W3C

W3C-logo

Nyheter december 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: talbaserade webbläsare ... "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0"

2008-12-22

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har offentliggjort ett utkast av VoiceXML 3.0.

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 -- publicerad av Voice Browser Working Group som första offentligt Working Draft -- specificerar VoiceXML 3.0, ett modulärt XML-baserat språk för att skapa interaktiva mediadialoger med syntetiserat tal, igenkänning av talad inmatning och inmatning via knappsats, telefoni, dialoger, och inspelning/presentation på olika mediaformat (bl.a. digitaliserad audio och video). Avsikten med denna version är att stödja webbaserad utveckling och innehållsleverans av interaktiva talsvarstillämpningar. Ta del av mer information om arbetet med talbaserade webbtillämpningar.

Nytt Working Draft: geodata ... "Geolocation API Specification"

2008-12-22

Arbetsgruppen för geolokalisering ("Geolocation Working Group") har offentliggjort ett utkast som beskriver ett gränssnitt för programmerad åtkomst till geoposition.

Geolocation API Specification -- publicerad av Geolocation Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett API som erbjuder skripts tillgång till geografisk positionsinformation för den apparat där skriptet körs. Detta API definierar ett högnivågränssnitt till platsinformation för apparaten, såsom longitud och latitud. Gränssnittet är oberoende av vilka källor som platsinformationen hämtas från. Vanliga källor för sådan data är via "Global Positioning System" (GPS) och position härledd från nätverkssignaler som IP-adress, RFID, WiFi och Bluetooth MAC-adresser, och ID för GSM/CDMA-celler. Vill du veta mer om detta, besök då hemsidan för arbetet med Ubiquitous Web Applications.

Nytt Working Draft: mobila webben ... "Mobile Web Application Best Practices"

2008-12-22

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har offentliggjort ett utkast som dokumenterar råd och rekommendationer om innehåll avsett för mobila apparater.

Mobile Web Application Best Practices -- publicerad av Mobile Web Best Practices Working Group som Working Draft -- dokumeterar goda råd för utveckling och leverans av webbtillämpningar till mobila apparater. Dessa rekommendationer är en utvidgning av det som angavs i Mobile Web Best Practices 1.0 (BP1), speciellt avseende hur man kan utnyttja apparatens funktionalitet och information om leveranskontext. Sedan BP1 skapades har nätverk och apparater genomgått utveckling, så att det nu är meningfullt att inkludera ett antal goda råd vilka inte kom med i BP1. Hitta mer information om detta område på hemsidan för arbetet med den mobila webben.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Widgets 1.0: Packaging and Configuration"

2008-12-22

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har offentliggjort sista förslag till utkast som beskriver hur små webbtillämpningar skall konstrueras.

Widgets 1.0: Packaging and Configuration -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- beskriver ett standardiserat zip-baserat paketeringsformat, ett XML-baserat konfigureringsformat, och en serie av steg som användaragenter skall följa när de bearbetar och verifierar olika apsekter på små webbtillämpningar ("widgets"). Paketeringsformatet fungerar som en behållare för filer som används av en liten webbtillämpning. Dokumentet för konfigureringsinformation är en XML-vokabulär som författare kan använda för att deklarera metadata och konfigureringsparametrrar för en liten webbtillämpning. Stegen för att bearbeta en webbtillämpningsresurs beskriver förväntat beteende, och hur fel skall hanteras av användaragenter när det behandlar paketeringsformatet, konfigurationsdokumentet och andra relevanta filer. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 januari 2009. Mer information finns på hemsidan för arbetet med rika webbtillämpningar.

Nytt Working Draft: webbläsargränssnitt ... "Web IDL"

2008-12-22

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har offentligjort ett utkast om programmerbara gränssnitt som en webbläsare tillhandahåller.

