W3C

W3C-logo

Nyheter februari 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Kommande workshop: användning av mobil teknologi i samhällsutveckling

2008-02-25

W3C arrangerar en workshop om mobila teknologier och deras användning inom utvecklingsländer.

Målet med workshopen är att förstå de speciella utmaningar som uppstår då man använder mobiltelefoner och webbteknologier för att leverera tjänster till underpriviligierade befolkningsgrupper i utvecklingsländer. Ämnen för workshopen innefattar analys av hur mobiltelefoner används i utvecklingsprojekt; styrka och svagheter med SMS-teknologi vs. mobila webben vs. tal-/röstteknologi; hur man kan integrera informations- och kommunikationsteknologier på landsbygden, etc. Bidrag till W3C Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development (som äger rum 2-3 juni 2008 i Sao Paulo, Brasilien) skall vara inskickade senast 20 april 2008. W3C framför sitt tack till de som står som värdar för denna workshop: NIC.br (Network Information Center), CGI.br Internet Steering Committee och CONIP-institutet. Läs mer om W3C:s workshops.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "CSSOM View Module"

2008-02-25

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast till specifikation av ett API för CSS.

De API.n som beskrivs i CSSOM View Module -- publicerat av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft -- ger författare mekanismer för att inspektera och manipulera formatteringsinformation för ett dokument. Bland annat kan man hämta upp position av layoutboxar för element, med skript ta fram hur bred en vy är, och skrolla ett element. Mer information om formattering finns på hemsidan för formatteringsarbetet.

Nytt Working Draft: skripts och http ... "XMLHttpRequest Level 2"

2008-02-25

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett utkast om utvidgad funktionalitet för kommunikation mellan skripts och webbplatser -- "XMLHttpRequest Level 2".

XMLHttpRequest Level 2 -- publicerat av Web API Working Group som första offentligt Working Draft -- utvidgar XMLHttpRequest med nya funktionaliteter, såsom samverkande access till olika webbplatser, indikatorer för hur arbetet fortgår, och hantering av byte-strömmar för såväl sändning som mottagning. Mer information finns på W3C Rich Web Client Activity.

W3C:s lokalkontor -- internationell verksamhet under tio år

2008-02-25

De olika W3C-kontoren träffas nu för tionde året, och diskuterar framtida arbete.

Idag träffades representanter från W3C-kontoren, regionala kontaktpunkter som sprider information om W3C, dess arbete och resultat, och interagerar med intressenter i sina regioner. Detta informations- och kommunikationsarbete startade för tio år sedan, och finns nu i 17 olika regioner runt världen, där de arrangerar möten, rekryterar nya W3C-medlemmar, översätter informationsmaterial, och på olika kreativa sätt uppmuntrar internationellt deltagande i W3C:s arbete. Representanterna för kontoren träffas i Sophia-Antipolis, Frankrike, för att utvärdera de gångna årens verksamhet, och diskutera olika sätt att förstärka arbetet. I samband med detta tackar nu W3C kontorspersonalen, tidigare och nuvarande, för allt det arbete de utfört.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "SKOS Simple Knowledge Organization System Primer"

2008-02-21

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat ett utkast av ett översiktsdokument om SKOS -- "SKOS Simple Knowledge Organization System Primer".

SKOS erbjuder ett ramverk för hur man kan beskriva struktur och innehåll av begreppsmodeller såsom tesauri, klassifikationsscheman, områdesetiketter, taxonomier, "folksonomier" och andra typer av förvaltade vokabulärer. SKOS har konstruerats för att vara ett kostnadseffektivt sätt att portera existerande begreppsmodeller till den semantiska webben. Målsättningen med SKOS Simple Knowledge Organization System Primer -- publicerad av Semantic Web Deployment Working Group som första offentligt Working Draft -- är att hjälpa de implementatörer som har en grundläggande förståelse av den semantiska webben, att kunna utnyttja den funktionalitet som beskrivs i SKOS Reference, så att de kan representera och publicera begreppsmodeller i SKOS-format. Dokumentet ger enkla användningsexempel och råd om hur SKOS-vokabulären kan användas. Mer information om detta område hittas på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: semantik i XHTML ... "RDFa in XHTML: Syntax and Processing"

2008-02-21

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") och arbetsgruppen för XHTML 2 ("XHTML 2 Working Group") har tillsammans publicerat ett förslag om användning av RDFa i XHTML.

