W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt dokument: formatering ... ”CSS Snapshot 2017”

2017-01-31

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har sammanställt en lägesbild för CSS vid slutet av 2016.

CSS Snapshot 2017 – publicerad av CSS Working Group som Group Note – är en samlad förteckning av alla CSS-specifikationer. Huvudsaklig målgrupp för dokumentet är implementatörer av CSS, inte användare av CSS, eftersom moduler beskrivs i termer av hur stabila deras specifikationer är, inte i termer av hur brett de har implementerats i webbverktyg.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Cooperative Scheduling of Background Tasks

2017-01-31

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) publicerar ett genomgranskat förslag om schemaläggning av bakgrundsarbeten.

Cooperative Scheduling of Background Tasks – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som kan användas av webbsidor för att påverka schemaläggning av bakgrundsarbeten så att de inte orsakar förseningar av mer prioriterade arbeten vilka delar samma händelseloop, såsom bearbetning av inmatning, animeringar och sammanflätning av bilder. Webbklienten har bättre kunskap om när bakgrundsarbeten bör utföras så att de inte medför märkbara förseningar eller disruption av animering etc, baserat på klientens kunskap om vilka arbeten som utförs, synkroniseringspunkter, användarinteraktion, o.s.v. Detta API kan därför ge mer rimlig schemaläggning av arbeten, under perioder då beläggningen annars skulle vara låg. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Recommendation: data-på-webben ... ”Data on the Web Best Practices

2017-01-31

Nu publiceras en webbstandard med goda konstruktionsråd, vilka bör tillämpas då man bygger tillämpningar med data på webben.

A photograph of a USB stick set on a librarian's index cardData on the Web Best Practices – framtagen av Data on the Web Best Practices Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – dokumenterar 35 goda råd och principer som bidrar till att bygga bra tillämpningar för att dela data över webben, på ett sätt som drar nytta av att webben används som en plattform för data och inte bara som ett sätt att överföra data från plats A till plats B. Dessa råd är motiverade i termer av avsedda effekter, men är agnostiska i termer av hur dessa effekter uppnås. De behov som täcks sträcker sig från grundläggande behov (”tillhandahåll metadata!”), till det mer specifika (”tillhandahåll strukturerad metadata”), till aspekter som licensiering, ursprungsangivelse, och basal information om att erbjuda API:er, och till mer komplexa utmaningar som dataarkivering, databerikande, och att återpublicera data.

Den nu aktuella webbstandarden komplementeras av två vokabulärer – om användning av datamängder och om datakvalité – vilka fullbordades förra året, samt är en utgångspunkt för specifikt inriktat arbete om geodata (ett arbete som närmar sig sitt fullbordande). Mer bakgrundsinformation hittas i blogginlägg.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Referrer Policy

2017-01-26

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om policy för hur ett dokument behöver länka till annat innehåll.

Referrer Policy – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – beskriver hur skapare av webbinnehåll kan ange en policy för de dokument som skapas, och beskriver vilken effekt detta får på HTTP-huvudet ”Referer” för förfrågningar och navigering. Specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Ny Recommendation: säkerhet ... ”Web Cryptography API”

2017-01-26

Specifikationen av ett API för kryptografiska funktioner, framtagen av arbetsgruppen för kryptografi på webben (”Web Cryptography Working Group”), har nu blivit fastlagd som webbstandard.

Web Cryptography API – framtagen av Web Cryptography Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – beskriver ett JavaScript-API som används för att anropa kryptografiska operationer i webbtillämpningar. Sådana operationer innefattar hashning, signaturgenerering och -verifiering, kryptering och dekryptering, med mera. Dessutom beskriver den ett API som kan användas av tillämpningar för att skapa och/eller hantera sådan nyckeldata som behövs för att kunna utföra de tidigare nämnda operationerna. Detta API kan användas för en bred uppsättning användningsfall, såsom autentisering av användare eller tjänst, signering av dokument eller kod, och för att stödja konfidentialitet och integritet vid kommunikation.

Nya dokument: frågespråk ... ”XQuery Update

2017-01-24

Arbetsgruppen för XML Query (”XQuery Working Group”) levererar två dokument om uppdatering av databaser med XQuery.