Web IDL -- publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar ett beskrivningsspråk för programmerbara gränssnitt (Web IDL) som kan användas för att beskriva gränssnitt som avses implementeras i webbläsare. Web IDL är en variant av IDL, med ett antal egenskaper som stöder specifikation av beteende av vanligt förekommande beteenden i webbplattformen. Dokumentet beskriver även hur gränssnitt definierade med Web IDL svarar mot konstrukter i exekveringsmiljöer för ECMAScript och Java. Mer information finns på hemsidan för arbetet med rika webbtillämpningar.

Ny Recommendation: DOM ... "Element Traversal"

2008-12-22

Specifikationen av hur DOM-träd kan traverseras -- framtagen av arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") -- har nu publicerats som webbstandard.

Element Traversal Specification -- publicerad av Web Applications Working Group som W3C Recommendation -- definierar gränssnittet ElementTraversal, som gör det lätt att traversera elementen i ett DOM-träd, på ett sätt som gömmer andra noder i trädet, såsom textnoder. Gränssnittet erbjuder även ett attribut som anger antalet underliggande element till ett visst element. Avsikten med funktionaliteten som specificeras i detta dokument är att det skall vara ett alternativ till existerander DOM-gränssnitt, som gör det lättare att bearbeta DOM-träd i många typiska tillämpningar. Mer information finns på hemsidan för arbetet med rika webbtillämpningar.

Ny Recommendation: grafik ... "SVG Tiny 1.2"

2008-12-22

Nu har SVG Tiny 1.2 blivit en webbstandard, vilket ger bl.a. nya möjligheter att skapa grafiskt innehåll på mobiltelefoner.

Med Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 -- nu publicerad som W3C Recommendation -- har det blivit lättare att skapa attraktivt och tillgängligt interaktivt innehåll. Med denna öppna standard -- som redan är implementerad och driftsatt i mobiltelefoner, mediacenters och webbläsare -- kan författare skapa dokument och gränssnitt för webben, genom användning av författarverktyg som skapar öppet och återanvändbart innehåll. Med sökbar internationaliserad text och användarskapad metadata kan tekniker för den semantiska webben användas i grafiskt innehåll, och förbättra användarupplevelser för alla. Dessutom får utvecklare mer kraftfulla medel i utveckling av webbtillämpningar. En framtagen testvit bidrar till att göra SVG-innehåll interopererbart i moderna webbläsare, vilket bidrar till kvalitetssäkring av skapat innehåll. Ta del av stöduttalanden för SVG 1.2 och prova på att använda det själv. Vill du veta mer om detta och relaterat arbete på W3C, besök då hemsidan för arbetet med grafiskt innhåll.

Nya Working Drafts: regelhantering ... "RIF"

2008-12-19

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group") har offentliggjort fem nya utkast om RIF.

Arbetsgruppen publicerade tidigare ett utkast av RIF Basic Logic Dialect (BLD). Sedan dess har gruppen utvecklat andra dialekter, komponenter och testfall. De fem nya dokumenten -- publicerade av Rule Interchange Format (RIF) Working Group som Working Drafts -- är:

 1. RIF Use Cases and Requirements: ett antal mindre ändringar
 2. RIF Core: ny design för att stödja både BLD och PRD
 3. RIF Datatypes and Built-Ins 1.0: olika förbättringar
 4. RIF Production Rule Dialect (PRD): operationell semantik är nu fullständig
 5. RIF Test Cases: tidigt utkast av testsviter

Arbetsgruppen har nu kommit närmare att släppa de återstående delarna av RIF som Last Call Working Drafts, och önskar nu få synpunkter från utvecklare och användare av regelsystem. Kommentarer tas emot fram till och med 23 januari 2009. Mer information om RIF finns på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formulärhantering ... "XForms for HTML"

2008-12-19

Arbetsgruppen för formulärhantering ("Forms Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver integration av XForms i HTML.

XForms for HTML -- publicerad av Forms Working Group som första offentligt Working Draft -- erbjuder ett antal attribut och skriptmetoder som kan användas av taggar eller element i en HTML- eller XHTML-sida för att förenkla integration i dessa teknologier av databearbetning från XForms. Semantiken hos dessa attribut avbildas på den rika model-view-controller-connector-arkitekturen i XForms. Genom detta kan utvecklare av webbtillämpningar få en smidigare övergång till de kraftfullare beteenden som erbjuds av XForms-modulernas uppmärkning. Mer om detta finns på hemsidan för arbetet med XForms.

