W3C

W3C-logo

Nyheter 2005

Här är årets annonserade nyheter.

Gott nytt år från W3C

2005-12-29

W3C önskar alla ett gott nytt år 2006, och tackar alla som hjälpt till att skapa de resultat som uppnåtts under 2005.

Webben har nu blivit femton år gammal och W3C ser fram emot ett intensivt och givande arbete under 2006. I arbetet med att bygga ut och stärka webbens grundvalar har W3C, under 2005, publicerat sex nya webbstandarder, öppnat det indiska lokalkontoret, sänkt medlemsavgifter för utvecklingsländer, startat satsningen Mobile Web Initiative, och dragit igång elva nya arbetsgrupper, såsom Rich Web Clients, Efficient XML Interchange, Rule Interchange Format och Health Care and Life Sciences. W3C tackar alla medlemmar, deltagare och och andra som bidragit till dessa resultat. I januari fortsätter arbetet. Läs mer om W3C.

Ny Workshop: webb överallt - "Ubiquitous Web"

2005-12-20

W3C håller en workshop om "webb överallt" ("Ubiquitous Web") i mars 2006. Förslag till presentationer tas nu emot.

Med "Ubiquitous Web" avses vad som behövs för att distribuerade tillämpningar skall dra full nytta av webben och hur de kan anpassa sig till användarens behov, apparaters möjligheter och olika faktorer i omgivningen. W3C:s Workshop on the Ubiquitous Web äger rum den 9-10 mars 2006, på Keio University, Tokyo, Japan. "Position papers" tas emot fram till och med den 10 februari 2006. Deltagare kommer att diskutera olika teknologier som kan bidraga till att visionen uppnås, och identifiera vad som återstår att göra. Läs mer om tänkbara teman och om W3C Workshops.

Nytt dokument: goda råd om att leverera mobilt innehåll

2005-12-20

Arbetsgruppen för råd och principer om hur man utnyttjar den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat en ny utgåva av "Mobile Web Best Practices 1.0".

I Mobile Web Best Practices 1.0 beskrivs hur man tar fram webbinnehåll och definierar webbplatser avsedda för att leverera till mobila apparater och till apparater med små skärmar. Dokumentet Scope of Mobile Web Best Practices publicerades som en Working Group Note. Läs mer om W3C Mobile Web Initiative, ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, telefontillverkare, webbläsarleverantörer och mobiloperatörer.

Nya Working Drafts: sammansatta dokument och WICD-profiler

2005-12-19

Arbetsgruppen för sammansatts dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerat fyra Last Call Working Drafts om sammansatta dokument.

Med "Web Integration Compound Document" (WICD, uttalas "wicked") är en apparatoberoende profil för sammansatta dokument, baserad på XHTML, CSS och SVG. I Compound Document by Reference Framework, WICD Core 1.0, WICD Full 1.0, och WICD Mobile 1.0. beskrivs beteenden av dokument som vars innehåll är representerat i multipla format. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 27 januari 2006. Mer om dessa hittas på hemsidan för Rich Web Clients Activity.

Nytt Working Draft: krav på "Compound Document Framework"

2005-12-19

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerat kravdokument för ramverket för sammansatta dokument.

Dokumentet Compound Document Use Cases and Requirements Version 2.0 publiceras som ett första offentligt Working Draft. Dokumentet Version 1.0 requirements publicerades som en Working Group Note. Dessa kravdokument behandlar händelser som berör flera namnrymder, presentationsaspekter och användarinteraktion för dokument som är kombinationer av flera olika format. Mer information finns om Rich Web Clients Activity.

Nytt dokument: "Using XKMS with PGP"

2005-12-19

Arbetsgruppen för nyckelhantering ("XML Key Management Service (XKMS) Working Group") har publicerat ett dokument om scenarios för nyckelhantering, "Using XKMS with PGP".

Using XKMS with PGP, som är en Working Group Note, ger scenarios för användning av XKMS tillsammans med PGP, och exempel på meddelandeutbyten. Dessutom identifierar dokumentet vissa oklarheter kring hur stöd av PGP i XKMS och XML-SIG, och föreslår läsningar. Läs mer på hemsidan för XKMS.

Nytt Working Draft: CSS Selectors

2005-12-16

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat "Selectors" som ett Last Call Working Draft.

Selektorer, definierade i Selectors, har konstruerats för användning i prestandakritiska system. De definierar mönster i språket "Cascading Style Sheets" (CSS) som matchas mot element i HTML och XML. Denna specifikation beskriver selektorer för CSS1 och CSS2 och de nya selektorerna för CSS3. Kommentarer tas emot fram till och med 16 januari. Mer information hittas på hemsidan för CSS.

Nya Working Drafts: Layout, kolumner och "kaskader" i CSS

2005-12-16

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat tre Working Drafts -- "CSS3 Advanced Layout Module", "Multi-Column Layout" och "Cascading and Inheritance".

I CSS3 Advanced Layout Module, nu publicerat som ett första offentligt Working Draft, definieras layout i rutmönster. Denna funktionalitet kan användas för att definiera visuell ordning oberoende av dokumentordning, position och justering av visuella objekt, liksom rutmönster för sidpresentation och skärmpresentation. Dessutom publiceras Multi-Column Layout och Cascading and Inheritance som Working Draft. Läs mer om detta på hemsidan för CSS.

Workshop annonseras: Mot en mer säker webb

2005-12-15

Nu tas "position papers" emot för W3C:s workshop om autentisering på webben -- "Transparency and Usability of Web Authentication".

Fram till och med den 25 januari 2006 kan man lämna in "position papers" till W3C Workshop on Transparency and Usability of Web Authentication, som går av stapeln den 15-16 januari 2006 i New York, NY, US, med Citigroup som värd. Deltagare kommer att identifiera en uppsättning steg som W3C kan ta för att förbättra säkerhet och tillit på webben. Bland de teman som kan diskuteras återfinns autentisering av webbplatser, säkra webbläsarbeteenden, hur man kommunicerar säkermetsinformation med användaren, infrastructurer för innehållsleverantörer och provning av webbklienter. Läs pressrelease, läs om W3C:s workshops och om W3C:s arbete med teknologi och samhälle.

Ny W3C Recommendation: "SMIL 2.1"

2005-12-13

W3C har nu publicerat "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1)" som en färdig standard, en W3C Recommendation.

Med hjälp an SMIL (uttalas "smajl") kan författare konstruera multimediapresentationer och animeringar som integrerar ljud och bild med grafik och text. Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) innehåller bl.a. en ny mobil profil och en utvidgad mobil profil med förbättrat stöd för tidshantering, layout och animering. "W3C har nu uppfyllt målet att kunna leverera utsökta multimediapresentationer på den mobila webben," säger Chris Lilley (W3C). Läs pressrelease samt hämta mer information på hemsidan för synkroniserad multimedia.

Nytt Working Draft: "XForms 1.1"

2005-12-13

Arbetsgruppen för XFORMS ("XForms Working Group") har publicerat en uppdatering av "XForms 1.1".

XForms är den nya generationen av webb-baserade formulär. XForms 1.1 har konstruerats för att förbättra och förstärka den XML-behandlande plattform som introducerades med XForms 1.0. Version 1.1 stöder SOAP, underlättar användande av XForms i andra värdspråk och gör författararbetet enklare. Läs mer på hemsidan för XForms.

Möte kring interoperabilitet för web services

2005-12-08

W3C arrangerar ett möte om interoperabilitet för web services i Vancouver, BC, Kanada, 17-18 januari 2005.

W3C:s arbetsgrupp för addressering av web services ("Web Services Addressing Working Group") arrangerar detta möte om interoperabilitetstestning av familjen av standarder för Web Services Addressing. Arbetsgruppen välkomnar deltagande av de som implementerat "Web Services Addressing 1.0": Core, SOAP Binding och/eller WSDL Binding. Detaljerad information och procedur för anmälan finns på informationssidan. Se även hemsidan för Web services.

Ny workshop: "Standards for Multimodal Dialogue Context"

2005-12-07

En workshop om standarder för kontext i multimodal dialog ("Standards for Multimodal Dialogue Context") äger rum i Edinburgh den 12 december 2005.

Workshopen Standards for Multimodal Dialogue Context diskuterar interoperabilitetskrav på format på dialogkontext och dialogannoteringar. Dave Raggett och Henry Thompson från W3C ger presentationer. Mer information finns på hemsidan för talstyrd webbläsare.

Nytt Working Draft: "SVG Tiny 1.2"

2005-12-07

Arbetsgruppen för skalbar grafik ("Scalable Vector Graphics Working Group", SVG) har publicerat ett tredje utkast till "Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification".

Med hjälp av SVG-språket kan vektor-grafik, text och bild levereras över webben som XML. I Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification, (nu publicerat som ett tredje s.k. "Last Call Working Draft") ges en fullständig beskrivning av SVG Tiny 1.2, ett språk som är implementerbart på såväl små som stora apparater -- från mobiltelefoner och PDA:er till bärbara och stationära datorer. Detta utkast tar hänsyn till mottagna kommentarer på tidigare publicerade utkast. Nya kommentarer tas emot fram till och med den 28 december 2005. Läs mer på SVG:s hemsida.

W3C internationaliserar och säkrar talstyrda webbläsare

2005-12-06

W3C startar arbete med att utvidga funktionalitet och säkerhet i talstyrda system.

Grundat i resultatet från Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) så har nu W3C dragit upp planerna för att utvidga SSML så att det stöder asiatiska och andra språk, samt att ge stöd för verifiering av talare. Talarverifiering är "det bästa biometriska sättet att säkerställa telefonöverenskommelser och -kommunikation," säger Ken Rehor (Vocalocity), ordförande i VoiceXML Forum och deltagare i W3C:s arbetsgrupp för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") Ta del av press release, hur man blir medlem i W3C, och finn mer information på hemsidan för talstyrda webbläsare.

W3C hälsar nya medlemmar välkomna vid höstens rådgivande möte

2005-11-29

W3C:s höstmöte ("Advisory Committee Meeting") äger rum den 29 november - 1 december i Montreal, Quebec, Kanada.

W3C:s medlemmar deltar i två dagar fyllda med diskussioner, seminarier och presentationer kring W3C:s olika aktiviteter. Få information om hur man blir W3C-medlem och kom till nästa rådsmöte i maj 2006 (Edinburgh, Skottland, UK).

W3C fortsätter sitt kvalitetsarbete

2005-11-28

Aktiviteten kring kvalitetsfrågor ("Quality Assurance Activity") får förlängt mandat.

Aktiviteten Quality Assurance Activity med sin intressegrupp QA Interest Group leds av Karl Dubost (W3C) och Lynne Rosenthal (NIST). Huvudmålet med intressegruppen (QA IG) är att utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte kring QA-frågor för W3C, W3C:s medlemmar och webbsamfundet i stort. Alla W3C:s medlemmar kan delta i denna intressegrupp liksom alla andra intresserade. Läs mer om detta på QA:s hemsida.

Nytt Working Draft: "SPARQL Query Language for RDF"

2005-11-28

Arbetsgruppen för RDF dataaccess ("RDF Data Access Working Group") har publicerat en uppdatering av "SPARQL Query Language for RDF".

I SPARQL Query Language for RDF, publicerat som ett Working Dradft, beskrivs SPARQL (uttalas "sparkel"), varmed utvecklare och slutanvändare kan formulera frågor för och utnyttja sökresultat från en uppsättning olika informationskällor, såsom personliga data, sociala nätverk och metadata för digitala resurser som ljud och bild. Med SPARQL kan man även integrera data från olika datakällor. Mer information finns på hemsidan för den semantiska webben.

Arbetspapper: "Inaccessibility of CAPTCHA"

2005-11-23

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat ett arbetspapper -- "Inaccessibility of CAPTCHA: Alternatives to Visual Turing Tests on the Web".

Ibland används visuell identifiering av innehållet i en bild som ett medel att verifiera att det är en människa och inte en automatisk agent som accessar en webbplats. Detta leder till problem för användare med nedsatt syn eller har kognitiva funktionshinder (dyslexi, etc.). I Inaccessibility of CAPTCHA: Alternatives to Visual Turing Tests on the Web (Working Group Note) inventeras metoder som kan användas för att skilja mänskliga användare från automatiska agenter. Läs mer om W3C:s arbete med tillgänglighet.

Nytt Working Draft: "Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0"

2005-11-23

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group" har publicerat ett Working Draft av "Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0".

Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0, vilken innefattar modifieringar efter kommentarer på föregående utgåva, är skriven för att hjälpa utvecklare att skapa tillgängliga gränssnitt till verktyg som skapar tillgängligt innehåll. Läs om W3C:s arbete med tillgänglighet.

Nya Working Drafts: "Web Content Accessibility Guidelines 2.0"

2005-11-23

Arbetsgruppen för tillgänglighet ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat flera Working Drafts om riktlinjer för tillgänglighet -- WCAG 2.0.

Dessa dokument är Web Content Accessibility Guidelines 2.0 och HTML Techniques for WCAG 2.0 samt ett första offentligt Working Draft av Understanding WCAG 2.0. Genom att följa WCAG så blir webben tillänglig för allt fler användare, bl.a. funktionshindrade och äldre, som använder en alltmer varierande uppsättning apparater, bl.a. dedicerade hjälpmedel. Läs mer om W3C:s arbete med tillgänglighet.

Fortsatt samarbete med ICANN

2005-11-22

W3C har utsett en kontaktperson som skall ansvara för relationerna mellan W3C och ICANN.

Daniel Dardailler, W3C/Europe, har nominerats som kontaktperson för styrelsen för Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN). Thomas Roessler kommer att arbeta i 2006 års nomineringskommittee för ICANN (NomCom). Genom W3C:s deltagande i ICANN och i post-WSIS forum, som snart startas, så ökas stabiliteten i Internet och webben på ett sätt som främjar öppenhet och förhindrar fragmentering. Mer information finns på Om W3C.

