W3C

W3C-logo

Nyheter april 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya nätbaserade kurser annonseras: webbutvecklare ... ”W3Cx”

2017-04-25

Nu annonseras ytterligare kurser som tillhandahålls via webbplatsen W3Cx.

logo Två år efter att W3C lanserade dess första HTML5-kurs på W3Cx, så ökar W3C nu sina erbjudanden med en introduktionskurs i utveckling med JavaScript, en kurs skapad i samarbete med Universite Cote dAzur. Dessutom lanseras en kurs Front-End Web Developer - Professional Certificate på edX.org, vilken består av en svit av fem W3Cx-kurser om de tre grundläggande språken för webben: HTML5, CSS och JavaScript. Dessa kurser, skapade för att ge en god grund för utveckling av användarapplikationer, har nu öppnats för registrering, och kommer att starta 30 maj 2017. Vid denna tvååriga födelsedag firas även att fler än 400 tusen deltagare från hela världen har genomgått tidigare kurser. Läs mer i pressreleasen (engelska).

Nytt dokument: rumslig data ... ”QB4ST: RDF Data Cube extensions for spatio-temporal components

2017-04-18

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har tagit fram ett dokument som informerar om en vidgad vokabulär för rumslig data.

QB4ST: RDF Data Cube extensions for spatio-temporal components – framtagen av Spatial Data on the Web Working Group och publicerad som Group Note – beskriver en utvidgning av den nuvarande ontologin för RDF Data Cube, så att man kan stödja specifikation av viktiga metadata, vilka kan behövas för att tolka spatio-temporal data. QB4ST erbjuder stöd för numeriska och andra referenssystem, bland annat Spatial Reference Systems och Temporal Reference Systems.

Ny Proposed Recommendation: transformering ... ”XSL Transformations (XSLT) Version 3.0”

2017-04-18

Arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om version 3 av teknologin för transformering av XML-dokument.

XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 – publicerad av XSLT Working Group som Proposed Recommendation – definierar syntax och semantik för XSLT 3.0, ett språk konstruerat för att transformera XML-dokument till andra XML-dokument. XSLT 3.0 är en reviderad version av webbstandarden XSLT 2.0, som publicerades 23 januari 2007. Den viktigaste orsaken till att denna nya version tagits fram är att möjliggöra transformering på strömmar av XML-data, där varken källdokumentet eller det resulterande dokumentet lagras i sin helhet i internminne. Ett annat viktigt skäl är att förbättra modularitet av stora formatmallar, så att man kan konstruera formatmallar utgående från komponenter som framtagits i andra sammanhang, och ändå garantera en hög grad av robustheten i den fulla resulterande formatmallen. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 maj 2017.

Ny Candidate Recommendation: internationalisering ... ”Encoding

2017-04-14

Arbetsgruppen för internationalisering (”Internationalization Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat förslag om användning av UTF-8 för webbinnehåll.

Kodningen UTF-8 är den mest lämpliga kodningen för utbyte baserat på Unicode. Encoding – publicerad av Internationalization Working Group som Candidate Recommendation – definierar UTF-8-kodningen, identifierar ett stort antal andra (traditionella) kodningar som används, ger råd och anvisningar om hur kodning bör hanteras, med mera.

Nya Proposed Recommendations: sociala webben ... ”Micropub”; ”Activity Streams”; ”Vocabulary

2017-04-14

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) levererar nu tre genomarbetade förslag om webbstandarder, rörande stöd för sociala nätverk.

De aktuella specifikationerna – publicerade av Social Web Working Group som Proposed Recommendations – är:

  • Micropub, vilket är ett protokoll för att skapa, uppdatera och ta bort inlägg gjorda på en egen domän, genom användning av tredjepartsklienter. Webbappar och plattformsspecifika appar (t.ex. iPhone och Android) kan använda Micropub för att skapa och redigera inlägg, korta artiklar, kommentarer, ”lajkar”, foton, händelser eller andra typer av inlägg på din egen webbplats.
  • Activity Streams 2.0, vilken är en detaljspecifikation av en modell för hur man kan representera möjliga och/eller genomförda aktiviteter, genom användning av JSON-formatet.
  • Activity Vocabulary definierar vokabuläregenskaper hos terminologin för Activity Streams, ett språk var JSON-syntax definieras i Activity Streams 2.0 Core Syntax.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 15 maj 2017.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”ActivityPub

2017-04-14

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om protokoll för uppdatering av innehåll.