Rapport från workshop: semantiska webben ... "Semantic Web in Energy Industries Part I: Oil & Gas"

2008-12-18

Nu har W3C publicerat en rapport med intryck och slutsatser från den workshop där industrin inom olja och gas diskuterade hantering av data.

Rapporten från W3C Workshop on Semantic Web in Oil & Gas Industry är nu offentliggjord. Vid denna workshop deltog 54 experter från 33 organisationer och diskuterade hur teknologier från den semantiska webben kan bidraga till att hantera de enorma mängder data som genereras varje dag inom detta industrisegment, liksom utmaningar i att samverka med tjänsteorganisationer, och att hantera samarbeten mellan operatörer som är viktiga för denna industri. Deltagarna diskuterade frågor om dataintegration, skapande och förvaltning av ontologier, och presenterade tillämpningar och verktygsutveckling inom området olja och gas. Workshopen avslutades med en paneldebatt som belyste insatser som industrin kan ta, möjligen i samverkan med W3C, för att bättre förstå hur teknik- och metodikområdet semantiska webben utnyttjas. W3C tackar Chevron för att de ställt upp som värd för detta arrangemang, som ägde rum i Houston, Texas, USA, den 9-10 december 2008. Ta del av de 17 position papers som lämnades in till workshopen, och få mer information om området semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: multimodalitet ... "EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language"

2008-12-15

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har offentliggjort specifikationen av EMMA som Proposed Recommendation, vilket betyder att den föreslagna teknologin har provimplementerats.

EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language -- publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Proposed Recommendation -- är en del av en uppsättning specifikationer för multimodala system. Den specificerar ett XML-baserat språk för tolkning av vad användaren gör. Tolkningen av användarens operationer skall genereras av en signaltolkningsprocess, såsom tal- eller skriftigenkänning, semantiska tolkare och andra typer av processer som utförs av komponenter vilka arbetar med vad användaren gör, såsom interaktionshanterare. Arbetsgruppen har dokumenterat teknisk realisering av EMMA i en implementationsrapport. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 januari 2009. För den intresserade finns ínformation om arbetsområdet multimodalitet.

Uppdaterad Candidate Recommendation: formattering ... CSS Mobile Profile 2.0"

2008-12-12

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat en uppdatering av förslaget om en mobil profil för CSS.

Specifikationen CSS Mobile Profile 2.0 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation -- definierar en delmängd av CSS 2.1 avsedd att vara en grund för interoperabilitet mellan implementationer av CSS på små apparater, såsom mobiltelefoner. Avsikten med denna specifikation är inte att ta fram en CSS-profil som är inkompatibel med den fulla CSS-specifilationen. Istället skall den säkerställa att implementationer, som p.g.a. plattformsbegränsningar inte kan stödja full CSS, ändå implementerar en gemensam delmängd som är interoperabel med andra implementationer på begränsade apparater och med inplementationer av full CSS. Det nu offentliggjorda dokumentet är faktamässigt likvärdigt med föregående utkast, men vissa redaktionella modifieringar har genomförts. Ta del av mer information om arbetet med formattering.

Ny Recommendation: tillgängligt innehåll ... "WCAG 2.0"

2008-12-11

Nu offentliggörs en ny standard -- "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0" -- som hjälper webbdesigners och webbutvecklare att skapa webbplatser som stöder äldre användare och användare med funktionshinder.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, som bygger på omfattande erfarenhet och synpunkter och förslag från användare och utvecklare, utvidgar den tidigare tillgänglighetsstandarden (WCAG 1.0) så att den täcker fler teknologier och kan tillämpas på ett mer exakt sätt. W3C publicerar även diverse stödmaterial, bl.a. Understanding WCAG 2.0, Techniques for WCAG 2.0 och How to Meet WCAG 2.0: A Customizable Quick Reference. Läs pressrelease, stöduttalanden, annonsering per epost och översikt över WCAG. För den intresserade finns det mer information om W3C:s arbete med tillgänglighet (WAI).

