W3C

W3C-logo

Nyheter april 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C önskar nu implementationsprov av "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0"

2008-04-30

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") publicerar "Web Content Accessibility Guidelines 2.0" som Candidate Recommendation.

Arbetsgruppen WCAG offentliggör nu Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (som Candidate Recommendation) och följande som Working Drafts: Understanding WCAG 2.0, Techniques for WCAG 2.0, How to Meet WCAG 2.0 och Comparison of WCAG 1.0 Checkpoints to WCAG 2.0. WCAG definierar vad det innebär att webbplatser, webbtillämpningar och webbinnehåll är tillgängligt för användare med funktionshinder. Baerat på sitt nära samarbete med webbutvecklare, förväntar sig arbetsgruppen WCAG att få ta del av erfarenheter av provdrift fram till och med 30 juni 2008. Läs pressrelease, inbjudan att implementera, översikt över WCAG 2.0-dokument, och om W3C:s arbete med tillgänglighet.

Beijing ... Möte med W3C:s rådgivande kommitté

2008-04-21

W3C:s rådgivande kommitté ("Advisory Committee") möts i Beijing i samband med WWW2008.

Blommor i Beijing I Beijing träffas nu W3C:s medlemmar och diskuterar arbeten och utmaningar kring webben, inom ramen för det halvårsvisa mötet med rådgivande kommittén, 21-22 april i Beijing, Kina. W3C:s medlemsorganisationer deltar i två dagar med diskussioner och strategisk planering av W3C:s arbetsområden och framtida arbete. Mötet äger rum i samband med WWW2008; och du inbjuds att deltaga i W3C-spåret vid WWW2008. Media inbjuds till en presskonferens med Tim Berners-Lee den 23 april klockan 3 lokal tid. Studera hur man blir W3C-medlem och kom till nästa möte med rådgivande kommittén i november 2008 (ett inslag i den tekniska plenarieveckan) i Cannes, Frakrike. (Fotograf: Ian Jacobs.)

Testsviter för mobila webbläsare ... erfarenheter önskas

2008-04-16

Arbetsgruppen för testsviter för den mobila webben ("Mobile Web Test Suites Working Group") har nu offentliggjort en uppsättning tester som provar hur mobila webbläsare fungerar.

Mobile Web Test Suites Working Group har släppt en stabil version av Web Compatibility Test for Mobile Browsers, och har sänt en inbjudan till alla att dela med sig av erfarenheter i hur testerna uppfylls av olika webbläsare och andra insikter i hur testsviterna kan förbättras. Läs mer om hur testerna konstruerats och generellt om W3C:s satsning på den mobila webben.

Förnyade grupper: grafik ... "SVG"

2008-04-16

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har fått förlängt uppdrag, och en ny intressegrupp för SVG ("SVG Interest Group") har skapats.

SVG Working Group fortsätter sitt arbete, där Erik Dahlström (Opera Software ASA) och Andrew Emmons (inbjuden expert) fortsätter att leda gruppen, vilken har fått i uppdrag att arbeta med vidareutveckling av Scalable Vector Graphics som format och plattform, och att förbättra SVG:s upptag och användbarhet i kombination med andra teknologier. En ny SVG Interest Group har också bildats, med uppdrag att stimulera bred diskussion om Scalable Vector Graphics som format och plattform, och att bidraga till att SVG fungerar bra tillsammans med andra teknologier, och att det kommer till användning. Den som är intresserad av SVG kan titta på hemsidan för skalbar grafik.

Ny rapport: semantisk representation ... "Common Web Language"

2008-04-15

Inkubatorgruppen för ett gemensamt webbspråk ("Common Web Language") har publicerat sin utredningsrapport.

