W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Seminarium i Stockholm om Internets framtida användning i Sverige

2008-03-28

Projektet Internetframsyn håller ett avslutande seminarium (10 april 2008) om de insikter och resultat som projektet genererat.

Under 2007-2008 har IVA:s projektet Internetframsyn bearbetat framtidsfrågor om Internet och om hur Sverige skall bli en ledande Internetnation år 2015. Vid ett avslutande offentligt seminarium kommer resultat att presenteras och synpunkter debatteras. Bland talarna återfinns bl.a. Åsa Torstensson (infrastrukturminister), Marianne Treschow (gd Post- och Telestyrelsen) och VD:ar för Tre, TeliaSonera och Telenor. Seminariet äger rum torsdagen den 10 april 2008, kl. 13:00-16:00, på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm Anmälan om deltagande i seminariet görs på anmälningsförmulär för seminariet.

Nya Working Draft: XML schema ... "XML Schema Patterns for Databinding"

2008-03-28

Arbetsgruppen om schemamönster för databindning ("XML Schema Patterns for Databinding Working Group") publicerar nu två utkast om användning av XML Schema för databindning.

Basic XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0 (utges som Last Call Working Draft) ger en uppsättning grundläggande XML Schema 1.0-mönster som är beprövade och fungerar i alla moderna implementationer för databindning. Dessa mönster kan användas för att beskrivs XML 1.0-representationer av vanliga datastrukturer. Advanced XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0 (utges som Working Draft) ger en uppsättning vanligt använda mönster för XML Schema 1.0, mönster som ger problem när de används tillsammans med några existerande implementationer för databindning. Bägge är publicerade av XML Schema Patterns for Databinding Working Group. Kommentarer på "Basic XML Schema Patterns" tas emot fram till och med 30 april 2008. Mer information finns på hemsidan om Web Services.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "XQuery Scripting..."

2008-03-28

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") publicerar två dokument om XQuery: en funktionell utvidgning och användningsfall.

XQuery Scripting Extension 1.0 definierar en utvidgning av XQuery 1.0 och XQuery Update Facility. Uttryck kan utvärderas in en speciell ordning, där uttryck längre fram i ordningen kan bero på uttryck som föregår dem. Denna specifikation introducerar begreppet "block med lokala variabler", och ett antal nya typer av uttryck, såsom tilldelning, while, continue, break och exit. XQuery Scripting Extension 1.0 Use Cases dokumenterar de användningsfall som motiverat XQuery-ändringarna i dokumentet ovan. Dessa två dokument har publicerats av XML Query Working Group som första offentliga Working Drafts. Mer om detta finns på hemsidan för W3C:s XML-arbete.

Representanter för W3C deltar i FoU-projekt om personlig integritet och identitetshantering

2008-03-27

Nu startar FoU-projektet PrimeLife, som skall ta fram nya idéer om hur personlig integritet skall skyddas på ett Internet där nya typer av tjänster ständigt dyker upp.

Personlig integritet är ett skydd för individen, och ett viktigt förvillkor för ett demokratiskt samhälle. En alltmer betydande integritetsutmaning är Internet och webben, som nu är den stora infrastrukturen för informationsspridning i samhället. Målet för FoU-projektet PrimeLife är att utveckla skalbara verktyg för att hjälpa människor att skydda sin personliga integritet och hantera sin identitet i nya och framväxande tjänster och tillämpningar (såsom virtuella grupper på nätet och kollaborativa tillämpningar). W3C:s stabsmedlemmar Thomas Roessler och Rigo Wenning kommer att deltaga i detta treåriga, 100 MSEK paneuropeiska forskningsprojekt. Läs mer om intressegruppen för W3C:s policyspråk.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "XML Query 1.1 Use Cases"

2008-03-27

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har publicerat ett förslag på drivande användningsfall för XQuery 1.1.