W3C knyter det medicinska området till den semantiska webben

2005-11-22

W3C startar nu en intressegrupp kring användning av teknologier från den semantiska webben inom hälso- och sjukvård och livsvetenskaperna.

Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group (HCLSIG) som leds av Tonya Hongsermeier (Partners HealthCare) och Eric Neumann, har verksamhetsplan inriktat på att förbättra samverkan, forskning och utveckling, och öka graden av upptag av innovationer inom HoS och livsvetenskaperna. Teknologier från den semantiska webben kan hjälpa klinisk forskning genom att möjliggöra sammankoppling av olika databaser spridda över många oberoende organisationer. Läs pressrelease (på svenska) och titta på hemsidan för den semantiska webben.

Nya Working Drafts: internationaliserade taggar

2005-11-22

Arbetsgruppen för internationaliserade taggar ("Internationalization Tag Set Working Group") har publicerat "Internationalization Tag Set (ITS)" och ett kravdokument som Working Drafts.

Internationalization Tag Set (ITS) är ett första offentligt Working Draft och Internationalization and Localization Markup Requirements är ett uppdaterat Working Draft Här beskrivs hur element och attribut kan stödja internationalisering och lokalisering av schemata och dokument. Dessutom beskriv implementationer för DTD:er, XML Schema och Relax NG, samt för existerande vokabulärer som XHTML, DocBook och OpenDocument. Hitta mer information på hemsidan för internationalisering.

W3C erbjuder validering av nyhetsströmmar

2005-11-21

W3C har nu öppnat en valideringstjänst för nyhetsströmmar ("feeds") för allmän användning.

Med hjälp av W3C Feed Validation Service kan leverantörer av nyhetsströmmar i format som RSS och Atom validera sina format. Denna tjänst, som bygger på 'feedvalidator' och lägger till ett SOAP-gränssnitt för interaktiv programmering, kan användas såväl interaktivt som batch. I och med detta utökas nu den uppsättning verktyg som erbjuds av W3C, avsedda att bidraga till att vi får en bättre webb. Läs mer i annonseringen av tjänsten.

Nya Working Drafts: referensramverk för sammansatta dokument

2005-11-21

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerat fyra Working Drafts kring sammansatta dokument och profiler.

I dessa -- Compound Document by Reference Framework 1.0, WICD Core 1.0, WICD Full 1.0, och WICD Mobile 1.0 -- beskrivs hur audio, video, bilder, fonter, layout, händelser, scripts, länkar och kodning beter sig när ett dokument innehåller ett flertal XML-baserade format. Bakgrundsinformation och kompletterande dokument hittas på hemsidan för aktiviteten Rich Web Clients.

Nytt Working Draft: "Device Description Ecosystem"

2005-11-21

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Mobile Web Initiative Device Description Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Device Description Ecosystem".

Device Description Ecosystem, som avses bli en "Working Group Note", utgör en av grundstenarna för arbetsgruppens kravdokument. Här beskrivs relevanta affärsprocesser och aktörer inom området apparatbeskrivningar, och ideen med en gemensam databas beskrivs. Läs mer om Mobile Web Initiative.

Nytt arbetspapper: "WSDL 1.1 Description for XKMS"

2005-11-18

Arbetsgruppen för nyckelhantering ("XML Key Management Service", XKMS) har publicerat ett arbetspapper om nycklar och Web Services -- "A WSDL 1.1 description for XKMS".

Arbetsgruppen har i A WSDL 1.1 description for XKMS (en Working Group Note) definierat en webbtjänst för att hantera konventionella PKI-funktioner. Detta dokument har riktats mot XKMS-utvecklare, och ger en beskrivning av XKMS i Web Services Description Language (WSDL). Läs mer på hemsidan för XKMS.

Nytt register öppnat : speciella XPointer-användningar

2005-11-18

W3C har nu öppnat ett register för XPointer-scheman, där alla kan registrera sina scheman.

XPointer är ett utvidgningsbart system för att identifiera regioner i XML-dokument. XPointer stöder multipla addresseringsscheman, men specifikationen för XPointer reserverade oprefixade schemanamn för exklusiv användning av W3C. Detta register, XPointer Registry, ger öppen och väldefinierad tillgång till information, genom användning av XPointer Scheme Name Registry Policy. Hitta mer information på XPointer

Ny arbetsgrupp: effektiv hantering av XML

2005-11-18

Arbetsgruppen för effektiv hantering av XML ("Efficient XML Interchange Working Group") har nu startat sitt arbete.

Efficient XML Interchange Working Group, som leds av Robin Berjon (Expway) och Oliver Goldman (Adobe Systems), skall definiera sådana alternativa kodningar av XML Information Set som svarar upp mot de krav som identifierats i det tidigare arbetet av XML Binary Characterization Working Group, samtidigt som nuvarande interoperabilitet mellan XML-specifikationer måste upprätthållas. Gruppens verksamhetsplan sträcker sig fram till slutet av 2007. Läs mer på XML:s hemsida.

Verksamheten "Mobile Web Initiative" informerar om 'Web on the Move'

2005-11-15

Det nyligen uppstartade arbetsområdet om den mobila webben ("Mobile Web Initiative", MWI) arrangerade ett öppet möte i London den 15 november 2005, med presentationer av visioner.

Vid arrangemanget The Web on the Move (avhållet på British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), London, UK) deltog MWI:s sponsorer, och via videolänk framträdde W3C:s ledare Tim Berners-Lee och gav ett introduktionstal (MP3-audio). Läs mer i pressinformationen (på svenska) och om Mobile Web Initiative, en samverkan för att göra webben interoperabel och användbar för mobilanvändare.

Ny aktivitet startad: "Rich Web Client"

2005-11-15

En ny aktivitet har startas, inriktat på att ta fram teknologi som gör det möjligt att få mer funktionalitet i webbläsaren.

Aktiviteten omfattar tre arbetsgrupper. Web APIs Working Group, som leds av Robin Berjon (Expway), ska dokumentera och bygga standardiserade API:n, såsom XMLHttpRequest (vilken förkommer i AJAX). Web Application Formats Working Group, leds av Art Barstow (Nokia), ska ta fram deklarativa språk för webbtillämpningar, som i största möjliga utsträckning skall bygga på existerande teknologier. Den tidigare startade gruppen Compound Document Formats Working Group, leds av Kevin Kelly (IBM), flyttas över till denna aktivitet, och fortsätter sitt arbete med att utveckla ett ramverk för sammansatta dokument och ta fram profiler som använder existerande W3C-format. Alla W3C:s medlemmar kan deltaga i dessa arbetsgrupper.

Nytt Working Draft: "Delivery Context Interfaces (DCI)"

2005-11-14

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat "Delivery Context: Interfaces (DCI) Accessing Static and Dynamic Properties" som Last Call Working Draft.

I Delivery Context: Interfaces (DCI) Accessing Static and Dynamic Properties specificeras hur egenskaper hos apparater kan åtkommas. Sådana egenskaper är t.ex. funktionalitet, konfiguration, användares preferenser och miljöegenskaper (som återstående kraft i batteri, signalstyrka, ljusförhållanden, plats, m.m.) Den förgående versionen av detta dokument hade titeln "Dynamic Properties Framework (DPF)." Kommentarer på detta dokument tas emot fram till och med den 4 december 2005. Mer information om detta arbetsområde hittas på hemsidan för apparatoberoende.

Ny policy för auktoriserade översättningar av W3C-dokument.

2005-11-10

W3C har nu publicerat "Policy for Authorized W3C Translations" som anger riktlinjer för hantering av status på översättningar4 av dokument producerade inom W3C.

I och med publiceringen av Policy for Authorized W3C Translations så kan man nu tala om "auktoriserade" översättningar av dokument från W3C. I dokumentet definieras den process som leder till auktorisering, vilket betyder att de tagits fram på ett sätt som tydliggör översättandet, ansvarsförhållanden och inblick i arbetet. W3C kommer att fortsätta stödja den existerande översättningsprocessen, vilken hitintills har resulterat i 700 inofficiella översättningar till 44 olika språk. W3C tackar alla de som bidragit med arbete som gett detta resultat. Översättningar av W3C-dokument är viktiga resurser som bidrar till att få standarder och riktlinjer kända i breda kretsar. Läs mer om W3C.

Ny Candidate Recommendation: "Web Services Choreography Description Language 1.0"

2005-11-09

Specifikationen "Web Services Choreography Description Language Version 1.0" har nu blivit publicerad som W3C Candidate Recommendation.

I dokumentet Web Services Choreography Description Language Version 1.0 beskrivs WS-CDL, som är ett XML-baserat språk för styrning av samverkan mellan Web Services, genom att deras beteende beskrivs ur ett externt perspektiv. Genom att styra hur enskilda tjänster utnyttjas, så kan sammansatta tjänster skapas. Kommentarer på detta tas emot fram till och med den 31 mars 2006. Läs mer på hemsidan för Web services.

Ny arbetsgrupp: "Rule Interchange Format Working Group"

2005-11-07

En arbetsgrupp för regelformat har nu startats: "Rule Interchange Format (RIF) Working Group".

"Efter flera års arbete med regelspråk inom industri och forskning, så är det glädjande att se W3C-medlemmar arbeta med att ta fram en webb-baserad standard för regelhantering", säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. Arbetsgruppen Rule Interchange Format (RIF) Working Group, som leds av Christian de Sainte Marie (ILOG) och Sandro Hawke (ställföreträdande ordförande, W3C), har en arbetsplan som sträcker sig fram till och med november 2007, och det arbetet skall resultera i ett språk för utbyte av regler och deras användning i olika regelsystem. Regler är exekverbar deklarativ kunskap, och de är viktiga i hantering av komplexa och dynamiska operationer. Läs pressrelease, om Rule Interchange Format och besök hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "WSDL 2.0 RDF Mapping"

2005-11-04

Arbetsgruppen för Web Service-beskrivningar ("Web Services Description Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0: RDF Mapping".

I Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0: RDF Mapping beskrivs WSDL 2.0-komponenter i termer av Resource Description Language (RDF) och i "Web Ontology Language" (OWL) så att alla WSDL 2-dokument kan samverka med annan Semantic Web-data Läs mer på hemsidan för Web Services.

Nya Working Drafts: "Simple Knowledge Organization System" (SKOS)

2005-11-04

Arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat Working Drafts av "SKOS Core Guide" och "SKOS Core Vocabulary Specification".

SKOS Core Guide och SKOS Core Vocabulary Specification, som är uppdaterade Working Drafts, förklaras hur man kan uttrycka klassifikationsscheman, thesausri, ämneslistor, taxonomier, teminologier, ordlistor och andra typer av styrd vokabulär i termer av RDF. Tidigare arbete med SKOS stöddes av det europeiska projektet SWAD-Europe. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: Arbetsområdet "Mobile Web Best Practices"

2005-11-04

Arbetsgruppen för goda tillämpningsråd om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Scope of Mobile Web Best Practices".

I Scope of Mobile Web Best Practices beskrivs leverabler såsom riktlinjer för innehållsleverans och presentation på mobila apparater och apparater med begränsat skärmutrymme, och målsättningen med en webb karaktäriseras. Läs om W3C:s arbete med den mobila webben, ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, apparattillverkare, webbläsarleverantörer och telekomoperatörer.

Bli W3C-supporter

2005-11-03

W3C startar ett program för W3C-supporters.

Inom ramen för program för W3C-supporters kan gåvor ges som stöd till W3C:s arbete, t.ex. finansiella eller natura-gåvor. Tre nivåer på supporter har definierats -- "Premier", "Major", och "Contributing" -- och supporters kommer att annonseras på W3C:s webbplats och får använda logos på sina egna webbplatser som bevis på att de stöder W3C. Läs om W3C och om programmet för W3C-supporters. W3C vill också passa på att tacka alla nuvarande W3C-supporters.

Nya Candidate Recommendations: XSLT 2.0, XML Query, XPath 2.0

2005-11-03

Åtta nya Candidate Recommendations om XSLT, XML Query och XPath har publicerats.

Med XSLT kan man transformera dokument till andra format. Med XML Query kan man söka i, ställa frågor mot och kombinera innehåll i samlingar av dokument. Både XSLT 2 och XQuery använder XPath-uttryck och opererar på instanser av "XPath Data Model". Kommentarer på dessa tas emot fram till och med den 28 februari 2006. Läs pressrelease och besök gärna XML:s hemsida.

Andra Working Drafts som nu publicerats:

Ny workshop: Internationalisering av "Speech Synthesis Markup Language" (SSML)

2005-11-02

W3C arrangerar en workshop om Internationalisering av "Speech Synthesis Markup Language" (SSML), den 2-3 november i Beijing, Kina.

Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML), som äger rum på "IBM China Research Lab", diskuteras olika sätt varpå presentation av icke-engelska språk kan förbättras. on 2-3 November hosted by IBM at the IBM China Research Lab in Beijing, China. Attendees will discuss ways to improve rendering of non-English natural languages using then ram för diskussionen är SSML (en W3C Recommendation) som erbjuder funktionalitet för att generera syntetiskt tal och styra uttal, volym, klang och tempo. Ta del av programmet, läs mer om W3C Workshops och besök hemsidan för Voice Browser.

Nytt dokument: "Character Model: Normalization"

2005-11-01

Arbetsgruppen för internationalisering ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization".

Dokumentet Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization ger förbättrat stöd för hur text kan hanteras på webben. Det baseras på den teckenmodell som specificeras i Fundamentals (en W3C Recommendation), och ger författare av specifikationer, programvaruutvecklare och innehållsproducenter en gemensam referensram för normalisering av text och identitetsjämförelse av textsträngar. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

Ny arbetsgrupp: "XML Processing Model Working Group"

2005-10-28

W3C har nu startat den nya arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group").

