W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Rapport från workshop: e-förvaltning ... "eGovernment and the Web"

2008-01-31

Nu publiceras rapporten från workshopen i juni 2007 -- "eGovernment and the Web Workshop: Toward More Transparent Government".

Deltagare diskuterade olika ansatser för att underlätta användning av webbstandarder på webbplatser i den offentliga sektorn, och hur man kan anpassa pågående forskning och utveckling inom webbteknologi och inom policyarbete för den offentliga sektorn, så att man kan uppnå den fulla potentialen i att använda webben för att åtkomma och använda offentlig information. Workshopen gick av stapeln 18-19 juni 2007 (se pressrelease), i Washington D.C., USA, och organiserades i samarbete mellan W3C och Web Science Research Initiative (WSRI). Den sammanfattande rapporten för eGovernment and the Web Workshop: "Toward More Transparent Government" finns nu tillgänglig för alla. Mer om detta hittas på hemsidan för W3C:s arbete med e-förvaltning.

Ny Proposed Recommendation: XML ... "Canonical XML 1.1"

2008-01-29

Arbetsgruppen för XML ("XML Core Working Group") har publicerat ett förslag till en kanonisk form av XML-data.

Canonical XML 1.1 -- publicerad av XML Core Working Group som Proposed Recommendation -- beskriver en metod för att avgöra om två dokument är identiska, eller om en bearbetning har ändrat ett dokument eller ej. Denna metod tar hänsyn till de transformationer som är tillåtna enligt XML 1.0 och Namespaces. Canonical XML 1.1 är en revidering av Canonical XML 1.0, skapad för att tydliggöra frågor om arv av attribut i XML-namnrymden då man kanonaliserar delar av ett dokument (som bl.a. tar hänsyn till kravet att inte ärva xml:id), och om hur man på ett korrekt sätt skall behandla URI:er i xml:base. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 mars 2008. Mer information hittas på hemsidan för W3C:s XML-aktivitet.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies"

2008-01-29

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat ett utkast av ett dokument med råd om RDF-vokabulärer.

Dokumentet Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies. -- publicerat av Semantic Web Deployment Working Group som Working Draft -- beskriver goda råd om hur man skall publicera vokabulärer och ontologier på webben (i RDF Schema eller OWL). Varje råd karaktäriserar allmänna principer, och ger en exempelkonfiguration som kan användas för en Apache HTTP-server -- en konfiguration som lätt kan anpassas till andra miljöer. Råden har formerats på ett sätt som är konsistent med hur webbens arkitektur specificeras. Läs mer om området på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "SKOS Simple Knowledge Organization System Reference"

2008-01-25

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat ett dokument om teknik för enkel strukturering av kunskap: "Simple Knowledge Organization System".

Dokumentet SKOS Simple Knowledge Organization System Reference -- publicerat av Semantic Web Deployment Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett enkelt system för att strukturera kunskap: "Simple Knowledge Organization System" (SKOS). SKOS är en gemensam datamodell för att dela och länka olika kunskapsstruktureringsystem via den semantiska webben. Den ger ett standardiserat och kostnadseffektivt sätt att beskriva semantiska samband mellan existerande kunskapsstruktureringsystem, och att portera dessa till den semantiska webben. SKOS erbjuder också ett enkelt, intuitivt språk för att utveckla och dela nya kunskapsstruktureringssystem. Läs mer om arbetet i W3C:s aktivitet om den semantiska webben.

Nytt Working Draft: nästa html ... "HTML 5"

2008-01-22

Idag publicerade W3C ett tidigr utkast av specifikationen för HTML 5, ett resultat producerat av arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group").

HTML 5 -- publicerad av HTML Working Group som ett Working Draft -- inriktas på att ge en öppen, rojaltyfri specifikation av ett uppmärkningsspråk som stöder rikt webbinnehåll och rika webbtillämpningar. "HTML är naturligtvis en mycket viktig standard", säger Tim Berners-Lee, författare av den första versionen av HTML, och ledare för W3C. "Jag är glad att se en så stor mängd utvecklare, bl.a. webbläsarleverantörer, arbeta tillsammans för att staka ut den bästa vägen framåt för webben". Bland nyheterna finns API:er för att rita tvådimensionell grafik, och sätt att bädda in och styra audio- och videoinnehåll. HTML 5 bidrar till att öka interoperabiliteten och reducera utvecklingskostnader, genom att beskriva exakta regler för hur korrekt format HTML-innehåll skall hanteras, men även för vad som skall ske med felaktig HTML. Ta del av många andra nya funktionaliteter, läs pressrelease, och få mer information om framtiden för HTML.

