W3C

W3C-logo

Nyheter november 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Candidate Recommendations: innehållsannotering ... ”Web Annotation Data Model”; ”Web Annotation Vocabulary

2016-11-22

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har nu producerat två genomgranskade förslag om teknologi för annoteringar på webben.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Annotation Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Web Annotation Data Model, vilken beskriver en strukturerad modell och ett format (i JSON) för att understödja att annoteringar kan delas och återanvändas på olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar. Vanliga användningsfall kan modelleras på ett sätt som är enkelt och praktiskt, samtidigt som mer komplexa krav kan stödjas, såsom att länka godtyckligt innehåll till en specifik punkt i eller till ett segment av tidsstyrda multimediaresurser.
  • Web Annotation Vocabulary specificerar en uppsättning RDF-klasser, -predikat och namngivna entiteter som används av Web Annotation Data Model. Här ges även en förteckning av rekommenderade termer från andra ontologier som används i modellen, och definierar de JSON-LD-kontextr och -profildefinitioner som behövs för att använda JSON-serialisering för Web Annotation i ett sammanhang för länkad data.

Detta handlar om en återpublicering, utan substantiella ändringar, av den version som publicerades som Candidate Recommendation den 6 september 2016. Den enda viktiga ändringen gentemot denna tidigare utgåva är att (bortsett från smärre redaktionella förtydliganden och andra redaktionella putsningar) några funktionaliteter, vilka inte förväntas bli tillräckligt implementerade för att uppnå uppsatt mål för arbetet, har flyttats till ett informativt appendix. Inga nya funktionaliteter har lagts till, och inga normativa funktionaliteter har ändrats.

Att dessa nu publiceras som Candidate Recommendations betyder att arbetsgruppen anser det tekniska arbetet fullbordat, och efterfrågar nu information från provimplementeringar av dessa specifikationer. Det finns ett separat dokument som beskriver hur specifikationerna skall användas och hur man rapporterar erfarenheter från implementeringar. Information om implementeringar kan sändas in, antingen som kommentarer på arbetsgruppens GitHub-databas eller genom att sända e-post till public-annotation@w3.org.

Arbetsgruppen förväntar sig att uppfylla implementationsmålen (dvs minst två oberoende implementationer av varje testfall) vid 30 december 2016.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... ”Pointer Lock 2.0”

2016-11-22

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) levererar nu ett första utkast om hantering av musoperationer och pekaren på skärmen.

Pointer Lock 2.0 – publicerad av Web Platform Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som erbjuder mekanismer varmed ett skript kan få tillgång till data om musrörelser, samtidigt som man har en fix knytning av mushändelserna till ett visst element, och muspekaren på skärmen inte syns. Denna typ av hantering av inmatning är kritisk för vissa typer av tillämpningar, i synnerhet 3D-tillämpningar och programvara för 3D-modellering, där man presenterar ett första-person perspektiv. Denna nya version av specifikationen inför ett antal ändringar som berör hantering av skugg-DOM (Shadow DOM).

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Page Visibility Level 2”

2016-11-22

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om hur man kan ta reda på om innehåll i webbläsare är synligt.

Page Visibility Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som gör att man med programkod kan avgöra om en visad webbsida faktiskt syns på apparaten, och bli informerad då synlighetstillståndet ändras. Denna teknologi kan bidraga till konstruktion av resurseffektiva webbtillämpningar. Specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Ny Recommendation: html ... ”Media Source Extensions

2016-11-17

En ny webbstandard har nu blivit antagen, framtagen av arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”), vilken ger starkt stöd för användning av video i webbinnehåll.

Media Source Extensions pipeline model diagramMedia Source Extensions™ – framtagen av HTML Media Extensions Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – ger kritiskt stöd för att tillhandahålla video på webben, genom att utvidga HTML:s funktionaliteter för video, och underlätta en uppsättning användningsfall, såsom adaptiv strömning av media, tidsförskjutning av realtidsströmmar, och redigering av video, liksom stöd för videospelare som ger 360° presentation. Denna teknologi erbjuder högkvalitativ strömmande video över IP till webbtillämpningar, på en bred uppsättning plattformar och mellan oberoende leverantörer, och har redan implementerats i vitt spridda webbläsare och tjänster för leverans av video, såsom Youtube.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”ActivityPub

2016-11-17

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om ett protokoll för att kommunicera med sociala nätverk.

ActivityPub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – beskriver ett protokoll för decentraliserade sociala nätverk, en vidareutveckling av formatet ActivityStreams 2.0. Detta protokoll erbjuder ett API för kommunikation mellan klient och server, som kan användas för att skapa, uppdatera och ta bort innehåll, liksom ett API för kommunikation mellan servers så att de kan leverera notifieringar och prenumerationer på innehåll. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar. Det här specificerade protokollet är en väsentlig förbättring av det tidigare protokollet pump.io, och arbetsgruppen uppmuntrar speciellt de som implementerat klienter och servers för pump.io att uppdatera sin kod till att stödja det nya protokollet.

