W3C

W3C-logo

Nyheter december 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Uppdaterade resurser: tillgänglighet ... ”Planning and Managing Web Accessibility

2016-12-22

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) publicerar uppdateringar av tre dokument om hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor.

De tre dokumenten – framtagna av Education and Outreach Working Group (EOWG)) och publicerade som uppdaterade resurser – är följande. Planning and Managing Web Accessibility, vilken ger stöd för att integrera tillgänglighetsarbete i hela processen för att ta fram webbinnehåll. Råden är applicerbara på såväl enskilda projekt som på sättet att organisera på verksamhetsnivån. Developing Organizational Policies on Web Accessibility, som ger stöd för att ta fram en enkel eller omfattande policy (inom en organisation) för webbtillgänglighet. Web Accessibility First Aid: Approaches for Interim Repairs, som avses ge stöd för arbete med utmaningar som: ”Jag ska göra vår webbplats tillgänglig, och jag vet inte ens vad det rent praktiskt innebär!” Dokumentet ger råd om hur man hanterar kortsiktiga lösningar på tillgänglighetsproblem. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI)

Uppdaterat dokument: tillgänglighet ... ”Easy Checks - A First Review of Web Accessibility

2016-12-22

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) har nu publicerat en uppdatering av dokumentet om hur man enkelt kan undersöka om en webbsida är tillgänglig.

Easy Checks – A First Review of Web Accessibility – framtagen av Education and Outreach Working Group (EOWG)) och publicerat som uppdaterat dokument – hjälper dig att undersöka tillgänglighet av en webbsida. Med dessa enkla steg kan du få insikt i om det finns stöd för tillgänglighet i en viss webbresurs Dessa tester täcker bara ett litet antal tillgänglighetsaspekter, och har definierats för att vara ett snabbt och enkelt sätt att genomföra en undersökning, inte att ge ett auktoritativt svar om tillgänglighet. I den nu publicerade uppdateringen ingår en test av animerat eller blinkande innehåll, och råd till utvecklare om hur man använder ”Web Developer Toolbar” i olika webbläsare. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI)

Arbetet med webbstandarder: lägesbild vid slutet av 2016

2016-12-16

Ett kort dokument om viktiga områden för pågående webbstandardisering har nu publicerats.

W3C icon and text CSS 20 Idag publicerar W3C dokumentet Open Web Platform year-end Highlights 2016. Vi uppmuntrar intresserade att där ta del av hur vi utvecklar webben genom att kontinuerligt förbättra webbteknologier, specifikt i områden som virtuell realitet, nätbetalningar, webbsäkerhet och -autentisering, mediauppspelning, fordon-på-webben, och hur nyckelteknologin för webben – HTML – görs allt starkare. Var gärna med och fira CSS:s 20-års-jubileum, vilket startar 17 december och fortsätter under nästa år. Och du kan informera dig om hur webben påverkar ditt industrisegment, genom att träffa representanter för W3C:s stab på CES, den 5-8 januari 2017, i Las Vegas, NV, USA. Kom dit och diskutera med oss – vi finns i svit #313 på Westgate Hotel.

Ny Proposed Recommendation: data-på-webben ... ”Data on the Web Best Practices

2016-12-15

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) har publicerat ett genomgranskat förslag om goda konstruktionsråd angående hantering av data på webben.

Data on the Web Best Practices – publicerad av Data on the Web Best Practices Working Group som Proposed Recommendation – är en del av resultaten om hantering av data på webben. Den kompletterar de två andra dokumenten Dataset Usage Vocabulary och Data Quality Vocabulary (som båda nu publiceras som Group Notes) och beskriver hur utgivare kan dela data på webben, med ökad nytta genom att dra fördel av nätverkseffekter. Här täcks teman som licensiering, API:er, identifierare för och inom datamängder, återkoppling, berikande och bevarande.

