W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt dokument: semantisk annotering ... "Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies"

2008-08-29

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat ett dokument som ger goda råd om hur vokabulärer publiceras på webben.

Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies -- publicerat av Semantic Web Deployment Working Group som Group Note -- beskriver beprövade råd och anvisningar om hur man publicerar vokabulärer eller ontologier på webben (i RDF Schema eller OWL). Dokumentet riktar sig till de som skapar eller förvaltar vokabulärer i RDFS och OWL (termerna "vokabulär" och "ontologi" är likvärdiga i denna specifikation). Det ger praktiska råd om publicering av vokabulärer på webben, illustrerat med enkla exempel på konfigurationer som täcker vanliga användningsfall. Mer information hittas på hemsidan för W3C:s arbete med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: anropbara gränssnitt ... "Web IDL"

2008-08-29

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om hur programmeringsgränssnitt för webben kan beskrivas med IDL.

Web IDL -- publicerat av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar en syntaktisk delmängd av OMG IDL version 3.0, som kan användas av specifikationer som definierar gränssnitt. "Web IDL" är en IDL-variant med ett antal egenskaper, som gör det möjligt att specificera beteende av vanliga skript-objekt i webbplattformen. Det finns ett antal tillägg till IDL som stöder vanlig funktionalitet som tidigare inte kunde beskrivas formellt utan fick beskrivas i löpande text. Dessutom ges exakta beskrivningar av hur detta binds till ECMAScript (3:e utgåvan) och Java. Hitta mer information om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: semantisk modellering ... "SKOS Simple Knowledge Organization System Reference"

2008-08-29

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat ett slutgiltigt förslag till specifikation av SKOS, samt ett dokument med introduktion till SKOS.

SKOS Simple Knowledge Organization System Reference-- publicerad av Semantic Web Deployment Working Group som "Last Call Working Draft" -- definierar Simple Knowledge Organization System (SKOS), en gemensam datamodell för hur man delar och länkar kunskapssystem över webben. SKOS datamodell erbjuder ett standardiserat och lågkostnadssätt att portera existerande system för strukturerad kunskap till den semantiska webben. Den erbjuder även ett lätt och intuitivt språk för att utveckla och dela nya kunskapssystem. SKOS kan användas fristående, eller i kombination med formella kunskapsrepresentationsspråk som Web Ontology Language (OWL). Kommentarer på detta tas emot fram till och med 3 oktober 2008. Arbetsgruppen har även publicerat en uppdaterad version av det stödjande dokumentet SKOS Primer. Ta del av mer information om W3C:s arbetsområde semantiska webben.

Världshandelsdagen 2008: "Bortom Web 2.0" - människan, tekniken och affärerna

2008-08-25

Stockholms Handelskammare anordnar Världshandelsdagen 2008 kring temat webb 2.0. Exportpriset delas ut, och ett antal föredrag ges om framtidens användning av Internet och webben.

Citat från beskrivningen av dagen: "I dagens globala värld är kommunikation a och o. Ett företags kommunikationsvägar är dess livsnerv. För tio år sedan hade vi inte Internet på kontoret, för tjugo år sedan hade vi inga mobiltelefoner. Hur kommer vi att kommunicera i framtiden? Under dagen kommer vi att få höra experter och företrädare från ledande företag inom teknikutveckling, affärsutveckling och kommunikation som kommer att skildra framtiden utifrån sina respektive områden."

Mer information finns på hensidan för Världshandelsdagen 2008.

W3C testsviter ... Nya licenser som underlättar återanvändning

2008-08-20

W3C har nu publicerat nya licenser för sina testsviter, som gör det lättare att återanvända och anpassa för lokal användning.

I Licenses for W3C Test Suites specificeras två licenser som svarar mot två mål:

  • En BSD-licens med tre klausuler som gör det möjligt för utvecklare att på ett enkelt sätt använda testfall, och som underlättar programvaruutveckling och felspårning.
  • En speciell W3C-licens, avsett för W3C:s arbetsgrupper att skapa en auktoritativ "W3C testsvit" som svarar mot den konsensus som arbetsgruppen uppnått, och som bidrar till interoperabilitet och stabilitet i påståenden om konformitet.

