".

Språket Cascading Style Sheets (CSS) används för att specificera hur uppmärkta dokument skall presenteras på skärm, på papper eller som tal. Den här aktuella CSS3 Speech Module definierar ljudegenskaper som matchar den modell som definieras av Speech Synthesis Markup Language (SSML). Kommentarer välkomnas. Se även CSS:s hemsida.

Nya Working Drafts: XQuery, XPath and XSLT

2004-07-26

Arbetsgrupperna för XML Query och för XSL har publicerat fem uppdaterade Working Drafts om XQuery och XPath.

De aktuella dokumenten är

Kommentarer mottages tacksamt. Hitta mer information på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: XHTML 2.0

2004-07-22

Arbetsgruppen för HTML har publicerat ett sjätte offentligt Working Draft av "XHTML 2.0".

XHTML 2.0 är ett modulariserat språk utan presentationselement, och kan ses som ett sätt att föra HTML tillbaka till sina rötter som ett språk för strukturering av dokument. Denna utgåva innehåller även en implementering av XHTML 2.0 i termer av RELAX NG. Kommentarer på detta dokument tas tacksamt emot. Läs mer på HTML:s hemsida.

Nya dokument: HTML and XHTML FAQ, Introduction to XML Events

2004-07-21

Arbetsgruppen för HTML har publicerat två praktik-orienterade dokument: "HTML and XHTML Frequently Answered Questions" och "XML Events for HTML Authors".

Dokumentet HTML and XHTML Frequently Answered Questions är riktad till innehållsförfattare av webbinnehåll och till webbdesigners. XML Events for HTML Authors beskriver teknologin XML Events och fördelarna med att använda den framför den traditionella användningen av "onClick" för händelsehantering. Läs mer på HTML:s hemsida.

Nya Working Drafts: om klasser, egenskaper och relationer på den semantiska webben.

2004-07-21

Arbetsgruppen för praktisk användning av den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment, SWBPD) har publicerat två första offentliga Working Drafts: "Representing Classes As Property Values on the Semantic Web", samt "Defining N-ary Relations on the Semantic Web: Use With Individuals".

Dokumentet Representing Classes As Property Values on the Semantic Web utreder och jämför olika sätt att använda klasser och egenskapsvärden i OWL DL. OWL DL stöder de användare av OWL Web Ontology Language som behöver beräkningsmässig fullständighet och avgörbarhet.

Dokumentet Defining N-ary Relations on the Semantic Web: Use With Individuals presenterar ett antal mönster och identifierar kritiska faktorer för hur man kan representera relationer mellan fler än två individer. I och med att de grundläggande teknologierna för den semantiska webben, RDF och OWL, enbart definierar relationer som associerar två individer till varandra, eller en individ till ett egenskapsvärde, så ger det nu aktuella dokumentet nyttiga råd hur man man använder dessa teknologier för att representera mer komplexa strukturer.

Kommentarer på dessa dokument tas tacksamt emot. Besök hemsidan för Semantic Web, där mer information finns att tillgå.

Nytt Working Draft: Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.1

2004-07-20

Arbetsgruppen för P3P har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Platform for Privacy Preferences 1.1".

P3P förenklar och automatiserar hanteringen av de policies för personlig integritet som en webbplats definierar, och detta bidrar till ökat förtroende för webben som ett sätt att åtkomma information och tjänster. Den nya Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1) tillhandahåller nya utvidgningar och bindningsmekanismer som grundas på kunskap framlyft på olika W3C-workshops och från intressenter inom integritetsområdet. Läs mer om detta på hemsidam om P3P och personlig integritet.

Nytt Working Drafts: XML Schema 1.1

2004-07-19

Arbetsgruppen för XML Schema har publicerat ett första offentligt Working Draft av XML Schema 1.1.

Detta dokument publiceras i två delar: Part 1: Structures och Part 2: Datatypes. Detta förslag inkluderar uppdateringar av språket XML Schema 1.0 och baseras på krav för version 1.1. XML-scheman definierar gemensamma uppmärkningsvokabulärer, struktur hos dokument som använder dessa vokabulärer, och erbjuder möjligheter att knyta semantik till dessa. Se även XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: XML Schema: Component Designators

2004-07-16

Arbetsgruppen för XML Schema har publicerat en reviderad utgåva av Working Draft av "XML Schema: Component Designators".

Dokumentet XML Schema: Component Designators beskriver ett sätt att identifiera XML Schema-komponenter specificerade i standarden XML Schema Recommendation del 1 och del 2. Läs mer om detta på XML:s hemsida.

Ny Proposed Recommendation: Speech Synthesis Markup Language

2004-07-15

Specifikationen "Speech Synthesis Markup Language" (SSML) har nu nått status Proposed Recommendation.

Med det språk som specificeras i Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.0 kan innehållsförfattare skapa syntetiskt tal på webben och styra uttal. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Svensk heldagskonferens: "Ontologier i arbete"

2004-07-12

Den 31:e augusti går en heldagskonferens av stapeln, fokuserad kring ontologibegreppet, dess praktiska användning och visioner om dess framtida användning. Konferensen arrangeras av Svenska W3C-kontoret i samarbete med Metamatrix AB.