Arbetsgruppen har sammanställt en omfattande implementationsrapport som visar att de här beskrivna goda konstruktionsråden används i många domäner, bland annat inom offentlig förvaltning, vetenskaplig forskning, och digitalt kulturarv. Dessa tre dokument har skapats för att underlätta framväxten av ett dynamiskt ekosystem i vilket data kan upptäckas, förstås, utvärderas och användas, och att återanvändning kan tillkännagivas. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 januari 2017.

Ny Proposed Recommendation: säkerhet ... ”Web Cryptography API”

2016-12-15

Arbetsgruppen för kryptografi på webben (”Web Cryptography Working Group”) har levererat ett genomarbetat förslag om programmerbara gränssnitt mot kryptografifunktionalitet.

Web Cryptography API – publicerad av Web Cryptography WG som Proposed Recommendation – beskriver ett API för JavaScript, vilket ger webbtillämpningar åtkomst till grundläggande kryptografiska operationer, såsom hashning, signaturgenerering, och kryptering/dekryptering. Dessutom beskriver det ett API för tillämpningar, för att generera och/eller hantera nycklar som behövs för dessa operationer. Detta API svarar mot användningsfall som autentisering för tjänster; signering av dokument eller kod; samt konfidentialitet och integritet vid kommunikation. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 januari 2017.

Nya Candidate Recommendationa: sociala webben ... ”Activity Streams 2.0”; ”Activity Vocabulary

2016-12-15

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu publicerat genomgranskade förslag om representation av aktiviteter, lämpat för den sociala webben.

De nu aktuella specifikationerna – publicerade av Social Web Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Activity Streams 2.0, vilken definierar en modell för att representera möjliga eller avslutade aktiviteter i ett JSON-format. På ett förenklat sätt kan man säga att ”Activity” är en semantisk beskrivning av en handling. Målet med denna specifikation är att erbjuda en JSON-syntax som är tillräckligt uttrycksfull för att representera metadata om aktiviteter, på ett rikt och människoanpassat sätt, men samtidigt vara hanterbart av maskiner och vara utvidgningsbart.
  • Activity Vocabulary vilken specificerar vokabulären som används för modeller av ”Activity”. Denna specifikationen definierar en uppsättning abstrakta typer och egenskaper som kan användas för att beskriva tidigare, pågående och kommande aktiviteter.

Dessa specifikationer är nu redo för provimplementeringar.

Ny Candidate Recommendation: tillgänglighet ... ”Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0”

2016-12-15

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) har levererat ett genomgranskat förslag om tillgänglighet för digitala publikationer.

Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0 – publicerad av Accessible Rich Internet Applications Working Group och publicerad som Candidate Recommendation – definierar en WAI-ARIA-modul, bestående av en ontologi av roller, tillstånd och egenskaper vilka är specifika för branschen digitala publikationer. Med hjälp av denna modul kan en konstruktör ge information om gränssnittsbeteenden och strukturell information till tekniska hjälpmedel, och underbygga sådan semantisk navigering, presentation och interaktivitet som utnyttjas av användaren. Mer information om denna publicering hittas i blogginlägget DPUB-ARIA 1.0 is Released as a Candidate Recommendation. Det finns ett utkast till implementationsrapport, vilken visar hur testning har framskridit. För att föra denna specifikation till nästa steg i arbetsprocessen, efterfrågas nu implementrationserfarenheter och kommentarer, vilka kan skickas in senast 27 januari 2017. Läs mer om arbetet med en tillgänglig webb (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Recommendation: säkerhet ... ”Content Security Policy Level 2”

2016-12-15

Specifikationen av ett policyspråk för säkert innehåll, framtagen av arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) är nu en webbstandard.

Content Security Policy Level 2 – framtagen av Web Application Security Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar ett policyspråk som används för att deklarera en uppsättning restriktioner på innehållet av en webbresurs, och en mekanism för att överföra en sådan policy från en server till en klient, där policyn skall styra innehållsanvändning.

Ny Recommendation: interfacebeskrivning ... ”WebIDL Level 1”

2016-12-15

Det av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) framtagna specifikationspråket WebIDL är nu en webbstandard.