W3C initierar kampanj för sponsring av granskningsverktyg

2008-12-11

W3C drar igång en satsning för att ge utvecklare och designers en möjlighet att visa sitt stöd för de valideringsverktyg som W3C tillhandahåller.

W3C:s webbaserade granskningsverktyg utför många miljoner valideringar per dygn, och därmed kan valideringstjänsterna räknas till dagens mest populära webbtillämpningar. Det är många som bidragit till att så användbara och uppskattade gransningsverktyg växt fram, och W3C är tacksamt för allt frivilligt utfört arbete. Ett program för donationer och sponsring hjälper W3C att investera i hårdvara och allokera arbetskraft, så att ännu bättre, snabbare och användarvänliga verktyg uppstår, såsom:

Vi välkomnar sponsorerbjudanden från organisationer som stöder webbstandarder, och uppmuntrar alla webbintressenter att sprida information om denna kampanj. Läs mer om hur man genom donationer kan stödja arbetet med validerare.

Enklare arbete med mobil webb -- granskningsverktyg

2008-12-08

Idag har W3C släppt ett granskningsverktyg, som gör det lättare att skapa innehåll för den mobila webben.

W3C:s mobileOK-granskare ger information om hur webbinnehåll uppfyller kraven för "mobileOK", krav uttryckta i en webbstandard som publiceras idag, mobileOK Basic Tests 1.0. "Välbyggt innehåll är värdefullt för både innehållsförfattare och innehållsanvändare. mobileOK-granskaren ger gott stöd i arbetet att förbättra innehåll steg för steg", säger Tim Berners-Lee, W3C:s ledare. Läs pressrelease, stöduttalande från W3C:s medlemmar, och titta mer på vad som görs inom W3C:s arbete med den mobila webben ("Mobile Web Initiative", MWI).

Presentation om webben, mobilen och utvecklingsländer

2008-12-08

Den 11 december 2008 ges en presentation om den mobila webbens betydelse för samhällsutveckling, och hur W3C bidrar till realisera denna potential.

Presentationen -- "Using Web Technologies and mobile phones for Social Development: W3C Approach" -- hålls av Philipp Hoschka och Stéphane Boyera, inom ramen för den första internationella konferensen om "M4D" ("Mobile communication technology For Development"), som äger rum i Karlstad 11-12 december 2008.

Ny Recommendation: apparatoberoende ... "Device Description Repository Simple API"

2008-12-08

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har definierat ett API för åtkomst till apparatbeskrivningsdatabaser. Detta API har nu blivit en webbstandard.

Webbinnehåll som levereras till mobila apparater tjänar ofta på att anpassas till apparatens karaktäristiska egenskaper, såsom skärmstorlek, stöd för uppmärkningsspråk, och bildhanteringsstöd. Sådan information lagras i en apparatbeskrivningsdatabas -- "Device Description Repository" (DDR). Device Description Repository Simple API -- framtagen av Mobile Web Initiative Device Description Working Group och publicerad som W3C Recommendation -- beskriver ett enkelt API med vars hjälp man kan åtkomma information lagrad i en DDR, för att underlätta utvecklandet av webbinnehåll som anpassar sig till sitt leveranskontext. Arbetsgruppen publicerar även en Group Note -- Device Description Structures -- som beskriver ett språk för strukturerad kategorisering av apparater ur perspektivet innehållsanpassning. Det finns mer information om arbetet med den mobila webben.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "XQuery"

2008-12-05

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har publicerat ett antal dokument om XML Query -- ett språk för att ställa frågor mot och bearbeta strukturerad information.