Rapport från workshop: ”Web & Virtual Reality

2016-11-17

Idag publiceras en sammanfattande rapport från den nyss avhållna workshopen om Web & Virtual Reality.

Workshopen ägde rum 19-20 oktober 2016, i San Jose, Kalifornien, USA. Nu kan man ta del av en sammanfattande rapport från detta evenemang. Workshopen hade 120 deltagare, från webbläsarleverantörer, hårdvarutillverkare, innehållsleverantörer som levererar VR-innehåll, webbdesigners och andra, och inom ramen för detta möte analyserades de möjligheter som uppstår av att webben blir en fullfjädrad plattform för VR-upplevelser.

Det stod klart att existerande och kommande webb-API:er redan skapar möjligheter för VR-tillämpningar. Särskild uppmärksamhet fick WebVR API, som pekades ut som ett viktigt område för snabb standardisering, liksom vikten av att göra webben till den viktigaste plattformen för att distribuera 360°-videos. Deltagarna identifierade även nya möjligheter som skulle förverkligas av att förstärka traditionella webbsidor så att användare kan sjunka in i dem, och, i det längre perspektivet, kunna tillhandahålla 3D-innehåll som grundläggande byggblock för webbutvecklare och innehållsleverantörer.

Du kan läsa mer i ett pressmeddelande om workshopen.

Ny Candidate Recommendation: tecken-på-webben ... ”Encoding

2016-11-10

Arbetsgruppen för internationalisering (”Internationalization Working Group”) har uppdaterat specifikationen av teckenkodning.

Encoding – publicerad av Internationalization Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation – föreskriver användning av UTF-8, men ger även information om andra specifika teckenkodningar vilka kan orsaka problem. Denna specifikation är direkt relevant för nya format och protokoll, liksom existerande format använda i nytt sammanhang. För ett antal andra kodningar ges information om hur de kan konverteras till och från UTF-8 på ett standardiserat, och därför interoperabelt sätt. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar.

Ny Edited Recommendation: rumslig data ... ”Geolocation API Specification 2nd Edition

2016-11-08

Specifikationen av ett API för geodata, framtagen av arbetsgruppen för geolokalisering (”Geolocation Working Group”), har genomgått redaktionella ändringar och blivit antagen som Edited Recommendation.

Geolocation API Specification 2nd Edition – framtagen av Geolocation Working Group och publicerad som W3C Edited Recommendation – definierar ett API som kan användas av skripts för att få tillgång till geografisk platsinformation knuten till apparaten. Denna redigerade utgåva inkorporerar ändringar mot utgåvan från 2013 (som Recommendation) så att alla kända fel nu blivit åtgärdade.

Ny Proposed Recommendation: säkerhet ... ”Content Security Policy Level 2”

2016-11-08

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat förslag om policyspråk för säkerhet.

Content Security Policy Level 2 – publicerad av Web Application Security Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett policyspråk som används för att deklarera en uppsättning restriktionsvillkor för innehåll hos webbresurser, och en mekanism för att överföra policyn från en server till en klient, där policyn skall appliceras. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 9 december 2016.

W3C annonserar introduktionskurs om CSS

2016-11-07

Som ytterligare en del i W3C:s kursutbud via W3Cx, annonseras nu en kurs om formatering av webbinnehåll: CSS Introduction.

CSS intro course logo Idag informerar W3C om kursstarten för CSS Introduction, en kurs som skapats i samarbete med Microsoft Corporation. Denna kurs sträcker sig över fem veckor, och ger kunskap om hur man formaterar och presenterar webbplatser på ett professionellt sätt, med typsnitt, färger, layout, etc.

Om du startar nu, så kommer du i tid för att delta i firandet av CSS:s 20-årsdag (vilket sker den 17 december), och då kan du skapa en häftig design som uttrycker ”Happy Birthday, CSS!”. Läs mer om W3Cx-kurserna.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”Linked Data Notifications (LDN)”

2016-11-07

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om hur man i den sociala webben kan få notifieringar om ändringar och nyheter i en webbplats, liksom annonsera nyheter.

Linked Data Notifications (LDN) – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – beskriver hur servers (som mottagare) kan ta emot meddelanden skickade av tillämpningar (som avsändare), liksom hur andra tillämpningar (som konsumenter) kan ta emot och använda sådana meddelanden, t.ex. i ett användargränssnitt eller av en automatiserad process. En resurs (såsom ett blogginlägg eller en användarprofil) kan annonsera till en mottagande nod (kallad Inbox) om meddelanden riktade till denna resurs. Meddelandena själva formuleras i RDF, och kan innehålla godtyckliga data. En implementation som hanterar detta kan vara någon (eller alla) av avsändarna, mottagarna eller konsumenter. Existerande implementationer av Linked Data Platform stöder redan LDN-specifikationen i egenskap av mottagare – en LDN Inbox är helt enkelt en LDP Container – så arbetsgruppen är speciellt intresserade av att testning görs på tidigare implementationer av LDN, och är intresserad av att få information om dessa tester. Även information om nya implementationer av specifikationen tas tacksamt emot.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Resource Timing Level 2”

2016-11-03

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu levererat ett utkast om hur man kan få prestandadata om dokument.

