W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Uppdaterad Candidate Recommendation: media ... ”HTML Media Capture

2017-08-31

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har uppdaterat den föreslagna specifikationen om inspelning via HTML.

HTML Media Capture – publicerad av Device and Sensors Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation – definierar en utvidgning av teknologin för HTML-formulär, som underlättar för användare att kunna utnyttja en apparats inspelningsförmåga, såsom kamera eller mikrofon, inom ramen för funktionaliteten för uppladdning av filer. En smärre ändring som gjorts för denna utgåva är att IDL-attributets typ har förändrats. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Uppdaterad Candidate Recommendation: formatering ...”CSS Scroll Snap Module Level 1”

2017-08-24

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu publicerat ett uppdaterat förslag om styrd rullning av presenterat innehåll.

CSS Scroll Snap Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation – innehåller funktionalitet för att styra hur rullning (”scrolling”, ”panning”) beter sig, genom att definiera positioner (”snap positions”) i innehåll dit en rullning kan ske. Efter att en tidigare föreslagen specifikation publicerats i februari 2017, och kommentarer mottagits, har arbetsgruppen beslutat att uppdatera dokumentet. Den normativa ändringen innebär endast en smärre förändring (i det tidigare förslaget hade arbetsgruppen glömt att förbjuda negativa värden för egenskaper), men i samband med denna nypublicering har även viss text förtydligats och illustrativa exempel förbättrats. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Föråldrade Recommendations: förslag att ange ny status för specifikationer av tidigare HTML och för XHTML

2017-08-11

Eftersom HTML5 har fått dominerande genomslag föreslås att tidigare utgivna standarder för HTML och XHTML klassificeras om som Obsolete Recommendations.

HTML5 logo W3C:s rådgivande kommittee har idag mottagit ett förslag att ompublicera en uppsättning HTML- och XHTML-standarder som Obsolete Recommendations, eftersom Web Platform Working Group anser att dessa specifikationer ersätts av nya versioner av HTML5, och dessa gamla specifikationer inte längre rekommenderas för implementeringsarbeten på webbplattformen.

Ett sådant steg har nu blivit möjligt, efter att W3C:s Process Document har uppdaterats med en definierad process för att etikettera en Recommendation som Obsolete. En föråldrad (”obsolete”) specifikation är en sådan som W3C:s medlemmar har beslutat inte längre bör användas. Till exempel svarar den inte mot dagens beprövade utvecklingsmetoder, eller den har inte fått bred användning och förväntas inte bli mer använd i framtiden. Status av en föråldrad specifikation hanteras fortfarande inom ramen för W3C:s patentpolicy, men W3C avråder från att använda den i nya implementeringsarbeten. I det aktuella fallet betyder Obsolete att var och en av dessa specifikationer har ersatts av mer moderna specifikationer.

Ett exempel på detta förhållningssätt är följande. Som ett steg i att säkerställa webbplattformens framtid, rekommenderar W3C att alla implementatörer använder den senaste specifikationen av HTML5, där termen HTML5 står för den uppsättning av specifikationer som utgör den aktuella familjen för HTML 5. Förslaget som nu offentliggjorts är att även omklassificera den specifika webbstandarden HTML 5.0, (publicerad 28 oktober 2014), vilken nu ersatts av HTML 5.1 (webbstandard sedan 1 november 2016). Avsikten är att förtydliga status hos olika specifikationer, och att vägleda utvecklare och implementatörer till den senaste versionen av HTML5.

Ny Candidate Recommendation: databaser ... ”Indexed Database API 2.0”

2017-08-10

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag till standard för indexerade databaser.

Indexed Database API 2.0 – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – är den andra utgåvan av Indexed Database API. Den första utgåvan antogs som W3C Recommendation den 8 januari 2015.

Den nu aktuella specifikationen definierar API:er för databaser bestående av poster bestående av enkla värden och hierarkiska objekt. Varje post består av en nyckel och några värden. Dessutom vidmakthåller databashanteraren ett index över de poster som lagras. En utvecklare av tillämpningar använder ett API för att hitta poster, antingen genom att ange dess nyckel, eller genom att använda indexet. Ett frågespråk kan byggas ovanpå detta API. En indexerad databas kan implementeras i form av en persistent datastruktur i form av B-träd. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: html ... ”HTML 5.2”

2017-08-08

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om HTML 5.2.

HTML 5.2 – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar den femte mer omfattande versionen, andra mindre revisionen av grundstenen i webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har ny funktionalitet införts, som stöd för konstruktörer av webbtillämpningar; nya element har införts, motiverat av undersökning av dagens praktiska användning; och specifika insatser för att definiera nya konformitetskriterier vilka skall uppfyllas av webbverktyg, som stöd för interoperabilitet. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Containment Module Level 1”

2017-08-08

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu producerat ett genomgranskat förslag om hur oberoende delar av innehåll kan presenteras.

CSS Containment Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group som Candidate Recommendation – beskriver egenskapen ”contain”, som anger att ett delträd är oberoende av resten av sidan som presenteras. Detta gör det även möjligt för webbläsare att optimera hanteringen av presentation. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Proposed Recommendation: html ... ”HTML 5.1 2nd Edition

2017-08-03

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu arbetat fram ett genomgranskat förslag om andra utgåvan av HTML 5.1.

HTML 5.1 2nd Edition – publicerad av Web Platform Working Group som Proposed Recommendation – definierar den andra utgåvan av den femte större versionen och första mindre revisionen av den viktigaste hörnstenen i webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har en signifikant felaktighet i specifikationen av HTML 5.1 korrigerats, vilket har beskrivits i avsnittet Errata corrected.

Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 augusti 2017.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”High Resolution Time Level 2”

2017-08-03

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har levererat ett genomgranskat förslag om stöd för prestandamätningar med hög tidsupplösning.

High Resolution Time Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som reviderad Candidate Recommendation – definierar ett API som ger tidsstart och aktuell tid med upplösning på millisekundnivå, och där tidshanteringen inte är utsatt för fördröjningar. Denna publicering uppdaterar det föregående förslaget, med en utökning i form av material vilket tidigare ingått i High Resolution Time Level 3. I praktiken innebär detta att attributet timeOrigin nu ingår i nivå 2. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”Verifiable Claims Data Model and Representations

2017-08-03

Arbetsgruppen för verifierbara påståenden (”Verifiable Claims Working Group”) har tagit fram ett utkast om datamodell för verifierbara påståenden.

Inom många områden uttalar man påståenden som skall ge rätt att utföra vissa operationer. Till exempel: körkort används som intyg på att man är berättigad att framföra motorfordon; universitetsbetyg används för att påvisa den utbildning man genomgått; statligt utfärdade pass visar rätt att färdas över gränser mellan länder. Verifiable Claims Data Model and Representations – publicerad av Verifiable Claims Working Group som första offentligt Working Draft – är en specifikation som beskriver hur man, på ett standardiserat sätt, kan representera dessa typer av påståenden vid användning över webben. Denna lösning är kryptografiskt säker, inkräktar inte på personlig integritet, och påståenden sålunda representerade är automatiskt verifierbara.