Målet med ett gemensamt webbspråk ("Common Web Language, CWL) är att möjliggöra utbyte av information över webben, och att underlätta för maskiner att behandla information semantiskt. Med CWL kan användare beskriva innehåll och metadata för webbsidor uttryckta i naturligt språk; CWL strävar efter att sänka språktrösklar, och att underlätta automatisk extraktion av information i webbsidor. Rapporten Common Web Language -- publicerad av Common Web Language Incubator Group som Incubator Group Report -- beskriver en arkitektur och modelleringsansatser för kunskapsrepresentation. Denna rapport är ett resultat av arbete inom inkubatoraktiviteten, ett forum där W3C-medlemmar innoverar och expermenterar. Detta arbete har drivits som utredning, inte som standardiseringsarbete.

Ny rapport: osäkerhet och resonemang ... "Uncertainty Reasoning for the World Wide Web"

2008-04-15

Inkubatorgruppen för resonemang med osäkerhet på webben ("Uncertainty Reasoning for the World Wide Web Incubator Group") har publicerat en rapport om resonemang på webben, där osäkerhet är en komplicerande faktor.

Uncertainty Reasoning for the World Wide Web. -- publicerad av Uncertainty Reasoning for the World Wide Web Incubator Group som Incubator Group Report -- innehåller att antal användningsfall som illustrerar situationer med resonemang under osäkerhet; några av dessa användningsfall handlar om hur hantering under osäkerhet kan ge stöd som inte på ett bra sätt hanteras av deterministiska ansatser. Dokumentet identifierar också metodologier som kan användas för att hantera dessa användningsfall, och som verkar lovande för resonemang med osäkerhet i den storskaliga webben. Denna rapport är ett resultat av arbete inom inkubatoraktiviteten, ett forum där W3C-medlemmar innoverar och expermenterar. Detta arbete har drivits som utredning, inte som standardiseringsarbete.

Nytt dokument: apparatbeskrivning ... "Device Description Repository Core Vocabulary"

2008-04-15

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har publicerat ett utkast om vokabulär för egenskaper hos apparater.

Device Description Repository Core Vocabulary -- publicerad av Device Description Working Group som en Group Note -- identifierar egenskaper som anses vara kritiska för anpassning av innehåll i den mobila webben. Den avses användas för att definiera en grundläggande vokabulär för implementationer av Device Description Repository (DDR). Vokabulären i detta dokument är inte tänkt att svara mot en fullständig uppsättning egenskaper som kan påverka innehållsanpassning. DDR-implementationer som behöver ytterligare egenskaper kan skapa ytterligare vokabulärer. Processen för att skapa en ny vokabulär kan formeras enligt den processbeskrivning som ingår i dokumentet. Mer information finns om detta på arbetet med den mobila webben.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Web Services Internationalization"

2008-04-15

Arbetsgruppen för internationaliseringsgrund ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett utkast om hur meddelandehantering i WS/SOAP kan internationaliseras.

Web Services Internationalization (WS-I18N) -- publicerad av Internationalization Core Working Group som Working Draft -- beskriver förbättringar av SOAP:s meddelandehantering så att man kan stödja internationalisering och lokalisering genom att använda lokalitet och internationella preferenser. Dessa mekanismer kan användas för att anpassa en bred uppsättning utvecklingsmodeller för internationell användning. Läs mer om detta på hemsidan för internationaliseringsarbetet.

Nytt Working Draft: leveranskontext ... "Delivery Context Ontology"

2008-04-15

Arbetsgruppen för webbtillämpningar-överallt ("Ubiquitous Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om vilka begrepp som karaktäriserar leveranskontext.

Leveranskontext är en viktig källa för information som kan användas för att anpassa innehåll så att det blir användbart på en bred uppsättning apparater med olika egenskaper. I leveranskontext ingår sådant som egenskaper hos apparaten, programvara som används för att utnyttja tjänster, och det nätverk som används. En ontologi för leveranskontext ("Delivery Context Ontology") ger en formell modell av egenskaper i den miljö i vilken apparater interagerar med webben eller med andra tjänster. Delivery Context Ontology -- publicerad av Ubiquitous Web Applications Working Group som Working Draft -- beskriver ontologin (med hjälp av OWL) och beskriver egenskaper hos de identifierade begreppen. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: AJAX ... "The XMLHttpRequest Object"

2008-04-15

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett utkast om HTTP-anrop inom webbläsarbaserade webbtillämpningar.

