W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny intressegrupp: mobil webb stöder samhällsutveckling ... "MW4D"

2008-05-27

W3C startar nu gruppen "Mobila webben för samhällsutveckling" ("Mobile Web for Development Interest Group", MW4D) som skall arbeta med problemställningen hur mobila webben kan bidraga till samhällsutveckling i utvecklingsländer.

I sin satsning på samhällsvärdefull webbanvändning inbjuder nu W3C till deltagande i den nya Mobile Web for Development (MW4D) Interest Group, som har i uppdrag att utforska hur mobil teknologi kan överbrygga den digitala klyftan. "Vi behöver kunna hantera viktiga utmaningar, såsom avsaknad av standarder för de apparater som slutanvändare utnyttjar, kostnader för tjänster, förståelighetsproblem, och en ingående förståelse om de verkliga informationsbehov som landsbygdsbefolkning har", säger Ken Banks, kiwanja.net, som är ordförande i gruppen. "Detta kräver en multidisciplinär ansats, ett steg som vi tar genom att skapa denna grupp". Läs mer om detta i pressreleasen. Denna grupp arbetar inom ramen för W3C:s satsning på den mobila webben (MWI), som syftar till att identifiera och hantera utmaningar och hinder för att utnyttja webben via mobil teknologi. Gruppen är en del av den satsning som görs av Europeiska unionens 7:e ramprogram för forskning (FP7), och är en del av projektet Digital World Forum. (Fotograf: Stéphane Boyera )

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "XHTML Access Module"

2008-05-26

Arbetsgruppen för XHTML 2 ("XHTML 2 Working Group") har publicerat ett utkast om hur tillgänglighet stöds i XHTML 2.

Avsikten med XHTML Access Module -- publicerat av XHTML 2 Working Group som sista Working Draft -- är att ge praktiska medel varmed uppmärkningsspråk baserade på XHTML kan stödja krav på tillgänglighet (för funktionshindrade). Detta åstadkoms genom att tillhandahålla en mekanism som knyter dokumentdelar till identifierade tillgänglighetstaxonomier. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 16 juni 2008. Mer om arbetet med XHTML hittas på hemsidan för HTML-arbetet.

Ny Candidate Recommendation: formattering ... "CSS Namespaces Module"

2008-05-23

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett slutgiltigt förslag om namnrymdshantering i CSS3.

CSS Namespaces Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation -- definierar syntax och semantik för hur namnrymder kan användas i CSS. Dokumentet definierar "@namespace"-regeln med vilken man kan deklarera allmän namnrymd och binda namnrymder till namnrymdsprefix, samt definierar syntax som andra specifikationer kan använda som prefix i namnrymdskvalificerade namn. Mer om detta hittas på hemsidan för arbetet med formattering.

Nytt Working Draft: händelser i bearbetning ... "Progress Events 1.0"

2008-05-22

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett utkast om de olika slags händelser som karaktäriserar tidskrävande bearbetningar.

Progress Events 1.0 -- publicerat av Web API Working Group som Working Draft -- beskriver olika händelsetyper som kan användas för att övervaka hur en bearbetning fortskrider. Denna specifikation är huvudsakligen avsedd att användas för sådant som överföring av data med hjälp av XMLHTTPRequest, eller Media Access Events. Mer om detta och anknytande områden hittas på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Ny arbetsgrupp: säkerhet ... "XML Security Working Group"

2008-05-21

Nu startar W3C en ny arbetsgrupp -- arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") -- fokuserad på några teknologier inom säkerhetsområdet: signaturhantering och kryptering.

Uppdraget för den nya arbetsgruppen XML Security Working Group är att utvärdera och bearbeta de rekommendationer som togs fram inom W3C:s Workshop om XML-signaturer och XML-kryptering (september 2007) angående utveckling av specifikationerna för XML-säkerhet. Gruppens leverabler innefattar nytt arbete med syntax och bearbetning av XML Signaturer och av XML Encryption, liksom underhåll av relaterade specifikationer. Frederick Hirsch (Nokia) är ordförande för gruppen och Thomas Roessler (W3C) representerar W3C:s stab. Ta del av mer information om W3C:s arbete med säkerhet.