Arbetsgruppen XML Processing Model Working Group, som har uppdrag att arbeta med fram till oktober 2007, leds av Norman Walsh (Sun Microsystems). Denna grupp skall skapa ett språk med vars hjälp man kan uttrycka hur olika teknologier skall bearbeta XML-dokument. Teknologierna XML Pipeline Language och Pipeline, som är förslag från W3C:s medlemmar, och bidrag som presenterades vid XML Processing Model Workshop är ansatser som skall baktas i detta arbete. Deltagande är öppet för alla W3C:s medlemmar. Mer information finns på XML:s hemsida.

Ny arbetsgrupp: "Databinding Working Group"

2005-10-28

Den nya arbetsgruppen för bindning av datametoder ("Databinding Working Group") har nu börjat sitt arbete.

XML Schema Patterns for Databinding Working Group, som har arbete planerat för tiden fram till september 2007, leds av Paul Downey (BT). Gruppen skall specificera en uppsättning mönster för XML Schema och dessas användning, vilket möjliggör effektiv tillgång till datastrukturer i Web Services och andra verktyg. Gruppen skall också bygga testsviter och utreda versionshantering i samarbete med W3C:s TAG, arbetsgruppen för Web Services-beskrivningar ("Web Services Description Working Group") samt arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group"). Alla W3C:s medlemmar kan deltaga i detta arbete. Läs mer på hemsidan för Web Services.

W3C öppnar ett lokalkontor i Indien

2005-10-27

W3C:s indiska lokalkontor har nu öppnat, i Noida, Indien.

Det indiska W3C-kontoret är placerat på "Centre for Development of Advanced Computing" C-DAC Noida). R. K. Verma är kontorschef, och biträdande chef är Vijay Gugnani. Stéphane Boyera, Steve Bratt, Max Froumentin, Ivan Herman och Richard Ishida är några av de som deltar i öppningsceremonin den 10-11 november 2005 i New Delhi. Läs pressrelease, och titta på hemsidan för W3C-kontor.

Nytt Working Draft: "SPARQL Protocol in WSDL 1.1"

2005-10-25

Arbetsgruppen för "RDF Data Access" har publicerat ett första offentligt utkast av "SPARQL Protocol for RDF Using WSDL 1.1".

I SPARQL Protocol for RDF Using WSDL 1.1. beskrivs hur SPARQL protocol for RDF representeras i WSDL 1.1. Dokumentet är framtaget för att få implementationserfarenheter från användandet av existerande verktyg för Web Services, i väntan på att verktyg för WSDL 2.0 blir mer tillgängliga. Arbetsgruppen tillhandahåller även en wiki med kodexempel. Besök gärna hemsidan för den semantiska webben.

Nytt evenemang: "Mobile Web Initiative" i London 15 november 2005

2005-10-21

W3C arrangerar ett evenemang om den mobila webben i London den 15 november 2005.

Detta evenemang "Mobile Web Initiative (MWI)" äger rum tisdagen den 15 november 2005, på British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) i centrala London, UK. Ett antal MWI sponsorer deltager. Evenemanget är öppet och avgiftsfritt, och registrering kan nu ske. Läs mer om Mobile Web Initiative, en samordnad satsning för att göra webben interoperabel och tillgänglig på mobila apparater.

Nytt dokument: "W3C Process Document"

2005-10-19

Nu har den uppdaterade specifikationen av W3C:s arbetssätt ("14 October 2005 W3C Process Document") börjat gälla.

14 October 2005 W3C Process Document som har tagits fram av W3C:s rådgivande styrelse ("Advisory Board") och granskats av W3C:s medlemmar, beskriver hur W3C organiseras och dess processer. En översikt över ändringar gentemot tidigare utgåva finns har tagits fram. Läs mer om W3C.

Nytt Working Draft: "Mobile Web Best Practices"

2005-10-17

Arbetsgruppen för goda tillämpningsråd om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Mobile Web Best Practices 1.0".

Mobile Web Best Practices 1.0 beskriver hur man producerar webbinnehåll och och webbplatser som avses leverera innehåll till mobila och andra begränsade apparater. Detta dokument är skrivet för en bred publik. Arbetsgruppen tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter från utvecklare och nätverksoperatörer, och från andra yrkesgrupper på webben som kanske inte är teknologispecialister. Läs mer om W3C Mobile Web Initiative, en samordnad satsning av leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, apparattillverkare, webbläsarleverantörer och operatörer av mobila nätverk.

Nytt dokument: "Time Zones"

2005-10-13

Arbetsgruppen för internationalisering ("Internationalization Core Working Group") har publicerat "Working with Time Zones" som en Working Group Note.

Dokumentet Working with Time Zones, som tagits fram i samarbete med arbetsgrupperna för XQuery och XSL, diskuterar problem som man stöter på när man arbetar med värden för date, time, och dateTime från XML Schema, i de fall där tidszondifferenser anges respektive inte anges. Det erbjuder råd för hur man skall använda fältbaserade datum- och tidsangivelser, hur man arbetar med datum och tid som kräver tidszon, och hur man jämför tider. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: "XFrames"

2005-10-12

Arbetsgruppen för HTML har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "XFrames".

Arbetsgruppen för HTML har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "XFrames". XFrames, som ersätter HTML:s ramar ("frames"), är en XML-baserad tillämpning som ger stöd för att sammanställa olika dokument till en vy. Denna teknologi löser diverse problem som dyker upp i HTML:s ramar, såsom användbarhet, sökning och säkerhet. Dessutom är XFrames konstruerat för att stödja innehållsförhandling ("content negotiation") och ge stöd för användning av bokmärken ("bookmarking"). Kommentarer på detta dokument tas tacksamt emot. Läs mer på HTML:s hemsida.

Nytt W3C-kontor i Australien

2005-10-06

CSIRO är ny värd för W3C-kontoret i Australien.

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - Information and Communication Technologies (CSIRO/ICT), som ligger i Canberra, Australien, är från och med den 10 oktober värd för W3C Australian Office. Ross Ackland är kontorschef. CSIRO tar över efter Distributed Systems Technology Centre (DTSC), där Liz Armstrong och Hoylen Sue arbetat med att etablera W3C:s närvaro i Australien. Vill du veta mer om de regionala W3C-kontoren, ta en titt på sidan för W3C-kontor.

Ny uppdatering av Recommendation: "XForms 1.0 Second Edition"

2005-10-06

Arbetsgruppen för XForms har nu publicerat "XForms 1.0 (Second Edition)" som en Proposed Edited Recommendation.

XForms är den nya generationen formulär på webben. Den separerar presentation och innehåll, minimerar antalet anrop till servers, erbjuder apparatoberoende och minskar behovet att använda skriptspråk. Denna utgåva, XForms 1.0 (Second Edition), uppdaterar specifikationen för XForms 1.0 genom att innehålla rättelser av fel i föregående utgåva och genom att anpassas till de gemensamma funktionaliteter som erbjudits i implementationer av XForms 1.0. Kommentarer tas emot fram till och med den 3 november 2005. Mer information om XForms finns på XForms hemsida.

Riktlinjer för standardisering i FoU-projekt - COPRAS

2005-10-05

Det europeiska projektet COPRAS har publicerat riktlinjer för hur standardiseringsaktiviteter skall integreras i nya och existerande FoU-projekt.

Dessa generiska riktlinjer har tagits fram i samarbete mellan deltagarna i COPRAS-projektet: W3C, The Open Group, CEN, CENELEC och ETSI Projektet har som målsättning att stödja europeiska forskningsprojekt m.a.p. hur de bäst kan organisera sitt arbete med standardisering och bidraga till ökat medvetande om standarder. COPRAS drivs inom ramen för den europeiska unionens FoU-program Information Society Technologies (IST).

Nytt dokument: Om RDF och iCalendar-data

2005-09-29

Intressegruppen för den semantiska webben ("Semantic Web Interest Group") har publicerat ett dokument "RDF Calendar - an application of the Resource Description Framework to iCalendar Data".

Detta dokument, RDF Calendar - an application of the Resource Description Framework to iCalendar Data (skrivet av Dan Connolly och Libby Miller), beskriver "state-of-the-art" vad gäller integrering av kalenderdata med annan data (representerad m.h.a. teknologier från den semantiska webben) använd i samarbetsverktyg, syndikering och multimedia. Den intresserade kan läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: SMIL 2.1

2005-09-27

Specifikationen av "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1)" har nu nått status Proposed Recommendation.

SMIL (uttalas "smajl") erbjuder klockstyrd animering, sammansättning av multipla animeringar, och beskriver animeringselement för allehanda XML-baserade värdspråk. Denna nya verion, Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1), utvidgar SMIL 2.0 och ger mer stöd för interaktiva multimediala presentationer, återanvändning av SMIL-syntax och semantik, samt erbjuder nya mobila profiler. Kommentarer påp detta dokument tas emot fram till och med 20 oktober 2005. Den intresserade hittar mer information på hemsidan för synkroniserad multimedia.

Nytt Working Draft: "EMMA"

2005-09-16

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett Last Call Working Draft av "EMMA".

Språket "Extensible MultiModal Annotation" som specificeras i EMMA är ett format för utbyte mellan interaktionshanterande system. Denna specifikation, som bygger på W3C:s ramverk för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Framework"), definierar uppmärkning som beskriver användarinmatning med annoteringar såsom konfidensnivåer, tidsmärkning och inmatningsmedium. Mer om detta kan hittas på hemsidan för multimodal interaktion.

Uppdaterade dokument: XQuery, XSLT 2.0 och besläktade ämnen

2005-09-16

Arbetsgrupperna för XML Query och XSL har publicerat ett antal Working Drafts för XML Query 1.0, XSL 2.0 och XPath 2.0, liksom några understödjande dokument.

Avsikten med denna publicering är att få granskning av de ändringar som genomförts, grundade i de kommentarer som mottagits på tidigare utgåva. Läs mer om dessa på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "Web Services Internationalization"

2005-09-14

Arbetsgruppen för internationalisering ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett första Public Working Draft av "Web Services Internationalization (WS-I18N)".

Web Services Internationalization (WS-I18N) förbättrar möjligheterna att, i meddelandehantering med SOAP, hantera förhandling av lokal/internationella preferences. Utan att använda Accept-Language och användaridentitet kan implementationer hantera lokal, lokalpolicy och språkpreferenser. Besök gärna hemsidan för internationalisering.

Nytt dokument: "Test Metadata"

2005-09-14

Arbetsgruppen för kvalitetssäkring har publicerat dokumentet "Test Metadata" som en Working Group Note.

I Test Metadata beskrivs metadata-element som kan användas för att spåra och filtrera tester, för att identifiera vad som testats, för att konstruera testramverk och för att formattera testresultat. I största möjliga utsträckning har element i Dublin Core återanvänts. Mer information om detta kan fås på QA:s hemsida.

Nytt dokument: "SPARQL Protocol for RDF"

2005-09-14

Arbetsgruppen för dataaccess för RDF ("RDF Data Access Working Group") har publicerat "SPARQL Protocol for RDF" som Last Call Working Draft.

Dokumentet SPARQL Protocol for RDF beskriver dataaccess för RDF och överföring av RDF-frågor från klienter till olika typer av servers. Protokollet är kompatibelt med SPARQL query language (uttalas "sparkel") och har konstruerats för att även överföra frågor uttryckta i andra RDF-frågespråk. Kommentarer på det aktuella dokumentet tas emot fram till och med den 14 oktober 2005. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Workshop om internationalisering -- presentationsförslag tas emot

2005-09-12

Den 2-3 november 2005 avhålls en W3C-workshop om internationalisering inom området talsyntes, i Beijing, Kina.

Vid Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SML) (2-3 november 2005, Beijing, Kina) kommer deltagare att diskutera olika sätt att förbättra hantering av icke-engelskt tal, vid användning av SSML (en W3C-Recommendation, som stöder generering av syntetiskt tal och styr uttal, styrka, ton etc. Förslag till presentationer tas emot fram till och med den 23 september 2005. Läs mer om W3C Workshops och besök hemsidan för talstyrning.

Nytt Working Draft: "EARL 1.0 Schema"

2005-09-12

Arbetsgruppen för utvärdering och reparation ("Evaluation and Repair Tools Working Group") har publicerat "Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema" som ett Working Draft.

Det i Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema beskrivna språket EARL är ett flexibelt format som kan användas för att utbyta, kombinera och jämföra testresultat, såsom bugg-rapporter, testsvitanvändning och konformitetsanspråk. Det som testas kan vara webbplatser, författarverktyg, webbläsare eller andra enheter. Arbetsgruppen tar gärna emot synpunkter från alla. Läs mer om detta på hemsidan för W3C:s tillgänglighetsarbete.

Ny Recommendation: "xml:id"

2005-09-09

W3C har idag publicerat "xml:id Version 1.0" som en W3C Recommendation.

Specifikationen xml:id Version 1.0 definierar ett attributnamn, xml:id, som alltid kan betraktas som en identifierare, och alltså kan användas utan att man behöver hämta någon extern resurs. Denna specifikation är den senaste leverabeln från XML Core Working Group, som är del i W3C:s aktivitet om XML.

Nytt Working Draft: "Compound Document Framework and WICD Profiles"

2005-09-08

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerat ett nytt Working Draft av "Compound Document Framework 1.0 and WICD Profiles".

I Compound Document Framework 1.0 and WICD Profiles beskrivs effekter av ljud, video, bilder, fonter, layout, händelser, sriptning, länkar och kodning, för de fall att ett visst dokument innehåller delar som representeras i olika XML-format. WICD Core är den bas på vilken profiler för XHTML, CSS och SVG byggs, WICD Mobile är en profil avsedd för telefoner, och WICD Desktop är en profil för bordsdatorer och kraftfulla handhållna apparater. Mer information om detta finns på hemsidan för Compound Document.

Uppdaterat dokument: handbok för kvalitetssäkring

2005-09-06

Arbetsgruppen för kvalitetssäkring ("Quality Assurance (QA) Working Group") har publicerat en uppdaterad version av "The QA Handbook".

