W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Seminarium om semantiska webben (Stockholm, nov 6)

2008-10-30

Metamatrix arrangerar ett frukostseminarium om den semantiska webben.

Per Lannerö kommer att ge en översikt över semantiska webben: vad den är, vad den kan användas till, när den blir allmänt spridd, etc.

Seminariet sker hos Metamatrix (Sveavägen 31, Stockholm), torsdagen den 6 nov 09:00-10:00. Anmälan skall göras senast 5 november, via epost till seminarier@metamatrix.se

Ny inkubatorgrupp: användargränssnitt ... "Model-Based User Interfaces"

2008-10-27

W3C har nu startat en ny inkubatorgrupp om modellbaserade användargränssnitt ("Model-Based User Interfaces Incubator Group") som skall undersöka hur den modellbaserade paradigmen kan vara en grund för användargränssnitt.

Model-Based User Interfaces Incubator Group, som stöds av W3C-medlemmarna Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fraunhofer Gesellschaft, JustSystems, Siemens, Telefonica de España, och Université Catholique de Louvain, ska utvärdera forskning om hur modellbaserade användargränssnitt kan fungera som samverk för att konstruera webbtillämpningar, och vilken arbete som kan behövas för att skapa standarder i detta område. Läs mer om inkubatoraktiviteten på W3C, en satsning för att stödja utveckling av framväxande webbrelaterade teknologier. Arbete inom inkubatorgrupper har inte uppdrag att ta fram standarder (se W3C standards track).

Experter samlas i W3C:s stora möte för att diskutera framtida webbutmaningar

2008-10-21

W3C håller nu sitt stora årliga möte för att diskutera pågående och framtida arbete med webbstandarder.

Under hela denna vecka pågår World Wide Web Consortiums årligen återkommande tekniska vecka, denna gång i södra Frankrike. Fler än 350 programvaruingenjörer, utvecklare och andra experter inom ett brett spektrum av webbteknologier som HTML, CSS, mobila webben, semantiska webben och video-på-webben, träffas nu för att diskutera olika utmaningar inom utvecklingen av webbstandarder. Tim Berners-Lee, W3C:s ledare och webbens uppfinnare, öppnar plenariesessionen den 22 oktober med ett inledningsanförande och en diskussion om W3C:s tekniska inriktning under kommande år, och om hur webbtillämpningar, dokument och data konvergerar. I sitt anförande kommer Berners-Lee också att tala om sina tankar om vilken roll HTML i framtiden kommer att ha i webbläsare, och om hur intressenter i HTML- respektive XML-världen kan lära av varandra. Presenterade bilder och minnesanteckningar från plenariedagen kommer att publiceras offentligt. Läs pressrelease, där det finns mer information om evenemanget. (Fotograf: Karl Dubost).

Nytt Working Draft: formattering ... "Media Queries"

2008-10-16

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har offentliggjort ett utkast om ett flexibelt sätt att definiera mediatyper.

HTML4 och CSS2 stöder mediaberoende formatmallar som beror på typer av media. T.ex. kan ett dokument presenteras med sans-serif-font när det visas på skärm och använda serif-font när det skrivts ut. "screen" och "print'" är två definierade mediatyper. Media Queries -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som sista förslag till Working Draft -- definierar begreppet mediafrågor, vilket utvidgar användbarheten av mediatyper genom mer exakt etikettering av formatmallar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 21 november 2008. Mer information om detta och närliggande områden hittas på hemsidan för arbetet med formatmallar.

Nytt Working Draft: "Multimodal Architecture and Interfaces"

2008-10-16

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har offentliggjort ett utkast av ett dokument som beskriver ett arkitekturramverk för samverkan av teknikkomponenter vilka stöder olika interaktionsmodaliteter.