W3C tackar för det stöd som erhållits från intresserade: peka på behovet av sådana licenser, tillhandahålla testfall, och granskning av licensförslag.

Nya Working Drafts: beskrivning av webbresurser ... "POWDER"

2008-08-18

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har nu publicerat utkast av fem nya dokument om hur man kan ange metadata om dokument på webben.

Målet med "Protocol for Web Description Resources" (POWDER) är att erbjuda medel med vilka individer eller organisationer kan beskriva grupper av webbresurser, genom att publicera maskinläsbar metadata. De dokument som nu publiceras av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som Working Drafts är:

  • Description Resources (sista förslag); som ger detaljer om hur man skapar Description Resources (DRs), vilka enkapsulerar metadata, och hur deras livscykel ser ut.
  • Grouping of Resources (sista förslag); som beskriver hur uppsättningar av IRI:er kan definieras så att beskrivningar eller annan data kan gälla för resurserna, genom att följa IRI:er som är element i uppsättningen.
  • Formal Semantics (sista förslag); som beskriver hur det relativt enkla operationella formatet av ett POWDER-dokument kan transformeras för vidare bearbetning genom användning av verktyg från den semantiska webben.
  • Primer (första offentligt Working Draft) ; introdution och översikt.
  • Test Suite (första offentligt Working Draft); testsvit.

kommentarer på de dokument som är av typern "sista förslag" tas emot fram till och med 14 september 2008. Studera mer information om arbetsområdet semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: tal på webben ... "Pronunciation Lexicon Specification (PLS) 1.0"

2008-08-18

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat specifikationen av ett uttalslexikon (PLS) som förslag till Recommendation.

Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0 -- publicerat av Voice Browser Working Group som Proposed Recommendation -- specificerar PLS, som utgör en grundval för att beskriva information om uttal inom taligenkänning och talsyntes. En viktig målsättning är att kunna anpassa tillämpningar, t.ex. för uttal av egennamn som har speciellt uttal. Ändringar i denna utgåva jämfört med föregående utgåva som Working Draft hittas i Appendix D i dagens utgåva. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 18 september 2008. Den intresserade kan studera mer information om Voice Browser Activity.

W3C arbetar för att få video bättre interopererbar med webben

2008-08-15

W3C har nu startat arbete med video-på-webben, som ett nytt arbetsområde, med tre måldrivna arbetsgrupper.

Just nu växer videoinnehåll på webben lavinartat, med användning inom reklam, yrkesmässigt samarbete, underhållning, produktrecensioner och mycket annat. När priser på konsumentelektronik sjunker så kan såväl amatörer som professionella skapa video av alltmer ökande kvalitet. Sociala nätverk kring media på webben dyker upp i jämn ström. W3C startar idag arbetsområdet video-på-webben, som skall bidraga till att video blir "fullvärdig medborgare" på webben. Till en början kommer arbete att utföras i tre arbetsgrupper, vilket grundas i resultat från en lyckosam W3C-workshop om video. Dessa grupper är:

  • Mediaannotateringar, som kommer att konstruera en ontologi som underlättar integration av information om mediaobjekt på webben, såsom video, audio och bild.
  • Mediafragment, som kommer att arbeta med temporala och platsorienterade länkar (t.ex. till ett speciellt ögonblick i ett multimediainnehåll, eller till en plats i två visuella dimensioner), som bygger på Uniform Resource Identifiers (URI:er).
  • Timed Text, som kommer att arbeta med en standard för textremsor.

W3C fortsätter att undersöka området kodekar för audio och video på webben. Läs mer information om det nya arbetsområdet video-på-webben. (Fotograf: Bob Freund).

Nytt Working Draft: bearbetning av XML ... "XProc: An XML Pipeline Language"

2008-08-14

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har nu offentliggjort ett granskat utkast som beskriver hur bearbetning av XML kan beskrivas på ett operationellt sätt.