Resource Timing Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som kan användas av webbtillämpningar för att få tillgång till tidsåtgång för hantering av resurser i ett dokument.

Ny Candidate Recommendation: effektivitet ... ”Canonical EXI”

2016-11-03

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte (”Efficient XML Interchange Working Group”) har publicerat ett genomgranskat förslag om effektiv representation av XML: Canonical EXI.

Canonical EXI – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Candidate Recommendation – beskriver en relativt enkel metod för att generera en fysisk representation (den kanoniska formen) av ett EXI-dokument som tar hänsyn till tillåtna variationer. Ett exempel på den typ av tillämpningar som denna specifikation inriktar sig på är sådana som behöver garantera oförnekbarhet genom användning av XML Signature, men som ändå vill tillåta viss flexibilitet för mellanhänder att omforma dokumentet innan det når sin slutliga mottagare, och detta utan att bryta signeringen. Observera att två dokument kan ha olika kanoniska former, och ändå vara ekvivalenta i ett givet sammanhang där mer utförliga tillämpningsberoende ekvivalensregler gäller, och detta täcks inte av denna specifikation.

Tim Berners-Lee nu professor vid universitetet i Oxford

2016-11-03

Berners-Lee, webbens skapare, har utsetts till professor vid Computer Science Department vid University of Oxford.

Tim Berners-Lee Att W3C:s direktor Tim Berners-Lee nu har professors titel meddelades av universitetet i Oxford på torsdagen. Sir Tim tog examen i området fysik vid Oxford 1976, och återvänder nu 40 år senare för att bli en av lärarna i Department of Computer Science, och där utföra vidare forskning inom datalogi.

Tim fortsätter att forma webbens framtid, i egenskap av att vara direktor för såväl World Wide Web Consortium (W3C) som World Wide Web Foundation. Tim fortsätter även som heltidsprofessor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, där han bor, och där han leder forskningen drivet av Decentralized Information Group.

Ny Recommendation: html ... ”HTML 5.1”

2016-11-01

Nu har HTML 5.1, framtagen av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”), blivit officiell webbstandard.

HTML 5.1 – framtagen av Web Platform Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar den femte större revisionen och första mindre revisionen av det grundläggande språket för webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har ny funktionalitet införts för att underlätta framtagandet av webbtillämpningar; nya element har införts, grundat på undersökningar av beprövade arbetssätt; och fokuserat arbete har genomförts för att definiera betydelsen av att webbverktyg stöder denna specifikation. Allt detta som ett sätt att förbättra interoperabilitet på webben.

Ny Proposed Recommendation: sociala webben ... ”Webmention

2016-11-01

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag om notifieringar i den sociala webben.

Webmention – publicerad av Social Web Working Group som Proposed Recommendation – erbjuder en mekanism som kan användas av en webbsida för att informera andra webbsidor som nämner dess URL, och när innehållet runt denna har ändrats eller tagits bort. Ur en mottagares perspektiv är detta ett sätt att begära notifieringar när andra webbplatser refererar till den första sidan. Denna mekanism är en grundläggande byggsten för en decentraliserad (social) webb, eftersom den gör det möjligt för webbplatser att automatiskt få information om innehåll den länkar till, utan att i förväg ha gjort speciell installation eller ingått något avtal. För användare märks detta t.ex. som en möjlighet att ge kommentarer till en webbplats från en annan webbplats. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 november 2016.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”High Resolution Time Level 2”

2016-11-01

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om mätning av tillämpningars prestanda.

High Resolution Time Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som erbjuder aktuell tid med upplösning bättre än millisekunder, och som inte påverkas av systemklockas avvikelser. Detta förslag är nu redo för provimplementering.

Nya Working Drafts: prestanda ... ”User Timing Level 2”; ”High Resolution Time Level 3”

2016-11-01

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu tagit fram tidiga utkast om prestandamätning.

De aktuella utkasten – publicerade av Web Performance Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • User Timing Level 2, vilken definierar ett API som ger stöd åt webbutvecklare att mäta sina tillämpningars prestanda , genom att erbjuda tillgång till tidsstämplingar med hög upplösning.
  • High Resolution Time Level 3, vilken definierar ett API som kan leverera aktuell tid med upplösning under millisekund, och som inte påverkas negativt av avvikelser hos systemklockan.