De två aktuella dokumenten – publicerade av XML Query Working Group som Group Notes – är:

 • XQuery Update Facility 3.0, som definierar en uppdateringsfunktionalitet vilken är en utvidgning av frågespråket XQuery. Med denna utvidgning får man möjlighet att uttrycka operationer vilka medför bestående ändringar av databaser som implementerar XQuery and XPath Data Model 3.0.
 • XQuery Update Facility 3.0 Requirements and Use Cases, vilket dokumenterar mål, krav och användningsfall för XQuery Update Facility 3.0. Basspråket XQuery 3.0 stöder sökning och hämtning av XML-data, men har inget specificerat stöd för att lägga till nytt innehåll eller modifiera gammalt innehåll i databaser. Arbetsgruppens mål är att lägga till stöd för modifieringar av databasinnehåll i kommande version av XQuery. I det dokument som nu publiceras beskrivs krav som inte tidigare dokumenterats i XQuery Update Facility 1.0.

 

Nya Proposed Recommendations: annoteringar ... ”Data Model”; ”Vocabulary”; ”Protocol”

2017-01-17

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) publicerar tre genomgranskade förslag om aspekter på Web Annotations.

De nu aktuella förslagen – publicerade av Web Annotation Working Group som Proposed Recommendation – är:

 • Web Annotation Data Model, som beskriver en strukturerad datamodell och ett format, i JSON, som gör att man kan dela och återanvända annoteringar, över olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar. Vanliga användningsfall för dessa kan modelleras på ett sätt som är enkelt och praktiskt, samtidigt som även mer komplexa krav kan stödjas.
 • Web Annotation Vocabulary, vilken specificerar den uppsättning RDF-klasser, -predikat och -entiteter som används av Web Annotation Data Model. Den ger även information om termer definierade i andra ontologier vilka användes i denna modell, och ger de JSON-LD Context och profildefinitioner som behövs för att kunna använda denna JSON-serialisering inom ett länkad-data-sammanhang.
 • Web Annotation Protocol, som beskriver transportmekanismen för att skapa och hantera annoteringar på ett sätt som är konsistent med webbens arkitektur och grundläggande principer för REST.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 14 februari 2017.

Nya Proposed Recommendations: frågespråk ... XQuery; XPath

2017-01-17

Arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) och arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) publicerar fyra genomgranskade specifikationer om XPath och XQuery.

De nu aktuella förslagen – framtagna i samarbete mellan XML Query Working Group och XSLT Working Group och nu publicerade som Proposed Recommendation – är:

 • XQuery and XPath Data Model 3.1, som definierar datamodellen för XPath och XQuery, vilken är en gemensam modell för XML Path Language (XPath) 3.1, XSL Transformations (XSLT) Version 3.0, och XQuery 3.1: An XML Query Language. Datamodellen har tagits fram bl.a. av två skäl. För det första definierar den vad som kan vara informationsinnehåll i indata till en XSLT-maskin eller XQuery-maskin. För det andra definierar den alla giltiga uttryck i språken XSLT, XQuery och XPath.
 • XPath and XQuery Functions and Operators 3.1, vilken förtecknar funktioner och operatorer som implementationer av XPath 3.1, XQuery 3.1, och XSLT 3.0 måste tillhandahålla. Den ger dessutom information om konstruktionsfunktioner, operatorer och funktioner arbetande på de datatyper som definieras i XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition, och datatyper definierade i XQuery and XPath Data Model (XDM) 3.1. Samt dokumenterar funktioner och operatorer på noder och nodsekvenser såsom specificerat i XQuery and XPath Data Model (XDM) 3.1.
 • XML Path Language (XPath) 3.1, som definierar vilka uttryck som stöder bearbetning enligt XQuery and XPath Data Model (XDM) 3.1.
 • XSLT and XQuery Serialization 3.1, som definierar serialisering av en instans av data representerat i modellen definierad av XQuery and XPath Data Model (XDM) 3.1, så att den kan ses som en sekvens av oktetter. Denna serialisering är definierad så att den kan vara en komponent i andra specifikationer, såsom XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 och XQuery 3.1: An XML Query Language.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 28 februari 2017.