Nya medlemmar i W3C:s grupp för teknisk arkitektur ... TAG

2008-01-22

W3C:s rådgivande committee ("W3C Advisory Committee") har valt in tre nya medlemmar i gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group", TAG).

De nya medlemmarna i Technical Architecture Group (TAG) är Ashok Malhotra (Oracle), T.V. Raman (Google) och Henry Thompson (University of Edinburgh). TAG-medlemmar sedan tidigare är Noah Mendelsohn (IBM), David Orchard (BEA), Jonathan Rees (Science Commons), Norm Walsh (Sun) och Stuart Williams (HP), som delar ordförandeskapet med Tim Berners-Lee. TAG:s uppdrag är att bygga konsensus kring principer för webbens arkitektur, och att tolka och förtydliga dessa principer vid behov; att fatta beslut i de frågor om webbens arkitektur som lagts på TAG:s bord; och att medverka till koordinering av tekniskt arkitekturarbete inom och utom W3C.

Avslutat arbete: dokumentmodell ... "Document Object Model Activity"

2008-01-22

Aktiviteten med dokumentobjektmodellen ("Document Object Model (DOM) Activity") har nu avslutats.

Arbetsgruppen för dokumentobjektmodellen ("Document Object Model Working Group"), som var kärnan i Document Object Model (DOM) Activity, fullbordade sitt arbete tidigt under 2004, efter att ha levererat specifikationerna av DOM Level 3 som Recommendations. Sedan dess har ett antal arbetsgrupper inom W3C -- såsom arbetsgrupperna för HTML, SVG, CSS och WebAPI -- tagit över arbetet med att underhålla och vidareutveckla standardiserade API:er för webben. Läs mer om resultaten från arbetet inom DOM-aktiviteten på DOM:s webbsida.

Nytt Working Draft: tillgänglighet och den mobila webben ... "Relationship Between Mobile Web and Web Content Accessibility"

2008-01-22

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") och arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har publicerat ett utkast av ett dokument som beskriver sambandet mellan tillgänglighet och den mobila webben.

Relationship Between Mobile Web Best Practices 1.0 and Web Content Accessibility Guidelines publiceras av Mobile Web Best Practices Working Group och Web Accessibility Initiative (WAI) Education and Outreach Working Group som första offentligt Working Draft. Mer detaljerad information finns i epostmeddelandet med annonseringen.

Dessa arbetsgrupper uppmuntrar nyfikna att börja med att läsa Web Content Accessibility and Mobile Web: Making a Web Site Accessible Both for People with Disabilities and for Mobile Devices, som visar hur målen för tillgänglighet och målen för mobil access överlappar varandra. Ett tredje relevant dokument, Experiences Shared by People with Disabilities and by People Using Mobile Devices, ger exempel på hinder som användare (utan funktionshinder) konfronteras av när de interagerar med webbinnehåll på mobila apparater, och på likartade hinder som användare med funktionshinder ställs inför när de använder vanliga datorer. Läs mer om arbetet med den mobila webben och om arbetet med tillgänglighet.

Ny webbstandard: frågespråk på webben ... "SPARQL"

2008-01-15

Med dagens offentliggörande av SPARQL som en webbstandard har W3C gjort det lättare att dela och återanvända data mellan tillämpningar, organisationer och samarbetsgrupper på webben.

Standarden SPARQL (uttalas "sparkel") är en del i verktygslådan för den semantiska webben, och har konstruerats för att stödja vanliga användningsområden, (vilka dokumenterats i användningsfall för den semantiska webben). SPARQL-frågor behöver inte innehålla detaljerade föreskrifter hur data skall hanteras, utan erbjuder en beskrivningsform på hög nivå. Detta medför minskade utvecklings- och förvaltningskostnader, liksom ökad robusthet i sammanställning av data från webben. "Att använda den semantiska webben utan SPARQL är som att försöka använda relationsdatabaser utan SQL", säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. Det finns redan 14 implementationer av denna standard, som innefattar tre W3C Recommendations: SPARQL Query Language for RDF, SPARQL Protocol for RDF, och SPARQL Query Results XML Format. Läs press release, stöduttalanden om SPARQL och läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Ny Candidate Recommendation: tidsstyrd multimedia ... "SMIL 3.0"

2008-01-15

Arbetsgruppen för synkroniserad multimedia ("Synchronized Multimedia Working Group", SYMM) har publicerat ett förslag om "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0)", en teknologi som stöder multimediapresentationer.

Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0) -- publicerad av arbetsgruppen SYMM som Candidate Recommendation -- är ett XML-baserat språk som stöder konstruktion av interaktiva multimediala presentationer. Med SMIL 3.0 kan en innehållsförfattare beskriva beteendet över tiden hos en multimedial presentation, knyta hyperlänkar till mediaobjekt, och beskriva layout av presentationen på skärmen. Arbetsgruppen sammanställer nu en testsvit, som ett medel att säkerställa att implementationer är interoperabla. Läs mer på hemsidan för synkroniserad multimedia.

Nya Working Drafts: tjänstemodellering ... "Service Modeling Language 1.1"

2008-01-14

Arbetsgruppen om språk för tjänstemodellering ("Service Modeling Language Working Group") har publicerat uppdaterade utkast om tjänstemodelleringsspråket SML 1.1.

De två dokument som nu utges är Service Modeling Language, Version 1.1 och Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1 -- publicerade av Service Modeling Language (SML) Working Group som Working Drafts. Det första dokumentet definierar SML 1.1, ett språk för att modellera komplexa tjänster och system, innefattande deras struktur, begränsningsvillkor, policies och användningsråd. Det andra dokumentet definierar utbytesformat för SML 1.1, format för att garantera korrekt och praktiskt utbyte av de dokument som utgör en SML-modell. Läs mer om detta och annat på hemsidan för XML-aktiviteten.

Nytt Working Draft: multimedia ... "SMIL Timesheets 1.0"

2008-01-10

Arbetsgruppen för synkroniserad multimedia ("Synchronized Multimedia Working Group", SYMM) har publicerat ett utkast som beskriver hur tidshantering i SMIL görs tillgänglig inom andra XML-språk.

I SMIL Timesheets 1.0 -- publicerad av SYMM Working Group som första offentligt Working Draft och är dessutom Last Call Working Draft -- definieras ett XML-baserat språk för tidshantering, som gör tidsstyrningsorienterade element och attribut i SMIL 3.0 tillgängliga i andra XML-baserade språk. Med detta språk kan SMIL-baserad tidsstyrning integreras i en bred uppsättning språk som i sig inte innehåller tidshantering, t.o.m. när flera sådana språk kombineras inom ramen för ett dokument. Eftersom det påminner om den typ av extern stil- och positioneringsbeskrivningar som förekommer i Cascading Style Sheet (CSS), så har den här lanserade funktionaliteten kallats "SMIL Timesheets". Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 februari 2008. Hitta mer information om W3C:s arbete med synkroniserad multimedia.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "OWL 1.1"

2008-01-08

Arbetsgruppen för OWL har publicerat utkast av tre specifikationer om OWL 1.1, en modest utvidgning av OWL 1.0.

OWL används för att definiera terminologier för den semantiska webben. De tre specifikationerna om Web Ontology Language (OWL) 1.1 -- som nu publiceras av OWL Working Group som första offentliga Working Drafts -- är Structural Specification and Functional-Style Syntax, Model-Theoretic Semantics och Mapping to RDF Graphs. Dessa utvidgar W3C-standarden OWL Web Ontology Language 1.0 med en mindre mängd nyttiga funktionaliteter som har efterfrågats av användare, funktionaliteter som kan implementeras med effektiva mekanismer, och som verktygsutvecklare är villiga att stödja. De tre specifikationerna täcker syntax, semantik och avbildning av OWL 1.1 till RDF. Läs mer om detta på hemsidan för W3C:s arbete med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "XHTML Access Module"

2008-01-07

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver hur XHTML-språk kan stödja tillgänglighetsbehov.

Målet med dokumentet XHTML Access Module -- publicerad av XHTML2 Working Group som första offentligt Working Draft -- är att skapa en bas för hur uppmärkningsspråk i XHTML-familjen kan stödja de tillgänglighetsbehov som t.ex. funktionshindrade har. Detta åstadkoms genom att erbjuda en generisk mekanism med vars hjälp man kan definiera sambandet mellan å ena sidan komponenter i dokumentet och å andra sidan välkända tillgänglighetstaxonomier. Läs information finns på hemsidan för HTML-aktiviteten.