W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Candidate Recommendation: tillgänglighet ... ”WAI-ARIA 1.1”

2016-10-28

Arbetet med webbtillgänglighet har nu levererat ett genomarbetat förslag till standard (WAI-ARIA 1.1) för hur man bygger tillgängliga rika internettillämpningar.

WAI Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) är en uppsättning rekommendationer till tillämpningsutvecklare om hur de skall konstruera gränssnittsobjekt, implementera navigering, och underbygga beteenden, så att tillämpningar kan bli tillgängliga för personer med funktionshinder. Den aktuella specifikationen, Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 – framtagen av W3C WAI och publicerad som Candidate Recommendation – ger ytterligare information, rekommendationer, och förtydliganden, och har ny funktionalitet jämfört med WAI-ARIA 1.0, så att man får en fullständig tillgänglighetsmodell för HTML + ARIA, och stöder ytterligare moduler för digital publicering och grafik. Att specifikationen nu nått status Candidate Recommendation betyder att den är redo för provimplementeringar. Det finns ett utkast av rapport om implementeringar, som visar hur långt testning framskridit. WAI uppmuntrar alla att sända in beskrivningar av erfarenheter av denna specifikation, och även andra typer av kommentarer, senast 16 december 2016. Läs mer om arbetet med en tillgänglig webb (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Recommendation: webbklient ... ”Pointer Lock

2016-10-27

Specifikationen, framtagen av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”), av hur man kan knyta pekarrörelser till ett objekt har nu blivit en webbstandard.

Pointer Lock – framtagen av Web Platform Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar ett API som gör att skripts kan få tillgång till data om basala musrörelser, och där man kan ange ett visst objekt som skall hantera rörelserna, och samtidigt kunna släcka den synliga muspekaren. Denna teknologi är kritiskt viktig för vissa typer av tillämpningar, särskilt för de som erbjuder första-person-perspektiv i 3D-tillämpningar och mjukvara för 3D-modellering.

Nya dokument: rumslig data ... ”Use Cases and Requirements”; ”Best Practices

2016-10-25

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) publicerar två dokument: om krav på kommande standarder för rumslig data, och om beprövade metoder vid konstruktion av rumslig data.

Idag publicerar Spatial Data on the Web WG (som är ett samarbete mellan W3C och Open Geospatial Consortium) två dokument som skall vara vägledande för arbetet med rumslig data. Dokumentet Use Cases & Requirements anses nu vara färdigställt, och kommer att vara en bas för det som arbetsgruppen kommer att arbeta med. Den information som presenteras i dokumentet motiverar det omfattande arbetet, innefattande bl.a. framtagandet av tre ytterligare standarder utöver dagens andra publicerade dokument, Spatial Data on the Web Best Practices. Det senare dokumentet har genomgått omfattande omarbetning, så att det tydligare framgår hur detta bygger på den mer generella Data on the Web Best Practices (vilken just nu är i fasen Candidate Recommendation). Målet är att ge råd och riktlinjer som överbryggar gapet avseende praktik och konceptuell syn mellan de två intressegrupperna (webb resp. geodata), så att webben på ett kraftfullare sätt kan använda platsinformation, och geospatiala system kan dra bättre nytta av data på webben som inte är av rumslig typ. Ett bra exempel på detta ges av gårdagens meddelande från Irlands geodatamyndighet att deras geodata nu är åtkomlig i form av länkad data.

Arbetet i arbetsgruppen för rumslig data på webben drivs till stor del av specialister på geodata, och därför är arbetsgruppen speciellt intresserad av att få synpunkter från de som arbetar med webben men inte är specialister på geodata.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Table Module Level 3”

2016-10-25

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett utkast om presentation av tabulär information.

CSS Table Module Level 3 – publicerad av CSS Working Group som första offentligt Working Draft – innehåller definition av ett tvådimensionellt rutnätsbaserat layoutsystem, optimerat för presentation av data i tabellform. I layoutmodellen för tabeller är varje presentationsnod knuten till korsningen mellan ett antal konsekutiva rader och ett antal konsekutiva kolumner, vilka i sin tur är genererade utgående från tabellstrukturen, och har fått storlek som anpassas till sitt innehåll.

Nytt Working Draft: it-i-fordon ... ”Vehicle Signal Server Specification

2016-10-20

Arbetsgruppen för IT i fordon (”Automotive Working Group”) har tagit fram ett första utkast om API mot fordonsdata.

