W3C

W3C-logo

Nyheter november 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Candidate Recommendation: XML-bearbetning ... "XProc: An XML Pipeline Language", implementation

2008-11-26

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har arbetat fram specifikationen av XProc till status Candidate Recommendation, och önskar nu få implementationserfarenheter från alla.

XProc: An XML Pipeline Language -- publicerad av XML Processing Model Working Group som Candidate Recommendation -- beskriver syntax och semantik för XProc, ett språk med vilket man kan beskriva operationer som skall utföras på XML-dokument. En "pipeline" består av ett antal bearbetningssteg. En pipeline, och steg som ingår i den, tar noll eller fler XML-dokument som indata och producerar noll eller fler XML-dokument som utdata. Indata till ett steg kan komma från webben, från pipeline-dokumentet, som indata till pipelinen själv eller som utdata från andra steg. Mer information om detta och andra angränsande områden finns på hemsidan för W3C:s XML-arbete.

Ny Recommendation: "Extensible Markup Language (XML) 1.0" femte utgåvan

2008-11-26

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har nu publicerat en uppdaterad utgåva av XML 1.0 som en webbstandard.

XML har skapats för att underlätta implementation och interoperabilitet med både SGML och HTML. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) -- publicerad av XML Core Working Group som W3C Recommendation -- är en brett använd standard för uppmärkning. Den nu aktuella femte utgåvan inkluderar rättelser till föregående utgåva. En korrigering mjukar upp restriktionerna på namn för element och attribut, och ger därmed bredare användbarhet av XML 1.0, användbarhet som tidigare endast kunde erbjudas av XML 1.1. En följd av detta är att många dokument som inte var välformade m.a.p. tidigare utgåvor av denna specifikation, de är ny välformade, och tidigare ogiltiga dokument som använder nyligen tillåtna tecken i namn (t.ex. ID-attributet) är nu giltiga. Mer om XML finns på hemsidan för W3C:s XML-arbete.

Kommande workshop: mobil teknologi för samhällsutveckling

2008-11-25

W3C informerar nu om en kommande workshop om användning av mobil teknologi som medel att åtkomma digitala tjänster och innehåll, speciellt inom utvecklngsländer.

I workshopen Africa Perspective on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social and Economic Development (april 1-2 2009, Maputo, Mozambique) kommer deltagare att belysa olika sätt att dra nytta av mobiltelefon som platform för att åtkomma IKT-tjänster, speciellt för underprivilegierade delar av befolkningen i Afrika. Arrangemanget är öppet för alla, ta del av information om hur man deltar. Du kan även bli sponsor för workshopen, och på så sätt göra deltagande möjligt för de experter som annars inte skulle ha möjlighet, p.g.a. kostnader för resor och liknande. Värd för arrangemanget är Mozambiques departement för vetenskap och teknologi, och organiseras som del av projektet Digital World Forum (ett projekt inom EU:s 7:e ramprogram). Läs pressrelease och lär dig mer om W3C:s satsning på den mobila webben.

Nytt Working Draft: scheman ... "XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators"

2008-11-25

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har nu offentliggjort ett dokumentutkast om identifiering av komponenter i XML Schema.

W3C XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators -- publicerad av XML Schema Working Group som sista förslag till Working Draft -- definierar ett schema för att identifiera komponenter i XML Schema, så som specificerats av XML Schema Part 1: Structures och XML Schema Part 2: Datatypes. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 januari 2009. Ta del av mer information om W3C:s arbete med XML.

Ny inkubatorrapport: "Elements of an EmotionML 1.0"

2008-11-25

Inkubatorgruppen för emotionsuppmärkning ("Emotion Markup Language Incubator Group") har publicerat en rapport om uppmärkning som representerar emotionella tillstånd.

I och med att webben blir alltmer spridd, interaktiv och multimodal, så måste teknologi kunna hantera nya typer av egenskaper relaterade till människor, bl.a. känslor. I slutrapporten från arbetet genomfört av Emotion Markup Language Incubator Group definieras byggstenar för ett Emotion Markup Language som sammanjämkar krav på att vara välgrundad och kunna praktiskt tillämpas. Språket har skapats som ett inpluggbart språk, lämpat att användas i tre olika områden: (1) manuell annotering av data; (2) automatisk igenkänning av känslorelaterade tillstånd utgående från användarbeteenden; och (3) generering av känslorelaterat systembeteende. Detta dokument är ett resultat från inkubatoraktiviteten på W3C, en satsning för att stödja utveckling av framväxande webbrelaterade teknologier. Arbete inom inkubatorgrupper har inte uppdrag att ta fram standarder (se W3C standards track).

