W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C:s wiki och specifikationer ... ”tidsresor”

2016-08-31

Nu kan man enkelt få tillgång till tidigare versioner av W3C-information, via ett Memento-protokoll.

logo

W3C:s wiki och W3C-specifikationer kan nu åtkommas via protokollet Memento ”Time Travel for the Web”. Detta har möjliggjorts i ett samarbete mellan W3C-medlemmen Los Alamos National Laboratory, W3C:s systemgrupp, och andra.

Memento-protokollet är en konservativ utvidgning av HTTP, och erbjuder en tidsdimension på webben och dess innehåll. Det stöder integrering av föränderliga webbresurser, resurser i versionssystem, och resurser lagrade i webbarkiv, så att man får ett operabelt, distribuerat, maskinläsbart versionshanteringssystem för hela webben. W3C:s erfarenheter är att då Memento arbetar tillsammans med en nätkopplad versionshistoria, så ger detta konkret nytta för webben i allmänhet, och dess praktiska användning för de egna standarderna visar hur de utvecklas över tiden. Vi är tacksamma för det arbete som lagts ner i detta område, och är stolta över att vara en av de som använder denna teknologi. Mer information om detta projekt hittas på Herbert Van De Sompels inlägg på W3C:s blogg: Memento at the W3C.

Nytt Working Draft: sensorer ... API:er för sensorer på webben

2016-08-30

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) publicerar förslag till två API-specifikationer.

Generic Sensor API – publicerad av Device and Sensors Working Group som Working Draft – definierar ett ramverk för att ge stöd åt alla typer av sensorer på den öppna webbplattformen. Nu publiceras även (som uppdaterat Working Draft) Ambient Light API, vilket är ett konkret exempel på ett sensor-API vilket bygger på det generiska ramverket.

Arbetsgruppen har beslutat att dessa API:er nu är så fullständiga att de kan dra nytta av bred granskning av alla intressenter, och gruppen välkomnar (för bägge dokumenten) synpunkter och förslag från implementatörer och utvecklare.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... ”Input Events

2016-08-30

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) publicerar ett utkast om hantering av inmatning på klient.

Input Events – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar tillägg till mängden händelser rörande text och annan inmatning, så att man kan övervaka och manipulera normalbeteendet hos webbläsaren då man har en webbtillämpning som text/ordredigering eller annan tillämpning vilken arbetar med textinmatning och textformatering. Detta förslag bygger på den tidigare publicerade specifikationen UI Events.

Ny Proposed Recommendation: pekning ... ”Pointer Lock

2016-08-30

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu publicerat ett välgrundat förslag om låsning av pekare i användargränssnitt.

Pointer Lock – publicerad av Web Platform Working Group som Proposed Recommendation – är en specifikation som beskriver ett API, vilket kan användas av skripts för att komma åt information om musrörelse, med fixerad hanterare av dessa rörelsehändelser, och utan att visa pekaren. Detta är en kritisk funktionalitet för vissa typer av tillämpningar, speciellt de som implementerar första-person 3D-beteende och programvara för 3D-modellering. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 30 september.

Ny Candidate Recommendation: data-på-webben ... ”Data on the Web Best Practices

2016-08-30

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) har nu publicerat ett genomarbetat utkast om beprövade arbetsgångar för att hantera data på webben.

Data on the Web Best Practices – publicerad av Data on the Web Best Practices Working Group som Candidate Recommendation – beskriver beprövade konstruktionsråd angående publicering och användning av data på webben, med målet att ge stöd för organiskt framväxande ekosystem. Data bör vara upptäckbara och förståeliga, av såväl människa som maskin. Då data används på något sätt – av den som skapar data eller av annan part – bör även sådan användning vara upptäckbar, och de insatser utgivaren av data lagt ner bör få erkännande. Kort sagt, om man följer de råd som beskrivs i förslaget så underlättas samverkan mellan utgivare av data och användare av data. Denna publicering innebär att den är redo för provimplementering.