XMLHttpRequest Object -- publicerad av Web API Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar ett API som erbjuder programmatiskt utnyttjande av webbkommunikationsfunktionalitet i webbläsaren, så att data kan överföras mellan klient och server. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 2 juni 2008. Läs mer på hemsidan för rika webbtillämpningar.

ISOC-IL är ny värd för det israeliska W3C-kontoret

2008-04-15

Nu är ISOC-IL värd för W3C-kontoret i Israel.

Israel Chapter of the Internet Society (ISOC-IL) har nu tagit över värdskapet för W3C:s kontor i Israel, med Ori Idan som kontorschef. W3C tackar Michel Bercovier och Hebreiska universitetet i Jerusalem för att ha skött W3C/Israel sedan 1999 -- Michel kommer att vara rådgivare även i fortsättningen. Vill du veta mer om W3C:s internationella verksamhet, besök då W3C:s kontorsverksamhet, som stöder spridning av W3C:s resultat i olika regioner, till utvecklare, användare av webben och andra regionala intressenter.

Nya Working Drafts: regelspråk ... "RIF"

2008-04-15

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group") har publicerat tre utkast om regelformat.

De tre dokumenten -- publicerade av Rule Interchange Format (RIF) Working Group som Working Drafts -- är:

Dessa dokument konsoliderar den del av RIF som baseras på "ren logik", vilket är skilt från de delar som baseras på "produktionsregler" (som beskrivs i ett kommande dokument). Båda dessa delar bygger på "RIF Core" (som beskrivs i ett kommande dokument). Ramverksdokumentet ("Framework", FLD) specificerar hur olika logikdialekter förhåller sig till varandra, medan dokumentet för logikdialekter ("Basic Logic Dialect", BLD) ger en gemensam modell för regelspråk som påminner om Horn-klausuler. Det tredje dokumentet specificerar hur BLD kan kombineras logiskt med RDF och OWL. Mer informatíon om detta område hittas på hemsidan för den semantiska webben.

Presentation i Stockholm: Översikt över HTML 5

2008-04-14

Vid SICS Open House torsdag 17 april ges en kort lägesrapport från arbetet med den nya HTML-standarden -- HTML 5.

Inom W3C pågår arbetet med att specificera HTML 5 (efterföljaren till HTML4) som skall stödja ett antal viktiga behovsområden för vanligt webbinnehåll och vanliga webbtjänster. I presentationsspåret inom SICS Open House ges en kort presentation av arbetet, dess utgångspunkter och resultat hitintills, av Olle Olsson från Svenska W3C-kontoret.

Presentation i Stockholm: semantiska webben -- teknologi och användning

2008-04-14

En av presentationerna vid ITARC 2008 "IT-Arkitektur, Trender och Framtid" (18 april, arrangerad av Dataföreningen Kompetens och IASA) innehåller en kort introduktion till vad semantiska webben är och vilken betydelse den får i framtiden.

Denna presentation "Framtiden. Vad kommer efter Web 2.0? Hur kommer information att hittas i framtiden?" hålls av Olle Olsson (Svenska W3C-kotoret) och Daniel Akenine (Microsoft). Mer information om ITARC 2008.

Nya Working Drafts: gränssnittskomponenter ... "Widgets 1.0"

2008-04-14

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har publicerat fyra utkast som beskriver olika aspekter på Widgets 1.0 och de externa faktorer som påverkar utvecklingen.