XML Query (XQuery) 1.1 Use Cases -- publicerat av XML Query Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver användningsscenarier för XML Query (XQuery) 1.1, som illustrerar viktiga användningsområden för frågespråket. Varje användningsfall fokuserar på ett specifikt tillämpningsområde, och dokumenterar en Document Type Definition (DTD) och exemplifierar indata. Likaledes anges för varje användningsfall en uppsättning frågor som kan appliceras på indata, och motsvarande förväntade resultat av frågan. I ändringsförteckningen beskrivs skillnader gentemot föregående utkast. Mer om detta finns på hemsidan för XML-arbetet.

Nytt Working Draft: effektiv XML ... "Efficient XML Interchange Format 1.0"

2008-03-27

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") publicerar nu ett förslag till format för kompakt representation av XMLdokument, vilket snabbar upp utbytet av XML över nätet.

Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 -- publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Working Draft -- är specifikationen av formatet Efficient XML Interchange (EXI). EXI är en mycket kompakt representation av Extensible Markup Language (XML) Information Set, som optimerar både bearbetningstid och användning av beräkningsresurser. EXI-formatet är en hybridansats inspirerad av informationsteori och teori för formella språk, och använder praktiska och beprövade tekniker för entropikodning av XML-information. Med en ganska enkel algoritm (vars implementation är snabb och liten) och en liten uppsättning datatyper, så kan effektiva strömmar av XML-händelser genereras. Få mer information om detta och anknytande arbeten på hemsidan för W3C:s XML-arbete.

Ny intressegrupp startas: "Internationalization Tag Set Interest Group"

2008-03-26

Nu startas en intressegrupp inom internationaliseringsområdet -- intressegruppen för internationaliserade märkningar ("Internationalization Tag Set Interest Group") -- som skall fokusera på användning av internationaliseringsteknologi och behovsinventering i området.

Internationalization Tag Set (ITS) Interest Group (ITS IG), som leds av Yves Savourel (ENLASO Corporation), är ett forum som skall stödja en intressegemenskap för användare av Internationalization Tag Set (ITS), genom att bidra till att ITS får bred användning, och insamla information som är relevant för fortsatt itveckling av ITS. ITS definierar kategorier av data som kan användas tillsammans med scheman för att stödja internationalisering av scheman och dokument. Deltagande i denna nya ITS IG är öppet för alla W3C-medlemmar och för allmänheten. Läs mer om W3C:s arbete med internationalisering.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "POWDER: Grouping of Resources"

2008-03-26

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har publicerat ett förslag om hur grupper av webbresurser kan beskrivas med separat metadata.

Syftet med Protocol for Web Description Resources (POWDER) är att erbjuda sätt att beskriva grupper av resurser, genom att publicera maskinläsbar metadata, så som motiverat av POWDER Use Cases. Målet är att skapa en platform inom vilken åsikter, påståenden och uttalanden om onlineresurser kan uttryckas av människor och utbytas av maskiner. Dokumentet Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources -- publicerad av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som Working Draft -- visar hur Description Resources (DRs) kan skapas och publiceras, antingen individuellt eller som en sammanlagd enhet, hur man kan länka till DR:er från andra online-resurser, samt hur DR:er kan autentiseras och bli trovärdiga. Titta på ändringsloggen och hitta mer om detta på hemsidan för W3C:s arbete med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formattering ... "XSL Requirements Version 2.0"

2008-03-26

Förberedelsearbetet för nästa version av XSL har resulterat i en kravinventering. Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") publicerar nu bruttolistan och önskar synpunkter på hur kraven skall prioriteras.

