W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Recommendation: sociala webben ... ”Micropub

2017-05-23

Nu har Micropub, framtagen av arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”), blivit antagen som webbstandard. Den stöder hantering av innehåll i sociala webben.

Micropub – framtagen av Social Web Working Group och publicerad som W3C Recommendation – är ett klient-till-server-protokoll som används för att skapa, uppdatera och ta bort innehåll i sociala nätverk. Såväl webbaserade som apparatspecifika tillämpningar kan använda Micropub för att ladda upp nya inlägg, foton, händelsebeskrivningar och annat, till servers som stöder protokollet. Användare kan välja att skapa innehåll genom användning av många olika tillämpningar, och ändå ha kunna styra var data kommer att lagras.

Redan innan Social Web Working Group påbörjade sitt arbete med standardisering av Micropub, användes detta protokoll i över ett dussin oberoende implementationer inom samverkansgruppen IndieWeb. Det finns nu tiotals oberoende klient- och serverimplementeringar, användbara i ett flertal olika implementeringsspråk och på olika plattformar.

Ny Recommendation: sociala webben ... ”ActivityStreams 2.0”

2017-05-23

Nu har ActivityStreams 2.0, framtagen av arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”), blivit antagen som webbstandard. Den möjliggör webbanpassad representation av aktiviteter.

drawing illustrating sharing social dataActivityStreams 2.0 (AS2) – framtagen av Social Web Working Group och publicerad som W3C Recommendation –- erbjuder en JSON-datamodell och vokabulär för att representera vanliga sociala objekt, aktiviteter och relationer mellan sådana. AS2 förväntas bli en de facto standard för att dela social data mellan olika (möjligen decentraliserade) tillämpningar för den sociala webben, och bygger på den redan välanvända teknologin ActivityStreams 1.0. Den definierade vokabulären för AS2 erbjuder en uppsättning termer, vilka kan utvidgas genom att använda JSON-LD, och utvidgningar kan göras stabila genom arbete i Social Web Incubator Community Group. AS2 kan användas som del i vilket protokoll som helst, men Social Web Working Group tar fram ActivityPub, speciellt orienterat mot att stödja AS2-baserad interaktion server-till-server och klient-till-server.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Logical Properties and Values Level 1”

2017-05-18

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om egenskaper i CSS som styr layout på ett logiskt sätt.

CSS Logical Properties and Values Level 1 – publicerad av CSS Working Group som första offentligt Working Draft – inför logiska egenskaper och värden som ger innehållsförfattare möjlighet att styra layout genom att ange logiska egenskaper snarare än fysiska, såsom riktning och avbildningar. Modulen definierar logiska egenskaper och värden för funktionalitet specificerad i CSS21. Dessa egenskaper är abstrakta alternativ till motsvarande fysiska egenskaper.

Nytt Working Draft: nätbetalning ... ”Payment Handler API”

2017-05-18

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har nu levererat ett utkast om API för betalning över webben.

En tidigare publicerad specifikation i samma tematiska område är Payment Request API, som erbjuder ett standardiserat sätt att initiera betalningar från webbsidor och webbtillämpningar. Webbklienter som implementerar det API:et ber användaren att välja ett sätt att hantera genomförandet av betalningen, varefter webbklienten returnerar ett svar om betalning till den webbplats som vill genomföra operationen. Den nu offentliggjorda Payment Handler API – publicerad av Web Payments Working Group som första offentligt Working Draft – definierar funktionalitet som kan användas av webbtillämpningar för att hantera betalningsbegäran, vilket stömlinjeformar processen för betalning på webben.

Nytt dokument: sensorer ... ”Motion Sensors Explainer

2017-05-11

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har tagit fram ett dokument som ger en introduklion till sensorer och deras användning.

Motion Sensors Explainer – publicerad av Device and Sensors Working Group som Group Note – ger en introduktion till området sensorer (lågnivåsensorer och högnivåsensorer), hur de förhåller sig till varandra, hur de fungerar internt, och beskriver ett antal vanliga användningsfall. Här beskrivs även vanliga fall av händelsehantering och sensorfusion, illustrerade med exempel, vilka visar hur dessa används på ett sätt som överensstämmer med specifikationen för Generic Sensor API.

Nytt Working Draft: apparattillstånd ... ”Orientation Sensor

2017-05-11

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har publicerat ett första utkast om hantering av hur en (typiskt handhållen) apparat är orienterad i rummet.

Orientation Sensor – publicerad av Device and Sensors Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett grundläggande API för sensorer som känner av orientering, och definierar underklasser av sensorer för att övervaka apparatens fysiska orientering inom ett stationärt tredimensionellt Cartesianskt koordinatsystem.

Nytt dokument: rumslig data ... ”Spatial Data on the Web Best Practices

2017-05-11

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har nu färdigställt ett dokument med råd om hur man hanterar rumslig data på webben.

Spatial Data on the Web Best Practices – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Group Note – ger råd och rekommendationer om hur man publicerar rumslig data på webben och om hur man kan välja lämpliga webbteknologier för att bygga tillämpningar som kan använda platsorienterad data. De beprövade råd som ges här är inriktade till praktiker, bland annat webbutvecklare och experter på geospatial data, och råden har sammanställts utgående från erfarenheter av att bygga verkliga tillämpningar. Här rekommenderas även en viktig förändring: från att förlita sig på traditionella infrastrukturer för rumslig data, till att använda en ansats som bygger på generella webbstandarder. Eftersom en plats ofta är en gemensam faktor som kopplar samman olika datamängder, så är rumslig data en viktig komponent i webben av data.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”ActivityPub

2017-05-09

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) publicerar ett genomgranskat förslag om hur inlägg i webbaserade sociala nätverk kan göras på ett decentraliserat sätt.