The QA Handbook är en s.k. Working Group Note och riktar sig främst till arbetsgrupper inom W3C. Den beskriver erfarenheter av kvalitetssäkringsarbete, och informerar om lämpliga tekniker, verktyg och mallar. Primärt är den inriktad på området testbarhet, och ger praktiska råd om hur hur man uppnår kvalitetssäkrat resultat. Mer information finns på QA:s hemsida.

Nytt dokument: Insatsområdet "mobila webben" beskrivs

2005-09-02

Arbetsgruppen för goda tillämpningsprinciper i den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett första utkast av ett dokument som beskriver de insatser arbetsgruppen avser göra i området.

I dokumentet Scope of Mobile Web Best Practices beskrivs leverabler, såsom riktlinjer för leverans av innehåll och presentation av innehåll på mobila och små apparater; vilka krav som skall ställas på "mobileOK"-märkning, och identifierar övergripande mål som att det skall finnas en webb som kan accessas på olika sätt. Läs mer om W3C:s initiativ för den mobila webben, ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, telefontillverkare, webbläsarleverantörer och telecomoperatörer.

Europeisk konferens: "Web Foundations" om användbarhet

2005-09-01

Det spanska W3C-kontoret arrangerar en konferens "Web Foundations 2005" (november 2005) om användbarhet på webben.

Bland presentatörerna på Web Foundations 2005 (22-24 november, Gijón och Oviedo, Spanien) återfinns Shawn Henry, Jakob Nielsen, Steven Pemberton, Inmaculada Placencia, John Slatin, och Jeffrey Zeldman, kända experter på tillgänglighet, användbarhet, standarder och riktlinjer. En nyckelfras för konferensen är "design för alla". Konferensen är öppen för alla. Sista anmälningsdag för rabatterat pris är den 1 november 2005. Det spanska W3C-kontoret är medarrangör.

Nytt dokument: "Variability in Specifications"

2005-08-31

Arbetsgruppen för kvalitetssäkring ("The Quality Assurance (QA) Working Group") har publicerat ett nytt dokument -- "Variability in Specifications".

Dokumentet Variability in Specifications publiceras som en Working Group Note, den bygger på QA Specification Guidelines (W3C Recommendation), och beskriver avancerade designavvägningar och tekniker för konformitetsutvärdering. Ett viktigt tema är hur design av en specifikations konformitetsmodell påverkar implementerbarhet och interoperabilitet. Läs mer på QA:s hemsida.

Workshop om den semantiska webben

2005-08-29

Under dagarna 11-16 september 2005 äger en workshop om "Principles and Practice of Semantic Web Reasoning", i Dagstuhl, Tyskland.

Workshopen är ett forum för diskussioner om olika typer av resonemang som används eller kan användas på webben -- specifikt den semantiska webben. Workshopen stöds av IST-projektet REWERSE, ett europeiskt nätverk av intressenter som arbetar med området resonemang på webben. Se workshopens hemsida.

CDT delar W3C:s åsikter om att webbplatser bör stödja alla standardbaserade läsare

2005-08-26

"Center for Democracy & Technology" (CDT) har opponerat sig mot det förslag som US Patent Office lagt fram om att enbart stödja en specifik webbläsare.

Den 22 augusti levererade W3C sitt svar på förslaget (se nyhetsnotis. CDT:s har samma grundinställning som W3C, och den i CDT:s brev (26 augusti 2005) presenterade argumentationen överensstämmer väl med W3C:s synpunkter.

Nytt dokument: "Web Accessibility Business Case"

2005-08-23

Arbetsgruppen för informationsspridning om tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative (WAI) Education and Outreach Working Group (EOWG)") har publicerat ett dokument som beskriver nyttan av tillgänglighet på webben.

"Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization" är ett 5-sidigt dokument som beskriver sociala, tekniska, ekonomiska, legala och policyaspekter på webbtillgänglighet. Det har tagits fram för att hjälpa organisationer att utveckla sitt eget "business case". Det innehåller text som kan användas rakt av, och text som kan användas för att stödja identifiering av de faktorer som äör relevanta för en specifik organisation. Mer om tillgänglighet finns på WAI:s hemsida.

W3C deltar i internationaliseringskonferens

2005-08-23

W3C-personer presenterar vid Unicodes internationaliseringskonferens.

Den 28:e Internationalization & Unicode Conference äger rum 7-9 september i Orlando, Florida, US. W3C representeras av Richard Ishida och Felix Sasaki, som presenterar flera papper vid denna renommerade tekniska konferens om internationalisering i programvara och webben. Läs mer om Unicode och om W3C:s internationaliseringsaktivitet.

W3C har svarat på ett förslag från US Copyright Office om webbläsare

2005-08-22

W3C har skrivit ett brev till "US Copyright Office" med anledning av ett förslag om att registrering (via webben) av copyright bara ska kunna göras med användning av Microsofts Internet Explorer.

Förslaget från Copyright Office ställer frågan om det kan bli några svårigheter om Internet Explorer krävs för registrering. W3C svarar att en inskränkning till att stödja endast en typ av browser (vare sig det är Internet Explorer, Mozilla eller någon annan) är hämmande för utnyttjande av copyright-möjligheten, och att det strider mot andra riktlinjer utfärdade på federal nivå. Det enda rimliga är att myndigheten i sina kontakter med resten av samhället enbart kräver att webbläsare skall stödja existerande standarder i området. Läs W3C:s brev (engelska) och mer information om W3C.

Nytt dokument: "Schema Languages and Type System Support in WSDL 2.0"

2005-08-17

"Web Services Description Working Group" har publicerat ett dokument som beskriver ett sätt varpå XML Schema kan användas i WSDL-specifikationer.

Discussion of Alternative Schema Languages and Type System Support in WSDL 2.0 (en "Working Group Note") beskriver utvidgning av typsystemet i WSDL, definierar en användning av XML Schema 1.0 som ett typsystem i "WSDL 2.0 core" specifikationen, och beskriver principerna för utvidgning av DTD:er och Relax NG. Läs mer om Web services.

Ny Candidate Recommendation: "Web Services Addressing"

2005-08-17

Nu har specifikationerna "Web Services Addressing - Core" och "SOAP Binding" publicerats som Candidate Recommendations.

Web Services Addressing - Core definierar egenskaper som möjliggör ensad hantering av adresser i Web Services och meddelanden, oberoende av underliggande transportmekanismer. SOAP Binding definierar hur fundamentala egenskaper associeras till SOAP-meddelanden. Läs mer på hemsidan för Web services.

Ny Recommendation: "Specification Guidelines"

2005-08-17

Idag publicerade W3C "Specification Guidelines" som en W3C Recommendation. Detta dokument ger riktlinjer för hur tekniska specifikationer bör utformas.

Specification Guidelines, som riktar sig till redaktörer för W3C-dokument och andra författare av tekniska specifikationer, ger råd och riktlinjer för hur man skall definiera och specificera standarder och prova hur de följs. Arbetsgruppen för kvalitetssäkring ("Quality Assurance (QA) Working Group") har härmed fullbordat sitt arbete. Intressegruppen för QA ("QA Interest Group") fortsätter W3C:s fyraåriga arbete med kvalitetssäkring, genom informationsspridning via epostlistor och information om QA-verktyg. "QA:s producerade resultat kommer att vara kritiska resurser som säkerställer kvaliten hos W3C:s arbetsgrupper", säger Steve Bratt, W3C. Läs press-release (svenska) och besök QA:s hemsida.

Nytt Working Draft: "SVG's XML Binding Language" (sXBL)

2005-08-15

Arbetsgruppen för SVG ("Scalable Vector Graphics Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "SVG's XML Binding Language (sXBL)".

SVG's XML Binding Language (sXBL) definierar presentation och interaktivt beteende av element utanför namnrymden SVG. Arbetsgruppen tar tacksamt emot kommentarer och efterfrågar speciellt synpunkter på attributet includes. Läs mer på SVG:s hemsida.

Ny testsvit publicerad: "XML Query Test Suite"

2005-08-11

Arbetsgrupperna "XML Query" och "XSL" publicerar nu en testsvit för XML Query.

Arbetsgruppen inbjuder nu W3C:s medlemmar och andra intresserade att prova XML Query Test Suite (XQTS), som består av sjutusen testfall, genom att exekvera den på någon/några av de fler än 20 implementationerna av förslaget till XML Query. Användares slutsatser från sådana provningar kommer att hjälpa arbetsgrupperna att bedöma implementerbarheten av språket XML Query, att förbättra interoperabilitet, och att få specifikationen för XML Query att snabbare färdigställas. Ytterligare testfall, utöver de nu publicerade, tas tacksamt emot. Besök gärna XML home page.

Inbjudan till Workshop: Internationalisering av uppmärkning för talsyntes

2005-08-09

"Position papers" till workshop om internationalisering i talstyrda system skall vara insända senast den 23 september 2005.

W3C Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) äger rum 2-3 november 2005 i Beijing, Kina. Deltagare kommer att diskutera användning av SSML (en W3C Recommendation om talsyntes) för hantering av icke-engelska språk. Läs om W3C Workshops och besök hemsidan för aktiviteten Voice Browser.

Nytt Working Draft: "Compound Document Use Cases and Requirements"

2005-08-09

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group" har publicerat ett tredje utkast av "Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0".

Ett sammansatt dokument är en kombination av information representerade i olika format, såsom XHTML, SVG, XForms, MathML och SMIL. I Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0 beskrivs hur dokument kan sammansättas m.h.a. referenser som img, object, link, src och XLink. Sammansättning genom inkludering kommer att specificeras i en senare version. Läs mer på hemsidan för 'Compound Document'.

Nytt Working Draft: "Compound Document Framework and WICD Profiles"

2005-08-09

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group" har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Compound Document Framework 1.0 and WICD Profiles".

Utkastet Compound Document Framework 1.0 and WICD Profiles beskriver beteende av audio, video, bilder, fonter, layout, händelser, 'scrips', länkar och kodning för de fall då ett dokument innehåller delar som uttrycks i olika XML-format. WICD Core bildar grundvalen för profiler baserade på XHTML, CSS och SVG, WICD Mobile profile har konstruerats för telefoner, och WICD Desktop är avsedd för bordsdatorer och kraftfulla handhållna apparater. Besök hemsidan för 'Compound Document'.

Kommande konferens: "Semantic Web Days"

2005-08-05

En konferens, "Semantic Web Days -- Business Solutions for Tomorrow" äger rum i München, Tyskland, 6-7 oktober 2005.

Detta tvådagarsevenemang, ett forum för såväl industriella intressenter som för forskarsamfundet, fokuseras på verktyg och teknologier för den semantiska webben. Bl.a. belyses hur tillämpningar kan baseras på ontologier och dess teknologier för att hantera webbdata, med praktiska erfarenheter från tillämpningsområden som livsvetenskaperna, publicering, naturligt språk, e-arbete och e-handel.

Mer information finns på konferensens hemsida.

Ny artiklar om internationalisering

2005-08-05

Arbetsgruppen för råd om internationalisering, "Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach) Working Group", har publicerat ett antal nya artiklar om internationaliseringsaspekter på W3C-teknologier.

Under den gånga månaden har bl.a. följande publicerats: Using Character Entities and NCRs, Using <select> to Link to Localized Content och Ruby Markup and Styling, liksom ett antal uppdateringar och översättningar. Mer information om dessa, samt om andra I18N-nyheter och informationskanaler finns på hemsidan för internationalisering.

Inbjudan till deltagande: inventering av beskrivningsspråk för apparatteknologier

2005-08-05

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningsteknologier, "Device Description Working Group", har publicerat en inbjudan att deltaga i en inventering av teknologier för att beskriva olika typer av apparater.

Svar på Device Description Technologies Survey önskas före den 25 augusti 1005. Denna insamling av information är öppen för alla (se beskrivning av processen), och resultatet av inventeringen kommer att underlätta för W3C:s arbete med att ge råd och riktlinjer för konstruktion av anpassningsbart innehåll på den mobila webben. Läs mer om Device Description Working Group och om arbetet med teknologier för den mobila webben.

Nytt kravdokument för internationalisering

2005-08-05

Arbetsgruppen för internationaliserade taggar, "Internationalization Tag Set (ITS) Working Group", har publicerat ett dokument med krav som ställs på internationalisering av webbinnehåll.

Dokumentet Internationalization and Localization Markup Requirements, nu publicerat som ett första offentliga Working Draft, tar upp de utmaningar och problemområden som tillstöter vid internationalisering och lokalisering av XML-dokument, och skissar upp krav på vokabulär, riktlinjer och mekanismer som svarar upp mot de behov somk innehållsförfattare, utvecklare och andra har. Läs mer om detta på hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: "Web Services Description Language (WSDL) 2.0"

2005-08-03

Arbetsgruppen för Web Services har publicerat "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0" som Last Call Working Draft.

Detta publiceras i fyra delar: Primer, Part 1: Core Language, Part 2: Adjuncts och SOAP 1.1 Binding. WSDL är ett XML-baserat språk med vars hjälp man kan beskriva tjänster erbjudna över nätet och som underlättar automatisering av kommunikation mellan olika tillämpningar. Kommentarer tas emot fram till och med den 19 september 2005. Mer information finns på hemsidan för Web Services.

Nytt Working Draft: XML-format för resultat från SPARQL-sökning

2005-08-02

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Data Access Working Group") har publicerat "SPARQL Query Results XML Format" som ett Last Call Working Draft.

SPARQL Query Results XML Format bygger på SPARQL query language (uttalas "sparkel"), ett språk som ger utvecklare och slutanvändare möjligheter att formulera och använda resultat från sökningar över olika typer av databanker, såsom personlig data, sociala nätverk och metadata om digitala resurser som musik och video. SPARQL erbjuder även metoder för att integrera innehåll från olika datakällor. Kommentarer tas emot fram till och med 1 september 2005. Mer information finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "CSS3 Values and Units"

2005-07-28

Arbetsgruppen för CSS har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "CSS3 Values and Units".