Candidate Recommendation: tjänstemodellering ... "Service Modeling Language", implementering

2008-11-25

Arbetsgruppen för språk för tjänstemodellering ("Service Modeling Language (SML) Working Group") inbjuder nu alla att provimplementera "Service Modeling Language, Version 1.1", som nu har genomgått omfattande granskning.

De två specifikationerna Service Modeling Language, Version 1.1 och Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1. -- publicerade av Service Modeling Language Working Group som Candidate Recommendations -- är nu redo för provimplementeringar. Den första definierar Service Modeling Language, Version 1.1 (SML), som används för att modellera komplexa tjänster och system, innefattande bl.a. struktur, begränsningsvillkor, policies och goda användningsråd. Den andra definierar utbytesformat för SML 1.1-modeller. Detta format identifierar den modell som utbytes, skiljer mellan modelldefinitionsdokument och modellinstansdokument, och definierar hur regeldokument knytes till andra dokument i utbytesmodellen. Hämta mer information om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0"

2008-11-24

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har offentliggjort ett utkast av ett dokument som beskriver hur författarverktyg skall stödja tillgänglighet.

Webbtillgänglighet handlar om att göra webben användbar för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 -- publicerad av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterat Working Draft -- definierar hur författarverktyg bör stödja webbutvecklare i sitt arbete att skapa webbinnehåll som är tillgängligt och följer riktlinjerna uttryckta i Web Content Accessibility Guidelines. ATAG definierar även på vilket sätt författarverktyg bör vara tillgängliga, så att personer med funktionsnedsättningar kan använda verktygen för att skapa innehåll. Ta del av inbjudan att granska dokumentutkastet av ATAG 2.0 och om W3C:s arbete med tillgänglighet.

Nytt Working Draft: matematik ... "Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0"

2008-11-21

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har publicerat ett utkast av "Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0", vilken underlättar användning av matematisk notation på webben.

MathML är en XML-tillämpning med vilken man kan beskriva matematisk notation, och representera såväl struktur som innehåll. Målsättningen med MathML är att kunna leverera, ta emot och bearbeta matematik på webben, analogt med hur HTML möjliggör användning av text på webben. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 --- publicerad av Math Working Group som Working Draft -- specificerar version 3 av "Mathematical Markup Language" (MathML). Ta del av mer information om W3C:s arbete med matematik på webben.

Nytt Working Draft: webbtjänster ... "SOAP over Java Message Service 1.0"

2008-11-21

Arbetsgruppen för SOAP-till-JMS-bindning ("SOAP-JMS Binding Working Group") har offentliggjort ett utkast av ett dokument om hur SOAP bör bindas till JMS för att säkerställa interoperabilitet.

SOAP over Java Message Service 1.0 -- publicerad av SOAP-JMS Binding Working Group som sista förslag till Working Draft -- specificerar hur SOAP bör knytas till ett meddelandehanteringssystem som stöder Java Message Service (JMS). Specifikationen bidrar till att säkerställa interoperabilitet mellan olika leverantörers implementationer av webbtjänster. Den hjälper även användare att implementera sina egna webbtjänster som delar av en infrastruktur, och att få denna implementation att interoperera med webbtjänster från olika leverantörer. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 13 januari 2009. Hämta mer information om detta och anknytande teknikområden på hemsidan om Web Services.

Ny Proposed Recommendation: grafik ... "Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2"

2008-11-19

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har publicerat ett förslag till en profil av SVG som bl.a. kan stödjas på mobila apparater -- SVG Tiny 1.2

Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification -- publicerad av SVG Working Group som Proposed Recommendation -- definierar funktionalitet och syntax för Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny, Version 1.2, ett språk med vilket man kan beskriva tvådimensionell vektor- och blandad vektor/raster-grafik i XML. Specifikationen gör det möjligt att skapa många typer av grafiskt innehåll -- från statiska bilder till interaktiva webbtillämpningar. SVG 1.2 Tiny är en profil av SVG avsedd för implementation på en bred uppsättning apparater (mobiltelefoner och PDA:er, bordsdatorer, bärbara datorer, ...) och därför ingår en delmängd av funktionaliteten i SVG 1.1 Full, kompletterad med ny funktionalitet som skapar nya möjligheter med SVG. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 december 2008.