Den arkitektur ("Multimodal Architecture") som arbetsgruppen arbetar med kommer att erbjuda ett generellt och flexibelt ramverk som stöder interoperabilitet mellan modalitetsspecifika komponenter från olika leverantörer -- t.ex. taligenkänning från en leverantör och handskriftsigenkänning från en annan. Multimodal Architecture and Interfaces (MMI Architecture) -- publicerad av Multimodal Interaction Working Group som uppdaterat Working Draft -- definierar en löst kopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt. Den huvudsakliga ändringen i detta utkast är tillägget av en uppsättning regler och riktlinjer. Med dessa kan en modalitetsexpert beskriva funktionalitet, förmåga och API för specifika modalitetskomponenter, i en sådan detaljgrad att komponenterna blir interopererbara i implementationer inom den multimodala arkitekturen. Ta del av mer information om W3C:s arbete med multimodalitet.

Ny Recommendation: semantik ... "RDFa in XHTML: Syntax and Processing"

2008-10-15

Nu har "RDFa in XHTML: Syntax and Processing" publicerats som webbstandard. Denna specifikation, som definierar användning av RDF i dokument formulerade i XHTML, har tagits fram i samarbete mellan arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") och arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group").

RDFa in XHTML: Syntax and Processing -- framtagen av Semantic Web Deployment Working Group och XHTML2 Working Group och publicerad som W3C Recommendation -- är ett medel som innehållsleverantörer kan använda för att uttrycka strukturerad data inom XHTML. Därmed kan verktyg extrahera strukturerad data, vilket skapar nya funktionella möjligheter, som att enkelt överföra data mellan applikationer och webbplatser, och webbläsare kan stödja nya sätt för användare att använda data. Det finns även en introduktion till användning av RDFa, och hur RDFa används i verkliga tillämpningar -- RDFa Primer. Hämta mer information om W3C:s arbete med den semantiska webben och om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: formattering ... "Requirements of Japanese Text Layout"

2008-10-15

Fyra arbetsgrupper i W3C har i samarbete publicerat ett utkast om hur webbteknologier kan användas för att formattera japansk text enligt existerande normer.

Den nu publicerade uppdateringen av krav på layout av japansk text ("Requirements of Japanese Text Layout") har publicerats av det speciella uppdraget layout för japanska ("Japanese Layout Task Force") -- ett samarbete mellan de fyra W3C-arbetsgrupperna CSS, Internationalization Core, SVG och XSL. Detta dokument beskriver allmänna krav på hur layout för japansk text kan stödjas med hjälp av teknologier som CSS, SVG och XSL-FO. Dokumentet har huvudsakligen baserats på en existerande standard för japansk layout (JIS X 4051) men tar även hänsyn till aspekter som inte täcks av denna standard. Detta utkast innehåller huvuddelen av det material som avses publiceras som en Group Note i december 2008. Detta dokument finns även i en japansk version. Ta del av mer information om W3C:s arbete med internationalisering.

Ny W3C-standard förenklar konstruktion av webbtillämpningar med talförmåga

2008-10-14

Nu publicerar W3C en standard ("Pronunciation Lexicon Specification 1.0") som gör det lättare att konstruera webbtillämpningar som kan interagera med användare via tal.

Pronunciation Lexicon Specification (PLS) 1.0 är den senaste byggklossen i W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt ("Speech Interface Framework"), med vars hjälp man kan konstruera webbtillämpningar som drivs av tal. PLS kan reducera kostnaden för att utveckla sådana tillämpningar, genom att man kan dela och återanvända uttalslexikon. "Det finns tio gånger så många telefoner i världen som det finns PC:ar. Telefoner kommer att bli det huvudsakliga sättet att komma åt webben", säger James A. Larson, ordförande i arbetgruppen för talbaserade webbläsare, som har tagit fram den nya standarden. Läs pressrelease och stöduttalanden, och ta del av mer information om W3C:s arbetsområde talbaserad teknologi.

Kommande workshop: sociala nätverk ... dagen och framtiden

2008-10-14

W3C inbjuder nu deltagare till en workshop (januari 2009) om sociala nätverk på webben -- dagsläge och framtid, möjligheter och hot.