XSL-FO ("Extensible Stylesheet Language Formatting Objects") används inom bl.a. näringsliv och utbildning då XML-information från en källa skall generera olika slutformat (t.ex. för tryckt publicering och för webbpublicering). Den används inom många olika typer av tillämpningar, i många länder, stött av många produkter, för att skapa teknisk dokumentation, rapporter och kontrakt, villkorsbilagor, fakturor och annan formulärhantering såsom för körkort och i post och bank. Extensible Stylesheet Language (XSL) Requirements Version 2.0 -- publicerad av XSL Working Group som första offentligt Working Draft -- innehåller en förteckning över insamlade krav på vad som skall bli version 2.0 av XSL-FO (inte för XSLT). Arbetsgruppen för XSL tar nu gärna emot synpunkter och kommentarer som hjälper till att prioritera möjliga funktionaliteter hos XSL 2.0. Lämna er information på formuläret för synpunkter fram till och med 30 september 2008. Läs mer om detta på hemsidan för W3C:s XML-arbete.

Ny förslag på Recommendation: säkerhet ... "XML Signature Syntax and Processing"

2008-03-26

Arbetsgruppen för underhåll av säkerhetsspecifikationer ("XML Security Specifications Maintenance Working Group") har tagit fram ett utkast av en redigering av specifikationen för syntax och bearbetning av XML-signaturer.

XML Signature erbjuder tjänster för dataintegritet, meddelandeautentisering och/eller avsändarautentisering, för alla typer av data, oavsett om data representeras inom den XML som också innehåller signeringen eller om data finns någon annanstans. XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) -- publicerad av XML Security Specifications Maintenance Working Group som Proposed Edited Recommendation -- specificerar bearbetningsregler och syntax för digital signering i XML. Läs ändringslistan och implementeringsrapporten. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 april 2008. Mer om detta finns på hemsidan för W3C:s säkerhetsarbete.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "Cool URIs for the Semantic Web"

2008-03-21

Intressegruppen för utbildning och informationsspridning om den semantiska webben ("Semantic Web Education and Outreach Interest Group") har publicerat ett dokument om URI:ers användning i den semantiska webben.

Med RDF ("Resource Description Framework) kan man beskriva både webbdokument och begrepp i den fysiska världen -- människor, organisationer, ämnen, saker -- på ett maskinläsbart sätt. Genom att webbpublicera sådana beskrivningar skapas den semantiska webben. URI:er ("Uniform Resource Identifiers") är viktigt för den semantiska webben, då de är del i kärnan för den semantiska webben, och även utgör länken mellan RDF och webben. I Cool URIs for the Semantic Web -- publicerat av Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group som sista föreslagna Working Draft -- beskrivs riktlinjer för hur URI:er bör användas inom den semantiska webben. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 28 mars 2008. Läs mer på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Förslag till Recommendation: XML ... "XML Base (Second Edition)"

2008-03-20

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har nu offentliggjort ett förslag om en uppdatering av "XML Base".

XML Base (Second Edition) -- publicerad av XML Core Working Group som "Proposed Edited Recommendation" -- beskriver en funktionalitet, liknande "BASE" i HTML, för att definiera en bas-URI för delar av XML-dokument. Alla ändringar införda i detta föreslag beskrivs i förteckning över rättelser i XML Base. Kommentarer tas emot fram till och med 30 juni 2008. Mer information om detta finns på hemsidan för XML-arbetet.

W3C inbjuder till diskussioner vid konferensen WWW2008

2008-03-18

Vid årets stora webbkonferens WWW2008 i Beijing, Kina, kommer W3C att presentera information till och diskutera med deltagare, om webben, dess teknologier och dess användning.

Deltagare i konferensen WWW2008 inbjuds att inom ramen för W3C-spåret diskutera viktiga utmaningar för webben, 23-24 april. Inom W3C-spåret, som leds av Marie-Claire Forgue, kommer upp emot 25 olika ämnen att presenteras, varav några belyser användningen av Internet i Kina. Mer information finns i pressreleasen. Utöver W3C-spåret, så kommer Tim Berners-Lee, W3C:s ledare och webbens uppfinnare, att ge en speciell föreläsning om framtidens webbtillämpningar, torsdagen den 24 april 1008. En presskonferens med Tim Berners-Lee, äger rum onsdagen 23 april, på Beijings internationella konferenscenter; mer information om detta kommer att publiceras på webbsidan om W3C-spåret.