ActivityPub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – är ett decentraliserat protokoll för sociala nätverk, byggt på dataformatet definierat av ActivityStreams 2.0. Här erbjuds ett API för kommunikation från klient till server, vilket kan användas för att skapa, uppdatera och ta bort innehåll, samt ett API för federerad server-till-server-kommunikation, som stöder leverans av notifieringar och prenumeration på innehåll. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Fill and Stroke Module Level 3”

2017-04-14

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar nu ett första utkast om hur text och grafiska element kan ritas och fyllas.

CSS Fill and Stroke Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver hur text och grafiska element i SVG kan ritas och fyllas genom att definiera ett antal egenskaper, vilka styr utseende och form av ett elements kanter och inre. Denna CSS-modul innehåller CSS-funktionalitet som är relaterad till text och SVG-former.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Beacon

2017-04-14

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om stöd för hantering av resurskrävande datatransmission.

Beacon – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som webbutvecklare kan använda för att schemalägga asynkron och icke-blockerande leverans av data, så att man minimerar möjlig konkurrens om resursanvändning med andra tidskritiska operationer, samtidigt som man säkerställer att sådan överföringsbegäran blir utförd och data levererat till sin mottagare. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

W3C ger synpunkter på UNESCO:s oro angående ”Encrypted Media Extensions

2017-04-06

Efter att UNESCO har publicerat kritiska synpunkter om arbetet med krypterat webbinnehåll har nu W3C offentliggjort en svarsskrivelse.

screenshot of title and logos for sdbp Nyligen publicerade UNESCO ett brev och en artikel om webbteknologin Encrypted Media Extensions. Eftersom W3C inte lyckats med att, i detta ärende, nå ensad samsyn med UNESCO, så ger vi ett svar på detta sätt.

Andan i UNESCO:s brev grundas i deras värdegrunder och i termer av Internets universalitet. Vi håller med om vikten av Internets universalitet. Vi anser även att de som försöker begränsa användning av filmer på Internet faktiskt begår våld på innebörden av termen universalitet, genom att förhindra visst innehåll från att finnas på webben.

Vi betonar att EME i själva verket är bättre med avseende på personlig integritet, säkerhet och tillgänglighet, jämfört med alternativen.

  • Det alternativ till EME som bygger på att användare kan åtkomma skyddat innehåll genom att använda inpluggningsmoduler i webbläsare, det alternativet håller på att fasas ut. Om man inte hade tillgång till avkrypteringsfunktionalitet i själva webbläsaren, så skulle innehållsägare vara tvingade att bygga egna Internet-tillämpningar , vilket skulle kunna innebära intrång i användarens personliga integritet, och kanske skulle kunna infektera användarens dator med skadlig kod.
  • Med EME kan webbläsaren skydda användaren från de mest besvärande följderna av system för hantering av digitala rättigheter (DRM), genom att låta behandlingen av skyddat innehåll ske i en avskärmad ”sandlåda”, så att tillgång till nätverket, till användarens data, och till användarens dator endast kan ske via sandlådan, och därmed erbjuda skydd mot den typ av ”root kit”-problem, och integritetsproblem som vi sett tidigare i historien.
  • Angående tillgänglighet har genomförda analyser och tester visat att EME-specifikationens sätt att hantera undertexter, transkriberingar och ljudbeskrivningar ger fullgott stöd för tillgänglighet. Dessutom, eftersom EME rekommenderar att tillgänglighetsinformation överförs utan kryptering, så är detta speciellt behjälpligt (EME and accessibility) för tillgänglighet och laglig användning, i de fall att tillgänglighet är viktigt, såsom när videoströmmar bör anpassas utgående från tillgänglighet.