Socialt nätverkande är en komplex sektor, snabbt växande, och i vissa avseenden en disruptiv del av det nya informationssamhället. Till exempel ser vi hur användarskapat innehåll påverkar strukturen på den traditionella innehålls-/mediaindustrin. I framtiden kan "community"-aspekter bli en integrerad del av all digital upplevelse -- från innehållspublicering till affärsverksamhet och underhållning. Företag som erbjuder tjänster för social media och för socialt nätverkande måste förbereda sig för de svårigheter som kan störa sektorns tillväxt och stabilitet. W3C anser att det nu är hög tid för aktörer att samlas för att diskutera sina erfarenheter och vilka hinder som kan komma i framtiden (kortare såväl som längre perspektiv). W3C inbjuder därför intresserade att deltaga i Workshop on the Future of Social Networking, för att analysera risker och möjligheter inom sektorn sociala nätverk, och att definiera planer för hur sektorn kan utvecklas, vilket kan innefatta möjligt standardiseringsarbete på W3C. Workshopen äger rum 15-16 januari 2009 i Barcelona (Spanien), med Universitat Politècnica de Catalunya och ReadyPeople som lokala arrangörer. Detta arrangemang är öppet för alla, men deltagare behöver lämna in position paper senast 29 november 2008. Begränsat antal deltagare kan accepteras, på grund av lokaltillgänglighet. Läs mer om workshopens inriktning och om att bli sponsor för arrangemanget.

Kommande workshop: talteknologi ... biometri och talbaserad teknologi

2008-10-13

W3C inbjuder nu deltagare till en workshop om biometri och VoiceXML, som äger rum våren 2009.

Workshop on Speaker biometrics and VoiceXML 3.0 äger rum 5-6 mars 2009 i Menlo Park, Kalifornien (USA), hos SRI International. Deltagare kommer att diskutera ansatser för standardisering av identifiering av talare (Speaker Identification and Verification, SIV), med speciellt fokus på krav på SIV och SIV-standarder relevanta för VoiceXML 3.0. Målet med workshopen är att hjälpa arbetsgruppen för talbaserade webbläsare (Voice Browser Working Group) att integrera existerande och framväxande standarder med specifikationen VoiceXML 3.0 och att göra specifikationen mer användbar i dagens och morgondagens marknader. Position papers skall vara inlämnade senast 18 december 2008. Läs mer om Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 Requirements (kravlista), arbetsgruppen för talbaserade webbläsare och allmänt om W3C:s workshops.

Nytt Working Draft: gränssnittskomponenter ... "Widgets 1.0: Updates"

2008-10-09

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har offentliggjort ett utkast av en specifikation av hur uppdateringar av små webbtillämpningar kan installeras på ett förutsägbart sätt.

Widgets 1.0: Updates -- publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en modell för hur ett webbverktyg (t.ex. webbläsare) kan hitta och ersätta en "widget"-resurs med en ny eller annan version av resursen ifråga. Modellen för uppdateringar har konstruerats för att fungera såväl med kommunikation över HTTP som mot lokal lagringsmedia. Då uppdateringar sker över webben, så definierar modellen hur ett enkelt XML-dokument kan placeras på en webbserver för att ange t.ex. var nästa lämpliga version av resursen kan hittas. Dokumentet definierar även en mekanism genom vilken författare kan informeras om huruvuda installation lyckades eller ej. Specifikationen beskriver också hur säkerhetspolicies kan omförhandlas när "widgets" uppdateras. Ta del av mer information om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "OWL 2"

2008-10-09

Arbetsgruppen för OWL ("OWL Working Group") har publicerat ett antal utkast av specifikationer för OWL 2.0 -- teknologi för den semantiska webben.

