W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Working Drafts: semantik ... POWDER "Grouping of Resources" och "Description Resources"

2008-06-30

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har offentliggjort två utkast om POWDER -- om resursgrupper och om maskinläsbara beskrivningar.

De två dokumenten -- publicerade av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som Working Drafts -- är Grouping of Resources och Description Resources. Det första dokumentet beskriver hur man kan publicera beskrivningar av uppsättningar av resurser, såsom de som finns på en webbplats. Dessa beskrivningar knyts alltid till en namngiven person, organisation eller entitet som kan vara skapare av dessa beskrivna resurser. Det andra dokumentet specificerar hur individer eller organisationer kan skapa maskinläsbara beskrivningar. Mer information finns på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Ny rapport: mobil teknologi som stöd för samhällsutveckling

2008-06-30

Nu publiceras rapporten från den nyligen avhållna workshopen om mobil teknologi i utvecklingsländer.

Vid W3C:s workshop om hur mobil teknologi kan stödja samhällelig utveckling (juni 2008) diskuterade deltagarna hur tjänster tillgängliga på mobiltelefoner kan ge stöd åt människor i områden med dåligt utbyggd infrastruktur. Diskussionerna underströk behovet av samlade insatser av alla intressenter (bl.a. praktiker, akademiker, myndigheter och mobilindustrin) att skapa en gemensam syn på framtidens mobila plattform som ett medel att överbrygga den digitala klyftan. Rapporten från workshopen har nu publicerats, och är tillgänglig för alla. Detta möte organiserades av W3C och NIC.br, med stöd av guldsponsorerna UNDP och Fundacion CTIC, och silversponsorna Opera Software och MobileActive.org. Mötet arrangerades inom ramen för europeiska unionens 7:e ramprogram (FP7), för projektet Digital World Forum. Läs mer om intressegruppen för mobil teknologi som stöd för samhällsutveckling ("Mobile Web for Social Development Interest Group") och om W3C:s arbete med den mobila webben. (Fotograf: A. Mangin (Cibervoluntarios))

Ny Candidate Recommendation: semantik i hypertext ... "RDFa in XHTML: Syntax and Processing"; "Primer"

2008-06-26

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") och arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har publicerat dokument om RDFa i XHTML.

Webbdokument innehåller strukturerad data som i stort är oåtkomlig för verktyg och tillämpningar. När utgivare kan uttrycka data på ett mer tydligt sätt, och när verktyg kan utnyttja sådan data, då möjliggörs nytt stöd för användare, så att användare enkelt kan föra över data mellan tillämpningar och webbplatser, och webbläsare kan erbjuda användare nya möjligheter. RDFa är en ansats för att uppmärka data i hypertextdokument. RDFa in XHTML: Syntax and Processing -- publicerat av Semantic Web Deployment Working Group och XHTML2 Working Group som Candidate Recommendation -- specificerar RDFa-attribut som kan användas i språk som XHTML. Kompletterande information ges i implementationsrapport om RDFa. Arbetsgruppen har även uppdaterat det komplementära dokumentet RDFa Primer. Mer om detta på hemsidan för den semantiska webben och på hemsidan för HTML-arbetet.

Nytt Working Draft: gränssnittskomponenter ... "Widgets 1.0: Requirements"

2008-06-25

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har offentliggjort ett utkast av krav och mål för specifikation av gränssnittskomponenter.

Gränssnittskomponenter är små webbtillämpningar, körd på webbklienten, som visar och uppdaterar information från andra webbplatser, och som paketerats på ett sätt som gör det lätt att ladda ned och installera på en klientapparat, mobiltelefon eller mobil Internetapparat. Widgets 1.0: Requirements -- publicerat av Web Applications Working Group som sista förslag till Working Draft -- ger en förteckning va designmål och -krav som en specifikation måste uppfylla för att vara en bra grund för standardisering av gränssnittskomponenter. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 augusti 2008. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny inkubatorgrupp: utvärdering av semantiskt språk CWL

2008-06-24

Nu startas inkubatorgruppen för CWL-utvärdering ("Common Web Language (CWL) Evaluation and Installation Incubator Group"), ett arbete som skall utvärdera användning av CWL på praktiska webbplatser.