XProc (An XML Pipeline Language) är ett språk med vilket man kan beskriva bearbetningsoperationer som skall utföras på XML-dokument. En pipeline består av ett antal steg, och dessa steg kan använda noll, ett eller flera XML-dokument som indata och skapa noll, ett eller flera XML-dokument som utdata. XProc: An XML Pipeline Language -- publicerat av XML Processing Model Working Group som Last Call Working Draft -- beskriver syntax och semantik för XProc. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 26 september 2008. Ta del av mer information om W3C:s arbete med XML.

Ny Candidate Recommendation: objektmodellen ... "Element Traversal Specification"

2008-08-13

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat ett utkast som beskriver ett nytt gränssnitt för navigering i objektmodeller. Detta utkast är nu redo att provimplementeras.

Element Traversal Specification -- publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation -- specificerar gränssnittet ElementTraversal, som stöder navigering inom objektmodellen. Detta gränssnitt är för många vanliga användningsfall mer bekväm att använda jämfört med det stöd som ges av nuvarande gränssnitt i Document Object Model (DOM), samtidigt som det är lätt att implementera. Med det nya gränssnittet kan man använda skripts för att navigera över elementen i ett DOM-träd, och inte behöva hantera andra typer av noder i DOM, såsom textnoder. Det specificerar även ett attribut som anger antalet element som ligger under ett visst element. Titta även på hur kommentarer på föregående utkast hanterats och ta del av mer information om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: talstyrning ... "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 Requirements"

2008-08-08

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har nu producerat ett utkast om vilka krav som bör ställas på VoiceXML 3.0 som nu tas fram.

VoiceXML 2.0 stöder konstruktion av ljudbaserade dialoger som innehåller syntetiserat tal, digitaliserat ljud, taligenkänning, knapptryckningshantering, inspelning av talad inmatning, telefoni och konversationer med blandat initiativ. VoiceXML 3.0 är nästa mer omfattande utgåva av VoiceXML. Dess mål är att erbjuda ännu mer kraftfull funktionalitet för dialoghantering, vilket behövs i avancerade talbaserade tillämpningar, och att erbjuda dessa funktionaliteter på ett sätt som gör att de enkelt och rent kan intgreras i andra webbteknologier. Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 Requirements -- publicerad av Voice Browser Working Group som första offentligt Working Draft -- är en första inventering och strukturering av de krav som kommer att styra arbetet. Hitta och studera mer information om Voice Browser Activity.

Ny Candidate Recommendation: frågespråk ... "XQuery Update Facility 1.0"

2008-08-07

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har nu publicerat "XQuery Update Facility 1.0" som Candidate Recommendation, vilket bl.a. betyder att denna teknologi nu skall utvärderas från en implementationssynpunkt.

XQuery Update Facility 1.0 -- publicerad av XML Query Working Group som Candidate Recommendation -- definierar en uppdateringsfunktionalitet som utvidgar existerande XML Query language (XQuery). XQuery Update Facility erbjuder notation för att uttrycka hur man gör bestående förändringar av instanser av datamodellen för XQuery 1.0 och XPath 2.0. I detta dokument ingår ändringar jämfört med föregående utgåva (Candidate Recommendation som publicerades 14 mars 2008). Ta del av mer information om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Accessible Rich Internet Applications"

2008-08-06

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group ") har offentliggjort ett utkast som beskriver hur man stöder tillgänglighet i moderna webbtillämpningar.

Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) -- publicerad av Protocols and Formats Working Group som uppdaterat Working Draft -- definerar ett sätt att göra webbinnehåll och webbtillämpningar mer tillgängliga för användare med funktionshinder. Stor vikt läggs vid att hantera dynamiskt innehåll och styrmedel för avancerade användargränssnitt, vilka utvecklats med Ajax, HTML, JavaScript och liknande teknologier. En introduktion till WAI-ARIA finns i WAI-ARIA Overview och i Vanliga frågor och svar om WAI-ARIA ("FAQ"). Ta gärna del av inbjudan att komma med synpunkter på hur man bäddar in WAI-ARIA i olika värdspråk, och om arbetet med tillgänglighet.

