W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Patentutredning: fortsatt arbete med ”Web Authentication Specification

2017-03-30

En patentutredning om huruvida specifikationen för webb-autentisering möjligen gör intrång i existerande patent i området, har gett resultatet att patent inte är kritiska och W3C:s arbete kan fortsätta.

I oktober 2016 startades Web Authentication Working Group Patent Advisory Group (PAG), och nu publiceras den slutgiltiga rapport från utredningen, och där rekommenderas att W3C fortsätter arbetet med Web Authentication Specification. W3C startar en PAG då existerande patent flaggats upp, vilka kan kollidera med framväxande lösningar för en viss specifikation, och där dessa patent inte kan användas i enlighet med W3C:s krav på royalty-fri licensiering.

Nytt dokument: rumslig data ... ”Spatial Data on the Web Best Practices

2017-03-30

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har nu tagit fram ett dokument som beskriver beprövade arbetssätt för att bygga tillämpningar vilka hanterar rumslig data.

Spatial Data on the Web Best Practices – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Group Note – ger råd hur man bör genomföra arbete med att publicera och använda rumslig data på webben, och vilka webbteknologier som är lämpliga för att användas på rumslig data. Dessa råd är huvudsakligen inriktade på praktiker i fältet, t.ex. webbutvecklare och experter på geodata, och råden har sammanställts utifrån insamlade erfarenheter av att bygga verkliga tillämpningar. Ett genomgående tema är att vi bör se en viktig förändring från traditionell användning av infrastrukturer för geodata, till användning av ansatser som bygger på länkad data. Eftersom en plats i rummet ofta är en gemensam faktor för olika relaterade datamängder, så är rumslig data en nyttig utvidgning av molnet för länkad data, och paradigmen ”5 stjärnor” refereras till i lämpliga sammanhang.

Ny Candidate Recommendation: testverktyg ... ”WebDriver

2017-03-30

Arbetsgruppen om testning och verktyg för webbläsare (”Browser Testing and Tools Working Group”) har nu publicerat ett genomarbetat förslag om teknologi som förenklar testning av webbverktyg.

WebDriver – publicerad av Browser Testing and Tools Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett gränssnitt som stöder ”fjärrstyrning” av webbverktyg, och som erbjuder såväl introspektion av målverktyget som styrning av detta. Det består av en plattform och ett språkneutralt kommunikationsprotokoll, som kan användas av separata program för att fjärrstyra hur webbverktyget skall bete sig, liksom en uppsättning gränssnitt för att upptäcka och hantera DOM-element i webbdokument. Specifikationen är huvudsakligen inriktad på att stödja webbutvecklare när de konstruerar tester vilka automatiskt instruerar beteendet av webbverktyget, men kan även användas för att låta ett skript i en webbläsare styra en annan webbläsare. Specifikationen är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Resource Timing Level 1”

2017-03-30

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) levererar ett genomarbetat förslag om övervakning av tidsåtgång.

Resource Timing Level 1 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som kan användas av webbtillämpningar för att hämta information om tidsåtgång för hantering av resurser i ett dokument. Fördröjningar som en användare märker av är ett viktigt inslag i bedömning av kvalité för webbtillämpningar. Även om JavaScript-baserade mekanismer kan erbjuda omfattande instrumentering avseende mätning av fördröjningar inom en tillämpning, så kan de i många fall inte erbjuda en fullständig bild av totala fördröjningar. Denna specifikation definierar gränssnittet PerformanceResourceTiming som kan användas för att samla in fullständig information om den tid som åtgår för att hantera resurser i ett dokument. Specifikationen Navigation Timing 2 utvidgar den nu aktuella specifikationen genom att erbjuda ytterligare metoder för att mäta tid som har med navigering att göra. Det nu annonserade dokumentet är redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Page Visibility Level 2”

2017-03-28

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) levererar nu ett genomarbetat förslag om prestandaeffektiv presentation genom att använda kunskap om en viss presentation syns på skärmen.

Page Visibility Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett sätt som kan användas av program för att avgöra hur ett dokument just nu har synlig presentation. Denna funktionalitet kan användas för att hjälpa till att bygga resurseffektiva webbtillämpningar. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar.