Konferens: Offentliga rummet 2008 (2-4 juni, Västerås)

2008-05-19

Offentliga Rummet är en årligen återkommande konferens som belyser hur statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner kan öka tillgängligheten och bredda medborgarnas deltagande i offentlig sektor, både med hjälp av teknik och utifrån nya tankebanor.

Offentliga Rummet 2008 hålls på Aros Congress Center, mitt i Västerås, 2 - 4 juni. Under dag 1 hålls ett antal seminarier, inom olika teman. T.ex. inom temat "Härifrån till framtiden - från dagens framkant till framtidens eFörvaltning" hålls seminariet "Framtidssäkra eFörvaltningen!", beskrivet som

Regeringens ´Handlingsplan för eFörvaltningen´ sträcker sig fram till 2011, då vi ska tillhöra världseliten på området. Hur då? Och därefter? Och vad krävs för att dagens satsningar inte ska bli till ett hinder för morgondagens tekniska och samhälleliga utveckling?

Där kommer bl.a. webbteknologiers framtida användning att belysas.

Nya Drafts, Candidate Recommendation: XML frågespråk ... "XQuery and XPath Full Text 1.0"

2008-05-16

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") och arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har i samarbete publicerat utkast om "XQuery and XPath Full Text 1.0 Requirements".

XQuery and XPath Full Text 1.0 -- publicerad av XML Query Working Group och XSL Working Group som Candidate Recommendation -- definierar syntax och formell semantik för "XQuery and XPath Full Text 1.0", som är ett språk vilket utvidgar XQuery 1.0 [XQuery 1.0: An XML Query Language] och XPath 2.0 [XML Path Language (XPath) 2.0] med funktionalitet för fulltextsökningar. Implementatörer uppmuntras att prova gruppernas testsvit och rapportera sina resultat. De två arbetsgrupperna har även publicerat (som Working Drafts) XQuery and XPath Full Text 1.0 Requirements och dess Use Cases. Läs mer om arbetet med XML.

Last Call: formatmallar ... "Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007"

2008-05-16

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har offentliggjort att utkast om specifikationen av CSS (CSS1, CSS2, CSS3).

Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft -- samlar alla specifikationer av CSS-formatmallar ("Cascading Style Sheets") i ett dokument, vilka tillsammans definierar vad CSS är. Detta dokument riktas huvudsakligen till CSS-implementatörer, inte till designers vilka definierar och använder CSS-mallar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 9 juni 2008. Mer om detta finns på hemsidan för formatmallar.

Nytt Working Draft: bearbetning ... "State Chart XML (SCXML)"

2008-05-16

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har offentliggjort ett uppdaterat utkast om SCXML.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction -- publicerad av Voice Browser Working Group som uppdaterat Working Draft -- beskriver SCXML, som är en exekveringsmiljö baserad på Harel State TablesUML och Control eXtensible Markup Language (CCXML). Ändringarna jämfört med föregående utkast är (1) språkets modularisering, (2) införande av profiler, och (3) en ändring av algoritmen för tolkning av dokument. Dokumentet som helhet har genomgått omfattande omarbetning och arbetsgruppen välkomnar granskning av detta. Läs mer om Voice Browser Activity.

Praktiska råd om tillgänglighet -- "Vägledning"

2008-05-15

Den svenska "Vägledningen 24-timmarswebben" finns nu översatt engelska.

Dokumentet Vägledningen 24-timmarswebben -- utgivet av Verva -- ger praktiska råd om hur man åstadkommer tillgängliga webbplatser. Den finns nu översatt till engelska: Swedish National Guidelines for Public Sector Websites (PDF). Se även översikt på engelska som lyfter fram viktiga aspekter på detta dokument.

Nytt dokument: tillgänglighet ... "Web Accessibility for Older Users: A Literature Review"

2008-05-14

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har publicerat ett dokument om aspekter på tillgänglighet vad gäller äldre personer.