ActivityPub – publicerad av Social Web Working Group som reviderad Candidate Recommendation – är en teknologi som erbjuder webbplatser en direkt kommunikation till användarorienterad programvara (såsom Follow, Like, Share och Comment), utan att behöva en medierande tjänst för sociala nätverk. Den bygger på dataformatet i ActivityStreams 2.0, och ger bättre stöd än OStatus, vilken under senaste månaden fått stor uppmärksamhet tack vare Mastodon. ActivityPub erbjuder ett klient-till-server-API för att skapa, uppdatera och ta bort innehåll, samt ett federerat server-till-server-API för att leverera notifieringar och prenumeration på innehåll. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Grid Layout Module Level 1”

2017-05-09

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag till presentation med layout i ett rutnätverk.

Med språket CSS kan man beskriva presentation av strukturerade dokument (såsom HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. CSS Grid Layout Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett layoutsystem som positionerar styrt av ett rutnätverk, optimerat för att konstruera användargränssnitt. Med denna modell kan delar av en behållare positioneras i godtyckliga rutor av ett fördefinierat rutnätverk, vilket kan ha fördefinierad storlek eller vara flexibel. Denna modul är nu redo för provimplementeringar.

Nytt Working Draft: metadata ... ”HTML Microdata

2017-05-04

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har tagit fram ett första utkast om hantering av mikrodata i HTML.

HTML Microdata – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar mekanismer som i HTML kan hantera mikrodata. Med denna mekanism kan maskinläsbar data bäddas in i HTML-dokument, på ett entydigt sätt. Denna lösning är kompatibel med JSON, och kan uttryckas på ett sätt som möjliggör direkt konvertering till RDF.

Ny Candidate Recommendation: media ... ”HTML Media Capture

2017-05-04

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag om hur man kan spela in via HTML.

HTML Media Capture – publicerad av Device and Sensors Working Group som Candidate Recommendation – definierar en utvidgning av HTML:s formulärhantering som ger möjlighet att, vid filuppladdning, aktivera apparatens inspelningsfunktionalitet, såsom kamera eller mikrofon.

Uppdaterade dokument: tillgänglighet ... läromedel om tillgänglighet på webben

2017-05-03

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) har uppdaterat utbildningsmaterialet om webbtillgänglighet.

Screenshot of Web Accessibility Tutorials menuWeb Accessibility Tutorials har nu uppdaterats inom följande temaområden: menyer, struktur av webbsidor, formulär, bilder, tabeller med mera. Detta material har tagits fram av Education and Outreach Working Group.

De aktuella uppdateringarna förtecknas i ändringsloggen. Med detta utbildningsmaterial får man information om hur man skapar webbinnehåll som är tillgängligt för användare med funktionshinder, och dessutom ger mervärde för alla typer av användare. De innehåller allmänna råd, och specifika exempel för HTML5 och WAI-ARIA.

Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nya dokument: digital publicering ... ”Use Cases and Requirements”; ”Vision And Technical Challenges

2017-05-03

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har levererat två dokument som beskriver användningsscenarier respektive vision och utmaningar.

De aktuella dokumenten – publicerade av Digital Publishing Interest Group som Group Notes – är:

  • Web Publications Use Cases and Requirements, som beskriver olika användningsfall, med betoning på de utmaningar som användare och utgivare står inför vid digital webbpublicering. Kraven som emanerar från dessa användningsfall utgör grunden för de tekniska besluten som beskrivs i ett näraliggande dokument, beskrivet nedan.
  • Web Publications for the Open Web Platform: Vision And Technical Challenges beskriver en vision av framtida digital publicering, som utgår från en direkt representation av dokument inom den öppna webbplattformen. Webbpublikationer kan paketeras och kan vara helt portabla över webben. De kan fungera med uppkopplad klient eller utan nätaccess, och de kan vara tillgängliga, länkbara och stödja annoteringar.

 

Ny Recommendation: sociala webben ... ”Linked Data Notifications

2017-05-03

Nu har Linked Data Notifications (LDN), framtagen av arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”), blivit antagen som webbstandard.

Linked Data Notifications (LDN) – framtagen av Social Web Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar en mekanism som kan överföra notifieringar mellan webbklienter och -servers. Notifieringar kan innehålla alla typer av data, och representeras i RDF. Innehåll kan användas internt av det mottagande systemet, eller uppvisas för en användare via en klienttillämpning. Alla typer av resurser kan annonsera en mottagande slutpunkt (Inbox).

Detta är en grundläggande byggsten för interoperabla decentraliserade system, eftersom det möjliggör för servers (som kan vara personliga databaser) att exponera slutpunkter för att mottaga notifieringar från såväl klienttillämpningar (såsom webbplatser för sociala nätverk) som från andra servers (såsom noder i ett federerat socialt nätverk). Dessutom är notifieringarna unikt identifierbara och återanvändbara av andra tillämpningar, så samma data kan användas för olika ändamål, och användare är inte inskränkta till att använda den tillämpning vari notifieringen ursprungligen skapades.

LDN har redan visats fungera bra tillsammans med flera andra W3C-standarder, såsom Web Annotations Protocol och Vocabulary, och servers som stöder Linked Data Platform kan direkt fungera som mottagare av LDN-data.