Se mer på konferensens hemsida.

Nytt nyhetsbrev - 2004-07-12

2004-07-12

Nytt nyhetsbrev har publicerats (12:e juli 2004). Innehåller bland annat information om en svensk konferens om ontologier, annonseringar av två artiklar - en om vad man skall tänka på då man vill publicera XHTML-sidor på sin webbplats, och en om teknologin RSS för nyhetskanaler på webben.

Nyhetsbrevet återfinnes här.

Nya Working Drafts: Fulltextsökning

2004-07-09

I ett gemensamt arbete mellan arbetsgruppen XML Query och arbetsgruppen XSL har ett dokument tagits fram som beskriver fulltextsökning.

Detta dokument, ett första Public Working Draft av dokumentet XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text kompletteras av dokumentet om användningsfall för textsökning som har blivit uppdaterat. Här specificeras ett språk som utvidgar XQuery och XPath så att det stöder fulltextsökning i XML-dokument. Kommentarer på dessa dokument välkomnas. Läs mer på XML:s hemsida.

Kommande workshop: Metadata för innehållsanpassning

2004-07-08

W3C arrangerar en workshop om innehållsanpassning i Dublin, den 12-13:e oktober 2004.

Vid denna W3C Workshop on Metadata for Content Adaptation diskuteras hur webbinnehåll kan anpassas för att passa användarens behov och apparaternas egenskaper.

Nytt Working Draft: Architecture of the World Wide Web

2004-07-05

W3C:s Technical Architecture Group (TAG) har publicerat en uppdatering av dokumentet "Architecture of the World Wide Web".

Denna uppdaterade First Edition är skriven för webbutvecklare, implementatörer, innehållsförfattare och publicerare. Den beskriver egenskaper som krävs av webben, och konstruktionsval som kan uppnå dessa. Läs mer på TAG:s hemsida.

Arbetsgrupper har fullgjort sitt arbete: RDF och OWL

2004-07-01

Arbetsgrupperna "RDF Core" och "Web Ontology" har nu lyckosamt fullbordat sitt arbete, vilket bl.a. innefattar tolv Recommendations.

Dessa standarder ger fullständiga definitioner av Resource Description Framework (RDF) och OWL Web Ontology Language. Vi tackar alla deltagarna och speciellt de som lett verksamheterna: Brian McBride (HP Labs), Dan Brickley (W3C), Jim Hendler (University of Maryland) och Guus Schreiber (Ibrow). Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Internationell workshop: Workshop on Constraints and Capabilities for Web Services

2004-07-01

En W3C-workshop om "Constraints and Capabilities for Web Services" anordnas i Redwood Shores, CA, USA, den 12-13:e oktober.

"Position Papers" tas emot fram till och med den 27:e augusti för denna workshop.

Nytt Working Draft: Mobile SVG Profiles Version 1.2

2004-06-30

Arbetsgruppen Scalable Vector Graphics (SVG) har publicerat en tredje version av (Working Draft) för Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic.

Denna dokument, Version 1.2, definierar SVG Tiny 1.2, en mobil profil för SVG 1.2 avsedd att stödja presentation av vektorgrafik på små apparater. Arbetsgruppen välkomnar kommentarer på detta dokument. Läs mer på SVG:s hemsida.

Svenskt evenemang: NCWS 2004 - Nordic Conference on Web Services

2004-06-29

2004 års nordiska konferensen om Web Services kommer att äga rum dagarna den 21:e och 22:e november 2004.

Mer information kommer att finnas tillänglig på Web Services Competence Centers webbplats.

Svenskt evenemang: Ontologier i arbete

2004-06-29

En heldagskonferens, som går av stapeln den 31:e augusti 2004, tar upp området ontologier och dessas praktiska användning. Begreppet ontologi har fått uppmärksamhet under de senaste åren, bland annat som en följd av nya webbstandarder som RDF och OWL. Konferensen kommer att belysa de grundläggande ideerna, standarder och teknologi, och hur dessa nya tekniker har börjat tas i användning. Praktiska exempel kommer presenteras och olika tillämpningsområden kommer att karaktäriseras. Konferensen arrangeras av det svenska W3C-kontoret i samarbete med Metamatrix AB.

Aktuell information om evenemanget återfinns på arrangemangets hemsida.

Dokumentation från W3C:s Workshop om webb-tillämpningar och sammansatta dokument

2004-06-16

W3C:s Workshop om webb-tillämpningar och sammansatta dokument ("Workshop on Web Applications and Compound Documents") avhölls den 1:e och 2:e juni 2004, i San Jose, Kalifornien. Dokumentation från workshopen är nu tillgänglig.

Från Workshopen finns bl.a. sammanfattningar och minnesanteckningar liksom alla 43 position papers. En slutsats från Workshopen är att W3C bör undersöka möjligheten att starta specifikationsarbete om hur W3C:s dokumentformat kan kombineras för att passa den mobila miljön, och bör genomföra en kartläggning om framtida arbete kring webbapplikationer. Hitta fler W3C Workshops och finn mer information på hemsidan för W3C:s aktivitet Interaction.