Som ytterligare information har arbetsgruppen publicerat stabila versioner av vokabulärerna Data Quality och Dataset Usage. Sammantaget uppfyller dessa tre dokument ett antal av målen i gruppens uppgiftsbeskrivning:

  1. att utveckla det öppna ekosystemet, och underlätta förbättrad kommunikation mellan utvecklare och utgivare;
  2. att ge råd och riktlinjer till utgivare, så att man får förbättrad konsistens i hur data hanteras, och därmed bidraga till återanvändning av data;
  3. att bidraga till ökat förtroende mellan utvecklare vid användning av data, oavsett vilken teknologi de väljer att använda, vilket ökar potentialen för verklig innovation.

Slutligen kan nämnas att det näraliggande projektet Share-PSI project, vilket drivs med stöd från Europeiska Kommissionen, har fullbordat sitt arbete genom att publicera en uppsättning policy-orienterade Best Practices och råd angående hur man kan dela offentlig data över nätet. Även om det arbetet har fokuserat på det europeiska perspektivet, så är de råd (vilka faktiskt publiceras på många språk) som ges troligen applicerbara världen över.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... ”SHACL Core Abstract Syntax and Semantics

2016-08-26

Arbetsgruppen för graf-former i RDF (”RDF Data Shapes Working Group”) publicerar ett första utkast om syntax och semantik för att beskriva grafer i RDF.

SHACL Core Abstract Syntax and Semantics – publicerad av RDF Data Shapes Web Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en abstrakt syntax för grunderna i SHACL (SHApes Constraint Language). Denna bygger på specifikationen för SHACL, och är en icke-normativ version av innehållet i den specifikationen.

Nytt dokument: rapport från workshop ... ”Blockchains and the Web

2016-08-26

Nu publiceras en sammanfattande rapport om den nyligen avhållna workshopen om sambandet mellan blockkedjor (blockchains) och webben.

Blockchain workshop graphical representation Den nu publicerade rapporten från workshopen om blockkedjor och webben (W3C Blockchains and the Web workshop) beskriver utfallet av det möte som ägde rum 29-30 juni, 2016, i Cambridge, Massachusetts, USA. Deltagarna identifierade ett flertal områden där standardisering eller förstudier kan genomföras, såsom aspekter på identifiering och existensbevis, och funktionalitet som kan öka interoperabilitet mellan olika distribuerade bokföringssystem.

Diskussioner kommer att fortsätta i samarbetsgruppen för blockkedjor (Blockchain Community Group), en grupp som kommer att samverka med olika grupper och intressentskaror, för att underlätta behövd standardisering, vilket diskuteras i blogginlägg som Building Blocks of Blockchains. Denna välbesökta workshop hade fler än ett hundra deltagare, och ägde rum hos MIT Media Lab, med stöd från NTT, Blockstream och andra W3C-medlemmar.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Vem använder Unicode

2016-08-26

W3C-dokumentet ”Who uses Unicode” har nu fått en första översättning till svenska: ”Vem använder Unicode”.

Några slagkraftiga argument för att använda Unicode som teckenkodning av webbdokument presenteras i det korta dokumentet Who uses Unicode. Detta originaldokument har nu översatts till svenska: Vem använder Unicode.

Ny Proposed Edited Recommendation: apparat ... ”Vibration API”

2016-08-18

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har tagit fram ett modifierat förslag om hantering av vibrationsmekanism i apparat.

Vibration API – framtagen av Device and Sensors Working Group och publicerad som Proposed Edited Recommendation – definierar ett API som ger tillgång till mekanismer (på klientapparaten) som kan generera vibration. Vibration är en form av beröringsåterkoppling. Kommentarer om detta tas emot fram till och med 18 september.

Nytt Working Draft: databaser ... ”Indexed Database API 2.0”

2016-08-18

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett utkast om programmerbara gränssnitt mot databas som stöder indexering.

Indexed Database API 2.0 – publicerad av Web Platform Web Working Group som första offentligt Working Draft – definierar API:er mot en databas med poster vilka innehåller enkla värden eller hierarkiska objekt. Varje post består av en nyckel och något värde. Databasen vidmakthåller ett index över de poster som den lagrar. En tillämpningsutvecklare kan direkt använda detta APi för att hitta poster, antingen via dess nyckel, eller genom att använda ett index. Ovanpå detta API kan man implementera ett frågespråk. En indexerad databas kan implementeras med hjälp av persistenta B-träd.

Nytt Working Draft: html ... ”HTML 5.2”

2016-08-18

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu offentliggjort ett första utkast om HTML 5.2.