Gränssnittskomponenter ("widgets") är små webbtillämpningar som visar och uppdaterar data hämtad från nätet. Dessa komponenter paketeras på ett sätt som gör det lätt att ladda ner och installera på en klientdator, mobiltelefon eller annan mobil internetapparat. Web Application Formats Working Group publicerar nu följande fyra Working Drafts som del i arbetet med Widgets 1.0:

  • The Widget Landscape (Q1 2008): ger en översikt över likheter och skillnader vid hantering av widgets i olika användaragenter, och utreder hur detta fragmenterade landskap påverkar sådant som konstruktion av widgets, säkerhet, distribution och installation, internationalisering och apparatoberoende.
  • Packaging and Configuration: definierar ett zip-baserat paketeringsformat och ett XML-baserat format för konfigurationsbeskrivning av widgets.
  • Digital Signature: definierar en profil av specifikationen "XML-Signature Syntax and Processing", så att widget-resurser kan digitalt signeras.
  • Requirements: ger en förteckning över konstruktionsmål och -krav som specifikationer måste stödja om olika aspekter på widgets ska standardiseras.

Läs mer på hemsidan för rika webbtillämpningar.

Nytt Working Draft: innehållstransformering ... "Content Transformation Guidelines 1.0"

2008-04-14

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett utkast av en beskrivning kring problematiken med transformering av webbinnehåll.

Tekniker för webbinnehållstransformering varierar kraftigt, med många icke-standardiserade konsekvenser för HTTP, och det saknas etablerade sätt att identifiera förekomster av sådana transformatorer, och att styra deras beteenden. Content Transformation Guidelines 1.0 -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som första offentligt Working Draft -- ger råd till de som ansvarar för innehållstransformatorer och till innehållsleverantörer, om hur de skall koordinera vid leverans av webbinnehåll. Dokumentet beskriver ett ramverk inom vilket sådan samverkan kan ske. Mer information på hemsidan för den mobila webben.

Nytt Working Draft: multimodalitet ... "Multimodal Architecture ... "

2008-04-14

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett förslag som beskriver en arkitektur som stöder multimodalitet i webbläsare.

Arkitekturen, som arbetsgruppen arbetar mot, ger ett generellt och flexibelt ramverk som stöder interoperabilitet mellan modalitetsspecifika komponenter från olika leverantörer -- t.ex. taligenkänning från en leverantör och handskriftsigenkänning från en annan. I Multimodal Architecture and Interfaces -- publicerat av Multimodal Interaction Working Group som ett Working Draft -- definieras en sådan löst kopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt. Den huvudsakliga förändringen i detta utkast är en mer fyllig specifikation av händelser som sändes mellan Runtime Framework och Modality Components, innefattande såväl schema för individuella meddelanden som stegdiagram vilka visar meddelandesekvenser. Mer om detta finns på hemsidan för arbetet med multimodal interaktion.

Rapporter om Internetframsyn publicerade

2008-04-14

Rapporterna från IVA:s framtidsspaningsprojekt "Internetframsyn" finns nu på webben.

Projektet Internetframsyn (ett projekt drivet inom Ingenjörsvetenskapsakademin) offentliggjorde, i samband med sin slutseminarium den 10 april 2008, de rapporter som tagits fram:

samt följande bilagor som producerats av användarpanelen:

.

Nytt Working Draft: japansk text ... "Requirements of Japanese Text Layout"

2008-04-11

Deltagare från fyra arbetsgrupper (CSS, internationalisering, SVG och XSL) har publicerat ett förslag om layout av japansk text.

Samarbetet mellan arbetsgrupperna CSS, Internationalization Core, SVG och XSL (del i samarbetsinsatsen Japanese Layout Task Force har publicerat Requirements of Japanese Text Layout som Working Draft. Detta dokument beskriver krav på hur japansk layout måste stödjas av teknologier som CSS, SVG och XSL-FO. Detta förslag baseras på en standard för japansk layout, JIS X 4051, men tar även upp aspekter som inte beaktas av denna. Det finns även en japansk version av förslaget. Lär mer om grunderna för layout av japansk text och om W3C:s arbete med internationalisering.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "OWL 2"

2008-04-11

Arbetsgruppen för OWL ("OWL Working Group") har publicerat ett antal utkast om nästa version av OWL, "OWL 2".

