W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt dokument: säkerhet ... ”WebCrypto Key Discovery

2016-03-29

Arbetsgruppen för kryptografi på webben (”Web Cryptography Working Group”) publicerar ett dokument om API för att att hämta kryptonycklar.

WebCrypto Key Discovery – publicerad av Web Cryptography Working Group som Group Note – beskriver ett JavaScript-API med vilket man kan upptäcka namngivna, sajtspecifika fördefinierade kryptografiska nycklar, vilka kan användas tillsammans med Web Cryptography-API. Fördefinierade nycklar är sådana nycklar som har gjorts åtkomliga för webbverktyg på andra sätt än att använda sådana funktioner i Web Cryptography-API som kan generera, härleda, importera eller packa upp nycklar. Sajtspecifika nycklar är nycklar som bara kan användas av en speciell webbplats. Namngivna nycklar identifieras med ett namn, vilket förutsätts vara känt av webbplatsen ifråga, och som levereras tillsammans med nyckeln själv. Detta dokument är bara relevant för nycklar som har alla dessa tre egenskaper.

Ny Proposed Recommendation: apparat ... ”Battery Status API”

2016-03-29

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) levererar ett genomgranskat förslag till API för batteristatus på klientapparat.

Battery Status API – publicerad av Device APIs Working Group som Proposed Recommendation – definierar metoder som kan användas av webbutvecklare för att programmatiskt få reda på laddningsnivån av klientapparatens batteri. Om en tillämpning inte känner till hur laddat ett apparatbatteri är, så måste utvecklare bygga sin tillämpning med förutsättningen att batteriet har tillräckligt med kraft för att stödja tillämpningens bearbetningar. Det kan medföra att apparatens batteri laddas ur snabbare än önskvärt, eftersom utvecklare inte har möjligheter att styra hur tillämpningen använder energi. Denna specifikation definierar ett API som ger information om batterinivå på klientapparaten. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 29 april 2016.

Uppdaterat dokument: tillgänglighet ... ”How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference

2016-03-17

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) levererar nu en ny version av dokumentet vilket beskriver användning av WCAG 2.0 som stöd för tillgänglighet.

Den nya versionen av How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 requirements (success criteria) and techniques – publicerad av Education and Outreach Working Group (EOWG) och Web Content Accessibility Guidelines Working Group (WCAG WG) – ger ett anpassningsbart perspektiv på resurser för WCAG 2.0, bland annat om: webbstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, implementeringsråd för Techniques for WCAG 2.0, och hur man förstår stöddokumentation om WCAG 2.0. Information om dessa resurser ges i WCAG Overview och i The WCAG 2.0 Documents. Denna nya version erbjuder ett väsentligt uppdaterat användargränssnitt och ytterligare funktionalitet för att filtrera via märkning som kategoriseras under rubriker Developing, Interaction Design, Content Creation, och Visual Design. (Den föregående versionen är fortfarande åtkomlig.) Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”Accessibility Requirements for People with Low Vision

2016-03-17

Insatsgruppen för synsvårigheter (Low Vision Accessibility Task Force, LVTF) publicerar ett utkast om krav och behov vad gäller tillgänglighet för personer med synproblem.

Accessibility Requirements for People with Low Vision – framtagen av Low Vision Accessibility Task Force (LVTF) och publicerad av Web Content Accessibility Guidelines Working Group (WCAG WG) som Working Draft – beskriver sådana behov och krav på tillgänglighet som personer med synproblem har vad gäller elektroniskt innehåll, verktyg och teknologier. Det innehåller en översikt över vad synproblem innebär, och beskriver olika användarbehov. Här ger inte direkta tekniska krav. Det ger en bakgrund för framtida arbete kring råd och riktlinjer för hur man gör innehåll, verktyg och teknologier tillgängliga ur ett synperspektiv. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 april 2016. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Uppdaterat verktyg: ”Accessibility Evaluation Report Generator

2016-03-17

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) lanserar nu en uppdaterad version av verktyget för att rapportera uppfyllande av tillgänglighet för webbplatser.

En uppdaterad version av WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator har nu levererats av Education and Outreach Working Group (EOWG). Detta verktyg hjälper dig att generera en utvärderingsrapport som beskriver tillgänglighet av webbplatser enligt Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). Detta dokument om WCAG-EM har publicerats som en informativ W3C Working Group Note. Den beskriver en ansats för utvärdering av hur webbplatser, bl.a. webbtillämpningar och webbplatser för mobila apparater, uppfyller Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Arbetsgruppen tar gärna emot synpunkter på denna version av WCAG-EM Report Tool, och förslag på förbättringar att införa i nästa version. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Candidate Recommendation: presentation ... ”WOFF File Format 2.0”

2016-03-16

Arbetsgruppen för webbfonter (”WebFonts Working Group”) har nu offentliggjort ett genomarbetat förslag om webbfonter: WOFF 2.0.