Dokumentet CSS3 Values and Units ger, i en samlad form, förklaring av vad som menas med specificerade, beräknade och faktiska värden, och definition av vanliga värden och enheter. Detta dokument utgör ett referensdokument för ett antal andra CSS-moduler. Besök även CSS:s hemsida.

Nytt Working Draft: "Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1"

2005-07-28

Arbetsgruppen för XSL har publicerat "Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1" som Last Call Working Draft.

Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1 uppdaterar och förbättrar XSL 1.0, bl.a. avseende ändringsmarkering, index, multipla flöden och bokmärken, samt erbjuder bättre stöd för skalning av grafik, markörer och sidnummer. Kommentarer tas emot fram till och med 16 september 2005. Läs mer på hemsidan för XML.

Nytt Working Draft: "SPARQL Query Language for RDF"

2005-07-21

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Data Access Working Group") har publicerat "SPARQL Query Language for RDF" som Last Call Working Draft.

SPARQL Query Language for RDF. (uttalas "sparkel") ger utvecklare och slutanvändare ett språk för att uttrycka och hantera sökresultat över olika typer av databanker, såsom personliga data, sociala nätverk och metadata om digitala artefakter som musik och bilder. Med SPARQL kan man även integrera data från olika datakällor. Kommentarer tas emot fram till och med 1 september 2005. Mer information finns på hemsidan för den semantiska webben.

W3C-dag i Berlin fokuserar på den mobila webben

2005-07-18

W3C:s lokalkontor i Tyskland/Österrike arrangerar en temadag -- "W3C-Tag 2005 - Das Mobile Web" den 14 september 2005.

Evenemanget, som arrangeras i samarbete med Berliner XML-Tage, äger rum på Humboldt-universitetet i Berlin. Dagen fokuserar på den mobila webben och W3C:s "Mobile Web Initiative", och bland talarna återfinns Philipp Hoschka (W3C) och Dr. Simone Emmelius (ZDF). Detta arrangemang är avgiftsfritt och öppet för alla som registrerar sig.

Ny Proposed Recommendation: "xml:id"

2005-07-12

"xml:id Version 1.0" har nu nått status Proposed Recommendation.

I xml:id Version 1.0 introduceras ett fördefinierat attributnamn som alltid kan användas för att ange ID. Kommentarer tas emot fram till och med 26 augusti 2005. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt kravdokument: "Evaluation and Report Language (EARL) 1.0"

2005-07-11

Arbetsgruppen "Evaluation and Repair Tools" har publicerat ett kravdokument (första offentligt Working Draft) för "Requirements for the Evaluation and Report Language (EARL) 1.0".

Dokumentet Requirements for the Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 handlar om språket EARL, i vilket man kan uttrycka, på ett leverantörs- och plattformsoberoende sätt, resultat av tillgänglighetstester. EARL erbjuder även en återanvändbar vokabulär för webbkvalitet. Läs mer om detta på WAI:s hemsida.

Nytt Working Draft: "XLink 1.1"

2005-07-07

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat ett Last Call Working Draft av "XML Linking Language (XLink) Version 1.1".

Språket XML Linking Language (XLink) Version 1.1. erbjuder möjligheter att i XML-dokument lägga till element som beskriver länkar mellan resurser. Det använder XML-syntax för att skapa strukturer som beskriver länkar som liknar de vanliga enkelriktade länkarna i dagens webb, men även mer sofidtikerade länkstrukturer. Komentarer tas emot fram till och med 26 augusti 2005. Läs mer på hemsidan för XML.

Nytt Working Draft: "Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.1"

2005-07-05

Arbetsgruppen för P3P ("P3P Specification Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Platform for Privacy Preferences 1.1".

P3P förenklar och automatiserar hantering av integritetspolicies för webbplatser, och bidrar till att öka förtroendet på webben. Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1) har nya utvidgningar och bindningsmekanismer, baserat på förslag som framlagts vid W3C:s workshops och på förslag från andra aktörer inom integritetsområdet. Detta utkast innehåller även rättningar av alla fel i specifikationen för P3P 1.0. Läs mer på hemsidan för integritet och P3P.

Nytt Working Draft: "State Chart XML (SCXML)"

2005-07-05

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction 1.0".

I dokumentet State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction 1.0 definieras SCXML, som är en exekveringsomgivning baserad på Harel tillståndstabeller i Unified Modeling Language och på Call Control eXtensible Markup Language. SCXML är ett språk för som kan användas som styrspråk inom VoiceXML 3.0, CCXML 2.0 och det författarspråk som tas fram av arbetsgruppen för multimodal interaktion. Besök hemsidan för talstyrning.

W3C öppnar lokalkontor i Indien

2005-07-05

Ett lokalkontor har nu öppnats i Indien, med målet att vidga kontakterna med den växande indiska IT-industrin.

Det indiska W3C-kontoret, beläget i Noida, Indien, är placerat på Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). R.K. Verma är kontorschef och Vijay Gugnani biträdande chef. Den formella öppningsceremonin planeras äga rum den 10-11 november 2005. W3C:s lokalkontor bidrar till informationsspridning på nationell/regional nivå, breddar W3C:s geografiska bas, och uppmuntrar till ökat internationellt deltagande i W3C:s aktiviteter.

W3C välkomnar stödjande sponsorer till arbetet med den mobila webben

2005-07-01

Bland de företag som stöder W3C:s "Mobile Web Initiative" (MWI) återfinns nu både stora och små aktörer, från många delar av världen.

De stödjande sponsorer för MWI är Afilias, Bango.net, Drutt Corporation, Ericsson, France Telecom, HP, Jataayu Software, MobileAware, Nokia, NTT DoCoMo, Opera Software, TIM Italia, Segala M Test, Sevenval, RuleSpace, Vodafone och Volantis. Målet med MWI är att genom att samla de viktigaste aktörerna i den mobila webben uppnå att webben blir interoperabel med och användbar från mobila apparater. Läs mer om MWI och hur man blir sponsor för MWI.

Nytt Working Draft: Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2005-06-30

Arbetsgruppen för tillgänglighet ("Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Web Content Accessibility Guidelines 2.0".

Arbetsgruppen öppnar nu upp för kommentarer på Web Content Accessibility Guidelines 2.0, speciellt angående konformitetsnivåer, och hur tidigare identifierade problem med formuleringar har årgärdats. Genom att följa WCAG:s riktlinjer så ökar man webbinnehålls tillgänglighet för större grupper av användare, såsom funktionshindrade och äldre, som använder många olika apparater, såsom speciella hjälpmedel. Läs mer om WAI på hemsidan för WAI.

Nya Working Drafts: Checklists for Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2005-06-30

Arbetsgruppen för tillgänglighet ("Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group") har publicerat första offentliga Working Drafts av checklista för WAI 2.0.

"Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Checklist" finns i tabellform och i listform. Dessa fungerar som appendix till, och snabb-guide till, Web Content Accessibility Guidelines 2.0, och anger alla utvärderingskriterier och deras olika uppfyllelsenivåer, med länkar till WCAG 2.0 där mer utförlig information om kriterierna finns. Mer information finns på hemsidan för WAI-tillgänglighet

Nya Working Drafts: Tekniker för tillgänglighet (WAI 2.0)

2005-06-30

Arbetsgruppen för tillgänglighetsriktlinjer ("Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group") har publicerat fyra uppdaterade Working Drafts för WCAG 2.0.

Dessa dokument är: Client-side Scripting, CSS, General Techniques and HTML. Dessa utkast ger råd om hur man kan använda ECMAScript, formatmallar (CSS), HTML och XHTML för att skapa tillgängligt webbinnehåll. Arbetsgruppen tar gärna emot kommentarer, speciellt angående generella tekniker. Läs mer om WAI-tillgänglighet (Web Accessibility Initiative).

Ny Proposed Recommendation: "QA Specification Guidelines"

2005-06-29

Nu har "QA Framework: Specification Guidelines" fått status Proposed Recommendation, dvs steget innan att vara en full Recommendation.

QA Framework: Specification Guidelines har konstruerats för att stödja arbete med att skriva tekniska rapporter såp att de undviker att bli tvetydiga. Detta dokument tar t.ex. upp hur man definierar och specificerar konformitet ("att stödja en standard"), och hur en specifikation kan tillåta variation. Dessutom publiceras, i form av ett Working Draft, Variability in Specifications, vilken beskriver aspekter på konstruktion och tekniker för konformitet. Läs mer om detta på hemsidan för QA.

Nytt Working Draft: "Voice Browser Call Control"

2005-06-29

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser WG") har publicerat ett tredje Last Call Working Draft av "Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0".

Denna utgåva av Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 innefattar ändringar som har sitt ursprung i kommentarer på tidigare utgåva, men tar även hänsyn till aspekter som är av betydelse ur implementationssynpunkt. CCXML ("Call Control eXtensible Markup Language") erbjuder uppringningsstöd för VoiceXML och liknande dialogsystem. Kommentarer på denna utgåva tas emot fram till och med den 29 juli 2005. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Ny Recommendation: "XML Key Management" (XKMS)

2005-06-28

W3C har idag publicerat "XML Key Management Specification" (XKMS 2.0) och "XKMS 2.0 Bindings" som Recommendations -- specifikationer som stöder PKI.

XML Key Management Specification (XKMS 2.0) och Bindings är byggstenar i ett öppet standardiserat gränssnitt för nyckelhantering. De gör det praktiskt möjligt att bygga in PKI i webbtillämpningar, t.ex. webbtjänster, genom att olika organisationer kan utbyta nyckelidentiteter över tillämpnings-, system- och organisationsgränser. Läs mer i pressreleasen (svenska) och i uttalanden från industrin (engelska) samt ta del av mer information på hemsidan för XKMS.

Nytt Working Draft: "CSS3 Text Effects"

2005-06-27

Arbetsgruppen för CSS har publicerat "CSS3 Text Effects Module" som ett Working Draft.

Detta dokument, CSS3 Text Effects Module, fokuserar på hantering av blanka tecken ("white space"), radbrytningar, ordgränser och mellanrum. Denna specifikation, tillsammans med den kommande modulen "Text Layout", kommer att ersätta det existerande dokumentet May 2003 Text Module. Mer information om detta hittas på hemsidan för CSS.

Info från SIRNET: Dokument om öppna standarder

2005-06-22

Det Norska Moderniseringsdepartementet och NorStella Foundation har tagit fram en Norsk referenskatalog för användning av öppna IT-standarder, tillgängligt på webben.

Läs meddelandet.

För mer information om SIRNET, se SIRNET:s webbplats.

Nytt dokument: "Authorizing Read Access to XML Content"

2005-06-20

Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett dokument "Authorizing Read Access to XML Content Using the 'access-control' Processing Instruction 1.0".

Arbetspappret Authorizing Read Access to XML Content Using the <?access-control?> Processing Instruction 1.0 beskriver en praktiskt använd mekanism, "processing instruction", som en innehållsförfattare kan använda i XML-innehåll för att uttrycka vilken access-policy som gäller. Implementatörer bör genomföra en egen säkerhetsanalys, för att fastställa hur en sådan mekanism kan användas i den egna organisationen. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

W3C Workshop om erfarenheter av XML Schema-användning

2005-06-20

W3C arrangerar en workshop om erfarenheter från användning av XML Schema 1.0, 21-22 juni 2005.

workshopen 'XML Schema 1.0 User Experiences' (Oracle Conference Center, Redwood Shores, CA, USA) framträder representanter från områden som slutanvändare av XML Schema, leverantörer och W3C:s arbetsgrupp för XML Schema, och utbyter erfarenheter och insikter från praktikfältet. Målsättningen med workshopen är att bidraga till planering av arbetet med interoperabilitet, problem och förtydliganden av XML Schema 1.0. Titta på workshopens program och även på sidan för W3C:s Workshops.

Nytt Working Draft: "CSS 2.1"

2005-06-14

Arbetsgruppen för CSS har publicerat ett nytt working draft -- "CSS 2.1".

Cascading Style Sheets, level 2 revision 1, som är "Last Call Working Draft", bygger på och avses ersätta CSS2. Den lägger till ett antal efterfrågade funktionaliteter, korrigerar några felaktigheter och synkroniserar CSS2 med existerande implementationer. Kommentarer på detta tas emot fram t.o.m. 15 juli 2005. Läs mer på hemsidan för CSS.

Ny Candidate Recommendation: "VoiceXML 2.1"

2005-06-13

Specifikationen "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1" har nu blivit Candidate Recommendation.

Denna specifikation, Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1, är helt bakåtkompatibel med VoiceXML 2.0, och standardiserar ytterligare åtta egenskaper som har stötts av VoiceXML-plattformar: data, disconnect, grammar, foreach, mark, property, script och transfer. Kommentarer på detta dokument tas emot fram till och med den 11 juli 2005. Mer information finns på hemsidan för Voice Browser.

W3C håller workshop om ramverk för semantik i webbtjänster

2005-06-09

Vid W3C:s workshop om "Frameworks for Semantics in Web Services" diskuteras och analyseras olika ansatser till hur man på ett uttrycksfullt sätt skall kunna beskriva webbtjänster.

Workshopen äger rum den 9-10 juni 2005 i Innsbruck, Österrike. Värd för evenemanget är DERI, och det stöds projektet WS2 som drivs inom europeiska kommissionens IST-program. Fler än 60 organisationer ger presentationer som beskriver områden som är gemensamma för Web Services och den semantiska webben. Bland de ämnen som tas upp återfinns basteknologier, register, taxonomier, sökmekanismer, ontologier för webbtjänster, koreografi och affärsprocesser. Läs press.release, workshopens program och hitta mer information om W3C-workshops.

Dokumentation från W3C:s worksop om regelspråk publicerad.

2005-06-07

Den 27-28 april 2005 anordnade W3C en worksop om regelspråk. Dokumentationen från denna workshop är nu publicerad.