OWL 2 utvidgar OWL, en grundläggande standard för den semantiska webben, genom att lägga till funktionalitet som användare har efterfrågat och som programvaruimplementatörer är villiga att implementera. De sju dokumenten som handlar om OWL 2 Web Ontology Language -- publicerade av OWL Working Group som Working Drafts -- är:

  1. Structural Specification and Functional-Style Syntax
  2. Direct Semantics
  3. RDF-Based Semantics (första offentligt Working Draft)
  4. Mapping to RDF Graphs
  5. XML Serialization
  6. Profiles
  7. Conformance and Test Cases (första offentligt Working Draft)

De tre första dokumenten bildar den tekniska kärnan av OWL 2, som har både en traditionell "direkt"-semantik (för OWL DL) och en ny "RDF-baserad" semantik (för OWL Full). Dokument 4 och 5 specificerar två olika serialiseringar av OWL-ontologier -- en baserad på RDF och en som använder XML. Dokument 6 definierar användbara delmängder av OWL, som kan vara lättare att implementera eller bättre svarar mot olika prestandakrav. Dokument 7 specificerar konformitet, och kommer senare att beskriva testfall för OWL 2. Fem andra dokument håller på att tas fram. men de är ännu inte färdiga nog för öppen granskning. Ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben.

Ny Recommendation: xhtml ... "XHTML Modularization 1.1"

2008-10-08

Ny standard för XHTML-modularisering gör det lättare att skapa och använda nya XHTML-baserade språk.

W3C har nu uppdaterat standarden "XHTML Modularization", genom att lägga till stöd för konstruktion av modulära språk genom användning av XML Schema. Att lägga till scheman till XHTML Modularization 1.1 är ett viktigt steg mot det utsatta målet för XHTML2-arbetsgruppen att XHTML skall stödja rikt webbinnehåll och vara utvidgbart, samtidigt som det skall vara interopererbart. Med en modulariseringsstandard kan språkkonstruktörer återanvända element som definierats av olika parter (t.ex. W3C-standarder som SVG och MathML) och genom att kombinera dem skapa nya format som uppfyller specifika tillämpningsbehov. Med den nu publicerade standarden kan man använda schemamedvetna standardverktyg för att direkt författa och validera dokument uttryckta i dessa nya språk. Arbetsgruppen XHTML2, som samlade erfarenhet genom användning av Modularization 1.1 för att bygga några moduler och språk, planerar nu att lägga till schemastöd i andra XHTML-standarder. Läs mer om arbetet med HTML.

Ny Proposed Recommendation: multimedia ... "Synchronized Multimedia Integration Language" (SMIL 3.0)

2008-10-06

Arbetsgruppen SYMM ("SYMM Working Group") har producerat ett fullständigt förslag till "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0)".

Med hjälp av SMIL 3.0 kan innehållsförfattare konstruera multimediapresentationer, genom att beskriva temporala aspekter, knyta hyperlänkar till mediaobjekt och beskriva presentationens layout på skärm. SMIL 3.0 är en modulär XML-tillämpning -- dess komponenter kan inbäddas i andra XML-format. SMIL definierar mobila profiler som innehåller funktionalitet som är användbar i industriella tillämpningar. Kommentarer på Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0) -- publicerad av SYMM Working Group som Proposed Recommendation -- tas emot fram till och med 6 november 2008. Ta del av mer information om W3C:s arbete med synkroniserad multimedia. Det finns även information om W3C:s nya arbetsområde video-på-webben.

Presentation om standarder.

2008-10-04

I Göteborg ges en presentation (7 oktober 2008) om standarder och webben.

Vad som menas med "teknologistandard", hur standarder tas fram, vad som påverkar standardframtagningen, och hur webbstandarder illustrerar detta. Det är några av de teman som tas upp i en presentation "Webben, Open Source och standarder" (Olle Olsson, svenska W3C-kontoret) i form av ett seminarium för Dataföreningen Sverige, västra kretsen. Mer detaljer finns på informationssidan om presentationen.

Nytt Working Draft: skripts och http ... "XMLHttpRequest Level 2"

2008-10-03

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har producerat ett nytt utkast av specifikationen för XMLHttpRequest.

XMLHttpRequest Level 2 -- publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar några nya funktionaliteter, som samtidig hämtning från olika webbplatser, indikatorer om hur begäran framskrider, och hantering av byte-strömmar för såväl sändning som mottagning. Mer information om detta område finns på hemsidan för Rich Web Client Activity.