Målet för Common Web Language (CWL) Evaluation and Installation Incubator Group, som stöds av W3C-medlemmarna Institute of Semantic Computing (ISeC), (Japan) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Keio University, och JustSystems Corporation, är att prova Common Web Language i verkliga webbmiljöer genom användning av CWL-plattformen. CWL är ett grafiskt språk för semantiska nätverk med hypernoder, och används för att beskriva innehåll av och metadata för webbsidor i tre olika format, såsom UNL, CDL och RDF. Med CWL-plattformen kan användare mata in CWL med naturligt språk, och presentera CWL-information i naturligt språk. Genom användning av denna CWL-plattform, kan CWL utvärderas ur olika perspektiv som multilingualitet, semantiska bearbetningar och semantiska webben. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja framväxande webbrelaterade standarder. Arbete inom inkubatorgrupper har inte uppdrag att ta fram standarder (se W3C standards track).

Nytt Working Draft: talsyntes ... "Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1"

2008-06-20

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har offentliggjort ett nytt utkast av ett dokument om uppmärkning för talsyntes -- "Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1".

Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 -- publicerat av Voice Browser Working Group som sista förslag till Working Draft -- specificerar SSML, som erbjuder ett rikt XML-baserat uppmärkningsspråk som stöder generering av sytetiskt tal på webben och i andra tillämpningar. SSML 1.1 är en förbättring av W3C:s SSML 1.0 Recommendation, med utökat stöd för fler konventioner och praktisk användning av världens språk, bl.a. asiatiska, östeuropeiska och mellanösternspråk. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 20 juli 2008. Den intresserade kan titta på förteckning över ändringar i denna utgåva och ta del av mer information om Voice Browser Activity.

Nya Working Drafts: "XML Schema Definition Language (XSD) 1.1" -- "Structures", "Datatypes"

2008-06-20

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har offentliggjort två nya utkast till specifikation av schemadefinitionsspråket, om struktur och datatyper.

W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures och Part 2: Datatypes är publicerade av XML Schema Working Group som sista förslag till Working Drafts. Det första specificerar XML Schema Definition Language, som erbjuder funktionalitet för att beskriva struktur och villkor på innehåll i XML-dokument, bl.a. sådana som utnyttjar XML Namespace. Det andra definierar funktionalitet för definition av datatyper som kan användas i XML-scheman såväl som i andra XML-specifikationer. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 12 september 2008. Mer om detta finns på hemsidan för XML-arbetet.

Nya Working Drafts: html ... "XHTML 1.1 Basic" och "Modularization"

2008-06-12

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har publicerat två utkast till dokument som beskriver modularisering och den grundläggande XHTML-konfigurationen.

XHTML Modularization 1.1 och XHTML Basic 1.1 -- publicerade av XHTML2 Working Group som Proposed Recommendations -- handlar om aspekter av XHTML. Det första ger en metod för att definiera delmängder av och utvidgningar av XHTML, vilket behövs då XHTML används på nya typer av plattformar. Specifikationen riktar sig till språkkonstruktörer som skapar nya uppmärkningsspråk i XHTML-familjen. Denna andra version av specifikationen innehåller ett antal mindre uppdateringar som förtydligar formuleringar och rättar fel i den första versionen. Den ger även en implementation i termer av XML Schema. Den nu föreslagna versionen av XHTML Basic, som använder modularisering, har anpassats till den nu brett använda XHTML Mobile Profile som tagits fram av Open Mobile Alliance (OMA). XHTML Basic 1.1 gör det därmed lättare att författa webbsidor som fungerar på miljontals mobiltelefoner. Kommentarer på dessa två tas emot fram till och med 15 juli 2008. Mer information finns på hemsidan för HTML-arbetet.

Nytt Working Draft: mobila webben ... "W3C mobileOK Basic Tests 1.0"

2008-06-10

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett modifierat utkast av de tester som svarar mot mobileOK Basic.

W3C mobileOK Basic Tests 1.0. -- publicerad av Mobile Web Best Practices Working Group som sista förslag till Working Draft -- definierar de tester som är grunden för utsagor om uppfyllelse av kraven för W3C mobileOK Basic, och dessa tester baseras på de krav som anges i W3C Mobile Web Best Practices. Innehåll som uppfyller dessa krav har skapats bl.a. med avsikt att erbjuda användare med mobila apparater sådan upplevelse som åtminstone uppfyller kraven på standardleveranskontext. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 juni 2008. Mer om mobila webben finns på hemsidan för W3C:s satsning på mobila webben.

Nya Working Drafts: om "HTML 5"

2008-06-10

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat tre dokument om HTML 5.