Fler än 80 representanter från olika leverantörer, användargrupper och forskarsamfundet deltog och beskrev sina perspektiv, erfarenheter och tankar om vad som krävs av ett standardiserat webb-baserat regelspråk. All dokumentation är nu tillgänglig. Mer information finns på workshopens webbplats och i dess press-release.

W3C hälsar medlemmar välkomna till rådgivande möte

2005-06-06

Den 5-7 juni 2005 äger W3C:s möte med den rådgivande kommitten rum, i Mandelieu, Frankrike.

foto av Glen Newton (National Research Council Canada) då han talar vi Advisory Committee juni 2005 Vid detta "Advisory Committee Meeting" deltar medlemmar i W3C; i två dagars diskussioner och presentationer kring W3C:s olika aktiviteter. För mer information om medlemskap, ta del av Hur man blir medlem i W3C. Nästa rådgivande möte äger rum 29 november - 1 december i Montréal, Quebec, Kanada.

Nya Working Draft: "XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics"

2005-06-05

Nya Working Drafts för olika delar av XQuery 1.0 och XPath 2.0 har nu publicerats -- formell semantik och kravspec.

Som uppföljning på de synpunkter som mottagits på föregående utkast, har nu arbetsgrupperna för XML Query och XSL publicerat tre uppdaterade kravdokument och ett dokument för spåken XQuery och XPath. Med XQuery kan man söka i databaser, ställa frågor och kombinera data från olika källor. Med XPath kan man extrahera olika delar av XML-dokument. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "SPARQL Protocol for RDF"

2005-06-01

Arbetsgruppen för RDF Data Access har publicerat ett andra Working Draft av "SPARQL Protocol for RDF".

Detta dokument, SPARQL Protocol for RDF, beskriver access till RDF-data och överföring av RDF-frågor från klienter till servers. Detta protokoll är kompatibelt med SPARQL query language (uttalas "sparkel") och är konstruerat för att även kunna överföra frågor uttryckta i andra RDF-frågespråk. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "SPARQL Variable Binding Results XML Format"

2005-06-01

Arbetsgruppen för RDF Data Access har publicerat ett andra Working Draft av "SPARQL Query Results XML Format".

Dokumentet SPARQL Query Results XML Format beskriver frågespråket SPARQL (uttalas "sparkel"), som ger utvecklare och slutanvändare medel att uttrycka och använda sökresultat från en bred uppsättning informationskällor, som personlig information, sociala nätverk och metadata om digitala resurser som musik och bilder. SPARQL stöder också integration av data från olika källor. För den intresserade finns mer information att tillgå på hemsidan för den semantiska webben.

W3C firar tioårsjubileum för sin europeiska verksamhet

2005-05-31

World Wide Web Consortium uppmärksammar sitt tioårsjubileum i Europa med ett arrangemang den 3 juni 2005, i Sophia Antipolis Science Park, Frankrike.

Dagens program innehåller bl.a. "Hur det hela började på CERN", "Webben som enande kraft i Europa", "Policies som formar den europeiska webben", diskussioner, möten med pressen och en informell "get-together". Mer information finns i pressinformation (svenska) samt på sidan för W3C10 Europe (engelska).

Nytt Working Draft: "XHTML 2.0"

2005-05-27

Arbetsgruppen för HTML har publicerat ett nytt utkast till "XHTML 2.0".

Detta sjunde offentliga Working Draft, XHTML 2.0 är ett modulariserat språk byggt på element som inte har presentationsegenskaper, och därmed uppfyller det visionen som HTML byggde på -- en separation av innehåll från presentation. I dokumentets inledning beskrivs skillnader mellan XHTML:s versioner 1 och 2. Mycket av XHTML 2 fungerar redan i existerande webbläsare. Detta utkast innehåller en implementering i RELAX NG, och DTD- samt XML Schema-varianter följer snart. Läs mer på HTML:s hemsida.

Nytt arbetsdokument: "SSML say-as Attribute Values"

2005-05-26

W3C:s arbetsgrupp för talstyrda webbläsare har publicerat ett arbetsdokument om talsyntes -- "SSML 1.0 say-as attribute values".

Dokumentet SSML 1.0 say-as attribute values, som alltså publiceras som en "Working Group Note" av "Voice Browser Working Group", ger definitioner för interpret-as, format, och detail attributen som täcker många vanliga användningar av say-as elementet i Speech Synthesis Markup Language. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Att representera specifika värden i OWL

2005-05-19

Arbetsgruppen för goda tillämpningsprinciper ("best practices") i den semantiska webben har publicerat ett arbetspapper "Representing Specified Values in OWL: 'value partitions' and 'value sets'".

Dokumentet Representing Specified Values in OWL: 'value partitions' and 'value sets' (en Working Group Note, producerad av Ontology Engineering and Patterns Task Force inom arbetsgruppen "Semantic Web Best Practices and Deployment" - SWBPD), beskriver två metoder för hur karaktäriseringar skall representeras i OWL Web Ontology Language: hur klasser partitioneras och hur individer uppräknas. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Ny Candidate Recommendations: SMIL 2.1

2005-05-16

Nu har "Synchronized Multimedia Integration Language" (SMIL 2.1) blivit en W3C Candidate Recommendation, dvs har stabiliserats så att erfarenheter från dess implementering önskas.

SMIL (uttalas "smajl") knyter animering till en tidslinje, gör det möjligt att sammasätta multipla animationer, och beskriver animeringselement för alla typer av XML-baserade värdspråk. Denna utgåva, Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1), utvidgar SMIL 2.0 och stöder förbättrade interaktiva multimediapresentationer, återanvändning av SMIL-syntax och -semantik, och erbjuder nya mobila profiler. Kommentarer på denna utgåva tas emot fram till och med 15 juni 2005. Läs mer på hemsidan för synkroniserad multimedia.

Nya Working Drafts: "Web Services Description Language (WSDL) 2.0"

2005-05-11

Arbetsgruppen för "Web Services Description" har publicerat utkast till "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0".

Dokumenten ifråga är: en introducerande Primer, uppdateringar av Part 1: Core Language och Part 2: Adjuncts och ett första offentligt Working Draft av SOAP 1.1 Binding. WSDL är ett XML-baserat språk varmed nätverkstjänster kan beskrivas, och det används för att dokumentera distribuerade system och att automatisera kommunikation mellan tillämpningar. Läs mer of detta på hemsidan för Web Services.

Nytt dokument: XML 1.1 och XML Schema Processors

2005-05-11

Arbetsgruppen för XML Schema har publicerat ett arbetspapper: "Processing XML 1.1 Documents With XML Schema 1.0 Processors"

Dokumentet Processing XML 1.1 Documents With XML Schema 1.0 Processors, en Working Group Note, som har tagits fram för att uppmuntra upptag av internationaliserad XML, presenterar en strategi för hur man förbereder sig inför för en kommande officiell version av XML Schema som hanterar detta. Läs mer på hemsidan för XML.

W3C startar "Mobile Web Initiative"

2005-05-11

W3C har idag offentligt startat en satsning på den mobila webben, "Mobile Web Initiative "(MWI), för att göra det lika lätt att komma åt webben från en mobil apparat som från en vanlig dator.

"MWI ser den mobila apparaten som en första-klassens aktör på webben," säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. W3C tackar MWI Founding SponsorsFrance Telecom, HP, MobileAware, Segala M Test, Vodafone och Volantis för det speciella stöd de gett åt denna satsning. Läs mer om MWI, hur man blir en MWI-sponsor MWI samt industrins uttalanden om MWI (på engelska) och pressreleasen (på svenska).

Nya Working Drafts: "Simple Knowledge Organization System" (SKOS)

2005-05-10

Arbetsgruppen för "Semantic Web Best Practices and Deployment" har publicerat tre Working Drafts om specifikationen SKOS och användning av semantiska teknologier.

I de tre delarna om SKOS ("Simple Knowledge Organization System") SKOS Core Guide, SKOS Core Vocabulary Specification, och Quick Guide to Publishing a Thesaurus on the Semantic Web, förklaras hur man kan uttrycka klassifikationsscheman, tesauri, ämnesförteckningar, taxonomier, ordlistor och andra typer av administrerade vokabulärer, alla baserade på RDF. Tidigare arbete kring SKOS stöddes av det europeiska projektet SWAD-Europe. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt arbetspapper: "Describing Media Content of Binary Data in XML"

2005-05-04

Det två arbetsgrupperna för XML-protokoll och för "Web Services Description" har publicerat ett gemensamt arbetspapper om binär data i XML.

I Describing Media Content of Binary Data in XML specificeras hur man kan ange innehållstyp för binärt innehåll i XML-dokument, och hur man i XML Schema kan ange innehållstyp(er) för element som kan innehålla binärt innehåll. Hantering och beskrivning av binär data i meddelanden associerade till webbtjänster underlättas genom användning av dessa attribut. Läs mer på hemsidan för Web services.

Ny Proposed Recommendation: XML Key Management (XKMS)

2005-05-03

W3C kan nu meddela att "XML Key Management Specification (XKMS 2.0)" har publicerats som Proposed Recommendation.

XML Key Management Specification (XKMS 2.0) och XKMS 2.0 Bindings specificerar protokoll för distribution och registrering av publika nycklar, vilka kan användas tillsammans med W3C-standarderna XML Signature och XML Encryption. Kommentarer tas emot fram t.o.m. den 3 juni 2005. Läs mer på hemsidan för XKMS.

Nytt Working Draft: "Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0"

2005-05-02

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat ett slutligt Working Draft av "Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0".

Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0 hjälper till att skapa webbplatser som kan utnyttjas från en bred uppsättning apparater. Här ges enkla mekanismer för val mellan olika versioner av material för presentation på olika typer av apparater. Kommentarer tas emot fram till den 3 juni 2005. Läs mer på hemsidan för apparatoberoende.

Nya Working Drafts: Riktlinjer för specifikationer

2005-05-02

Arbetsgruppen för kvalitetssäkring ("Quality Assurance (QA) Working Group") har uppdaterat två Working Drafts skrivna för redaktörer av W3C-dokument.

QA Framework: Specification Guidelines ger riktlinjer för hur tekniska rapporter kan bli entydiga, och förklarar hur man kan definiera och specificera "standard-konformitet" och hur en specifikation kan tillåta variation. Variability in Specifications beskriver mer komplexa avväganden och tekniker för standard-konformitet. Läs mer på hemsidan för QA.

Nytt Working Draft: XLink 1.1

2005-05-02

Arbetsgruppen "XML Core" har publicerat ett första offentligt Working Draft av "XML Linking Language (XLink) Version 1.1"

Språket definierat i XML Linking Language (XLink) Version 1.1 erbjuder möjligheter att lägga till element i XML-dokument för att skapa och beskriva länkar mellan olika resurser. Det använder XML-syntax för att skapa strukturer som kan beskriva länkar påminnande om de enkelriktade hyperlänkarna i dagens HTML, men kan även uttrycka mer sofistikerade länkar. Besök hemsidan för XML. där mer information finns.

Nytt Working Draft: "XML Schema Datatypes in RDF and OWL"

2005-05-02

Arbetsgruppen för tillämpning av den semantiska webben, "Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group", har publicerat ett första offentligt Working Draft av "XML Schema Datatypes in RDF and OWL".

I XML Schema Datatypes in RDF and OWL formuleras frågor och svar om användning av XML Schema inom den semantiska webben, diskuteras användardefinierade datatyper, jämförelser av värden, användning av numeriska datatyper, m.m. Arbetsgruppen inbjuder till öppen diskussion om implementationer. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

W3C-seminarium: multimodala webbtillämpningar för inbäddade system

2005-05-02

Ett seminarium om multimodala webbtillämpningar för inbäddade system arrangeras som en del av projektet MWeb, drivet inom det europeiska IST-programmet.

Seminariet Multimodal Web Applications for Embedded Systems ges i Toulouse, Frankrike, den 21 juni 2005. W3C:s medlemmar och W3C:s stab kommer att demonstrera innovativa multimodala webbtilläpningar för områden som mobila apparater, fordonstelematik och "ambient intelligence" Registrering till seminariet är nu öppen, och seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla att deltaga. Läs mer på hemsidan för projektet MWeb och på hemsidan för multimodal interaktion.

W3C arrangerar en workshop om regelspråk

2005-04-27

W3C har dragit samman fler än 60 industrier och forskningsorganisationer till en workshop för att diskutera utvecklingen av ett regelspråk för den semantiska webben.

W3C Rule Languages Workshop, som äger rum i Washington, D.C. och stöds bl.a. av DARPA, drar samman ledande organisationer inom affärsregler, användare, samt utvecklare inom den semantiska webben för att identifiera krav på ett gemensamt regelspråk, anpassat för övre lager i den semantiska webben. Läs mer i pressreleasen och inbjudan till deltagande.

Nytt Working Draft: Multimodal Architecture and Interfaces

2005-04-25

Arbetsgruppen för multimodal interaktion har publicerat ett första offentligt Working Draft av "Multimodal Architecture and Interfaces".

I dokumentet Multimodal Architecture and Interfaces, beskrivs en löst kopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt, som stöder distribuerade implementationer, och fokuserar på stöd för uppmärkning och skriptspråk, och stöder användning av väldefinierade gränssnitt mellan sina delar. Besök gärna hemsidan för Multimodal Interaction Working Group.

W3C sänker medlemsavgiften för utvecklingsländer

2005-04-20

World Wide Web Consortium har nu offentliggjort en ny struktur för medlemsavgifter, riktad mot medlemmar från utvecklingsländer.

"W3C handlar om att bygga webbteknologier som ger mervärde åt hela världen," säger Steve Bratt Chief Operating Officer på W3C. W3C värvar aktivt medlemmar från organisationer i utvecklingsländer, och får stöd i detta av W3C:s medlemmar, olika regeringar, NGO:er, filantropiska organisationer och W3C:s globala nätverk av lokalkontor. Se även press-release (på svenska), informationssidor om W3C och hur man blir medlem i W3C.