De fem dokumenten -- publicerade av XML Query Working Group som Working Drafts -- är:

 1. XQuery Scripting Extension 1.0, som lägger till ny funktionalitet till XQuery; procedurorienterad tilldelning, block, synkronisering samt användningsfall för dessa: XQuery Scripting Extension 1.0 Use Cases;
 2. XQuery 1.1, som lägger till ny funktionalitet, såsom gruppering, och användningsfall: XQuery 1.1 Use Cases och skillnader gentemot föregående utkast
 3. XQueryX 1.1, som ger en detaljerad XML-representation av en syntaktiskt analyserad fråga (detta är ett första offentligt Working Draft;

Hitta mer information om detta och liknande på hemsidan för XML-arbetet.

Uppdaterad Candidate Recommendation: formattering ... "CSS Marquee Module"

2008-12-05

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har offentliggjort en uppdatering av specifikationen av hantering av skrymmande innehåll.

CSS Marquee Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation -- erbjuder medel som en innehållsdesigner kan använda för att specificera hur utrymmesmässigt stort innehåll kan hanteras med s.k. "marquee"-hantering -- innehållet kan animeras och flyttas automatiskt fram och tillbaka. Ta del av mer information om arbetet med formattering.

Uppdaterat dokument: adressering ... "Cool URIs for the Semantic Web"

2008-12-03

En mindre uppdatering har nu gjorts av dokumentet "Cool URIs for the Semantic Web", som beskriver hur URI:er hanteras inom den semantiska webben.

I Cool URIs for the Semantic Web -- publicerad som Interest Group Note -- ingår nu en länk till en sida med fel och rättelser.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "OWL 2"

2008-12-02

Arbetsgruppen för OWL ("OWL Working Group") har nu publicerat elva nya dokument om OWL 2 -- standard för semantisk modellering på webben.

OWL 2 utvidgar OWL, en fundamental standard för den semantiska webben, genom att lägga till ny funktionalitet som har efterfrågats av användare och som verktygsleverantörer är redo att implementera. Elva nya dokument har nu publicerats av OWL Working Group om OWL 2 Web Ontology Language. Sex av dessa dokument publiceras som sista förslag till Working Draft, vilket betyder att arbetsgruppen anser att det tekniska arbetet bakom dessa specifikationer nu är fullbordat. De idag publicerade dokumenten är:

 1. Structural Specification and Functional-Style Syntax (sista förslag)
 2. Direct Semantics (sista förslag)
 3. RDF-Based Semantics
 4. Conformance and Test Cases (sista förslag)
 5. Mapping to RDF Graphs (sista förslag)
 6. XML Serialization (sista förslag)
 7. Profiles (sista förslag)
 8. Quick Reference Guide (första offentligt Working Draft)
 9. New Features and Rationale (första offentligt Working Draft)
 10. Manchester Syntax (första offentligt Working Draft)
 11. rdf:text: A Datatype for Internationalized Text (första offentligt Working Draft)

Dokumentet Manchester Syntax beskriver en alternativ serialisering av OWL -- detta dokument förväntas bli en W3C Note. I rdf:text definieras en XML-datatyp, som utvecklats i samverkan med arbetgruppen för RIF för användning tillsammans med RDF-data. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 23 januari 2009. Ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben.

Ny Recommendation: synkroniserad multimedia ... "SMIL 3.0"

2008-12-01

Idag har W3C publicerat en ny webbstandard -- SMIL 3.0 -- som gör det lättare att skapa presentationer sammansatt av olika typer av mediainnehåll.

Med Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0) -- framtagen av arbetsgruppen för synkroniserad multimedia (Synchronized Multimedia Working Group) -- kan presentationer skapas genom kombination av audio, video, bild, text och hypertextlänkar, där de olika delarna finkornigt styrs m.a.p. layout- och tidsaspekter. "SMIL 3.0 är ett viktigt bidrag till standarder för multimedia, eftersom den innehåller en uppsättning funktionaliteter som efterfrågats av användare, samtidigt som den baseras på en deklarativ ansats till hur presentationer skapas", säger Dick Bulterman, ordförande i arbetsgruppen som arbetat fram specifikationen. Läs pressrelease, stöduttalanden om SMIL 3.0, och mer om arbetet med synkroniserad multimedia.