HTML 5 innehåller funktionalitet som stöder konstruktion av webbtillämpningar, nya element baserade på analys av existerande principer för konstruktion, och har en tydlig definition av vad det innebär att användaragenter uppfyller HTML 5-kraven -- vilket bidrar till förbättrad interoperabilitet. De tre nu utgivna dokumenten är HTML 5, HTML 5 differences from HTML 4 och ett första offentligt utkast av HTML 5 Publication Notes , och publiceras av HTML Working Group som Working Drafts (de två första) och som Group Note (det tredje). I en ändringsmarkerad version visas vilka ändringar som gjort relativt det utkast som publicerades 22 januari 2008. Få mer information om detta på hemsidan för HTML-arbetet.

Ny Recommendation: säkerhet ... "XML Signature Syntax and Processing"

2008-06-10

Nu är "XML Signature Syntax and Processing (Second Edition)" , framtagen av arbetsgruppen för underhåll av säkerhetsspecifikationer ("XML Security Specifications Maintenance Working Group"), en webbstandard ("W3C Recommendation").

XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) -- producerad av XML Security Specifications Maintenance Working Group och publicerad som W3C Recommendation -- specificerar XML-syntax och bearbetningsregler för hur man skapar och representerar digitala signaturer. För att lättare kunna se vad som är nytt i denna utgåva, så finns förteckning över ändringar gentemot första utgåvan ("First Edition"). Arbetsgruppen utger även Test Cases for C14N 1.1 and XMLDSig Interoperability, som Group Note, vilken specificerar testfall för Canonical XML 1.1 och XML Signature Syntax and Processing, Second Edition. Mer om detta arbetsområde hittas på hemsidan för säkerhetsarbetet.

Nytt Working Draft: semantisk modellering ... "SKOS Simple Knowledge Organization System Reference Draft"

2008-06-09

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast som beskriver kunskapsstruktureringsansatsen SKOS.

SKOS Simple Knowledge Organization System Reference -- publicerad av Semantic Web Deployment Working Group som Working Draft -- beskriver Simple Knowledge Organization System (SKOS), en gemensam datamodell för att, med hjälp av teknologi från den semantiska webben, dela och sammanlänka olika system som organiserar kunskap. Målsättningen med SKOS är att skapa en brygga mellan grupper inom biblioteks- och informationsvetenskap, som använder olika metoder, så att de kan samverka i att skapa och använda system för organisering av kunskap. Dessutom ger SKOS ett sätt att sammankoppla dessa grupper och den semantiska webben, genom att föra över existerande modeller för strukturering av kunskap till det ramverk som den semantiska webben ger, och erbjuda enkla migreringsvägar för att portera existerande kunskapssystem till RDF. Det finns en ändringslista som beskriver skillnader gentemot föregående utkast. Mer om detta och annat finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nya/omstartade arbetsgrupper: webbtillämpningar och sammansatta dokument

2008-06-09

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") är en nystartad grupp, och arbetsgruppen för sammansatta dokumentformat ("Compound Document Formats Working Group") är en omstartad grupp.

Web Applications (WebApps) Working Group, som leds av Art Barstow (Nokia) och Charles McCathieNevile (Opera Software), tar över arbete efter de avslutade arbetsgrupperna för webb-API ("Web API Working Group") och för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group"). Den nya gruppens uppdragsbeskrivning anger att målsättningen är att ta fram specifikationer som underlättar byggande av webbtillämpningar som körs på webbklienter, bl.a. specifikation av programmeringsgränssnitt (API:er) och uppmärkningsvokabulärer som beskriver och styr beteende i webbklienten. Den omstartade Compound Document Formats (CDF) Working Group skall fortsätta att utveckla specifikationer som kombinerar existerande dokumentformat (från W3C och från andra källor), och som specificerar exekveringsbeteende av sådana sammansatta dokument. Båda dessa grupper skall bedriva sitt arbete helt öppet. Det första uppdraget för den omstartade CDF-gruppen är att föreslå bemanning av ordörandeposten; förslag kan skickas in till Doug Schepers. Mer information om dessa arbetsområden finns på hemsidan för Rich Web Clients Activity.

Två dokument om den semantiska webben och livsvetenskaperna

2008-06-05

Intressegruppen för semantiska webben och livsvetenskaper ("Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group") har publicerat två dokument om exempelanvändning av semantiska teknologier inom domänen livsvetenskaper.