Utgående från erfarenheter av användning av WOFF 1.0, har den uppföljande specifikationen WOFF File Format 2.0 – publicerad av WebFonts Working Group som Candidate Recommendation – tagits fram. Web Open Font Format (WOFF) 2.0 är en föreslagen uppdatering av den existerande och använda WOFF 1.0, med ett viktigt mål att förbättra komprimering. WOFF 2.0 ger förbättrad komprimering, och minskar alltså användning av bandbredd, men ger fortfarande snabb uppackning, även på mobila apparater. Detta uppnås genom att kombinera ett steg med innehållsanpassat förbearbetning, samt förbättrad entropi-kodning, jämfört med den s.k. Flate-komprimeringen som används i WOFF 1.0. Denna specifikation har nu undergått granskning och är nu redo för provimplementering.

Arbetsgruppen publicerar även ett dokument WOFF 2.0 Evaluation Report – som Group Note – vilket beskriver utvärdering av WOFF 2.0. Den ger en lista över krav som måste uppfyllas för att teknologin skall kunna komma till produktiv användning, utvärderar hur kraven stöds, och ger bedömningar av komprimeringsvinster och hur kodkomplexitet, kodningstid och avkodningstid balanseras mot varandra. Detta utvärderingsdokument är icke-normativt.

Uppdaterat Working Draft: html ... ”HTML 5.1”

2016-03-11

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) publicerar ett uppdaterat utkast om HTML 5.1, redo för granskning.

HTML 5.1 – publicerad av Web Platform Working Group som uppdaterat Working Draft – beskriver kommande version av uppmärkningsspråket HTML, en grund för webben. Ny funktionalitet fortsätter att införas, som stöd för webbutvecklare; nya element införs efter analys av hur praktikerfältet arbetar; och specifik betoning görs på att definiera tydliga kriterier för de krav på webbklienter som förbättrar interoperabilitet.

Läs mer om arbetsgruppens planer på att mer regelbundet publicera utkast, och hur gruppen arbetar fram mot en standard för HTML 5.1 som förväntas bli klar senare detta år.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Att vägleda användare till översatta sidor”

2016-03-11

Det nya W3C-dokumentet ”Guiding users to translated pages” har nu blivit översatt till svenska: ”Att vägleda användare till översatta sidor”.

Ett nytt dokument, Guiding users to translated pages, har tagits fram inom W3C:s internationaliseringsarbete. Det beskriver tekniker för att hantera webbinnehåll som finns översatt till flera olika språk, och hur en lämplig språkversion kan returneras till användaren, beroende på aktuella inställningar för språkpreferenser i webbläsare. Detta dokument har nu översatts till svenska: Att vägleda användare till översatta sidor. I själva verket utgör detta dokument med olika översättningar en illustration av hur tekniken används, och därmed kan man se hur språkorienterad innehållförhandling (language-related content negotiation) fungerar i praktiken!

Ny Proposed Recommendation: media ... ”TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1)”

2016-03-08

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om textannotering av media.

TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1) – publicerad av Timed Text Working Group som Proposed Recommendation – specificerar två profiler av TTML1: en för annotering med text, och en för annotering med bilder. Dessa profiler avses användas för undertexter och för rubriker på bilder, i brett använda innehållslevererande tjänster världen runt. Detta underlättar interoperabilitet, enhetlig återgivning, och konvertering till andra format för undertexter och bildtexter. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 8 april 2016.

Ny Candidate Recommendation: webbgränssnitt ... ”WebIDL Level 1”

2016-03-08

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) publicerar specifikation av Web IDL, ett sätt att definiera programmerbara gränssnitt.

WebIDL Level 1 – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett språk för specifikation av gränssnitt, som kan användas för att beskriva de gränssnitt som avses vara implementerade av webbläsare. Web IDL är en variant av den generella IDL-ansatsen, och inkluderar funktionalitet med vars hjälp man kan enklare specificera beteendet av vanliga skript-objekt i webbplattformen. Här beskrivs även hur gränssnitt beskrivna i Web IDL svarar mot konstrukter i exekveringsmiljön för ECMAScript. Detta dokument är avsett att fungera som ett stöd för implementatörer av redan publicerade specifikationer, och att kommande specifikationer refererar till detta dokument, så att man kan säkerställa att implementationer av standardiserade gränssnitt är interoperabla.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Flexible Box Layout Module Level 1”

2016-03-01

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat utkast om presentation enligt lådmodell.

CSS Flexible Box Layout Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver en lådmodell för presentation med CSS, optimerad för användning i användargränssnitt. I denna flexibla layoutmodell kan komponenter i en "flex-behållare" placeras ut i godtycklig riktning, och kan anpassa sina storlekar, antingen genom att växa för att fylla ut oanvänt utrymmer, eller genom att krympa för att undvika att gå utanför behållarens gränser. Såväl horisontell som vertikal justering av komponenterna kan styras på enkelt sätt. Man kan konstruera layout i två dimensioner genom att nästla lådor – horisontella inne i vertikala, eller vertikala inne i horisontella.