Web Accessibility for Older Users: A Literature Review -- publicerat av WAI Education and Outreach Working Group Working Group (EOWG) som ett första offentligt Working Draft -- innehåller översikt och analys av riktlinjer och information som beskriver åldersrelaterade tillgänglighetsbehov. Denna litteraturöversikt bidrar till arbeten med tillgängliga lösningar för äldre webbanvändare, och kan även användas som underlag för att definiera profiler eller utvidgningar av WAI:s riktlinjer. Litteraturöversikten är ett resultat från WAI-AGE-projektet ("Ageing Education and Harmonisation"). Ta del av inbjudan till granskning och deltagande, vilken ger en bild av projektet och en inbjudan att bidraga till litteraturöversikten och andra arbeten inom WAI-AGE. Se även allmänna aspekter på tillgänglighet på hemsidan för Web Accessibility Initiative.

Nytt Working Draft: representera URI ... "CURIE Syntax 1.0"

2008-05-08

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har publicerat ett nytt utkast om hur URI:er kan uttryckas i kortform -- "CURIE".

CURIE Syntax 1.0 -- publicerat av XHTML2 Working Group som sista Working Draft -- beskriver en syntax för hur URI:er kan uttryckas med hjälp av en generell och kompakt syntax ("Compact URI"). Specifikationen riktas till de utvecklare av språk som behöver en mekanism för att använda utvidgningsbara samlingar av värden. Utvecklare som funderar på att använda "QNames" som attributvärden borde istället försöka använda CURIE:er, eftersom CURIE:er är skapade för just detta behov, vilket inte QNames är. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 juni 2008. Mer information om detta och annat hittas på hemsidan för HTML-arbetet.

Konferens: språk och Internet (14 maj 2008, Stockholm)

2008-05-05

Ett heldagssymposium om språk och Internet hålls onsdagen 14 maj på Clarion hotell i Stockholm.

Syftet är att diskutera möjligheterna att förbättra infrastrukturen och tillgängligheten för språken i Sverige på Internet så att fler människor kan använda och tillgodogöra sig innehållet på Internet på sitt eget språk. Symposiet arrangeras av Språkrådet och .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Mer information på hemsidan för Symposium om språk och Internet.

Ny Recommendation: XML ... "Canonical XML Version 1.1"

2008-05-02

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har tagit fram "Canonical XML Version 1.1", vilken nu publiceras som W3C Recommendation.

Canonical XML Version 1.1 -- publicerad av XML Core Working Group som W3C Recommendation -- är en revidering av Canonical XML Version 1.0, som ger hantering av aspekter kring ärvning av attribut i XML-namnrymden, då man kanonikaliserar delmängder av dokument; bl.a. möjligheten att inte ärva xml:id, och att korrekt behandla URI:er enligt xml:base. Canonical XML Version 1.1 kan appliceras på XML 1.0, och definieras genom XPath 1.0-datamodellen. Den gäller inte för XML 1.1. Eftersom den är en Recommendation, så är det ett stabilt dokument och kan användas som referensmaterial och citeras i andra dokument. Mer information finns om W3C:s arbete med XML.

Ny inkubatorgrupp ... produktmodellering

2008-05-01

Nu startar en inkubatorgrupp -- "Product Modelling Incubator Group" -- för att utreda hur basen för en produktmodellontologi kan se ut.

Product Modelling Incubator Group, -- som stöds av W3C-medlemmarna TNO, POSC-Caesar Association, och Fraunhofer -- har fått uppdraget att definiera en liten kärna av eb grundläggande ontologi för produktmodellering. Denna kärna kan hjälpa utvecklingen av webbontologier utgående på existerande internationella standarder som IFC, STEP och ISO 15926. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ som skall stödja utveckling av framväxande webbrelaterade teknologier. Arbete inom inkubatoraktiviteten tar inte fram standarder, men kan göra förberedande utrednings- och analysarbete som senare används i standardiseringsarbete.

Nytt Working Draft: XProc: An XML Pipeline Language Draft Published

2008-05-01

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett utkast om ett språk för att beskriva bearbetningar av XML-dokument.

XProc: An XML Pipeline Language -- publicerat av XML Processing Model Working Group som Working Draft -- beskriver syntax och semantik för XProc, ett språk med vars hjälp man kan beskriva bearbetning av XML-dokument. En "pipeline" byggs upp av enklare steg (där atomära operationer utförs på XML-dokument) och andra sammansättningskonstrukter (villkorlig exekvering, iteration, felhantering, etc). I en särskild sektion av dokumentet beskrivs skillnader gentemot föregående utkast. Läs mer om XML-arbetet.