Ny Proposed Recommendation: DOM ... "Element Traversal"

2008-11-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast av ett dokument som beskriver hur DOM-träd kan traverseras.

Element Traversal Specification -- publicerad av Web Applications Working Group som Proposed Recommendation -- definierar det programmerbara gränssnittet ElementTraversal, vilket skriptspråk kan använda för att navigera över elementen i ett DOM-träd, och därmed hoppa över alla andra noder, såsom textnoder. Gränssnittet erbjuder även ett attribut för att informera om antalet element som ligger under ett visst element (antalet "child elements"). Detta gränssnitt har definierats för att erbjuda ett enklare alternativ till existerande gränssnitt för DOM-navigering, och dessutom kunna implementeras på ett enkelt och resurssnålt sätt. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 december 2008. Mer information finns om arbetsområdet Rich Web Client Activity.

Uppdaterat Working Draft: mobila webben ... "W3C mobileOK Scheme 1.0"

2008-11-17

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har offentliggjort ett uppdaterat utkast om mobileOK -- en ansats att skapa innehåll som fungerar på mobila apparater.

W3C mobileOK Scheme 1.0 -- publicerad av Mobile Web Best Practices Working Group som uppdaterat Working Draft -- ger en översikt över hur specifikationen av mobileOK bidrar till att säkerställa att innehåll går bra att använda på mobila apparater med grundläggande funktionalitet. Mer information finns om W3C:s arbete med den mobila webben.

Nya Working Drafts: metadata ... "POWDER"

2008-11-17

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har publicerat tre utkast av dokument som beskriver hur grupper av resurser kan beskrivas med metadata.

Målsättningen med "Protocol for Web Description Resources" (POWDER) är att ge verktyg till individer eller organisationer som vill beskriva en grupp av resurser genom att publicera maskinläsbar metadata. Nu publiceras förslag till tre dokument om detta:

  • Description Resources (Last Call Working Draft); som beskriver hur man skapar och förvaltar Description Resources (DR:er), som innesluter metadata.
  • Grouping of Resources (Last Call Working Draft); som beskriver hur uppsättningar av IRI:er kan definieras så att beskrivningar eller annan data kan appliceras på resurser som IRI:erna i mängden står för.
  • Formal Semantics (Last Call Working Draft); som beskriver hur det relativt enkla operationella formatet av ett POWDER-dokument kan transformeras så att det kan bearbetas med semantiska verktyg.
  • Primer (First Public Draft); ger en översikt över POWDER.

Dessa tre dokument publiceras av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group. Kommentarer på Last Call-dokumenten tas emot fram till och med 5 december 2008. Du kan hitta mer information om detta och angränsande teman på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: DOM ... "Selectors API"

2008-11-14

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om selektorer för att extrahera element ur ett dokument.

Selektorer, som används t.ex. i CSS, är mönster som matchas mot element i en trädstruktur. Selectors API -- publicerad av Web Applications Working Group som sista förslag till Working Draft -- definierar metoder för att hämta element-noder från ett DOM-träd, genom att matcha mot en grupp av selektorer. Man vill ofta använda DOM-operationer på specifika uppsättningar av element i ett dokument. Dessa metoder gör det enklare att hämta specifika element, jämfört med de mer omständliga tekniker som definierats och använts tidigare. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 12 december 2008. Ta del av mer information om arbetsområdet Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "XML Signature Best Practices"

2008-11-14

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har offentliggjort ett första utkast av ett dokument om hur XML-signaturer bör användas.

Specifikationen XML Signature specification erbjuder en kraftfull och flexibel mekaniism för att stödja en uppsättning användningsfall. Denna flexibilitet ökar dock möjligheterna att skapa attacker. Ett motmedel mot detta ökade hot är att följa erfarnhetsbaserade råd om användning, bl.a. att utnyttja en förenklad användning av XML Signature när så är möjligt. XML Signature Best Practices -- publicerad av XML Security Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver goda användningssätt, observerade av XML Security Specifications Maintenance Working Group och XML Security Working Group samt andra ansatser som hänvisas till i rapporten från Workshop on Next Steps for XML Security. De flesta av dessa användningssätt inriktas mot att förbättra säkerhet och motverka attacker, men andra berör praktisk användning av XML Signature, som att signera XML som inte använder namnrymder. Ta del av mer information om W3C:s arbete med säkerhet.

