W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Working Drafts: sociala webben ... ”Post Type Discovery”; ”Serialization Format”

2016-07-28

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) levererar nu två tidiga utkast om användarinlägg och om format för serialisering.

De aktuella utkasten – publicerade av Social Web Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • Post Type Discovery, som specificerar en algoritm vilken kan fastställa typen av ett användarinlägg, genom att ta hänsyn till de egenskaper det har och eventuellt vilka värden dessa egenskaper har. Detta minskar behovet att explicit ange typen av inlägget, något som många moderna användarsystem inte erbjuder funktionalitet för.
  • JF2 Post Serialization Format:, vilken beskriver ett format för JSON-serialisering vilken möjliggör att enkla strömmar av data, men även enskilda dataobjekt, kan enkelt överföras och bearbetas.

 

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”WAI-ARIA 1.1”

2016-07-26

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag om teknologi för tillgängliga webbtillämpningar.

Utkastet Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 – publicerat som Working Draft – är nu klart för att slutlig granskning. Detta utkast är avsett att vara det sista förslaget innan specifikationen blir Candidate Recommendation. Det är viktigt att säkerställa att denna version fullständigt täcker nödvändig funktionalitet. Sänd in kommentarer senast 26 augusti 2016.

Nytt Working Draft: notifieringar ... ”Linked Data Notifications

2016-07-26

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om att sända/mottaga notifieringar på webbresurser.

Linked Data Notifications är en speciell användning av Linked Data Platform (LDP), inriktad på att sända och mottaga notifieringar om resurser på webben. Denna kräver inte en fullständig implementering av LDP, utan använder endast en lättimplementerad delmängd av LDP-funktionalitet. Linked Data Notifications – publicerad av Social Web Working Group som Working Draft – beskriver de specifika funktionaliteterna som behövs för att enkelt kunna utbyta notifieringar på ett decentraliserat interoperabelt manér.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... ”Resource Timing Level 1”

2016-07-21

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat utkast om portabla sätt att mäta prestanda på webbtillämpningar.

Resource Timing Level 1 – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett programmerbart gränssnitt som webbtillämpningar kan använda för att få tillgång till tidsåtgång för hantering av resurser i ett dokument. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nya Working Drafts: rättigheter ... ”ODRL”

2016-07-21

Arbetsgruppen för digitala rättigheter och skyldigheter (”Permissions and Obligations Expression Working Group”) publicerar ett antal utkast om ODRL – rättigheter och skyldigheter.

De aktuella utkasten – publicerade av Permissions & Obligations Expression Working Group (POE WG) som första offentliga Working Drafts – är ODRL Information Model och ODRL Vocabulary & Expression. Dessa definierar en flexibel och interoperabel informationsmodell, vokabulär och kodningsmekanism för att formulera utsagor om användning av digitalt innehåll. Dessa utkast baseras på rapporter tidigare publicerade av W3C:s ODRL Community Group, och de utgör en utgångspunkt för framtida förbättringar konstruerade av POE WG.

Dessutom har arbetsgruppen publicerat ett dokument Use Case and Requirements, vilket kommer att granskas och analyseras, samt ge upphov till detaljerade krav. POE WG önskar bred utvärdering av detta, och bidrag med ytterligare exempel på användningsfall, så att ODRL-språket kan ytterligare förbättras.

Nya dokument: xml-bearbetning ... ”XProc 2.0: Standard Step Library”; ”XProc 2.0: An XML Pipeline Language

2016-07-21

Arbetsgruppen för processmodell för XML (”XML Processing Model Working Group”) har nu tagit fram ett par dokument om stöd för bearbetning av XML-dokument enligt XProc 2.0.

De aktuella dokumenten – framtagna av XML Processing Model Working Group och publicerade som Group Notes – är:

 

Nytt dokument: xml ... ”XML Inclusions (XInclude) Version 1.1”

2016-07-21

Arbetsgruppen för XML:s kärna (”XML Core Working Group”) publicerar ett dokument om inkludering av XML-data i andra dokument.

XML Inclusions (XInclude) Version 1.1 – publicerad av XML Core Working Group som Group Note – specificerar en bearbetningsmodell och syntax för många typer av inkludering av data i XML-format. Inkludering åstadkommes genom att sätta samman ett antal informationsmängder (information set, infoset) formulerade i XML, till en resulterande informationsmängd. De XML-dokument (infosets) som skall slås samman, och styrning av hur sammanslagningen skall ske, uttrycks i en XML-anpassad syntax (element, attribut, URI-referenser).