Nya Proposed Recommendations: frågespråk ... ”XQuery 3.1”; ”XQueryX 3.1”

2017-01-17

Arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) publicerar två genomgranskade förslag om standarder för frågespråken XQuery och XQueryX.

De aktuella specifikationerna – publicerade av XML Query Working Group som Proposed Recommendation – är:

 • XQuery 3.1: An XML Query Language definierar en uppdatering av frågespråket vilket erbjuder sökfunktionalitet över XML-data. Sådan data kan vara strukturerade eller semistrukturerade dokument, komma från relationsdatabaser, eller objektorienterade datalager. XQuery är skapat för att vara brett applicerbart på många typer av XML-data.
 • XQueryX 3.1 specificerar en XML-representation av fråge3språket XQuery. Det har definierats genom att avbilda grammatiken för XQuery till XML-regler. Resultatet är inte helt lämpat för manuell hantering (läsning / skrivning), men är enkelt att bearbeta maskinellt, och alltså kan man programmatiskt skapa, tolka och modifiera XQuery-frågor.

Kommentarer på dessa förslag tas tacksamt emot fram till och med 28 februari 2017.

Ny Recommendation: sociala webben ... ”Webmention

2017-01-12

Den nya webbstandarden Webmention, framtagen av arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”), stöder annonsering av referenser till en webbplats.

Webmention –framtagen av Social Web Working Group och publicerad som W3C Recommendation – specificerar notifieringar om att en URL länkar till en annan URL, och ett enkelt sätt att meddela en URL om att den nämns på en webbplats. Ur mottagarens perspektiv fungerar det som ett sätt att bli informerad om att andra webbplatser erbjuder en länk till mottagaren.

Nytt dokument: nätbaserade tjänster ... ”Network Service Discovery

2017-01-12

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) publicerar ett dokument om hur nätbaserade tjänster kan hittas.

Network Service Discovery – publicerad av Device and Sensors Working Group som Group Note – definierar en mekanism som kan användas av HTML-dokument för att upptäcka och senare kommunicera med HTTP-baserade tjänster. Sådana tjänster har annonserats via ett gemensamt upptäcksprotokoll inom det aktuella nätverket.

Nya dokument: geodata ... ”Spatial Data on the Web Best Practices” m.fl.

2017-01-05

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) publicerar fyra dokument om geodata på webben: ontologi, metadata, sensordata.

De nu aktuella dokumenten – publicerade som Group Notes av Spatial Data on the Web Working Group, som är ett samarbete mellan W3C och Open Geospatial Consortium – är följande. QB4ST, vilket definierar utvidgningar av RDF Data Cube, lämpat för spatio-temporala komponenter. Dessa har definierats för att underlätta delande av och bearbetning av data av den typ som exemplifieras av satellitobservationer, strukturerad som länkbara utsnitt genom rum och tid. Dessa utvidgningar används i en annan av de nu publicerade dokumenten, Publishing and Using Earth Observation Data with the RDF Data Cube and the Discrete Global Grid System, som visar hur SPARQL-frågor kan hanteras inom ramen för OGC:s framväxande Discrete Global Grid System för observationer, kopplat till ett datalager med observationsmetadata i trippelform. Denna ansats drar nytta av styrkan med länkad data på webben, utan att kräva att all mätdata kodas som RDF-tripler.

Den senaste versionen av Semantic Sensor Network Ontology – publicerad som Working Draft – beskriver en modulär ansats som harmoniserar med likartade vokabulärer. Den modulära arkitekturen stöder användning av ”lagom” semantik för olika tillämpningar, såsom hantering av satellitbilder, storskalig vetenskaplig övervakning, infrastrukturer för industri och hushåll, övervakning av offentliga platser, och för sakernas-webb. Arbetsgruppen publicerar även en uppdatering av Spatial Data on the Web Best Practices, med goda råd om publicering och användning av rumslig data på webben, och användning av webbteknologier på platsorienterad data.