HTML 5.2 – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar den andra mindre revisionen av den femte versionen av HTML, vilken är det grundläggande språket för webben. I denna version har ny funktionalitet införts, för att ge stöd år webbutvecklare. Nya element har införts, grundat i undersökningar av brett använd konstruktionspraktik, och vikt har lagts vid att definiera konformitetskriterier för webbläsare, för att öka interoperabilitet.

Ny Candidate Recommendation: apparat-i-geografi ... ”DeviceOrientation Event Specification

2016-08-18

Arbetsgruppen för geolokalisering (”Geolocation Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om hantering av apparatens läge i geografin.

DeviceOrientation Event Specification – publicerad av Geolocation Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett antal nya DOM-händelser, vilka ger information om den fysiska orienteringen av en klientapparat, samt om dess rörelse. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”Micropub

2016-08-16

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om stöd för publicering på sociala nätverk.

Micropub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar en mekanism som stöder kommunikation mellan separat utvecklade webbklienter och servers, så att man kan skapa, uppdatera och ta bort inlägg i sociala nätverk. Ett direkt mervärde för användare är att det blir möjligt att byta mellan olika webbtillämpningar vilka erbjuder möjlighet att skapa inlägg i sociala nätverk, även om dessa webbtillämpningar implementerar sina egna databaser. Redan innan W3C:s standardiserings av Micropub började, hade teknologin fler än ett dussin oberoende implementeringar inom den intressentskara som IndieWebCamp utgör. Information om nya provimplementeringar av teknologin tas emot av arbetsgruppen.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Saknat mellanrum vid bidi-text”

2016-08-15

W3C-dokumentet ”Bidi space loss” har nu fått en första översättning till svenska: ”Saknat mellanrum vid bidi-text”.

Temat för detta korta dokument om presentation av html-dokument är att mellanslag mellan ord kan försvinna då man i samma textstycke blandar text i vänster-till-höger-språk (som svenska och engelska) med text i höger-till-vänster-språk (som arabiska och hebreiska). Originaldokumentet Bidi space loss har nu blivit översatt till svenska: Saknat mellanrum vid bidi-text.

Patentutredning om specifikationer från Web Payments Working Group startas

2016-08-04

För att utreda om två specifikationer om webbetalningar möjligen inkräktar på patent, startas nu en undersökning för att fastställa konsekvenserna av detta.

I enlighet med vad som utsägs i W3C:s patentpolicy startas nu en Web Payments Working Group Patent Advisory Group (PAG), som följd av att möjliga patentintrång har flaggats upp angående två av de specifikationer som Web Payments Working Group arbetar med. Se mer i uppdragsbeskrivningen för denna PAG. W3C startar en PAG för att hantera konflikter som kan uppstå då existens av patent flaggats upp, patent som kan vara kritiska för specifikationer som tas fram av W3C, men där rättigheter till den patenterade lösningen inte kan erbjudas enligt de krav som anges av W3C för avgiftsfri licensiering. Alla kan avge synpunkter och kommentarer om detta genom att skicka e-post till public-wpwg-pag@w3.org (med öppet brevarkiv). Läs mer om Patent Advisory Groups.

Fortsättningskurs i HTML5 i självstudieformat

2016-08-02

Nu kan man registrera sig för fortsättningskursen i HTML5, tillhandahållen för att gås igenom i egen takt.

HTML5 Part 1 course logo Idag öppnar W3Cx för registrering avseende del 1 av MOOC-kursen om HTML5, för självstudier. Kursen fokuserar på grunderna i webbdesign, på en intermediär nivå. Det är en en komponent i W3C:s Xserie om HTML5, och bygger vidare på introduktionskursen om HTML5, vilken även den erbjuds som självstudie.

Fler än 190 000 webbutvecklare och -designers världen över har har deltagit och provat sina förmågor genom många interaktiva övningar och praktiska uppgifter. Läs om deltagares kommentarer om kursen, dess beskrivning, och registrera dig som deltagare.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Mixed Content

2016-08-02

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om säker hantering av webbinnehåll.

Mixed Content – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – beskriver vad ett användarverktyg bör göra vid hämtning av delar av innehåll över en okrypterad eller icke autentiserad förbindelse, då ett krypterat eller autentiserat dokument etableras. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.