Nytt Working Draft: Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0

2004-06-11

Arbetsgruppen för Apparatoberoende (Device Independence) har publicerat ett första offentligt Working Draft om automatiserad anpassning av dokumentinnehåll. Med hjälp av villkorsuttryck kan olika delar av ett XML Information Set väljas bort och andra väljas in, för senare bearbetning.

Dokumentet Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0 definierar ett språk som möjliggör anpassning mot olika typer av apparater. Läs mer om detta på hemsidan för W3C:s aktivitet för apparatoberoende (Device Independence).

Kravdokument uppdaterat: XForms 1.1

2004-06-11

Arbetsgruppen för XForms har uppdaterat kravdokumentet för XForms 1.1, den nya generationen webbformulär.

Kravdokumentet publiceras som en W3C Note, XForms 1.1 Requirements, en uppdatering av tidigare publicerat kravdokument. Version 1.1 definierar förbättringar i XForms 1.0 ramverk, stöder SOAP, gör författande av XForms-dokument enklare, och underlättar dess användning i andra värdspråk. Hitta mer information på XForms hemsida.

Nya Working Drafts: SOAP Transmission Optimization, XML-Binary Packaging

2004-06-08

Arbetsgruppen för XML Protocol har publicerat två Working Drafts som bidrar till förbättrad och effektivare kommunikation av XML -- "SOAP Message Transmission Optimization Mechanism" och "XML-binary Optimized Packaging".

Huvuddokumenten, SOAP Message Transmission Optimization Mechanism och XML-binary Optimized Packaging möjliggör förbättrad prestanda hos SOAP Version 1.2. Kommentarer tas emot till och med den 29:e juni, 2004.

Dessutom publiceras XOP Frequently Asked Questions ("vanliga frågor"), dokumentation om Attachment Feature som nu ersätts av "SOAP Message Transmission Optimization Mechanism" samt den fullbordade Use Cases and Requirements (användningsfall och krav). Besök även hemsidan för Web Services .

Nytt Working Draft: SOAP Resource Representation Header

2004-06-08

Arbetsgruppen för XML Protocol har publicerat ett sista Working Draft om "SOAP Resource Representation Header".

Den intresserade uppmanas att ta del av innehåller i dokumentet SOAP Resource Representation Header. Kommentarer tas emot till den 29:e juni 2004. Detta dokument beskriver en SOAP header som tillåter applikationer att transportera en representation av en webb-resurs i ett SOAP-meddelande. SOAP Version 1.2 är ett lättviktsprotokoll för utbyte av structurerad information i en decentraliserad och distribuerad omgivning. Besök hemsidan för Web services.

Nytt Working Draft: Assigning Media Types to Binary Data in XML

2004-06-08

Arbetsgruppen för XML Protocol och arbetsgruppen för Web Services Description gemensamt gemensamt publicerat ett första Working Draft om "Assigning Media Types to Binary Data in XML".

Dokumentet Assigning Media Types to Binary Data in XML beskriver hur man kan ange media-typ för innehåll i XML-element, och hur denna media-typ kan uttryckas i XML Schema. Se mer på hemsidan för Web services.

Nya Working Drafts: RDF Data Access -- användningsfall och krav

2004-06-03

Arbetsgruppen för RDF Data Access har publicerat ett första Working Draft av "RDF Data Access Use Cases and Requirements".

Dokumentet RDF Data Access Use Cases and Requirements beskriver användningsfall för frågespråk och interaktionsprotokoll för RDF, krav på dessa, och analyserar design-mål. Kommentarer på detta dokument tas emot. Besök hemsidan för Semantic Web.

Workshop: Multimodal Interaction

2004-05-14

W3C organiserar en workshop om multimodal interaktion i Sophia Antipolis, Frankrike, dagarna 19-20:e juli 2004. "Position Papers" tas emot fram till den 11:e juni 2004.

På denna Workshop on Multimodal Interaction kommer deltagare från användarområdet och från forskningssamfundet att diskutera dagens och morgondagens multimodalitet. Läs mer om W3C:s workshops och besök hemsidan för Multimodal Interaction at W3C.

Nytt Working Draft: Web Services Internationalization Usage Scenarios

2004-05-12

Gruppen för Web Services inom arbetsgruppen för Internationalization har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Web Services Internationalization Usage Scenarios"

Dokumentet Web Services Internationalization Usage Scenarios karaktäriserar hur språk, kultur och liknande frågor påverkar arkitektur och teknologi för Web Services. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

Ny Candidate Recommendation: CSS3 Basic User Interface

2004-05-11

"CSS3 Basic User Interface Module" har nu nått status Candidate Recommendation. CSS används för att presentera strukturerade HTML- och XHTML-dokument på papper, på skärm eller som tal. Denna modul ger stöd för begrepp som tillstånd i användargränssnittet, elementfragment, formulär, stilattribut i HTML, fokusnavigering och tillgänglighet.

Kommentarer på dokumentet CSS3 Basic User Interface Module tas emot fram till den 11:e november 2004. Läs mer på CSS:s hemsida.

Nya Working Drafts: Författartekniker för internationaliserad XHTML och HTML

2004-05-10

Gruppen GEO (Guidelines, Education and Outreach) inom arbetsgruppen för internationalisering har publicerat tre offentliga Working Drafts om internationalisering av [X]HTML.