RDFa specificerar attribut som kan användas i språk som HTML och XHTML för att ange strukturerad data. Då författare kan uttrycka strukturerad data, och då verktyg kan extrahera sådan data, så kan användare ges mer stöd, såsom att kunna flytta strukturerad data mellan tillämpningar och mellan webbplatser, och att webbläsare kan förenkla och förbättra användarupplevelsen. Till exempel kan information om fotografen och kamerainställningar, upplösning, plats och vad fotot återger, allt sådant kan publiceras lika enkelt som fotot själv, och detta underlättar strukturerad sökning och informationsdelning. Med RDFa kan den informationen som presenteras i XHTML återanvändas, så att de som publicerar inte längre behöver ange samma data i flera olika former i dokumentinnehållet. RDFa in XHTML: Syntax and Processing -- som publiceras av Semantic Web Deployment Working Group i samarbete med XHTML 2 Working Group som ett Last Call Working Draft -- förklarar hur man använder RDFa-attribut i XHTML. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 21 mars 2008. Om du vill veta mer, besök då hemsidan för XHTML och hemsidan för den semantiska webben.

Ny rapport: webben och video ... "Video-on-the-Web Workshop Report"

2008-02-19

Nu är rapporten från webbvideoworkshopen publicerad, med sammanfattning av idéer, diskussion och förslag.

Workshopen Video on the Web ägde rum 12-13 december 2007 i både San Jose, Kalifornien, USA och i Bryssel, Belgien. Deltagare från trettiosju organisationer diskuterade video- och audio-codecs, spatial och temporal adressering, metadata, rättighetshantering, tillgänglighet och andra områden av kritisk betydelse för att video ska integreras smidigt i webbens ramverk. W3C tackar Cisco, som stod för möteslokaler. Intresserade kan ta del av en sammanställd rapport från workshopen. Läs även de 42 inlämnde bidragen och minnesanteckningar. W3C tar gärna emot synpunkter på rapporten och på området webbvideo, som bör ges på epostlistan public-video-comments@w3.org (se även epostlistans arkiv). (Fotograf: Bob Freund.)

Nytt Working Draft: namnrymder i CSS ... "CSS Namespaces Module"

2008-02-15

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets (CSS) Working Group") har publicerat ett förslag till en namnrymdsmodul för CSS.

Modulen för namnrymd i CSS definierar en syntax för hur namnrymd ("namespace") kan namnges i CSS. Specifikationen CSS Namespaces Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft -- definierar @namespace-regeln som anger ett förvalt värde för namnrymd, och hur namnrymder binds till prefix. Dessutom erbjuds en syntax som andra specifikationer kan utnyttja för att återanvända dessa prefix i namnrymdskvalificerade namn. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 mars 2008. Mer information finns på hemsidan för format och formattering.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Access Control for Cross-site Requests"

2008-02-14

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") publicerar dokument om säkrare sätt att få samverkan mellan webbplatser.

Webbapplikationsteknologier använder vanligtvis policyn att begränsa informationsöverföring till en utpekad mottagare ("same origin"). Sådana begränsningar hindrar en webbtillämpning som kommer från en viss plats att få ta del av data som hämtats från andra platser, och begränsar även mängden osäkra HTTP-frågor som automatiskt kan sändas till andra destinationer än den som tillämpningen kommer från. Access Control for Cross-site Requests -- publicerad av Web Application Formats Working Group som Working Draft -- definierar en mekanism som på ett avgörbart sätt möjliggör förfrågningar till flera olika platser. Mer att hämta på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Nytt dokument: internationalisering ... "Best Practices for XML Internationalization"

2008-02-13

Arbetsgruppen för internationaliserade märkningar ("Internationalization Tag Set Working Group") har publicerat en samling råd om internationalisering av XML-dokument och -schemata.