Nya Recommendations: frågespråk ... ”XQuery 3.1”; ”XQueryX 3.1”; ”XPath 3.1”

2017-03-22

W3C har nu publicerat webbstandarder för generation 3 av frågespråken XQuery och XPath, framtagna i samarbete mellan arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) och arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”).

Screenshot of W3C Standards showing XQuery and XPath 3.1 documents De nu aktuella specifikationerna – framtagna av XML Query Working Group i samverkan med XSLT Working Group och nu publicerade i sex dokument som W3C Recommendations – definierar teknologier som ger stärkt stöd för JSON och webbplattformen, bl.a. genom att tillhandahålla avbildningar, matriser och nya funktioner. Följande sex specifikationer ger full dokumentation av detta.

Den nu stadfästa version 3.1 av XPath och XQuery utvidgar föregående version med datastrukturer för avbildningar och matriser, samt ytterligare funktioner och operatorer för att manipulera dessa. Ett viktigt behov som drivit arbetet har varit att förbättra stöd för JSON.

XPath är ett domänberoende språk som kan användas för att identifiera och extrahera noder från ett träd (typiskt konstruerat med hjälp av XML eller JSON i enlighet med datamodellen för XQuery och XPath). Det är även ett språk med typade noder och funktioner som första-klassens objekt. Uttryck i XPath kan anropa funktioner och använda operatorer definierade i dagens specifikation ”Functions and Operators”.

XQuery utvidgar XPath, med stöd för komplexa joins, segmentindelning, gruppering och andra operatorer applicerbara över samlingar av träd som potentiellt kan lagras i indexerade databaser med höga prestanda.

XQueryX är en XML-representation av uttryck i XQuery.

Specifikationen om serialisering beskriver hur resultat av uttryck i XPath och XQuery(X) kan levereras som HTML, XHTML, JSON, XML eller text.

Ny Proposed Recommendation: media ...”Encrypted Media Extensions

2017-03-20

Arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”) levererar nu ett genomarbetat förslag om hantering av krypterad media i HTML.

Encrypted Media Extensions (EME) – publicerad av HTML Media Extensions Working Group som Proposed Recommendation – definierar en utvidgning av HTMLMediaElement genom att specificera ett gemensamt API för att styra uppspelning av skyddat innehåll. EME definierar inte någon teknologi för skydd av innehåll eller något system för hantering av digitala rättigheter. Det här beskriva API:et kan användas för att upptäcka, välja och interagera med sådana system, liksom med enklare krypteringssystem för innehåll. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 13 april 2017. Läs mer om detta i den officiella kungörelsen.

Arbete med specifikationer för webbetalningar fortsätter efter genomförd patentutredning

2017-03-16

Patent har flaggats upp, vilka kan ha betydelse för arbetet med betalningar på webben, och en utredning av effekterna av detta ger vid handen att tilltänkt standard inte inkräktar på dessa.

Web Payments Working Group Patent Advisory Group (PAG), som startades i augusti 2016, har nu publicerat en slutgiltig rapport, vilken rekommenderar att W3C fortsätter med det påbörjade arbetet med att ta fram specifikationer för betalningar på webben. W3C startar en PAG för att utreda om ett uppflaggat patent på ett fundamentalt sätt påverkar specifikationer under framtagning, i de fall att patentet inte kan användas i enlighet med W3C:s krav på avgiftsfria teknologier.

Presentation av vägkarta för ePub vid EPUB:s toppmöte

2017-03-03

De två ledarna för arbetsområdet digital-publicering presenterar framtiden för EPUB-standarden.

ePub logo Portalfiguren för Publishing@W3CBill McCoy och W3C-förespråkaren från CWI Dr. Ivan Herman kommer att delta som talare nästa vecka vid EPUB Summit, 9-10 mars 2017 i Bryssel, Belgien; ett möte med W3C-medlemmen EDRLab som värd. Detta andra stora möte om EPUB kommer att fokusera på framtida inriktning för EPUB 3, ett arbete som nu drivs under W3C, efter sammanslagningen med IDPF. Registreringen för deltagande i detta EPUB-möte är fortfarande öppen.