Kurs om HTML5 i självstudieformat

2016-07-20

Nu kan man deltaga i introduktionskursen till HTML5, som självstudie.

HTML5 Intro logo W3Cx öppnar igen för registrering till MOOC-kursen HTML5 Introduction, nu i form av självstudie som man driver i egen takt. Deltagare kan alltså arbeta sig igenom kursen (lektioner och övningar) i den takt som passar dem. Kursen har utvecklats i samarbete mellan W3C och Intel, och den ger kunskap om de grundläggande byggstenarna för webbdesign och webbpresentation, vilket täcker grunderna i HTML5 och ett antal CSS-funktionaliteter. Blivande webbutvecklare uppmuntras att registrera sig, så att de kan lära sig hur man bygger attraktiva webbplatser. Denna kurs är en komponent i HTML5 from W3C XSeries. Lär dig nyttigheter, och njut.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... ”Pointer Events - Level 2”

2016-07-19

Arbetsgruppen för pekningar (”Pointer Events Working Group”) publicerar ett utkast om hantering av pekarmekanismer som användare kan använda.

Pointer Events - Level 2 – publicerad av Pointer Events Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en utvidgning och modifiering av funktionalitet som specificeras i PointerEvents, som är en W3C Recomendation vilken beskriver händelser och relaterade gränssnitt vilka stöder hantering av hårdvaruagnostisk pekarinmatning från teknologier som mus, penna, tryckkänslig skärm, etc. För att underlätta kompatibilitet med existerande musbaserat innehåll beskriver denna specifikation även en avbildning till DOM-LEVEL-3-EVENTS Mouse Events för andra typer av pekarteknologi.

Nytt Working Draft: uppspelning ... ”Remote Playback API”

2016-07-14

Arbetsgruppen för andra-skärm (”Second Screen Presentation Working Group”) offentliggör nu ett utkast om uppspelning av webbinnehåll på andra skärmar än den primära.

Remote Playback API – publicerad av Second Screen Presentation Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som utvidgar funktionalitet i HTMLMediaElement, så att man kan styra uppspelning på andra skärmar än den som finns på webbklienten. Avsikten är att kunna använda separata uppspelningsapparater (t.ex. nätkopplade TV-apparater, projektorer och högtalare) för presentation av webbinnehåll, och kunna hantera apparater som är sladdkopplade (över HDMI, DVI eller liknande) samt trådlösa teknologier (Miracast, Chromecast, DLNA, Airplay, och liknande).

Ny Candidate Recommendation: visualisering ... ”Presentation API”

2016-07-14

Arbetsgruppen för andra-skärm (”Second Screen Presentation Working Group”) levererar ett genomgranskat förslag om användning av andra skärmar än den primära.

Presentation API – publicerad av Second Screen Presentation Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API med vars hjälp webbinnehåll kan ges tillgång till externa presentationsskärmar, och använda dem för konkret presentation. Detta förslag är nu redo för provimplementering.

Nytt Working Draft: ontologi ... ”Time Ontology in OWL”

2016-07-12

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) publicerar ett utkast om modellering av tid (tidpunkter, intervall, etc).

Time Ontology in OWL, – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group, som är ett samarbete mellan W3C och OGC – är en uppdatering av den tidigare versionen som publicerades i september 2006 av Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group. Den tidigare version av ontologin för tid har fått bred användning under de gångna tio åren, trots att den uppvisade två brister: att det var oklart om vilket status specifikation hade, och att den saknade stöd för andra kalendrar än den gregorianska kalendern. Arbetsgruppen attackerar det första problemet genom att föra specifikationen genom standardiseringsprocesserna för såväl W3C som för OGC. Det andra problemområdet får nu sin hantering i detta nya utkast, i och med att Time Ontology kan stödja godtyckliga referenssystem för temporal data. Det finns ytterligare krav på ontologin som arbetsgruppen håller på att hantera.

Ny Candidate Recommendation: annotering ... ”Web Annotation Protocol

2016-07-12

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) levererar nu ett genomarbetat förslag om protokoll för annotering på webben.

Annoteringar används typiskt för att tillhandahålla information om en resurs eller om kopplingar mellan resurser. Enkla exempel på detta är att ge en kommentar på en webbsida eller en bild, eller att skapa ett blogginlägg om en nyhetsartikel. Web Annotation Protocol – publicerad av Web Annotation Working Group som Candidate Recommendation – specificerar transportmekanismer för att skapa och hantera annoteringar, på ett sätt som är konsistent med beprövade ansatser för webbens arkitektur och för REST-kommunikation.