Konferens: skalbar grafik ... "SVG Open 2008"

2008-03-17

I augusti äger den stora konferensen SVG Open 2008 run i Tyskland.

SVG Open 2008, den sjätte internationella konferensen om skalbar grafik, äger rum på Maritim Hotells konferenscenter i Nürnberg, Tyskland, 26-28 augusti 2008, och följs av en workshop den 29 augusti. Konferensserien SVG Open, som stöds av W3C, är det främsta evenemanget där designers, utvecklare och implementatörer av SVG träffas för att utbyta idéer, erfarenheter, information om produkter och strategier. W3C:s arbetsgrupp för SVG och representanterna för W3C-staben Chris Lilley och Doug Schepers kommer att deltaga. Fram till och med 31 mars 2008 kan ni lämna in förslag om presentationer och beskrivning av utbildningssessioner. Redan nu kan ni göra en tidig anmälan om deltagande, och W3C-medlemmar får 25% rabatt. Läs mer om W3C:s arbete med grafik.

Nytt Working Draft: beskriva webbresurser ... "POWDER: Description Resources"

2008-03-17

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har offentliggjort ett förslag om beskrivningsresurser -- data om webbresurser.

Protocol for Web Description Resources (POWDER) erbjuder sätt att beskriva grupper av resurser, genom att publicera maskinläsbar metadata, som motiverat av användningsfall för POWDER. Målet med POWDER är att skapa en plattform inom vilken åsikter, påståenden och utsagor om online-resurser kan tolkas av människor och utbytas av maskiner. Protocol for Web Description Resources (POWDER): Description Resources -- publicerad av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som uppdaterat Working Draft -- definierar hur Description Resources (DR:er) kan skapas och publiceras , antingen individuellt eller buntat, hur man länkar till DR:er från andra online-resurser, och hur DR:er kan autentiseras. Mer om detta finns på hemsidan för W3C:s arbete med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "RDFa Primer"

2008-03-17

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") och arbetsgruppen för XHTML2 har nu publicerat ett utkast av ett introduktionsdokument om RDFa.

RDFa Primer 1.0 -- publicerad i samarbete mellan Semantic Web Deployment Working Group och XHTML2 Working Group som ett uppdaterat Working Draft -- är en introduktion till RDFa, vilket är ett sätt att bädda in strukturerad data i XHTML. De ändringar som införts i detta dokument anpassar bl.a. till tolkningen av attributet @src, såsom specificerat i förslaget från 21 februari 2008 om syntaxen för RDFa. Ta del av mer information om XHTML2 och om den semantiska webben.

Nytt Working Draft: talsyntes ... "Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1"

2008-03-17

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett förslag till uppmärkning för talsyntes -- SSML 1.1.

SSML erbjuder ett rikt XML-baserat uppmärkningsspråk som ger en grund för att generera syntetiskt tal på webben och i andra tillämpningar. Den ger ett standardiserat sätt att styra olika aspekter på tal, såsom uttal, volym, ton och frekvens. Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 -- nu publicerad av Voice Browser Working Group som uppdaterat Working Draft -- är en del av W3C:s ramverk som stöder talbaserad interaktion med webben. Titta på förteckningen över ändringar i detta utkast, och få mer information om W3C:s arbete med talbaserade webbläsare.

Mauro Nunez har utsetts till affärsansvarig på W3C

2008-03-16

W3C har utnämnt Mauro Nunez till ansvarig för affärsrelationer på W3C.

Detta är en breddning av Mauro Nunez tidigare roll som affärsansvarig för Nordamerika, och inkorporerar även andra områden som Mauro arbetat med sedan han anställdes i oktober 2006. Mauros huvudsakliga målsättning är att bidraga till skapandet av en affärs- och verksamhetsmiljö som är kostnadseffektiv, produktiv och positiv, på alla platser där W3C driver verksamhet. Vi gratulerar Mauro till denna nya roll på W3C.