WebIDL Level 1 – framtagen av Web Platform Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar ett språk för specifikation av anropbara funktionaliteter, avsett att användas för att beskriva programmerbara gränssnitt som implementeras av webbläsare. Web IDL är en variant av IDL, med ett antal egenskaper som gör att beteendet av vanliga objekt i webbplattformen kan specificeras på ett enkelt och direkt sätt. Dokumentet beskriver även hur Web IDL svarar mot konstrukter i exekveringsmiljön för ECMAScript. Denna specifikation bör användas i kommande webbspecifikationer , för att säkerställa att implementationer av dessa specifikationer är interoperabla.

Nya Candidate Recommendations: frågespråk ... ”XQuery 3.1”; ”XQueryX 3.1”; ”XPath 3.1”

2016-12-13

Arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) publicerar genomgranskade förslag om frågespråk: XQuery; XPath.

De aktuella specifikationerna – publicerade av XML Query Working Group som Candidate Recommendations – är: XQuery 3.1: An XML Query Language, XQueryX 3.1, och (i samarbete med XSLT Working Group) XML Path Language (XPath) 3.1, XQuery and XPath Data Model 3.1, XQuery and XPath Functions and Operators 3.1, och XSLT and XQuery Serialization 3.1. Dessa nypubliceringar avspeglar ett mindre antal mer viktiga ändringar sedan föregående publicering. Arbetsgrupperna har förhoppning att kunna presentera dessa specifikationer som Proposed Recommendation i januari 2017.

Arbetsgruppen för XML Query har även uppdaterat dokumentet XQuery 3.1 Requirements and Use Cases.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Performance Timeline Level 2”

2016-12-08

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om stöd för hantering av mätdata angående prestanda (på klienten) för webbinnehåll.

Performance Timeline Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – specificerar en utvidgning av specifikationen High Resolution Time, genom att erbjuda metoder för att lagra och hämta upp högupplöst mätdata om prestanda. Det är viktigt att kunna mäta webbtillämpningars prestandaegenskaper på ett tillförlitligt sätt, om man vill optimera sådana tillämpningar. Denna specifikation definierar nödvändiga primitiver (Performance Timeline primitives) som gör det möjligt att få tillgång till, instrumentera och återhämta olika typer av mätdata för prestanda, för en webbtillämpnings hela livscykel.

Nya deltagare invalda i Gruppen för teknisk arkitektur (”Technical Architecture Group”)

2016-12-02

W3C:s rådgivande kommitté (”Advisory Committee”) har nu valt in nya medlemmar till Gruppen för teknisk arkitektur.

Det val som W3C Advisory Committee nu genomfört har resulterat i att W3C Technical Architecture Group (TAG) fått vissa nya deltagare: Travis Leithead (Microsoft), Sangwhan Moon (Odd Concepts) och Alex Russell (Google), vilka alla påbörjar sin 2-åriga mandatperiod den 1 februari 2017. Eftersom antalet nominerade till detta val överensstämde med antalet platser att besätta, så har alla nominerade blivit valda. En plats återstår, vilken kommer att besättas genom att W3C:s direktor utser en deltagare. Förutom de nu valda Travis, Sangwhan och Alex, består gruppen av Tim Berners-Lee (ordförande) och de som fortfarande har mandatperiod kvar: David Baron (Mozilla Foundation), Andrew Betts (Financial Times / Nikkei), Daniel Appelquist (W3C Invited Expert; delad ordförande) och Peter Linss (HP; delad ordförande). Yves Lafon fortsätter i rollen av kontaktpunkt gentemot staben. W3C framför sina tack till Mark Nottingham (Akamai), var mandatperiod avslutas i januari 2017, för de bidrag till arbetet han gjort.

TAG:s uppdrag är att skapa konsensus kring principerna för webbens arkitektur, och att tolka samt förtydliga dessa principer när så behövs, att ta fram lösningar till de problem angående webbens arkitektur som flaggats upp till TAG, och att bistå till koordinering mellan olika teknologidomäner relaterade till arkitekturfrågor. Läs mer om TAG.