Nytt Working Draft: SPARQL Query Language for RDF

2005-04-19

Arbetsgruppen för RDF Data Access har publicerat ett tredje Working Draft av "SPARQL Query Language for RDF".

I dokumentet SPARQL Query Language for RDF specificeras SPARQL (uttalas "sparkel"), som ger utvecklare och slutanvändare medel att specificera och använda sökresultat hämtade från en bred uppsättning källor, såsom personliga data, sociala nätverk, och metadata för digitala artefakter som ljud och bilder. SPARQL ger också medel för att integrera data över olika datakällor. Hitta mer information på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: SVG Tiny Version 1.2

2005-04-15

Arbetsgruppen för skalbar grafik ("Scalable Vector Graphics", SVG) har publicerat ett sista Working Draft av "Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification".

Språket SVG beskriver grafik, text och bild som XML, vilket lätt kan överföras över webben. Dokumentet Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification innehåller en fullständig definition av språket, och detta språk kan implementeras på stora och små apparater, alltifrån mobiltelefoner och PDA:er till kontorsdatorer och laptops. Kommentarer på detta dokument tas emot fram till den 20 maj, 2005. Dokumentet SVG Full 1.2, publiceras i skelettform, kommer senare att förfinas, och kommer att inkludera SVG 1.2 Tiny. Läs mer på SVG:s hemsida.

Nytt Working Draft: Web Services Addressing WSDL Binding

2005-04-13

Arbetsgruppen "Web Services Addressing" har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding".

I dokumentet Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding definieras hur egenskaper angivna i Web Services Addressing 1.0 - Core beskrivs med hjälp av "Web Services Description Language" (WSDL). "Web Services Addressing" erbjuder en transport-neutral mekanism, och har definierats för att kunna användas med såväl WSDL 1.1 som WSDL 2.0. Läs mer på hemsidan för Web services.

W3C presenterar arbete på WWW2005

2005-04-12

Vid konferensen WWW2005 (den fjortonde årgången av "International World Wide Web Conference") organiserar W3C ett eget spår där pågående arbeten presenteras.

Konferensen äger rum i Chiba, Japan. W3C-spåret, som leds av Marie-Claire Forgue, går under dagarna 11-13 maj 2005. Titta på webbplatsen Fourteenth International World Wide Web Conference och läs pressrelease.

Nytt dokument: Representing Classes As Property Values on the Semantic Web

2005-04-11

Gruppen "Ontology Engineering and Patterns" (OEP) har publicerat "Representing Classes As Property Values on the Semantic Web" som en Working Group Note.

Dokumentet Representing Classes As Property Values on the Semantic Web, som har publicerats som en "Working Group Note" av Ontology Engineering and Patterns (OEP) Task Force (en gruppering inom arbetsgruppen "Semantic Web Best Practices and Deployment"), beskriver hur man kan representera klasser i "full" OWL Web Ontology Language och RDF Schema, beskriver mekanismer för OWL DL och OWL Lite, och ger användningssynpunkter. Besök hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: SVG's XML Binding Language (sXBL)

2005-04-06

Arbetsgruppen för "Scalable Vector Graphics" (SVG) och arbetsgruppen för CSS har publicerat ett tredje Working Draft av "SVG's XML Binding Language (sXBL)".

Språket sXBL, som beskrivs i SVG's XML Binding Language (sXBL), definierar presentation och interaktivt beteende hos element utanför namnrymden SVG. XBL-gruppen tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter, speciellt på de tre frågor som beskrivs i sektionen "Status" i dokumentet. Besök hemsidorna för SVG och CSS.

Nytt Working Draft: Compound Document Use Cases and Requirements

2005-04-04

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0".

Sammansatta dokument byggs upp av multipla format, såsom XHTML, SVG, XForms, MathML och SMIL. I Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0 introduceras sammansättningar via referenser som img , object, link, src och XLink. Sammansättning via inkludering kommer senare. Besök hemsidan för sammansatta dokument.

Nya Working Draft: XQuery, XPath och XSLT

2005-04-04

Arbetsgruppen "XML Query" har publicerat 12 Working Drafts för språken XQuery, XPath och XSLT.

Sju av dessa är Last Call Working Drafts, fram till beslutspunkten den 13 maj 2005. XQuery används för att söka i databaser, sökmotorer och objektdatabaser. XSLT transformerar dokument till olika uppmärkningsformat. Både XQuery och XSLT använder XPath-uttryck och arbetar med instanser av XPath Data Model. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: Web Services Addressing

2005-03-31

"Web Services Addressing Working Group" har publicerat two "Last Call Working Drafts": "Web Services Addressing - Core" och "SOAP Binding".

Web Services Addressing - Core ger möjligheter till meddelandehanterande system att stödja överföring över nätverk som har behandlande noder såsom "endpoint managers", brandväggar, och "gateways". SOAP Binding definierar hur de grundläggande egenskaperna knyts till SOAP-meddelanden Besök hemsidan för Web services.

Nytt dokument: XML Binary Characterization

2005-03-31

Arbetsgruppen för binär XML ("XML Binary Characterization Working Group") har publicerat ett utvärderingsdokument som rekommenderar att W3C tar fram en standard för binärt utbyte av XML.

XML Binary Characterization, som publiceras som en "Working Group Note", underbyggs av av dokumenterade användningsfall, egenskaper och mätmetoder. Optimerad serialisering kan förbättra generering, parsning, överföring och lagring av XML-baserad data. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: XML Schema Component Designators

2005-03-29

Arbetsgruppen XML Schema har publicerat ett Last Call Working Draft av "XML Schema: Component Designators".

Dokumentet XML Schema: Component Designators definierar ett schema som identifierar XML Schema-komponenter specificerade i "XML Schema Recommendation" Part 1 och Part 2. Kommentarer tas emot fram till den 26 april 2005. Besök XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: RDF/Topic Maps Interoperability

2005-03-29

Arbetsgruppen för användning och driftssättning av semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett första offentligt Working Draft av "A Survey of RDF/Topic Maps Interoperability Proposals".

Dokumentet A Survey of RDF/Topic Maps Interoperability Proposals är en startpunkt för arbetet att etablera en standardiserad uppsättning riktlinjer för hur användning av W3C:s RDF/OWL kan kombineras med ISO:s Topic Maps. Gruppen planerar att publicera Survey och Guidelines "Working Group Notes" baserade på detta utkast. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Uppdaterat Working Draft: RDF Data Access Use Cases and Requirements

2005-03-25

Arbetsgruppen "RDF Data Access" har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "RDF Data Access Use Cases and Requirements".

Utkastet RDF Data Access Use Cases and Requirements. föreslår hur ett RDF-frågespråk och protokoll för dataaccess kan användas vid konstruktion av nya tillämpningar av den semantiska webben inom områden såsom webbpublicering, hantering av personlig information, transporter och turism. Arbetsgruppen tar emot synpunkter på vika egenskaper som behövs för en första version av SPARQL, och vilka som kan skjutas upp för att underlätta framtagandet av andra egenskaper. Besök hensidan för den semantiska webben.

Inbjudan till workshop: W3C-workshop om användarerfarenheter av XML Schema 1.0

2005-03-23

"Position papers" till W3C:s workshop om erfarenheter från användning av XML Schema 1.0 tas emot fram till den 20 maj 2005.

W3C Workshop on XML Schema 1.0 User Experiences avhålls den 21-22 juni 2005 i Redwood Shores, Kalifornien, USA. Konstruktörer och användare av scheman, utvecklare och leverantörer av schema-medvetna kodgeneratorer, "middleware" och validerare, samt deltagare i W3C XML Schema Working Group samlas för att utbyta erfarenheter om användning av XML Schema 1.0. Målet med workshopen är att ta fram en handlingsplan för arbetet med XML 1.0 Schema interoperabilitet, felaktigheter och förtydliganden. Läs mer om W3C:s workshops och besök XML:s hemsida.

Evenemang: European Semantic Web Conference

2005-03-22

"2nd Annual European Semantic Web Conference" äger rum den 29 maj - 1 juni 2005 i Heraklion, Kreta.

Läs mer på hemsidan för ESWC 2005.

Evenemang: WWW Conference 2005

2005-03-22

Den 14:e internationella World Wide Web-konferensen går av stapeln den 10-14 maj 2005 i Chiba, Japan.

Läs mer på hemsidan för WWW2005.

Nytt evenemang: Workshop on Voice, Natural Language and Semantic Web Technologies (VNLSW2005)

2005-03-22

Denna workshop äger rum 29 maj 2005, i Heraklion, Grekland.

Workshopen Workshop on Voice, Natural Language and Semantic Web Technologies (VNLSW2005)" hålls i samband med "2nd European Semantic Web Conference" 29 maj, 2005.

Nytt Working Draft: Timed Text Distribution Profile

2005-03-21

Arbetsgruppen "Timed Text" (TT) har publicerat ett sista utkast av "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP)".

I dokumentet Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP) (nu som "Last Call Working Draft") beskrivs ett format med vars hjälp författare och författarverktyg kan utbyta stil, layout och timing associerad till text. DFXP underlättar transformation och distribution av undertexter och textremsor till andra typer av stödsystem. Kommentarer tas emot fram till den 11 april. Mer information finns på hemsidan för Synchronized Multimedia.

Nytt evenemang: W3C10 Europa

2005-03-17

I år firas W3C:s tioårsdag i Europa, med ett speciellt evenemang den 3 juni 2005.

Detta evenemang, "W3C10 Europe", är steg två i ett trestegsfirande av W3C:s tioårjubileum. Det är ett halvdagsarrangemang, som sker fredagen den 3:e juni 2005 i Sophia-Antipolis (Frankrike), alldeles innan W3C:s medlemsmöte i Cannes (Frankrike) den 6-7 juni.

Mer information kommer senare.

Nytt Working Draft: "SPARQL Query Language for RDF"

2005-03-17

Arbetsgruppen för "RDF Data Access" har publicerat ett andra Working Draft av "SPARQL Query Language for RDF".

SPARQL (uttalas "sparkle") erbjuder utvecklare och slutanvändare ett sätt att uttrycka och utnyttja sökningar över en bred uppsättning informationskällor, såsom personliga data, sociala nätverk och metadata om digitala objekt (t.ex. musik och bild). SPARQL ger också medel för att integrera innehåll innehåll från olika typer av källor. Läs dokumentet "SPARQL Query Language for RDF", och besök hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: Compound Document Use Cases and Requirements

2005-03-15

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats") har publicerat "Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0".

Ett sammansatt dokument kan kombinera flera olika format, som XHTML, SVG, XForms, MathML och SMIL. I detta första Working Draft av "Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0" introduceras sätt att sätta samman dokument t.ex. med img, object, link, src och XLink. Sammansättning genom inkludering kommer att specificeras senare. Läs mer på hemsidan för Compound Document.

Nytt Working Draft: Timed Text Distribution Profile

2005-03-14

Arbetsgruppen "Timed Text" har publicerat "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP)".

Formatet ger möjligheter till författare och författarverktyg att byta stil, layout och timing associerad med text. Det nu publicerade första Public Working Draft av "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP)" specificerar DFXP som hjälper till att transformera och distribuera undertexter och textremsor till andra typer av system. Mer information finns på hemsidan för synkroniserad multimedia.

Nya artiklar om internationalisering

2005-02-25

Arbetsgruppen för internationalisering har publicerat några artiklar: "An Introduction to Multilingual Web Addresses" och "Language Tags in HTML and XML".

Arbetsgruppen "Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach)" publicerar information som skall hjälpa författare och webbplatsadministratörer att förstå och använda de teknologier som tas fram inom W3C. Nyligen har följande publicerats: "An Introduction to Multilingual Web Addresses" och "Language Tags in HTML and XML". Vill du veta mer om internationalisering? Besök då sidan med information om nyhetskanaler och hemsidan för internationalisering.

Nya Working Drafts: "XML Schema 1.1"

2005-02-24

Arbetsgruppen för XML Schema har publicerat dokument om XML Schema 1.1: "Part 1: Structures" och "Part 2: Datatypes".

Dessa två dokument, "XML Schema 1.1 Part 1: Structures" och "XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes" är uppdateringar av tidigare utkast. Mer information återfinns på XML:s hemsida.

Nya Working Drafts: "XML Binary Characterization"

2005-02-24

Arbetsgruppen för binär XML har publicerat nya dokument: "XML Binary Characterization Measurement Methodologies", "XML Binary Characterization Use Cases" och "XML Binary Characterization Properties".

"XML Binary Characterization Measurement Methodologies" finns som ett första Working Draft. "XML Binary Characterization Use Cases" och "XML Binary Characterization Properties" är båda uppdateringar av tidigare utkast. Dessa dokument ger underlag för beslut om hur standardiserad och optimerad serialisering av XML kan förbättra generering, parsning, överföring och lagring av XML-baserad information. Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: "Specifying the Language of Content" för XHTML och HTML

2005-02-24

Arbetsgruppen för internationalisering har publicerat ett uppdaterat utkast till "Specifying the Language of Content".

Dokumentet "Specifying the Language of Content", som är en del i en serie av dokument riktade till författare, ger information om hur man specificerar innehållsspråk för en internationell publik. Kommentarer tas tacksamt emot. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

W3C startar intressegrupp om URI

2005-02-16

W3C har återstartat URI-aktiviteten och skapat en ny URI-intressegrupp.

Den nya URI-intressegruppen, som ingår i URI-aktiviteten, har en arbetsplan som sträcker sig fram till februari 2007. Intressegruppen leds av Dan Connolly (W3C) och Norman Walsh (Sun Microsystems). Gruppen skall granska andra arbeten som berör Uniform Resource Identifiers (URIs) och Internationalized Resource Identifiers (IRIs) och bistå med hjälp genom att tillhandahålla testsviter. W3C-medlemmar kan deltaga, liksom även andra.

Nytt Working Draft: CSS3 Backgrounds and Borders

2005-02-16

Arbetsgruppen för CSS har publicerat ett utkast till "CSS3 Backgrounds and Borders Module".