Ny Candidate Recommendation: frågespråk ... "XQuery Update Facility 1.0"

2008-03-14

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av specifikationen för uppdatering via XQuery, och vill nu få validering av förslaget genom implementation.

XQuery Update Facility 1.0 -- publicerad av XML Query Working Group som Candidate Recommendation -- definierar en uppdateringsfunktionalitet som utvidgar XML-frågespråket XQuery. XQuery Update Facility tillhandahåller uttryck som kan användas för att åstadkomma bestående förändringar av instanser av datamodellerna för XQuery 1.0 och XPath 2.0; såsom tillägg, borttag, ändring och skapande av noder. Arbetsgruppen har även publicerat två närliggande dokument som kommer att bli Working Group Notes: XQuery Update Facility 1.0 Requirements och XQuery Update Facility 1.0 Use Cases. Mer information hittas på hemsidan för W3C:s arbete med XML.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "User Agent Accessibility Guidelines" (UAAG) 2.0

2008-03-13

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter ("User Agent Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett utkast till riktlinjer för hur användaragenter (t.ex. webbläsare) skall göras tillgängliga.

Dokumentet User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 -- publicerad av User Agent Accessibility Guidelines Working Group som första offentligt Working Draft -- fokuserar på tillgänglighet i webbläsare och mediaspelare och hur de samverkar med tekniska hjälpmedel för användare. Dessa riktlinjer täcker mer avancerade webbteknologier än den tidigare versionen UAAG 1.0. Mer information hittas på hemsidan för webbtillgänglighet.

Workshop om mobila teknologier för samhällsutveckling

2008-03-11

W3C arrangerar en workshop om användning av mobil teknologi som medel för att leverera tjänster i utvecklingsländer.

Nu publiceras inbjudan till W3C:s workshop om användning av mobila teknologier för att stödja social utveckling, som äger rum i Sao Paulo, Brasilien, 2-3 juni 2008. Målet med denna öppna workshop är att den skall vara ett multidisciplinärt forum där experter på webbteknologi, NGO-specialister och representanter för e-förvaltning träffas för att lära sig mer om de speciella behov, förväntningar och utmaningar som uppstår då man skall tillhandahålla tjänster till eftersatta befolkningsgrupper. "Position papers" skall vara inlämnade 20 april 2008. Läs pressrelease och ta del av mer information om W3C:s arbete med den mobila webben ("Mobile Web Initiative", MWI). (kiwanja.net)

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0"

2008-03-10

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett utkast om riktlinjer för tillgängliga författarverktyg.

ATAG hjälper utvecklare att konstruera tillgängliga verktyg, så att användare med funktionshinder kan använda verktygen, och att verktygen kan generera tillgängligt webbinnehåll. De aktuella dokumenten är Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 och Implementation Techniques for ATAG 2.0, båda publicerade av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterade Working Drafts. Läs mer om hur man kan granska dessa uppdaterade ATAG 2.0-förslag och om W3C:s arbete med tillgänglighet på webben.

Nytt dokument: säkerhet ... "Web Security Experience, Indicators and Trust"

2008-03-07

Arbetsgruppen för webbsäkerhetskontext ("Web Security Context Working Group") har publicerat ett dokument om hur arbetet med säkerhetskontext ska drivas.

Gruppens uppdrag är att ge rekommendationer om hur användargränssnitt kan hjälpa användare att göra välgrundade beslut om tillit vid webbanvändning. Dokumentet Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases -- publicerat av Web Security Context Working Group som en Group Note -- förklarar gruppens tekniska målsättningar (vilket kompletterar och förtydligar det som angetts i gruppens uppdragsbeskrivning), vilka teknologier som kan användas för att uppnå målsättningen, och hur förslag skall utvärderas. Detta dokument innehåller en första samling av användningsfall, vilka gruppen komemr att använda för att styra och driva det tekniska arbetet. Lär dig mer om detta på hemsidan för säkerhetsarbetet.

