W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Candidate Recommendation: html ... "HTML 5.1 2nd Edition"

2017-06-20

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag om mindre uppdatering av HTML 5.1.

HTML 5.1 2nd Edition – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar den femte omarbetade versionen och första mindre revisionen av grundstenen i webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har ny funktionalitet införts för att underlätta konstruktion av webbtillämpningar, nya element har införts efter utredning av hur HTML praktiskt använts, och dessutom har arbete nedlagts på ett definiera tydliga konformitetskriterier för hur användarverktyg skall hantera HTML för att interoperabilitet ska förbättras. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Konferens: digital publicering

2017-06-19

I november 2017 kommer W3C att arrangera ett möte kring webbteknologier och produktion av digitala publikationer.

publishing at W3C gidget Nu har W3C öppnat för registrering för deltagande i det första W3C Publishing Summit, som kommer att äga rum 9-10 november 2017 i San Francisco, Kalifornien, på samma plats som W3C:s årliga tekniska möte och mötet med den rådgivande kommittén (TPAC 2017). Nu inbjuds alla att skicka in förslag till presentationer, senast 15 juli 2017. Vid detta första W3C Publishing Summit kommer presentationer och diskussioner att belysa hur förlag använder dagens webbteknologier för att göra publikationer mer rika och göra arbetsflöden i arbetsprocessen med effektiva.

I förra veckan startade W3C den nya arbetsgruppen för digitala publikationer (Publishing Working Group), ett par månader efter att IDPF och W3C gått samman. Målet för arbetsgruppen är att ta fram nödvändiga teknologier – inom ramen för den öppna webbplattformen – så att kombinationen av traditionell publicering och webben blir heltäckande i termer av tillgänglighet, användbarhet, portabilitet, distribution, arkivering, tillgång utan nätförbindelse, och tillförlitliga korsreferenser.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Overflow Module Level 4”

2017-06-13

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett första utkast om hantering av presentation inom begränsat utrymme.

CSS Overflow Module Level 4 – publicerad av CSS Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver CSS-funktionalitet relaterad till mekanismer för att hantera presentation på visuella media där innehållet inte ryms inom tillgänglig yta. För sammanhang av interaktiv presentation beskrivs funktionalitet som, vid presentation inom en given yta, kan låta innehållet delas upp i sidor (en sida i taget visas). Dokumentet definierar även funktionalitet, applicerbar på alla typer av visuella media, som kan åstadkomma att innehållet i ett element sprids ut som flera fragment, och därmed kan innehåll läggas ut över flera regioner, eller ha olika formatering för olika fragment.

Nytt dokúment: säkerhet ... ”Verifiable Claims Use Cases

2017-06-12

Arbetsgruppen för verifierbara påståenden (”Verifiable Claims Working Group”) har tagit fram ett dokument om användningsfall där verifierbara påståenden kan spela en central roll.

Verifiable Claims Uses Cases – publicerad av Verifiable Claims Working Group som Group Note – illustrerar det verksamhetsområde som arbetsgruppen ser framför sig, och utgör ett fokus för interna och externa diskussioner. Dokumentet har sitt ursprung i ett tidigare dokument, utgivet av arbetsgruppens tidigare inkarnation som en Community Group, men har nu skarpare fokuserats på centrala teman. Exempel på ett verifierbart påstående kan vara när någon vill beställa medicin på nätet, och vars ålder är minst 18 år, eller när någon ansöker om en tjänst, vilken kräver en viss utbildning eller certifiering för att kunna utövas.

Nytt dokument: molntjänster ... ”Cloud Browser Architecture

2017-06-09

Intressegruppen för webb och TV (”Web and TV Interest Group”) har publicerat ett dokument om hur en webbläsare kan fungera när den körs i molnet.

En webbläsare-i-molnet (Cloud Browser) ger webbläsarupplevelse på en klient, men läsaren själv körs på en server. Cloud Browser Architecture – publicerad av Web and TV Interest Group som Group Note – ger en begreppsmässig bild av och en arkitektur för en molnwebbläsare. Avsikten med detta dokument är att identifiera de byggblock som behövs för att konstruera en konkret molnwebbläsare.

Ny Recommendation: XML ... "XSL Transformations (XSLT) Version 3.0"

2017-06-08

En ny webbstandard har nu blivit antagen: XSLT 3.0, framtagen av arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”).

XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 – framtagen av XSLT Working Group och publicerad som ¨W3C Recommendation – är en förbättring av tidigare XSLT-standarden, genom att transformationer kan genomföras på XML-strömmar, där vare sig källdokumentet eller resultatdokumentet behöver skapas i sin helhet i arbetsminnet.