Nytt dokument: adressering ... "Legacy extended IRIs for XML resource identification"

2008-11-07

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har publicerat ett dokument som förtydligar några speciella sätt att uttrycka IRI:er.

Av historiska skäl används varianter av IRI:er i några olika format, varianter som är lite mer tillåtande syntaktiskt sett. Som exempel kan nämnas XML systemidentifierare och W3C XML SchemaanyURI. Legacy extended IRIs for XML resource identification -- publicerad av XML Core Working Group som Group Note -- ger en definition och ett namn (Legacy Extended IRI eller LEIRI) på sådana varianter, vilket gör det lättare att tala om dem. Dessa varianter måste användas med försiktighet; de kräver ytterligare bearbetning innan de kan fritt användas som IRI:er. Nya protokoll och format bör inte använda LEIRI:er. Mer information om detta och angränsande arbeten finns på hemsidan för XML-arbetet.

Ny Candidate Recommendation: talsyntes ... "Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1"

2008-11-07

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat en utgtåva om SSML 1.1, som nu är så validerad att den skall provimplementeras.

Speech Synthesis Markup Language har konstruerats som ett rikt XML-baserat uppmärkningsspråk, för att stödja generering av syntetiskt tal på webben och i andra tillämpningar. Den viktigaste effekten av detta uppmärkningsspråk är att då innehåll skall skapas för att kunna bli syntetiserat tal, så finns det nu ett standardiserat sätt att styra talkaraktäristika som uttal, volym, ton, etc. som fungerar på olika plattformar. Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 -- publicerad av Voice Browser Working Group som Candidate Recommendation -- skall nu provas genom provimplementationer. Ta del av planen för rapportering om implementationsprov och hitta mer information om området på hemsidan för Voice Browser Activity.

Ny arbetsgrupp: webbtjänster ... "Web Services Resource Access"

2008-11-07

W3C startar nu arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access"), som skall ta fram standarder för specifika aspekter på användning av webbtjänster.

Web Services Resource Access Working Group skall ta fram standarder ("W3C Recommendations") för en uppsättning webbtjänsteteknologier, genom att förädla ett antal inlämnade förslag från W3C-medlemmar: WS-Transfer, WS-ResourceTransfer, WS-Enumeration, WS-MetadataExchange och WS-Eventing. Arbetsgruppen kommer att arbeta med existerande utmaningar inom dessa specifikationer, och samla och strukturera implementations- och interoperabilitetserfarenheter från implementatörer, och utvärdera möjligheter att kombinera ovanstående teknologier med andra standarder för Web Services. Mer information om detta och liknande finns på hemsidan för arbetet med webbtjänster.

Mer information om workshop om sociala nätverk

2008-11-04

I januari 2009 äger workshopen om sociala nätverk rum. Det finns nu ett flygblad som kortfattat beskriver vad workshopen handlar om.

Hämta hem flygblad om workshopen (pdf) och skicka det gärna vidare.

Ny Proposed Recommendation: mobila webben ... "W3C mobileOK Basic Tests 1.0"

2008-11-03

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett sista förslag om tester för mobila webben.

W3C mobileOK Basic Tests 1.0 -- publicerad av Mobile Web Best Practices Working Group som Proposed Recommendation -- definierar en uppsättning maskinverifierbara tester som är underlag för att påstå att innehåll följer standarden "W3C mobileOK Basic". Dessa tester baseras på specifikationen W3C Mobile Web Best Practices. Innehåll som klarar dessa tester har skapats för att ge acceptabelt beteende för användare av de mobila apparater som åtminstone svarar mot Default Delivery Context. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 december 2008. Läs mer om arbetet med den mobila webben.

Ny Proposed Recommendation: tillgänglighet ... "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0"

2008-11-03

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett slutligt förslag om krav på innehåll som skall göra innehåll tillgängligt.

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 -- publicerad av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group som Proposed Recommendation --- definierar hur man kan göra webbplatser, webbtillämpningar, och annat webbinnehåll tillgängligt för användare med funktionshinder. Arbetsgruppen publicerar även uppdaterade Working Drafts av Understanding WCAG 2.0, Techniques for WCAG 2.0, och How to Meet WCAG 2.0. Kommentarer på alla dessa nu publicerade dokument fram till och med 2 december 2008. Läs annonserningsmeddelandet, Overview of WCAG 2.0 Documents (översikt över relevanta dokument), och om W3C:s arbete med tillgänglighet.