Seminarium om video på webben i Tokyo den 14 mars

2008-03-06

W3C håller ett öppet seminarium om video på webben den 14 mars 2008, och inbjuder alla intresserade att deltaga.

Seminariet om "Video på webben" äger rum den 14 mars 2008 kl 13:00 - 15:30 vid Keio-universitetet, Tokyo, Japan, och en webbsida för mötet har publicerats (på japanska). Philippe Le Hégaret, en av ordförandena för W3C:s workshop om video på webben i december 2007 i Bryssel, kommer att presentera slutsatser och insikter från den workshopen. I seminariet ingår även en paneldiskussion där japanska industriexperter på webbvideo diskuterar dagens praktik och framtiden för webbvideo i Japan. Alla sessioner hålls på japanska (förutom Philippes presentation), och ömsesidig simultanöversättning mellan engelska och japanska erbjuds för Philippes presentation och för paneldiskussionen. Antalet platser är begränsat. Intresserade kan anmäla sig på registreringssidan, också den på japanska.

Ny inkubatorgrupp: RDF och relationsdata ... "RDB2RDF Incubator Group"

2008-03-05

Nu startar W3C en ny inkubatorgrupp -- "RDB2RDF Incubator Group" -- för att utreda möjligheter och utmaningar i bilateral avbildning mellan relationsdatabasformat och semantiska format.

Gruppen har två mål: (1) att utreda och klassificera existerande ansatser till hur relationsorienterad data kan avbildas in i RDF, och utvärdera om standardisering är möjlig och/eller nödvändig i detta område, och (2) att utreda och klassificera existerande ansatser till hur OWL-klasser kan avbildas till relationsorienterad form (specifikt SQL-frågor), och hur en standard inom detta område kan tas fram. Läs uppdragsbeskrivningen för RDB2RDF Incubator Group, som stöds av W3C-medlemmarna Oracle, HP, PartnersHealthcare och OpenLink Software. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ skapat för att stödja framväxt av nya webbrelaterade teknologier.

Nya Working Drafts: webbtjänster ... "Service Modeling Language (SML) 1.1"

2008-03-03

Arbetsgruppen för språk för tjänstemodellering ("Service Modeling Language (SML) Working Group") har publicerat två utkast av specifikation av ett utbytesformat för tjänster -- "Service Modeling Language (SML) 1.1".

Service Modeling Language, Version 1.1 och Service Modeling Language Interchange Format, Version 1.1 har publicerats av Service Modeling Language Working Group som Last Call Working Drafts. Det första dokumentet definierar ett språk (SML) för att modellera komplexa tjänster och system, bland annat deras struktur, begränsningar, policies och goda användningsråd. Det andra definierar ett utbytesformat för SML. Detta format identifierar den modell som utbytes, och skiljer mellan modelldefinitionsdokument och modellinstansdokument, samt definierar hur regeldokument knyts till andra dokument i utbytet. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 26 mars 2008. Mer om detta arbete hittas på hemsidan för XML-arbetet.

Nytt Working Draft: Element Traversal Specification

2008-03-03

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett förslag till ett gränssnitt som förenklar traversering av DOM-träd.

Element Traversal Specification -- publicerad av Web API Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar ett gränssnitt ElementTraversal, som ger funktionalitet åt skripts att navigera över elementen i ett DOM-träd där alla andra noder hoppas över, såsom textnoder. Avsikten är att erbjuda ett praktiskt alternativ till existerande gränssnitt för DOM-navigering, samtidigt som det är lätt att implementera och använda. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 3 april 2008. Mer om detta och relaterade områden finns på hemsidan för Rich Web Client Activity.