Best Practices for XML Internationalization -- publicerad av Internationalization Tag Set (ITS) Working Group som en Group Note -- innehåller en uppsättning råd och riktlinjer för hur man på ett rationellt sätt skall ta fram internationaliserade XML-dokument och -schemata. Om man följer dessa goda råd, så blir det lättare för såväl utvecklare av XML-tillämpningar som författare av XML-innehåll att skapa material som kan presenteras i olika språk. Mer om detta och annat hittas på hemsidan för internationalisering.

XML fyller tio år!

2008-02-12

För tio år sedan, den 10 februari 1998, publicerade W3C "Extensible Markup Language (XML) 1.0" som en W3C Recommendation. Detta kommer att uppmärksammas under året.

W3C lyfter fram detta tioårsfirande genom arrangemanget "XML10" och tackar de grupper (arbetsgrupper för XML, deltagare i epostlistor, SGML-intressenter och xml-dev) som bidragit till att skapa en framgångsrik teknologifamilj byggd på XML 1.0. XML:s framgång är ett tydligt bevis för hur hängivna individer, som arbetar tillsammans inom W3C:s olika grupper, även kan skapa bredare intresse i omvärlden, och skapa resultat som förändrar världen. "Idag kan vi fira att öppna standarder har lyckats förhindra att webbdata låses in i proprietära format", säger Jon Bosak, som ledde den W3C-arbetsgrupp som producerade XML 1.0. Läs pressrelease och stöduttalanden. Skicka en hälsning till XML:are i W3C, och se vad mer som händer inom XML på W3C.

Förbättrad tjänst: granskare för mobilt innehåll ... "mobileOK Checker"

2008-02-08

Nu kan författare av innehåll för den mobila webben använda en uppdaterad version av W3C:s mobilgranskningstjänst för att kontrollera att innehåll kan användas på en bred uppsättning apparater.

Den nya versionen (i beta-form) av W3C mobileOK checker ger mer detaljerad granskning. Besökare på Mobile World Congress (i Barcelona, Spanien, med start måndag 11 februari) kan besöka W3C:s utställning om den mobila webben (i utställningshall 7) för att få mer information om hur detta verktyg bidrar till att få webbplatser att bättre stödja mobil användning av innehåll.

Ny föreslagen Recommendation: "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)"

2008-02-06

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har publicerat ett förslag till en något förändrad utgåva av specifikationen för XML 1.0.

Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) -- publicerad av XML Core Working Group som en Proposed Edited Recommendation -- är en revision som inkorporerar alla kända fel i fjärde utgåvan av XML 1.0. En detaljerad annotering av ändringar finns att tillgå. Denna version av specifikationen av XML 1.0 innehåller en viktig ändring -- hur namn definieras -- vilket berikar XML 1.0 med en av fördelarna med XML 1.1. Mer om motiven finns uttryckta i en beskrivning av bakgrunden till ändringen. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 16 maj 2008. Läs mer på hemsidan för XML-arbetet.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... "WAI-ARIA for Accessible Rich Web Applications"

2008-02-04

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat nya utkast om tillgänglighet i rika webbtillämpningar (såsom användning av JavaScript).

De tre utkasten, publicerade av Protocols and Formats Working Group som första offentliga Working Drafts, är:

WAI-ARIA definierar en ansats till hur man kan göra webbinnehåll och webbtillämpningar mer tillgängliga för användare med funktionshinder. Ansatsen ger stöd då dynamiskt innehåll och avancerade användargränssnitt utvecklas med Ajax, HTML, JavaScript och liknande teknologier. En uppdaterad WAI-ARIA Roadmap har också publicerats.

Förutom ovanstående, så har arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (Education and Outreach Working Group) publicerat en ny WAI-ARIA FAQ och en uppdaterad WAI-ARIA Overview. Se även inbjudan till granskning av nya WAI-ARIA-dokument och besök gärna hemsidan för webbtillgänglighet.