Språket Cascading Style Sheets (CSS) användes för att presentera strukturerade textdokument, som HTML och XML, på skärm, papper eller som tal. Detta Working Draft av "CSS3 Backgrounds and Borders Module" ersätter två separata CSS3-moduler, och föreslår funktionalitet i CSS Level, funktionalitet som innefattar kantlinjer som byggs upp av bilder, och bakgrunder med multipla bilder. Mer information finns på CSS:s hemsida.

Ny Recommendation: "Character Model for the World Wide Web"

2005-02-16

Idag har W3C publicerat "Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals" som en W3C Recommendation -- en konsoliderad grund för hantering av internationella tecken.

Dokumentet Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals visar hur webbtillämpningar kan utbyta och bearbeta tecken i alla världens språk. Detta arbete, som bygger på Universal Character Set definierat av Unicode ISO/IEC 10646, ger en gemensam referensram -- åt författare av specifikationer, programvaruutvecklare och innehållsförfattare -- för hur text kan hanteras på ett uniforms sätt.

Läs pressrelease (på svenska) och ta del av mer information på hemsidan för W3C:s internationaliseringsarbete.

Nytt nyhetsbrev - 2005-02-16

2005-02-16

Ett nytt kort nyhetsbrev har publicerats (15 februari 2005). Det innehåller information om ett antal kommande konferenser, workshops, etc., svenskt såväl som europeiskt.

Nyhetsbrevet återfinnes här.

Nya Working Drafts: Web Services Addressing

2005-02-15

Arbetsgruppen för webbtjänster har publicerat tre uppdaterade Working Drafts om teknologin för Web Services: "Web Services Addressing - Core", "WSDL Binding" och "SOAP Binding".

Teknologin specificerat i Web Services Addressing - Core stöder transport-neutral meddelandeöverföring genom nätverk som har aktivt processande noder, såsom brandväggar och "gateways". Dokumentet WSDL Binding definierar hur kärnspecifikationens egenskaper kan beskrivas i "Web Services Description Language" (WSDL). I SOAP Binding definieras deras knytning till SOAP-meddelanden

Läs mer om dessa på hemsidan för Web Services.

Kommande Workshop: W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability

2005-02-14

W3C:s workshop om regelspråk som stöd för interoperabilitet går av stapeln den 27-28 april 2005 i Washington, DC., USA.

W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability kommer leverantörer av regelhanterande system och användare av regelsystem och andra att träffas för att kartlägga vägen mot ett standardiserat regelspråk. Ett sådant språk utgör ett viktigt nästa steg mot allt smidigare utbyte av data på webben.

Läs mer om W3C:s workshops och om W3C:s arbete med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: Pronunciation Lexicon Specification 1.0

2005-02-14

Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett första Working Draft av "Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0" om hur text uttalas.

Den i dokumentet Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0 specificerade PLS-teknologin har konstruerats för att vara lättanvänt och stödja internationella språk. Med PLS kan information om uttal beskrivas, information som kan användas vid taligenkänning eller talgenerering i talstyrda tillämpningar. De olika uttal som grupperas i ett och samma PLS-dokument kan utnyttjas från andra uppmärkningsspråk, som Speech Recognition Grammar Specification (SRGS) och Speech Synthesis Markup Language (SSML).

Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

Nya Working Drafts: XQuery, XPath och XSLT

2005-02-11

Tio nya Working Drafts om XQuery, XPath och XSLT har nu publicerats.

De två W3C-arbetsgrupperna för XML Query och XSL har tagit fram följande dokument, som beskriver ett antal viktiga aspekter på dessa teknologier:

XML Query är ett XML-baserat programmeringsspråk som kan användas för att uttrycka databasliknande sökningar, frågor mot och sammansättningar av dokument, databaser, XML-databanker eller objekt-databanker. Tillämpningar kan använda XPath för att peka ut noder i ett XML-träd. XSLT 2 möjliggör transformationer av XML-dokument, och annan data, till andra dokument.

Läs mer på XML:s hemsida.

Nytt evenemang: W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services

2005-02-10

W3C arrangerar en workshop om struktur och funktionalitet i ett omfattande ramverk för Web Services. Den äger rum i Innsbruck, Österrike, den 9-10 juni.

Deltagare kommer att diskutera möjliga framtida inriktningar av W3C-arbete kring ett omfattande och kraftfullt ramverk för att beskriva alla aspekter på Web Services. Visionen är att mer kraftfulla verktyg och ökad automatisering kan uppnås genom användning av teknologier från den semantiska webben, såsom RDF och OWL. "Position papers" skall vara inskickade senast den 22 april till W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services. Läs mer på sidan om W3C:s workshops och titta även på hemsidan för Web services.

Ny Candidate Recommendation: xml:id

2005-02-08

xml:id Version 1.0 har nu blivit en W3C Candidate Recommendation.

Specifikationen xml:id Version 1.0 introducerar ett fördefinierat attribut som alltid kan hanteras som en ID och därför alltid kan igenkännas. Kommentarer tas emot fram t.o.m. 10 mars 2005. Läs mer på XML:s hemsida.

W3C visar upp sig på 3GSM World Congress

2005-02-08

Bert Bos, Stéphane Boyera, Marie-Claire Forgue, Max Froumentin and Philipp Hoschka presenterar W3C i Utställningshall 1, monter A24 på 3GSM World Congress.

3GSM World Congress äger rum den 14-17 februari i Cannes, Frankrike. "Vårt mål är att göra det lika lätt att komma åt webben från en mobil apparat som det är att nå ut på webben från en PC", säger Philipp Hoschka. Fler än 28000 besökare får chansen att se vad W3C gör för den mobila webben, t.ex. uppmärkning, presentation, grafik, multimodal interaktion, apparatoberoende, röststyrd access och multimediala meddelanden. Läs mer om W3C vid 3GSM och läs pressreleasen.

Nytt Working Draft: SMIL 2.1

2005-02-01

Arbetsgruppen för synkroniserad multimedia har publicerat "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1)".

Denna utgåva, "First Public Working Draft", av Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) är även ett "Last Call Working Draft". Kommentarer tas emot fram t.o.m. 25 februari 2005. SMIL (uttalas "smajl") stöder synkronisering av animeringar. Version 2.1 utvidgar SMIL 2.0 och stöder utvidgade interaktiva multimediapresentationer, återanvändning av SMIL-syntax och -semantik, samt nya mobila profiler. Läs mer på hemsidan för Synchronized Multimedia.

Nytt dokument: "Extending XLink 1.0" Working Group Note

2005-01-27

Arbetsgruppen för XML har publicerat "Extending XLink 1.0", som beskriver föreslagna modifieringar till XLink.

Dokumentet Extending XLink 1.0 innehåller olika förbättringar till XLink 1.0, som kan ingå i XLink 1.1. Exempel på sådana är förstärkt användbarhet, beroende på annoteringar definierade i externa grammatiker, och interoperabilitet. Läs mer på XML:s hemsida.

W3C stöder URI-standarden och föreslår IRI-standard

2005-01-26

W3C stöder två standarder, som tagits fram i samarbete mellan W3C och IETF: "Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax" och "Internationalized Resource Identifiers (IRIs)".

Dessa två standarder är viktiga för adressering på webben och för att bredda den internationella användningen av webben, och har tagits fram av Internet Engineering Task Force och W3C. Läs press-releasen.

Dokumeten är:

  • Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax (RFC 3986, STD 66) har författats av Tim Berners-Lee (W3C), Roy Fielding (Day Software) och Larry Masinter (Adobe) med assistans av W3C Technical Architecture Group (TAG). URI:er är enkla textsträngar som kan peka ut objekt på Internet, som dokument, resurser, människor, och annat. URI:er är en av de mest grundläggande komponenterna på webben.
  • Internationalized Resource Identifiers (IRIs) (RFC 3987) författades av Martin Dürst (W3C) och Michel Suignard (Microsoft) med hjälp från W3C Internationalization Working Group. Genom att släppa på begränsningen att URI:er måste vara uttryckta i en delmängd av teckenuppsättningen US-ASCII, kan IRI:er innehålla alla tecken definierade i Universal Character Set (Unicode/ISO 10646). Innehållsförfattare och -användare kan nu identifiera resurser genom att använda det lokala språkets alla tecken.

Nya Recommendations: Tre dokument om SOAP Performance

2005-01-25

World Wide Web Consortium har publicerat tre nya W3C Recommendations som bidrar till att ge förbättrad prestanda vid överföring av stora binära datamängder.

"Nu har webbtjänster blivit snabbare och mer användbara," säger Yves Lafon (W3C). Läs mer i press-releasen och industrikommentarer samt se även på hemsidan för Web services. De tre dokumenten är:

W3C förlänger arbetet med Voice Browser

2005-01-18

Aktiviteten Voice Browser har fått förlängning på sitt arbete, fram till 2007.

"Voice Browser Working Group", som leds av Jim Larson (Intel) och Scott McGlashan (HP), kommer att fram till den 31 januari 2007 arbeta med att definiera uppmärkning för dialog, talsyntes, taligenkänning, uppringningsstyrning och andra aspekter på interaktiva talstyrda tillämpningar. Området "Voice Browser" innefattar bl.a. webbinteraktion med knappsatser, talade kommandon, förinspelat tal, syntetiskt tal och musik. Alla W3C:s medlemmar kan deltaga i arbetet. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

W3C fortsätter arbetet med multimodal interaktion.

2005-01-18

W3C-aktiviteten "Multimodal Interaction Activity" fortsätter sitt arbete till 2007.

Arbetsgruppen "Multimodal Interaction", som leds av Deborah Dahl, kommer att till 31 januari 2007 fortsätta sitt arbete med att bredda användarinteraktion med webben, t.ex. med GUI, tal, visuellt, pennor, tryckkänsliga ytor och gester. Deras arbete förstärker möjligheterna som erbjuds i mobiltelefoner och andra apparater med begränsade resurser, och framtida multimodala apparater. Alla W3C:s medlemmar kan deltaga. Läs mer på hemsidan för multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: Terminologi för apparatoberoende

2005-01-18

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Glossary of Terms".

I Glossary of Terms definieras den terminologi som arbetsgruppen använder i sina dokument. Termdefinitioner har unika identifierare, vilket gör det enkelt att länka till från andra dokument, såväl nya som gamla. Läs mer om W3C:s arbete med apparatoberoende och författande av innehåll för alla slags apparater på webben.

Nytt dokument: "Delivery Context Overview" Working Note

2005-01-18

Arbetsgruppen för apparatoberoende har publicerat ett dokument "Delivery Context Overview for Device Independence".

Termen "leveranskontext" används för att beskriva användarpreferenser och funktionalitet hos webb-mekanismer. Dokumentet Delivery Context Overview for Device Independence förklarar hur leveranskontext bidrar till att uppnå apparatoberoende på webben. Arbetsgruppen anser att detta dokument är färdigt och inga nya utgåvor förväntas. Läs mer på hemsidan för apparatoberoende.

Nytt Working Draft: "SPARQL Protocol for RDF"

2005-01-18

Arbetsgruppen för "RDF Data Access" har publicerat ett utkast av "SPARQL Protocol for RDF".

Detta första "Public Working Draft" av SPARQL Protocol for RDF beskriver access till RDF-data och överföring av RDF-frågor från klienter till servers. Protokollet är kompatibelt med SPARQL query language (uttalas "sparkel") och har konstruerats för att även överföra frågor i andra frågespråk för RDF. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: Voice Browser Call Control: CCXML 1.0

2005-01-13

Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett andra utkast av "Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0".

Denna utgåva, en andra Last Call Working Draft av Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0, är anpassad efter kommentarer som mottagits på förra Last Call Draft. CCXML, "Call Control eXtensible Markup Language", ger stöd för styrning av telefonuppringning i VoiceXML och andra dialoghanteringssystem. Läs mer på hemsidan för Voice Browser.

W3C fortsätter arbetet med internationalisering

2005-01-07

W3C:s "Internationalization Activity" har förnyat sin arbetsplan, som sträcker sig fram till 2006.

En arbetsgrupp, "Internationalization Tag Set" (ITS), leds av Yves Savourel (Enlaso) och ska arbeta med att utveckla element och attribut som stöder internationalisering och lokalisering. De tidigare insatserna (som drevs som "task forces") har nu organiserats som arbetsgrupper: "Internationalization Core Working Group" leds av Addison Phillips (Webmethods) och "Internationalization Guidelines, Education & Outreach (GEO) Working Group" leds av Richard Ishida (W3C). Alla tre arbetsgrupperna, samt intressegruppen för internationalisering ("Internationalization Interest Group") ledd av Martin Dürst (W3C), har arbete identifierat fram till oktober 2006. Läs mer på hemsidan för internationalisering.

Ny Recommendation: SMIL 2.0 Second Edition

2005-01-07

World Wide Web Consortium har publicerat "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0) Second Edition" som en W3C Recommendation.

SMIL (uttalas "smajl") ger tidssynkronisering av animeringar, ger möjlighet att kombinera olika enskilda animeringar, och beskriver animeringselement för olika XML-baserade värdspråk. Den aktuella utgåvan, Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0) Second Edition, är inte en ny version -- den innehåller rättelser till den första utgåvan av SMIL 2.0. Läs mer på hemsidan för Synchronized Multimedia.

Nytt Working Draft: "Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.1"

2005-01-04

Arbetsgruppen för P3P har publicerat ett uppdaterat Working Draft av "Platform for Privacy Preferences 1.1".

P3P förenklar och automatiserar hantering av policies för personlig integritet, så som de publiceras av webbplatser, vilket stärker tillit till webben som källa för information och tjänster. Det aktuella dokumentet, Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1), erbjuder nya utvidgningar och bindningsmekanismer baserade på förslag som framkommit vid W3C:s workshops och från intresserade parter. Läs mer på hemsidan för personlig integritet och P3P.