Dessa dokument, Specifying the Language of Content, Characters and Encodings och Handling Bidirectional Text har tagits fram med innehållsförfattare som målgrupp, och skall bidraga till att HTML och XHTML används med en internationell publik i åtanke vid konstruktion av innehåll på webben. Besök hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2

2004-05-10

Arbetsgruppen för SVG har publicerat en sjunde utgåva (Working Draft) av "Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2". SVG ger stöd för tillgänglig, dynamisk och återanvändbar grafik, text och bild, som XML på webben.

Kommentarer om SVG 1.2 tas tacksamt emot. Besök SVG:s hemsida.

W3C:s valideringsverktyg har uppdaterats

2004-05-06

W3C:s kända validerartjänst har nu uppgraderats. Den finns tillgänglig för nedladdning och lokal installation, har utvidgad dokumentation, och erbjuder förbättrade felmeddelanden och felhantering.

Vill du veta mer om denna validerare, så besök W3C:s validerings-sajt.

Nytt Working Draft: Voice Browser Call Control: CCXML 1.0

2004-04-30

Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett sista Working Draft för "Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0".

Call Control eXtensible Markup Language, CCXML 1.0, erbjuder stöd för VoiceXML och andra dialoghanterande system. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Ny aktivitet startad : Synchronized Multimedia

2004-04-28

Aktiviteten Synchronized Multimedia (SYMM) har nu (om)startats, med två arbetsgrupper -- "Synchronized Multimedia" respektive "Timed Text".

Synchronized Multimedia Working Group skall utvidga SMIL 2.0. Timed Text Working Group utvecklar en XML-vokabulär och dokumenttyper för undertexter och etiketter. Läs mer på hemsidan för Synchronized Multimedia.

Nytt Working Draft: Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.1

2004-04-28

Arbetsgruppen för P3P har publicerat ett andra offentligt Working Draft för "Platform for Privacy Preferences 1.1" (P3P 1.1). Version 1.1 erbjuder nya utvidgningar och mekanismer, som föreslagits på W3C Workshops om P3P och av intressenter i personlig integritet.

P3P förenklar och automatiserar hantering av policies för personlig integritet ("privacy"), vilket stöder tillit och förtroende i webbmiljön. Förutom dokumentationen om P3P 1.1 finns mer information att få på P3P:s hemsida.

Nytt Working Draft: SOAP Resource Representation Header

2004-04-28

Arbetsgruppen för XML Protocol har publicerat ett första offentligt Working Draft av "SOAP Resource Representation Header". Detta dokument beskriver ett SOAP "header block" som gör det möjligt för tillämpningar att transportera en webbresurs i ett SOAP-meddelande.

SOAP Version 1.2 är ett lättviktsprotokoll för utbyte av strukturerad information i en decentraliserad och distribuerad miljö. Titta på dokumentet SOAP Resource Representation Header och läs mer på hemsidan för Web Services.

Nytt Working Draft: Web Services Choreography Description Language 1.0

2004-04-27

Arbetsgruppen för Web Services Choreography har publicerat ett första Working Draft av "Web Services Choreography Description Language Version 1.0" (WS-CDL). WS-CDL specificerar samverkan på peer-to-peer-nivå mellan webservice aktörer.

Kommentarer om förslaget WS-CDL 1.0 kan ges till arbetsgruppens offentliga epostlista. Läs även pressmeddelandet och besök arbetsgruppens hemsida.

Tim Berners-Lee får finska Millennium Technology Prize 2004

2004-04-15

W3C har glädjen att meddela att Stiftelsen Finlands teknologipris enhälligt har valt Tim Berners-Lee, W3C:s ledare, som första mottagare av Teknologipriset Millennium. Priset utdelas vartannat år för en innovation som i exceptionell grad höjer människans livskvalitet, grundar sig på mänskliga värden och främjar en hållbar ekonomisk utveckling. Priset utdelas för en innovation inom något av följande områden: energi och miljö, information och telekommunikation, nya material och processer samt hälsovård och biovetenskaper.

Priset, vars summa uppgår till en miljon euro, utdelas vid en solenn tillställning i Finlandiahuset, Helsingfors, den 15 juni. Läs pressrelease på svenska.

WAI ger sin syn på en brittisk rapport om tillgängliga webbplatser

2004-04-14

W3C:s WAI (Web Accessibility Initiative) har publicerat sin syn på innehållet i "Web Access Report", en rapport offentliggjord den 14:e april 2004 av brittiska Disabilities Rights Commission, DRC.

DRC-rapporten beskriver hur tillgängliga webbplatser är i Storbritannien, och ger vissa synpunkter på råd och riktlinjer framtagna inom arbetet i W3C:s WAI. Läs W3C:s skrivelse, samt W3C:s arbete med tillgänglighet.

Arbetspapper om GRDDL publicerat

2004-04-13

I ett arbete drivet gemensamt av gruppen för "RDF i XHTML" och arbetsgruppen för "HTML", har ett dokument tagits fram om GRDDL - Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages.

Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages definierar en mekanism varmed man kan representera RDF-uttryck i XHTML och XML, uttryck som enkelt kan extraheras av program, t.ex. vid XSLT-baserad transformering.