En annan viktig förbättring erbjuds av ”XSL-paket”, vilket underlättar modularisering av större formatmallar, och möjliggör att formatmallar kan tas fram utgående från komponenter som utvecklats separat, samtidigt som resultatet blir förutsägbart robust.

XSLT 3.0 har konstruerats för att användas tillsammans med XPath 3.0, vilken erbjuder högre ordningens funktioner. Härigenom får man även avbildningsfunktionalitet på exakt samma sätt som i standarden XPath 3.1, och implementatörer kan även erbjuda stöd för andra unika funktionaliteter i XPath 3.1 vilka inte definieras i XPath 3.0, såsom matriser.

Ny Proposed Recommendation: semantiska webben ... ”Shapes Constraint Language (SHACL)”

2017-06-08

Arbetsgruppen för graf-former i RDF (”RDF Data Shapes Working Group”) har publicerat ett genomarbetat förslag till modelleringsspråk för grafrepresentation i RDF.

Shapes Constraint Language (SHACL) -- publicerad av RDF Data Shapes Working Group som Proposed Recommendation -- definierar SHACL Shapes Constraint Language, ett språk för att validera RDF-grafer gentemot en uppsättning villkor på graf-struktur. Dessa villkor uttrycks i termer av former och andra konstrukter, representerade som en RDF-graf. RDF-grafer som används på detta sätt kallas ”form-grafer” i SHACL, och de RDF-grafer som valideras gentemot en sådan kallas ”data-grafer”. Beskrivningar som dessa kan även användas för annat än validering, såsom att bygga användargränssnitt, generera kod, och integration av data. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 6 juli 2017.

Uppdaterat dokument: tillgänglighet ...”Web Accessibility Laws and Policies

2017-06-08

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) har uppdaterat förteckningen över olika nationella lagar, förordningar och regleringar som berör tillgänglighetskrav.

Law and Policy Overview TableWeb Accessibility Laws and Policies – uppdaterad av Education and Outreach Working Group (EOWG) – innehåller nu en översiktstabell, med sorterbara kolumner och möjligheter att filtrera med avseende på olika perspektiv, såsom fokusering på W3C:s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Ytterligare information finns i e-post-meddelandet Web Accessibility Laws and Policies Listing Updated. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Allmän lägesrapport: ”W3C Strategic Highlights, Spring 2017”

2017-06-07

En ny lägesrapport har publicerats, som beskriver vad som uppnåtts i W3C:s arbetsområden sedan senast.

AC 2017 logo Det nu publicerade dokumentet W3C Strategic Highlights - Spring 2017 ger en sammanfattning av arbete och resultat inom W3C:s olika verksamhetsområden. Webben har blivit den tekniska infrastrukturen för samhället: den universella plattformen för att knyta samman. Den fortsätter att påverka hur näringsliv och samhälle förändras, och i och med att affärsverksamhet och samhällsfunktioner utvecklas, så uppstår nya behov, och nya möjligheter och utmaningar behöver tacklas. Webben måste kunna skala upp för att dra nytta av möjligheter, och en organisation fokuserad på att realisera möjligheter. För alla naturliga behov som webbanvändare har, till den påverkan som skapas inom näringslivet, så har W3C en vision med fyra områden som behöver tacklas: att förstärka webbens grunder; att skapa nya möjligheter till förbättrad användarupplevelse; att utvidga webbens globala täckning; och att svara upp mot näringslivets behov. Denna rapport har tagits fram som underlag inför det kommande mötet med W3C:s rådgivande kommitté (”Advisory Committee”) Läs även vad Jeff Jaffe (W3C CEO) säger i ett blogginlägg om perspektiv inför detta möte och om W3C:s vision.

Nyval till W3C:s rådgivande kommitte

2017-06-07

Genom val bland W3C:s medlemmar har nu W3C:s rådgivande kommitté (”Advisory Committee”) fått medlemmar med nya mandat.

De fyra platserna som nu var uppe till val för W3C Advisory Board har nu tillsatts. Rådet skapades 1998 för att ge råd och rekommendationer till W3C:s stab, i frågor som strategi, ledning, juridiska spörsmål, verksamhetsprocess och konfliktlösning. Från och med 1 juli 2017 har Advisory Board följande medlemmar: Tantek Çelik (Mozilla), Michael Champion (Microsoft), Virginie Galindo (Gemalto), Jay (Junichi) Kishigami (NTT), Charles McCathie Nevile (Yandex), Natasha Rooney (GSMA), David Singer (Apple), Léonie Watson (The Paciello Group) och Judy Zhu (Alibaba). W3C framför sitt tack till Chris Wilson (Google), vars mandatperiod upphör vid slutet av denna månad. Läs mer om Advisory Board.

Ny Candidate Recommendation: tillgänglighet ... ”Digital Publishing Accessibility API Mappings

2017-06-06

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag till API:er som stöder tillgänglighet i digitala dokument.

Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group – publicerad av Digital Publishing Accessibility API Mappings (DPub-AAM) som Candidate Recommendation – beskriver hur roller specificerade i Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0 bör exponeras via API:er för tillgänglighet. Genom att implementera denna specifikation blir det möjligt för tekniska hjälpmedel att erbjuda förbättrad navigering mellan viktiga punkter i dokument vilka publicerats digitalt, och att identifiera dokumentspecifika egenskaper som bör presenteras för användaren, såsom när man läser över en sidbrytning. Dessa avbildningar kommer även att delvis användas för att verifiera implementering av Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0, vilken redan är publicerad som Candidate Recommendation. Det finns ett utkast av en rapport om implementering av den aktuella specifikationen, vilken visar hur testningsarbetet fortskrider. Information och synpunkter som framkommit under inplementeringsarbete bör sändas in senast 7 juli 2017. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: användaranpassning ... ”Personalization Semantics 1.0”

2017-06-06

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) levererar ett tidigt utkast av semantisk modellering som stöd för personalisering.

Personalisering innebär anpassning av olika aspekter på användarupplevelsen så att de bättre svarar mot användarens behov och preferenser. Genom att införa en standardiserad semantik kan webbtillämpningar anpassa presentation av innehåll på ett sätt som känns bekant för användare, utgående från deras behov och preferenser. Personalization Semantics 1.0 – publicerad av Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group som första offentligt Working Draft – definierar teknologi och funktionalitet för att stödja anpassning för ett brett spektrum av användningsfall för personalisering. I en tidigare fas togs detta fram för att stödja användare med kognitiva problem och inlärningsproblem, men har nu generaliserats. Synpunkter på detta kan lämnas in genom att lägga in ett inlägg i GitHub-databasen för semantik som stöder personalisering, eller, om detta inte är möjligt, genom att skicka e-post till public-aria@w3.org, senast 30 juni 2017. Läs mer om Accessible Rich Internet Applications Working Group och om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Candidate Recommendation: ontologi ... ”Time Ontology in OWL

2017-06-06

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) offentliggör nu ett genomarbetat förslag till modellering av tid: tidpunkter, tidsintervall, etc.

Thirteen elementary possible relations between time periodsTime Ontology in OWL – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar vokabulär för att uttrycka fakta om topologiska relationer (ordningsrelationer) mellan tidpunkter och tidsintervall, samt information om utsträckning över tid, och om temporal position, inkluderande information om datum/tid. Tidpunkter och tidsutsträckning kan uttryckas genom att använda antingen en traditionell (Gregoriansk) kalender och klocka, eller något annat temporalt referenssystem, såsom Unix-tid, geologisk tid eller olika kalendrar. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar.

Reviderad Candidate Recommendation: skärmpresentation ... ”Presentation API”

2017-06-02

Arbetsgruppen för andra-skärm (”Second Screen Presentation Working Group”) har nu tagit fram ett förslag om API för direkt hantering av presentationsskärm.

Presentation API – publicerad av Second Screen Working Group som reviderad Candidate Recommendation – definierar ett API som kan användas av webbinnehåll för att komma åt presentationsskärmar och använda dem för att presentera webbinnehåll.

Denna specifikation har tidigare publicerats (Candidate Recommendation, juli 2016), men senare har modifieringar genomförts, såsom uppdatering av algoritmer, för att på ett tydligare och bättre sätt hantera problem som upptäckts vid testning och implementering. De specifika API:erna har inte förändrats, och de är begränsade till att användas i säkra sammanhang. Den intresserade kan ta del av en förteckning av förändringar gjord i denna utgåva. Specifikationen är även redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: användargränssnitt ... ”UI Events KeyboardEvent code and key Values

2017-06-02

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) levererar två förslag om hantering av tangentbordsoperationer, om koder och nycklar.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Platform Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • UI Events KeyboardEvent code Values, som gen en översikt av hur olika typer av tangentbord ser ut, och anger vilka kodvärden (KeyboardEvent.code) som bör användas för de olika tangenterna. Till skillnad från de värden som beskrivs i UIEvents-key är kodvärden bara grundade i en tangents fysiska placering på tangentbordet, och tar inte hänsyn till användarens aktuella språkliga kontext (locale). Denna specifikation har tidigare publicerats under namnet ”DOM Level 3 KeyboardEvent code Values”.
  • UI Events KeyboardEvent key Values, som definierar en giltig uppsättning attributvärden för tangenter, vilka måste användas i attributet KeyboardEvent.key som kodning av tangentens betydelse. Tangentvärdet för en speciell tangent kan bero på användarens aktuella språkliga kontext (locale).

Dessa förslag är nu redo för provimplementering.