Termer i den semantiska webben (såsom "författare" och "title") kan organiseras som vokabulärer (t.ex. "data om publikationer"). OWL används för att representera termers mening (vilket illustreras av t.ex. arbetet inom hälso- och sjukvård, och livsvetenskaperna) i dessa vokabulärer (ontologier), och samband mellan dessa termer. OWL Working Group publicerar nu sex utkast om OWL 2 som Working Drafts :

OWL 2 (tidigare kallad OWL 1.1) definierar utvidgningar till OWL, som är en av grunderna för den semantiska webben. Tre av utkasten (om syntax, semantik och mappning till RDF) är identiska med motsvarande dokument publicerade i januari 2008, förutom att dokumenten bytt namn. Tre av utkasten är nya: "XML Serialization" beskriver en ny XML-syntax (skild från RDF/XML) för OWL; "Profiles" beskriver delmängder (logiska fragment) av OWL som riktas mot speciella tillämpningssammanhang; och "Primer" ger en teknisk översikt av OWL 2. Arbetsgruppen efterfrågar nu sunpunkter på dessa utkast, och har markerat speciellt viktiga frågor i dokumenten. Läs mer om den semantiska webben.

Nytt Working Draft: DOM ... "Language Bindings for DOM Specifications"

2008-04-10

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett förslag om ett IDL för DOM -- ett IDL som bör användas i andra specifikationer.

Language Bindings for DOM Specifications -- publicerat av Web API Working Group som Working Draft -- definierar ett IDL ("Interface Definition Language) som ska användas i andra specifikationer vilka definierar en dokumentobjektmodell ("Document Object Model", DOM) Utkastet belyser också hur interface som beskrivs med detta IDL svarar mot olika konstrukter i exekveringsmiljöer för ECMAScript och Java. Mer om detta hittas på hemsidan för rika webbtillämpningar.

Nytt Working Draft: roller ... "XHTML Role Attribute Module"

2008-04-10

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har publicerat ett nytt slutgiltigt förslag om rollattributet i XHTML.

XHTML Role Attribute Module -- publicerat av XHTML2 Working Group som andra slutgiltigt föreslaget Working Draft -- definierar attributet "role", vilket används för att, i XHTML-språk, ange för olika element maskinläsbar semantisk information som beskriver ändamålet med elementet. Detta kan användas i sammanhang som tillgänglighet, apparatanpassning, bearbetning på servers, samt komplexa databeskrivningar. Attributet kan integreras i alla uppmärkningsspråk som baseras på XHTML-modulearisering. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 maj 2008. Intresserade kan hitta mer information på hemsidan för HTML-arbetet.

Ny inkubatorgrupp: bakplan för rika webbtillämpningar

2008-04-09

Nu startas en ny inkubatorgrupp -- intressegruppen om bakplan för rika webbtillämpningar ("Rich Web Application Backplane Incubator Group") -- för att undersöka arkitekturramverk för kraftfulla webbtillämpningar.

Rich Web Application Backplane Incubator Group stöds av W3C-medlemmarna CWI, HP, IBM, och Xerox. Gruppens mål är att utforska och förfina arkitekturen hos ett "Rich Web Application Backplane" -- en uppsättning gemensamma byggblock för webbtillämpningar. Gruppens uppdragsbeskrivning säger: "Interaktion med slutanvändare tjänar på att baseras på en sådan gemensam infrastruktur, genom att interaktionen stöds av enkla sätt att blanda olika interaktionsteknologier inom en tillämpning. Genom att data enkelt kan delas av flera komponenter, och genom att kunna blanda AJAX med deklarativa komponenter, så stöds en bred uppsättning av sammansättningsbara användargränssnitt." Inkubatorgruppen skall inte föreslå standarder, utan utreda förutsättningar och ansatser för eventuellt senare standardiseringsarbete. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ som stöder tidig utveckling av framväxande webbrelaterade teknologier.