Ny Candidate Recommendation: XInclude

2004-04-13

Arbetet med XInclude har nu gett som resultat att XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 publicerats som Candidate Recommendation. XInclude erbjuder en generisk mekanism för att sätta samman XML-dokument - element, attribut och URI-referenser.

Kommentarer på XInclude Version 1.0 tas emot fram till den 28:e maj 2004. Mer om detta på XML:s hemsida.

Svenskt evenemang: XML Schema i praktiken

2004-04-08

Ett halvdagsevenemang (18:e maj 2004, arrangerat av det svenska W3C-kontoret) fokuserat på fullskalig och skarp användning av XML Schema. Erfarenheter från pågående eller genomförda svenska XML-baserade IT-projekt presenteras, teknik och metodinsikter lyftes fram och strategiska frågor om användningen av XML Schema diskuteras.

Aktuell information om evenemanget återfinns på arrangemangets hemsida.

Nytt Working Draft: xml:id

2004-04-08

Arbetsgruppen för XML Core har publicerat ett första Working Draft om xml:id.

Dokumentet xml:id Version 1.0. introducerar ett fördefinierat attributnamn som alltid kan betraktas som en ID. Kommentarer på detta dokument tas emot. Mer information finns på XML:s hemsida.

Nytt dokument: XML Processing Model Requirements

2004-04-07

Arbetsgruppen XML Core har publicerat ett dokument som W3C-Note, XML Processing Model Requirements, vilket specificerar, på ett interoperabelt sätt, hur olika process-steg skall appliceras på ett XML-dokument

Dokumentet XML Processing Model Requirements specificerar såväl process-modellen som det associerade språket för att beskriva sådana modeller. Mer om detta finns på XML:s hemsida.

Nya Recommendations: DOM Level 3 Core and Load and Save

2004-04-07

Två dokument om XML Document Object Model, DOM, har nu publicerats som W3C Recommendations: DOM Level 3 Core, samt DOM Level 3 Load and Save.

DOM Level 3 Core ger stöd för programvaruutvecklare och skriptförfattare att manipulera innehåll av, struktur hos och format för webb-dokument. DOM Level 3 Load and Save beskriver hur program och skripts kan ladda in, serialisera och filtrera dokumentinnehåll. Se press release, samt läs mer på DOM:s hemsida.

Workshop: Web Applications and Compound Documents

2004-04-06

En Workshop äger rum 1-2:e juni i San Jose, CA, US. Två huvudteman är applikationsutveckling med webben som en plattformsoberoende miljö, respektive standardisering av dokument skapade med olika uppmärkningsspråk.

Position Papers skall vara insända senast 30:e april. Mer information: W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents. Se även information om andra Workshops och W3C:s aktivitet Interaction.

Ny Candidate Recommendation: XML Key Management (XKMS)

2004-04-05

Specifikationen XML Key Management Specification (XKMS 2.0) har nu fått status Candidate Recommendation.

Denna Candiate Recommendation föreligger som två dokument: XML Key Management Specification (XKMS 2.0) samt dess associerade dokument Bindings. Dessa specificerar protokoll för distribution och registrering av publika nycklar att användas tillsammans med W3C:s Recommendations XML Signature och XML Encryption. Kommentarer på dessa tas emot till den 1:e oktober 2004. Mer information finns på XKMS:s hemsida.

Ny Working Group: XML Binary Characterization

2004-03-29

W3C har nu skapat en ny arbetsgrupp: XML Binary Characterization Working Group. Denna grupp skall analysera och konstruera användningsfall för olika kodningar av XML. Dess mål är att fastställa genomförbarheten av att standardisera serialiserad binär XML och dess protokoll.

Arbetsgruppen, som drivs under W3C:s XML-aktivitet, har en hemsida: XML Binary Characterization Working Group Ledare för gruppen är Robin Berjon (Expway).

Nya Working Drafts: Web Services Description Language (WSDL) 2.0

2004-03-26

Arbetsgruppen för Web Services Description har uppdaterat två Working Drafts för WSDL: Part 1- Core Language, samt Part 2- Message Patterns.

WSDL är en modell och ett XML-format för att beskriva tjänster på på webben. Dokumenten Part 1: Core Language och Part 2: Message Patterns erbjuder möjlighet att beskriva abstrakt funktionalitet och konkreta detaljer, och ge villkor på program som följer denna standard. Läs mer på hemsidan för Web Services.

Nytt Working Draft: Mobile SVG Profiles Version 1.2

2004-03-25

Arbetsgruppen för Scalable Vector Graphics (SVG Working Group) har publicerat ett andra Working Draft om SVG-profiler.

Dokumentet Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic, Version 1.2 definierar två mobila profiler för SVG 1.2: SVG Tiny 1.2 (avsett för mobiltelefoner) och SVG Basic 1.2 (avsett för handdatorer). Kommentarer på dokumentet tas emot. Se även: SVG:s hemsida.

Nytt Working Draft: WS Choreography Model Overview

2004-03-24

Arbetsgruppen för Web Services Choreography har publicerat ett första Working Draft om WS Choreography.