Nya Working Drafts: regelspråk ... RIF

2008-08-01

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group", RIF) utger nu ett antal nya utkast av dokument om regelspråk i olika varianter.

Ny publicerar Rule Interchange Format (RIF) Working Group sex utkast om regelformat:

"RIF Basic Logic Dialect" (BLD) specificerar ett XML-format för regler på en intermediär nivå av uttrycksfullhet. Språket bygger på Horm-klausuler med URI:er, datatyper och inbyggda primitiver. Det har fler uttrycksmedel än datalog, men erbjuder inte negation. Dokumentet "RIF RDF and OWL Compatibility" förklarar och specificerar hur regelmängder i RIF kan kombineras med RDF och OWL. Kommentarer på dessa dokument tas emot fram till och med 19 september 2008. "RIF Production Rule Dialect" (PRD) specificerar ett XML-format som används vid utbyte av produktionsregler. PRD och BLD avses utgöra grunderna för de två dialektvarianterna, som bägge utgår från RIF Core. "RIF Framework for Logic Dialects" (FLD) och "RIF Datatypes and Builtins" (DTB) erbjuder gemensamma element som specifika dialekter kan använda. "RIF Uses Cases and Requirements" (UCR), vilken senast publicerades för två år sedan, har förenklats, och innehåller nu exempel formulerade i de två syntaxerna PRD och BLD. Se på mer information om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: mobila webben ... "Content Transformation Guidelines"

2008-08-01

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har nu offentliggjort ett utkast om hur webbinnehåll kan anpassas genom transformering.

Transformering av innehåll innebär manipulering (genomförs av proxies) av begäran om information sänd till och av innehåll returnerat från en server, där avsikten med transformeringen är att underlätta användning på mobil apparat. Content Transformation Guidelines 1.0 -- publicerad av Mobile Web Best Practices Working Group som sista föreslaget Working Draft -- visar på praktiska angreppssätt som gör det möjligt för användare att surfa på webben med en mobil apparat. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 16 september 2008. Ta del av mer information om satsningen på den mobila webben.

Nytt working draft: formatmallar ... "CSS Marquee Module Level 3"

2008-08-01

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har offentliggjort ett utkast av ett dokument om hur dokument med skrymmande layout kan presenteras.

CSS är ett medel att beskriva hur dokument skall presenteras på olika typer av media. När dokument (t.ex. HTML-dokument) avbildas på visuella media (t.ex. på skärm eller med utskrift), och vissa dokumentelement är för stora för att rymmas inom en given areal, så kan en presentationsdesigner med CSS ange om och hur sådant innehåll skall visas. Ett sätt, som stöds av mekanismer på vissa apparater, är markismetoden ("marquee") -- innehållet animeras och flyttas automatiskt fram och tillbaka. CSS Marquee Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som sista föreslaget Working Draft -- definierar hur markismetoden kan styras genom olika egenskaper. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 september 2008. Ta del av mer information om arbetet med formattering.

Ny Candidate Recommendation: mobila webben ... "CSS Mobile Profile 2.0"

2008-08-01

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har offentliggjort ett utkast av en specifikation av CSS för mobila apparater.

CSS Mobile Profile 2.0. -- publicerad av CSS Working Group som Candidate Recommendation -- definierar en gemensam bas för CSS-stöd som till och med ganska begränsade mobila apparater kan erbjuda. Detta arbete ingår som del i W3C:s långsiktiga arbete med att göra det lättare att använda mobila apparater på webben (se nyhet om råd för mobila webben). W3C:s arbete med CSS Mobile Profile 2.0 har försiggått i nära samverkan med OMA för att eliminera de skillnader som funnits mellan W3C:s och OMA:s tidigare mobila CSS-profiler. En testsvit (av alfa-kvalitet) har tagits fram för denna mobila profil. Arbetsgruppen kommer att följa upp implementationer under den fas där specifikationen har status Candidate Recommendation. Implementatörer kan sända in kommentarer, synpunter och annan relevant information innan 1 februari 2008. Mer information finns om arbetet med formattering.