Nytt Working Draft: matematisk notation ... "MathML Version 3.0"

2008-04-09

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har publicerat ett nytt utkast av förslag om MathML 3.0.

Målet med MathML är att göra det möjligt att leverera, mottaga och bearbeta matematik på webben, analogt med hur HTML underbygger texthantering på webben. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 -- publicerad av Math Working Group som Working Draft -- är ett tredje utkast av MathML, en XML-tillämpning för att beskriva matematisk notation som fångar struktur och innehåll. Läs mer om arbetet med matematisk notation.

Nya Working Draft: semantiska tekniker ... hälso- och sjukvård och livsvetenskaper

2008-04-08

Intressegruppen för hälso- och sjukvård och livsvetenskaperna ("Health Care and Life Sciences (HCLS) Interest Group") har publicerat två utkast av dokument som beskriver praktisk användning av semantiska tekniker inom livsvetenskaperna.

Målet för W3C:s Health Care and Life Sciences (HCLS) Interest Group är att visa hur man kan använda semantiska tekniker för att producera svar på tvärvetenskapliga frågor inom livsvetenskaperna -- frågor som hitintills har varit väldigt svåra att hantera. Idag har intressegruppen HCLS publicerat två nya Working Drafts med praktisk infrmation. Det första beskriver hur en kunskapsbas konstruerats och använts i demonstrationen (vid 2007 World Wide Web Conference i Banff, Kanada) av hur livsvetenskaplig data kan integreras och samutnyttjas. Det andra dokumentet beskriver hur man kan integrera data med existerande kunskapsbaser representerade med semantiska tekniker. Gruppens arbete har skapat stort intresse inom näringslivet. W3C:s medlemmar granskar för närvarande ett förslag till ny uppdragsbeskrivning som ger intressegruppen HCLS möjlighet att utveckla och stödja användningsfall som har tydligt värde ur vetenskaplig, affärsmässig och/eller teknisk synpunkt, genom användande av semantiska tekniker i tre områden: livsvetenskaper, tillämpningsgrunder, och hälso- och sjukvård. Vi inbjuder alla W3C:s medlemmar att granska uppdragsbeskrivningen som nämndes ovan, och uppmuntrar de som är intresserade av storskalig användning av semantiska tekniker att gå med i intressegruppen. Mer information finns på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: apparatoberoende ... "Device Description Repository Simple API"

2008-04-08

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har publicerat ett dokument som beskriver ett API för apparatbeskrivningsdatabaser.

Webbinnehåll som levereras till mobila apparater tjänar på att anpassas till apparatens specifika egenskaper, som skärmstorlek, stöd för uppmärkning och stöd för bildformat. Sådan information lagras i apparatbeskrivningsdatabaser ("Device Description Repositories", DDR:er). Device Description Repository Simple API -- publicerat av Mobile Web Initiative Device Description Working Group som första offentligt Working Draft (och sista granskningsversion) -- beskriver ett enkelt API för access till DDR:er, vilket förenklar och stöder utveckling av webbinnehåll som anpassar sig till leveranskontext. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 maj 2008. Läs mer om arbetet med den mobila webben.

Nytt Working Draft: uri:er ... "CURIE Syntax 1.0"

2008-04-03

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har publicerat ett utkast om kompakta sätt att uttrycka URI:er.