Dokumentet WS Choreography Model Overview bidrar till att specificera ett språk för att definiera samverkan mellan webbtjänster och användare. Läs mer på hemsidan för Web services.

Nytt Working Draft: VoiceXML 2.1

2004-03-23

Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett första Working Draft om Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1.

Specifikationen i Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1 är bakåtkompatibelt med VoiceXML 2.0, och standardiserar ytterligare åtta aspekter som stöds av VoiceXML plattformar. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Nytt Working Draft: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2

2004-03-18

Arbetsgruppen för SVG har publicerat ett sjätte Working Draft för SVG 1.2.

Det aktuella dokumentet är Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 Med hjälp av SVG kan tillgänglig, dynamisk och återanvändbar grafik, text och bild levereras över webben. Kommentarer mottages. Läs mer på SVG:s hemsida.

Ny Proposed Edited Recommendation: XML Schema Second Edition

2004-03-18

Arbetsgruppen för XML Schema har publicerat Proposed Edited Recommendation för XML Schema Second Edition.

Publikationen är i tre delar: Part 0: Primer, Part 1: Structures, och Part 2: Datatypes. Denna andra utgåva är inte en ny version - den utgör rättelse av tidigare publicerad Recommendation för XML Schema. Kommentarer tas emot fram till den 16:e april 2004. Läs mer om XML Schema på XML:s hemsida.

Nya Recommendations: VoiceXML 2.0 och Speech Recognition Grammar Specification

2004-03-16

W3C har nu publicerat ytterligare två Recommendations - "VoiceXML 2.0" och "Speech Recognition Grammar". Bägge ingår i W3C:s ramverk för talstyrda gränssnitt, och möjliggör portabla och interoperabla tillämpningar med talgränssnitt.

Utöver den information som ges i de aktuella specifikationerna VoiceXML 2.0 och Speech Recognition Grammar Specification, så kan mer information om W3C:s ramverk för talgränssnitt hittas på Introduction and Overview of W3C Speech Interface Framework samt på hemsidan för W3C:s aktivitet Voice Browser. Se även pressrelease.

Nytt Working Draft: Web Services Choreography Requirements

2004-03-11

Arbetsgruppen för Web Services Choreography har publicerat ett uppdaterat Working Draft om kraven på koreografi: Web Services Choreography Requirements.

Dokumentet Web Services Choreography Requirements är en del i arbete med WSDL 2.0, för att styra samverkan mellan webb-tjänster och deras användare. Läs mer på hemsidan för Web services.

Nytt Working Draft: Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2004-03-11

Arbetsgruppen för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group, har publicerat Web Content Accessibility Guidelines 2.0 som Working Draft.

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 breddar spektrat av teknologier som täcks av dessa riktlinjer, och har språkligt förbättrats. Se även: Web Accessibility Initiative.

Nya Working Drafts: XML Schema: Component Designators

2004-03-09

Arbetsgruppen för XML Schema har publicerat ett uppdaterat Working Draft om XML Schema - Component Designators.

XML Schema: Component Designators definierar en metod för att identifiera de XML Schema-komponenter som specificeras av XML Schema Recommendation Part 1 och Part 2. Läs mer på hemsidan för XML-aktiviteten.

Konferens: SVG Open 2004, Tokyo, Japan

2004-03-08

Den tredje årliga SVG-konferensen, SVG Open Conference and Exhibition, äger rum den 7-10:e september 2004 i Tokyo. Konferensen, som bl.a. sponsras av W3C, är ett forum där utvecklare och användare av SVG (Scalable Vector Graphics) möts för att utbyta ideer, insikter och implementationer.

Mer information återfinnes på konferensens hemsida. Mer om SVG finns på W3C:s SVG-sidan.

Nytt nyhetsbrev - 2004-03-02

2004-03-02

Nytt nyhetsbrev har publicerats (2:a mars 2004). Innehåller bland annat information om nya XForms, om hur webbstandarder efterlevs och om vad dedicerade XML-databaser är ("native XML Databases").

Nyhetsbrevet återfinnes här.

Nya Candidate Recommendations: CSS 2.1, CSS Print Profile och CSS3 Paged Media

2004-02-26

Tre CSS-specifikationer har nu nått nivån Candidate Recommendation: CSS 2.1 erbjuder några efterfrågade utvidgningar av, och några felkorrigeringar av, CSS2. CSS Print Profile definierar hur HTML-Print kan användas för utskrift på enklare skrivare. CSS3 Paged Media Module erbjuder paginering, sidmarginaler, sidhuvuden med mera.

De tre dokumenten är: CSS 2.1, CSS Print Profile och CSS3 Paged Media Module. Kommentarer kring dessa välkomnas fram till den 25:e augusti. Mer information om CSS fås på CSS:s hemsida.

Nytt Working Draft: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2

2004-02-26

Arbetsgruppen för SVG har publicerat sitt femte offentliga Working Draft om SVG 1.2. SVG-teknologin gör det möjligt att leverera tillgänglig, dynamisk och återanvändbar grafik, text och bild som XML över webben.

Förutom i dokumentet Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 kan information hittas på SVG:s hemsida.