A Prototype Knowledge Base for the Life Sciences och Experiences with the conversion of SenseLab databases to RDF/OWL har publicerats av Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group som Group Notes. Den första beskriver en prototyp av en biomedicinsk kunskapsbas, som integrerar 15 olika datakällor genom användning av tillgänglig teknologi för den semantiska webben, bl.a. RDF och OWL. Dokumentet beskriver vilka resurser som integrerats, hur kunskapsbasen konstruerats med hjälp av kostnadsfri och öppen källkod för trippel-lagring, hur man kan ställa SPARQL-frågor mot den och vilka resurser och slutsatser som bidrar till att besvara komplexa frågor. Användbarheten av denna kunskapsbas illustreras genom att identifiera den uppsättning gener som berör Alzheimers sjukdom, men ansatsen kan tillämpas på allehanda användningsfall som integrerar data från flera olika domäner. Det andra dokumentet beskriver erfarenheter från arbetet med att konvertera SenseLab-databaser till OWL, vilket är ett viktigt steg i att realisera värdet av användning av semantisk teknologi i neurovetenskaplig forskning. Ta del av mer information om W3C:s arbete med den semanstiska webben.

Nytt arbetsområde: bättre stöd åt eFörvaltnings användning av webben

2008-06-03

Nu startar ett nytt forum inom W3C, som skall behandla användning av webbteknologier inom eFörvaltning.

I detta nya forum träffas förvaltningar och myndigheter, forskare och andra intressenter, för att undersöka hur man bäst kan använda webbteknologier för uppnå god förvaltning och medborgarinflytande. "Öppna standarder, och speciellt standarder för den semantiska webben, kan bidraga till att minska kostnader för eFörvaltning, göra det lättare för oberoende myndigheter att samverka och underlätta anpassning till en föränderlig värld", säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. W3C inbjuder härmed alla att deltaga i denna nya eGovernment Interest Group, såväl W3C-medlemmar som andra intresserade. Denna grupp skall identifiera goda användningsråd och ta fram användningsriktlinjer, identifiera och dokumentera de områden där dagens teknologi inte stöder behoven på ett bra sätt, och föreslå förbättringar som sedan kan tas tas omhand i en standardiseringsprocess. Läs W3C:s frågor-och-svar (FAQ) om eFörvaltning och pressreleasen, och ta del av mer information om W3C:s arbete med eFörvaltning.

Nytt dokument: HTML och webbtillämpningar ... "Offline Web Applications"

2008-06-03

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat ett dokument om de funktionaliteter i HTML 5 som möjliggör att webbtillämpningar kan köras utan att man är uppkopplad.

I HTML 5 definieras många funktionaliteter som ger stöd för att bygga webbtillämpningar som fungerar när man inte är uppkopplad. Dokumentet Offline Web Applications -- publicerad av HTML Working Group som Group Note -- belyser sådana HTML5-funktionaliteter (SQL, API:er för cachning när man inte är uppkopplad, händelsetyper, status och API för localStorage), och beskriver kortfattat hur de kan utnyttjas för att skapa webbtillämpningar som fungerar även utan uppkoppling. Ta del av mer information om W3C:s arbete med HTML.

Konferens: regelformat ... "RuleML-2008"

2008-06-02

W3C stöder konferensen RuleML-2008, och W3C-medlemmar får reducerad konferensavgift.

International RuleML Symposium on Rule Interchange and Applications (RuleML 2008, 30-31 oktober 2008, Orlando, Florida, USA) handlar om praktiska teknologier för och tillämpningar av regelformat, speciellt ur standardiseringsperspektivet. Michael Kifer (State University of New York at Stony Brook, USA), ger en presentation av W3C:s Rule Interchange Format (RIF). W3C-medlemmar skall vid registrering på konferensen ange "W3C" som rabattkod ("promotional code").

W3C:s rådgivande kommittee väljer rådgivande styrelse

2008-06-02

W3C:s rådgivande kommittee har nu besatt de sex lediga platserna i den rådgivande styrelsen.

Den rådgivande styrelsen ("W3C Advisory Board") instiftades 1998, för att ge råd till W3C:s stab om strategiska frågor, bemanningspolicies, juridiska aspekter, arbetsprocesser och dispythantering. Från 1 juli är de nio medlemmarna i rådgivande styrelsen Jean-Francois Abramatic (ILOG), Ann Bassetti (Boeing), Jim Bell (HP), Don Deutsch (Oracle), Eduardo Gutentag (Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey (MITRE), Ora Lassila (Nokia), och Arun Ranganathan (Mozilla Foundation). Steve Zilles fortsätter som ordförande. Läs mer om rådgivande styrelsen.