Medan UNESCO föreslår att lagar som DMCA strider mot FN:s principer, så noterar vi att deras kollegor vid WIPO har varit drivande vid skapandet av dessa lagar. Vi uppmanar UNESCO att använda sina egna resurser för att insistera på att medlemsstaters lagar om Internet ska vara förnuftiga och proportionella, och respektera mänskliga rättigheter. Vi är en teknisk standardiseringsorganisation, medan förhandling om lagstiftning för ett enskilt land eller för en grupp av länder (såsom WIPO-överenskommelser) ska ske via juridiska grupperingar, som EFF eller UNESCO.

EFF har, som medlem i W3C, initierat arbete på att få medlemmar i den arbetsgrupp som tar fram EME att ställa sig bakom en överenskommelse att de inte skall lagföra med hänvisning till DMCA, men detta förslag har inte fått medlemmarnas stöd. Som en följd av detta har W3C avsikt att ta fram ett förslag om ett bredare dokument med goda råd: W3C Security Disclosures and Privacy Best Practices, som skall ge visst skydd åt forskare inom säkerhetsområdet när det gäller relevant lagstiftning. Vi bjuder in alla – experter, W3C-medlemmar och andra intresserade – att komma med sådana synpunkter och förslag som kan ge starkare skydd för forskare inom säkerhet och personlig integritet.

Vi avser att fortsätta vårt engagemang i den offentliga debatten, med målet att publicera en uppdatering av den information vi gav i mars 2017 om W3C och Encrypted Media Extensions.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0”

2017-04-06

Arbetsgruppen för riktlinjer angående tillgängligt webbinnehåll (”Web Content Accessibility Guidelines Working Group”) publicerar nu ett utkast om hur man formulerar regler för utvärdering av tillgänglighet: ”Accessibility Conformance Testing”.

Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0 – publicerad av Accessibility Guidelines Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett gemensamt format för regler vid testning av tillgänglighet, och hur man skriver testprocedurer för kvalitetssäkring. Detta underlättar harmonisering av ansatser för testning av tillgänglighet, och hjälper organisationer att bättre dokumentera och dela med sig av sina utvärderingsmetoder. Ge gärna kommentarer på detta förslag genom att lägga upp GitHub-inlägg i databasen för WCAG ACT, eller, om detta inte är möjligt, genom att skicka epost till public-wcag-act-comments@w3.org, senast den 5 maj 2017. Mer information om dagens publicering finns i blogginlägget WCAG Accessibility Conformance Testing (ACT); Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Sir Tim Berners-Lee tilldelas ACM A.M. Turing Award

2017-04-04

Tim Berners-Lee har blivit utsedd till pristagare av ACM, en av de största intresseorganisationerna inom datorområdet.

ACM turing award logopicture of Tim Berners-Lee Idag, tisdag 4 april 2017, meddelade ACM (Association for Computing Machinery) att Sir Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare och direktor för World Wide Web Consortium, har tilldelats 2016 års ACM A.M. Turing Award.

Denna utmärkelse är känd som en av de mest prestigefyllda inom datalogiområdet, och kallas ibland för ”datorområdets Nobelpris”. Sir Tim tilldelas denna utmärkelse eftersom han uppfunnit webben, byggt historiens första webbläsare, och ha tagit fram de grundläggande protokollen och algoritmerna, vilka skapat förutsättningar för en webb som kan växa till ofantlig storlek. Webben anses vara en av de viktigaste uppfinningarna i datorområdets historia.

De insatser som Sir Tim gjort i att utveckla och vägleda webbens utveckling har fortsatt genom arbete utfört inom W3C. Jeff Jaffe, CEO på W3C, säger: ”Webben har haft en otroligt stor påverkan på alla delar av samhället: hur vi kommunicerar, lärandet, hur vi skaffat information, och hur vi genomför affärsmässig handel. Tims fantastiska vision om vad som är möjligt att skapa i vår värld har förankrats i grundläggande bidrag till datorvetenskapen – vilket är det som Turing-priset nu belönar.”

För mer information om priset, om Sir Tim och om W3C finns att få i W3C:s pressrelease (engelska).