Last Call Working Draft: Character Model for the World Wide Web

2004-02-25

Arbetsgruppen för internationalisering har två dokument som Last Call Working Drafts om teckenkodning, normalisering, strängmatchning, strängindexering och konventioner för URI:er.

De två dokumenten är Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals respektive Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization. Kompletterande information kan återfinnas på hemsidan för Internationalization.

Nya Working Drafts: CSS 'Reader' Media Type, Hyperlink Presentation

2004-02-25

Arbetsgruppen för CSS har publicerat dokument, i form av Working Drafts, som utvecklar CSS-teknologin (Cascading Style Sheets) för speciella webbläsare och hur länkar skall presenteras.

Ett första offentligt Working Draft, CSS 'Reader' Media Type beskriver hur man kan styra speciella webbläsare, t.ex. för talad utmatning eller presentation av webbinnehåll som Braille. Ett annat Working Draft är CSS3 Hyperlink Presentation Module som beskriver hur länkar skall presenteras och hur de skall aktiveras. Dokumenten är öppna för kommentarer. Besök gärna CSS:s hemsida.

Uppdaterat Working Draft: Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0

2004-02-24

Arbetsgruppen för tillänglighet av författarverktyg (Authoring Tool Accessibility Guidelines) har publicerat ett andra Working Draft av Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0.

Dokumentet Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 är skrivet för att stödja utvecklare som vill skapa tillgängliga författargränssnitt, varmed tillgängligt innehåll kan skapas för webben. Se även WAI:s hemsida.

Nytt Working Draft: Ink Markup Language

2004-02-23

En andra utgåva (i form av ett Working Draft) av Ink Markup Language har publicerats av arbetsgruppen Multimodal Interaction. Formatet InkML används för att representera inmatning gjord med elektronisk penna.

Applikationer som stöder Ink Markup Language (InkML, 2nd WD) kan hantera och utbyta handskriven text, gester, musik och andra notationsorienterade språk. Mer info om InkML finns på hemsidan för Multimodal Interaction.

Last Call Working Draft: XQuery and XPath Formal Semantics

2004-02-20

Arbetet med XML Query och XPath har resulterat i nya beskrivningar av semantiken för dessa teknologier. De formuleras i ett dokument skrivet för läsare som redan är bekanta med vad XML Query och XPath är.

Dokumentet heter XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics och är en del i en uppsättning dokument som beskriver den formella semantiken på detaljerad nivå i termer av XQuery och XPath 2.0 datamodell. Kommentarer på dokumentet tas emot fram till den 15:e april. Ytterligare information finns på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: Modularization of XHTML 1.0 - Second Edition

2004-02-18

Arbetsgruppen för HTML har publicerat en uppdatering av W3C Recommendation "Modularization of XHTML" i form av ett Working Draft.

Dokumentet Modularization of XHTML 1.0 - Second Edition innebär vissa förtydliganden samt felrättningar av Modularization of XHTML). Dessutom innehåller det en ny implementation av de abstrakta modulerna genom användning av XML Schema. Mer om detta och relaterade arbeten finns på HTML:s hemsida.

Nytt dokument: Authoring Techniques for Device Independence

2004-02-18

Arbetsgruppen för apparatoberoende (Device Independence Working Group) har nu fullbordat sitt arbete med författartekniker orienterade mot apparatoberoende, och publicerar ett dokument om detta.

Dokumentet, Authoring Techniques for Device Independence, belyser det snabbt föränderliga området att leverera innehåll till olika typer av apparater. Det tar upp sådant som innehållsförfattande, förvaltning och anpassning, och användares interaktion med applikationer. Läs mer om aktiviteten Device Independence Activity.

Nya Notes publicerade: Web Services Architecture

2004-02-11

Arbetsgruppen för webbtjänster (Web Services Architecture Working Group) har publicerat fyra dokument som beskriver uppnådda resultat. Den referensarktitektur som definieras i dessa dokument identifierar webbtjänstekomponenter, definierar deras samband, och beskriver viktiga egenskaper.

De aktuella dokumenten är: Web Services Architecture, Usage Scenarios, ett Glossary, och Requirements. Mer information finns på hemsidan för Web Services.

Nytt Working Draft: P3P 1.1

2004-02-11

Arbetsgruppen för P3P har publicerat ett första offentligt Working Draft av Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1). P3P förenklar och automatiserar hanteringen av integritetspolicies för webbplatser, och bidrar till att öka tilliten på webben. Version 1.1 har ett antal nya utvidgningar och bindningsmekanismer, vilka har identifierats som en effekt av att P3P 1.0 har kommit till användning.

P3P 1.1 beskrivs i Platform for Privacy Preferences 1.1. Läs mer om personlig integritet och P3P på hemsidan för P3P.

Svenska konferenser om "Web Services"

2004-02-10

Den andra nordiska konferensen om Web Services, som ägde rum i höstas (Växjö, 20-21 november 2003), var ett fullspäckat tvådagars arrangemang. Den planeras att följas av ett liknande arrangemang november 2004.

För den som vill se bilder från 2003 års konferens, NCWS'03 arrangerad av Web Services Competence Center på Videum Science Park i Växjö, finns ett speciellt fotogalleri. Mer information om den kommande NCWS'04, tänkt att äga rum i november, meddelas senare.