Ny Candidate Recommendation: apparater ... ”Battery Status API”

2016-07-07

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om tillgång till information om batteri på klienten.

Battery Status API – publicerad av Device and Sensors Working Group som Candidate Recommendation – definierar en metod som kan användas av webbutvecklare för att medelst program få information om batteriets aktuella energi på klientapparaten. Om man inte kan få information om batteriets aktuella energi så kommer en webbutvecklare typiskt att anta att det finns tillräckligt med energi för den aktuella bearbetningen, vilket kanske inte är med sanningen överensstämmande. Specifikationen definierar ett API som ger information om energinivån hos batteriet i klientapparaten. Denna specifikation är redo för provimplementering.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Color Module Level 4”

2016-07-05

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) publicerar nu ett utkast om hantering av kulörer vid formatering.

CSS Color Module Level 4 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver värden och egenskaper för kulörer i CSS, för förgrund och för genomskinlighet. Dokumentet beskriver även i detalj värdetyp för CSS-kulörer, och CSS-egenskaper som kan användas för att ange förgrundsfärg och genomskinlighet för textinnehåll i element. I detta förslag ingår inte bara egenskaper och värden för kulörer redan definierade i CSS1 och CSS2, utan även nya egenskaper och värden.

Nya Candidate Recommendations: annotering ... ”Data Model”; ”Vocabulary

2016-07-05

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) levererar nu två genomarbetade förslag om funktionalitet för annotering av webbinnehåll.

De två aktuella förslagen – publicerade av Web Annotation Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Web Annotation Data Model, vilken beskriver en strukturerad modell och ett format (i JSON) som stöder att annoteringar delas och återanvänds, över olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar. Vanliga användningsfall kan modelleras på ett enkelt och bekvämt sätt, samtidigt som mer komplexa krav stöds, såsom att länka godtyckligt innehåll till specifik data eller till ett segment i tidsstyrda multimediala resurser.
  • Web Annotation Vocabulary, som specificerar en uppsättning RDF-klasser, predikat och namngivna entiteter som används i Web Annotation Data Model. Här förtecknas även termer från andra ontologier vilka används i denna modell. Dessutom ges definitioner för JSON-LD Context och profildefinitioner som behövs för att använda serialisering enligt Web Annotation JSON i ett länkad-data-sammanhang.

Dessa föreslagna specifikationer är nu redo för provimplementeringar, och arbetsgruppen önskar få erfarenheter och insikter från sådana implementeringar. Det finns ett dokument som ger information om implementering och rapportering av erfarenheter. Meddela gärna synpunkter om implementering av specifikationerna i arbetsgruppens GitHub-databas eller genom epost till public-annotation@w3.org.

Arbetsgruppen förväntar sig att uppnå målet för provimplementering (dvs minst två oberoende implementeringar av varje definierat testfall) senast 30 september 2016.

Ny Candidate Recommendation: webbklient ... ”Pointer Lock

2016-07-05

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) publicerar ett genomarbetat förslag om hur man kan låsa musmarkören till specifika visuella objekt.

Pointer Lock – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API för skripts, där man får tillgång till direkt information om hur muspekaren förflyttas, samtidigt som man låser ett specifikt element till att hantera musrörelser, och dessutom kan man dölja den visuella musmarkören. Detta är för vissa klasser av tillämpningar en kritisk funktionalitet, speciellt för 3D-tillämpningar som skall bete sig enligt hur användaren skall se på en vy (t.ex. ”first person games”), och modelleringstillämpningar i 3D-form. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nya Candidate Recommendations: html ... ”HTML Media Extensions

2016-07-05

Arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”) publicerar nu två genomarbetade förslag om hantering av media i HTML.

De aktuella förslagen – publicerade av HTML Media Extensions Working Group som Candidate Recommendation – är:

  • Media Source Extensions, som definierar en utvidgning av HTMLMediaElement (HTML51) så att man kan använda JavaScript för att skapa mediaströmmar vilka ska spelas upp. Genom att göra det möjligt att använda JavaScript för att skapa media, så underlättas implementering av ett antal användningsfall, såsom adaptiv strömning och tidsförskjutna realtidsströmmar.
  • Encrypted Media Extensions, som utvidgar HTMLMediaElement (HTML5) genom att definiera API:er för att styra uppspelning av krypterat innehåll.

Dessa specifikationer är nu redo för provimplementering.