CURIE Syntax 1.0 -- publicerad av XHTML2 Working Group som Working Draft -- beskriver en syntax för hur URI:er kan uttryckas på ett kompakt och generiskt sätt. Detta förslag har tagits fram inom arbetsgruppen för XHTML2, men det har skapats så att det kan användas i andra sammanhang än XHTML-familjen av uppmärkningsspråk. Målgruppen för detta dokument är språkkonstruktörer, inte användare av dessa språk. Du kan da del av mer information på hemsidan för W3C:s HTML-arbete.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Web Security Context: Experience, Indicators, and Trust"

2008-04-03

Arbetsgruppen för webbsäkerhetskontext ("Web Security Context Working Group") har publicerat ett förslag om designprinciper för hur användare kan agera säkert på webben.

Specifikationen Web Security Context: Experience, Indicators, and Trust -- publicerad av Web Security Context Working Group som Working Draft -- handlar om de beslut om tillit som användare gör online, och olika sätt som dessa beslut kan stödjas, så att användare beter sig säkert och välgrundat på webben. För att uppnå detta mål så innehåller specifikationen rekommendationer om hur identitetsinformation skall presenteras av användares webbverktyg; om hur fel i säkerhetsprotokollen skall hanteras så att användaren inte tvingas fatta alltför många beslut, och leder användare till säkra beteenden när de tvingas ta sådana belsut; och om hur användarinteraktion bör formas så att det är lättare att mata in känslig information på trovärdiga webbplatser än på tveksamma webplatser. Läs mer information om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: länkar i XML ... "XML Linking Language (XLink) Version 1.1"

2008-04-03

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har publicerat ett slutligt förslag om generaliserade länkar mellan XML-dokument.

XML Linking Language (XLink) Version 1.1 -- publicerat av XML Core Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar XML Linking Language (XLink) Version 1.1, med vilket man kan lägga till element i XML-dokument för att skapa och beskriva länkar mellan resurser. Det använder XML-syntax för att skapa strukturer som beskriver länkar liknande de enkelriktade länkar som finns i dagens HTML, men stöder även mer kraftfulla behov. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 16 maj 2008. Informera dig mer om arbetet med XML.

Ny inkubatorrapport: semantiska webbtjänster ... "SWS Challenge Testbed Incubator Methodology Report"

2008-04-03

Inkubatorgruppen för SWS testbädd ("SWS Testbed Incubator Group") har nu publicerat en slutrapport om råd och tekniker för utvärdering av webbtjänster.

SWS Challenge Testbed Incubator Methodology Report -- publicerad av W3C SWS Testbed Incubator Group som avslutande rapport -- beskriver goda råd om en metodik för att utvärdera tekniker för mediering, upptäckt och sammansättning av webbtjänster. Dessa tekniker baseras på ansatser från såväl programvaruutveckling som semantiska annoteringar. Dessa råd baseras på två års kunskapsuppbyggnad med fem workshops, och ett år med diskussioner och möten mellan deltagarna i inkubatorgruppen. Detta arbete är en del av W3C:s inkubatoraktivitet, ett forum där W3C:s medlemmar kan innovera och experimentera.

Nytt dokument: semantiska webben ... "Cool URIs for the Semantic Web"

2008-04-01

Intressegruppen för utbildning och informationsspridning om den semantiska webben ("Semantic Web Education and Outreach Interest Group") har publicerat en slutlig version av dokumentet som hur URI:er skall hanteras i den semantiska webben.

Med RDF ("Resource Description Framework) kan man beskriva både webbdokument och begrepp i den fysiska världen -- människor, organisationer, ämnen, saker -- på ett maskinläsbart sätt. Genom att webbpublicera sådana beskrivningar skapas den semantiska webben. URI:er ("Uniform Resource Identifiers") är viktigt för den semantiska webben, då de är del i kärnan för den semantiska webben, och även utgör länken mellan RDF och webben. I Cool URIs for the Semantic Web -- publicerad av Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group som Interest Group Note -- beskrivs riktlinjer för hur URI:er bör användas inom den semantiska webben. För den intresserade finns mer information om W3C:s arbete med den semantiska webben.