Nya Recommendations: RDF och OWL

2004-02-10

W3C har publicerat Resource Description Framework (RDF) och Web Ontology Language (OWL) som W3C Recommendations.

Dessa webb-teknologier dokumenteras var och en av en uppsättning dokument, såsom "primers", syntaxspecifikationer, semantikspecifikationer och användningsfall. RDF användes för att representera information och utbyta information på webben. OWL används för att publicera och dela termkataloger, s.k. ontologier. Läs mer om dessa på hemsidan för Semantic web. Se även press-release.

Nya Recommendations: XML 1.1 och Namespaces in XML 1.1

2004-02-04

W3C har publicerat XML 1.1 och Namespaces in XML 1.1 som W3C Recommendations.

Extensible Markup Language (XML) 1.1 beskriver bl.a. sådant som aspekter på användning av Unicode, 'control characters' och radbrytning. Namespaces 1.1 innehåller typografiska rättelser och erbjuder en mekanism varmed man kan avdeklarera namnrymdsprefix. Läs mer på XML:s hemsida .

Ny recommendation: XML Infoset Second Edition

2004-02-04

XML Information Set, Second Edition (Infoset), som nu har publicerats som en W3C Recommendation, definierar elva typer av informationselement som förekommer i XML-dokument. Denna utgåva är en uppdatering av Infoset som nu täcker XML 1.1 och Namespaces 1.1, förtydligar vissa validitetsegenskaper, samt innehåller rättelser av typografiska fel.

Ta del av XML Infoset, 2nd edition, Recommendation. Läs mer på XML:s hemsida.

Uppdaterad Recommendation: XML 1.0 Third Edition

2004-02-04

XML 1.0 har nu publicerat XML 1.0 Third Edition som W3C Recommendation. Denna utgåva innehåller inga ändringar vad gäller språket XML 1.0, men inkorporerar ett antal textuella rättelser, och ger vissa förtydliganden.

Förutom XML 1.0 Recommendation återfinns information om XML på XML:s hemsida.

Ny Proposed Recommendation: VoiceXML 2.0

2004-02-03

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) Version 2 har publicerats som en Proposed Recommendation. VoiceXML erbjuder möjligheter att på webben få tal, digital-audio, audioinspelningar, telefoni och annat som baseras på talkommunikation.

Ett särskilt kapitel i Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) Version 2.0 , "Changes from Previous Public Version", riktas till utvecklare som är förtrogna med VoiceXML 1.0 och som vill snabbt sätta sig in i vad som är nytt. För den som är intresserad av produktstöd för VoiceXML 2.0 rekommenderas VoiceXML 2.0 Implementation Report , som ger en översikt. Mer info finns i press-releasen och på hemsidan för Voice Browser .

Nytt arbetsdokument: XForms 1.1 Requirements

2004-01-27

Arbetsgruppen för XForms har publicerat ett kravdokument för XForms 1.1, en inkrementell vidareutveckling av XForms 1.0. Målsättningen är att utvidga det existerande Model-View-Controller ramverket, och innefatta SOAP, samt vissa anpassningar för att lättare göra det användbart i andra värdspråk.

XForms 1.1 Requirements består av tre kapitel: "Client/Server Interaction", "Incremental Improvements to XForms 1.0" och "Better Integration to Host Languages". Ytterligare information finns på XForms hemsida.

Ny Recommendation: DOM Level 3 Validation

2004-01-27

Document Object Model Level 3 Validation, som nu publicerats som en W3C Recommendation, är en modul som erbjuder riktlinjer för hur program och skripts skall dynamiskt uppdatera innehåll och struktur i dokument under bibehållande av dokumentvaliditet. Dessutom ges riktlinjer om hur dokument kan göras valida.

Bl.a. dokumenteras, i Document Object Model (DOM) Level 3 Validation Specification Recommendation, DOM-metoder och -exceptions, liksom bindningar till Java och ECMAScript. Mer information finns på DOM-aktivitetens hemsida.

Ny Candidate Recommendation: XHTML-Print

2004-01-20

XHTML-Print är baserat på XHTML-Basic, och stöder utskrift från mobila apparater och enkla skrivare, samt ger stöd för utskrift i miljöer utan skrivarspecifika drivrutiner. Detta arbete har byggt vidare på arbete utfört i Printer Working Group (PWG), en arbetsgrupp inom IEEE-ISTO.

Förutom information i XHTML-Print Candidate Recommendation finns mer info att hämta på HTML:s hemsida.

Ny Recommendation: CC/PP 1.0

2004-01-15

Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 1.0 Recommendation publiceras nu som en Recommendation. En CC/PP-profil, som beskriver apparaters egenskaper och användarens preferenser, styr anpassning av innehåll vid presentation.

Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 1.0 är ett system för att uttrycka apparaters funktionella möjligheter och användarens preferenser, och det baseras på Resource Description Framework (RDF). Se även press-release.

W3C:s Director Tim Berners-Lee blir adlad

2004-01-02

Den 31:e december 2003 meddelade Buckingham Palace att Tim Berners-Lee, uppfinnare av webben, kommer att adlas till Knight Commander, Order of the British Empire (KBE) av drottning Elizabeth.

Se press-release.