Ivan Herman, en ledande expert inom området, ingår i ledningen för Publishing@W3C, men är även delaktig i W3C:s övergripande strategigrupp. Han utsågs nyligen till forskare vid W3C av CWI (Amsterdam), där han är medlem i forskningsgruppen Distributed and Interactive Systems. Han var en drivande kraft i sammanslagningen av W3C och IDPF, och har arbetat som teknisk ledare för Digital Publishing vid W3C, sedan det arbetsområdet öppnades 2013. Vid det nu annonserade EPUB-mötet kommer Ivan att tala om sammanslagningen av IDPF och W3C, och om vägkartan över kommande tekniskt arbete med nya standarder för utgivarbranschen.

Bill McCoy, tidigare verkställande direktör vid IDPF, kommer att leda den avslutande sessionen av EPUB-mötet, och sammanfatta de avhållna sessionerna och ställa samman idéer och förslag som framkommit angående en vägkarta för arbetet Publishing@W3C.

Nytt förslag: säkerhet ... ”W3C Security Disclosures Best Practices

2017-03-02

En djup diskussion har förts om webbstandarder och säkerhet, och W3C:s stab har därför offentliggjort ett förslag om hantering av säkerhetsbrister i teknologier.

Detta förslag, W3C Security Disclosures Best Practices, beskriver hur säkerhets- och integritetsrelaterade problem i teknologier kan hanteras, och avsikten är att detta skall vara en utgångspunkt för hur forskare inom säkerhet och integritet skall kunna genomföra sina studier på ett tryggt sätt. Detta offentliggörande är ett steg i det som initierades genom W3C:s offentliggörande i slutet av januari angående denna fråga. Dokumentet innehåller en mall, avsedd att användas av organisationer som är intresserade av att skydda sina användare och tillämpningar från illasinnade angrepp, eller av att säkerställa rimlig korrekthet vad gäller att följa W3C:s standarder för säkerhet och personlig integritet. Dessutom ges här stöd för brett deltagande, testning och granskning genomförd av intressegrupper inom säkerhetsområdet, med målet att skydda användare och att bibehålla webbens säkerhetsmodell intakt.

Inom kort kommer W3C:s direktor att till W3C:s medlemmar skicka ut en begäran om granskning av den föreslagna webbstandarden Encrypted Media Extensions, och efterfråga synpunkter och kommentarer angående denna specifikation, och om förslaget W3C Security Disclosures Best Practices, som annonserats av W3C:s stab.

Mer finns att läsa i faktabladet Information about W3C Guidelines for Vulnerability Disclosure Programs (Jan 2017) och i artikeln om EME i HTML5, publicerad denna vecka av W3C:s direktor Tim Berners-Lee.

Uppdaterad beskrivning av W3C:s arbetsprocess

2017-03-01

Nu har en något reviderad formulering av arbetsprocessen för W3C blivit accepterad av W3C:s medlemmar.

Det som nu gäller är 1 March 2017 W3C Process Document, som gäller från och med 1 mars 2017. De mest intressanta skillnaderna gentemot föregående processpecifikation är:

  • En specifik arbetsgång för att klassificera en webbstandard (Recommendation) som föråldrad (Obsolete), vilket skiljer sig från att dra tillbaka en webbstandard (Rescinding a Recommendation);
  • Mekanismen för att fastställa röstresultat vad gäller val till Advisory Board (AB) och Technical Architecture Group (TAG) är nu Single Transferable Vote;
  • Förtydligande av arbetsgången när arbete på en specifikation ursprungligen ägde rum inom ramen för en viss arbetsgrupp (uppdragsspecifikation) X , och senare fortsattes (och eventuellt fullbordades) inom ramen för en annan arbetsgrupp Y.

Mer finns att läsa i blogginlägget What’s new in the W3C Process 2017?. Det nu gällande dokumentet arbetades fram av W3C Advisory Board i dialog med andra intressenter engagerade i Revising W3C Process Community Group.