Vehicle Signal Server Specification – publicerad av Automotive Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API byggt på WebSocket som kan användas av klientbaserade tillämpningar, vilka exekveras på infotainment-system i fordonet eller i det lokala nätverket i fordonet, att få åtkomst till fordonets signal- och data-attribut. Målet med denna specifikation är att stödja ett Server API som gör det möjligt att utveckla tillämpningar vilka på ett konsistent sätt kan användas i bilar från fordonstillverkare som stöder denna framväxande standard.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Scroll Snap Module Level 1”

2016-10-20

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar ett genomarbetat förslag om rullning av skärminnehåll.

CSS Scroll Snap Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group som Candidate Recommendation – definierar en CSS-modul som erbjuder funktionalitet för att styra rullning och panorering med ”stödpunkter”. Denna specifikation är nu redo för provimplementering av oberoende intressenter.

Nytt Working Draft: sociala webben ... ”PubSub”

2016-10-20

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har just tagit fram ett utkast av ett protokoll för prenumeration på webbinnehåll: PubSub.

PubSub – publicerad av Social Web Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver ett öppet, enkelt, webborienterat och decentraliserat protokoll för Publish-Subscribe, med en HTTP-baserad profil där man kan,om så är nödvändigt, ange specifika krav för utgivare och prenumeranter med höga volymer.

Ny Recommendation: apparat ... ”Vibration API (Second Edition)”

2016-10-18

En uppdaterad specifikation av teknologin för att använda vibrationsmekanism hos apparater har nu blivit officiell webbstandard. Specifikationen har konstruerats av arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”).

Vibration API (Second Edition) – framtagen av Device and Sensors Working Group och nu publicerad som W3C Edited Recommendation – definierar ett API med vars hjälp en utvecklare kan få åtkomst till mekanismen (på klientapparat) för att skapa vibration. Vibration är en form av taktil återkoppling. Denna uppdaterade specifikation inför ett antal redaktionella ändringar, jämfört med teknologistandarden publicerad 2015, och nu ingår bl.a. en ny sektion om personlig integritet och säkerhet.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”Micropub

2016-10-18

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat förslag om teknologi för att enkelt skapa inlägg på sin webbplats.

Micropub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett öppet API som kan användas för att skapa inlägg på en egen domän, men med användning av tredje-parts-klienter. Webbappar och apparatspecifika appar (t.ex., iPhone, Android) kan använda Micropub för att lägga till korta inlägg, foton, information om händelser, eller annan information, till ens egen webbplats. Denna specificerade teknologi är nu redo för provimplementeringar.

Patentrådgivningsgrupp skall undersöka teknologin för webbautentisering

2016-10-17

Då existerande patent rörande autentisering har flaggats upp, startas en patentutredning som skall utvärdera hur detta påverkar teknologin som tas fram inom W3C:s arbete med webbautentisering.

I enlighet med regelverket för W3C:s patentpolicy, har W3C startat en Web Authentication Working Group Patent Advisory Group (PAG), efter att information om relevanta patent meddelats angående Web Authentication API. Mer detaljer finns i uppdragsbeskrivningen för denna PAG. W3C startar en PAG för att få klarhet i hur man skall hantera den situation som uppstår då information erhållits om ett patent som kan vara kritiskt för teknologi som tas fram av W3C, och där denna patenterade teknologi inte tillhandahålles enligt W3C:s krav på avgiftsfri licensiering. Relevant information om de nu uppflaggade patenten kan skickas in till public-webauthn-pag@w3.org (med öppet arkiv). Läs mer om patentrådgivningsgrupper.

Nytt dokument: nätbetalningar ... ”Web Payments Overview 1.0”

2016-10-13

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har tagit fram ett dokument som på ett lättfattligt sätt beskriver ansatsen till teknologi för betalningar över nätet.

Web Payments Overview 1.0 – publicerad av Web Payments Working Group som Group Note – ger en introduktion till W3C:s arbete med att bygga en plattform för ett ekosystem för webb-betalningar. Dokumentet förtecknar mål som bör uppnås för att underlätta och förbättra betalningar över webben och erbjuder ett högnivåperspektiv av hur komponenter i ekosystemet kommunicerar. Arbetsgruppen välkomnar kommentarer på detta dokument.

Ny Proposed Recommendation: media ... ”Media Source Extensions

2016-10-04

Arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag till hur man kan generera audio- och videoströmmar på klient, för presentation.

Media Source Extensions™ – publicerad av HTML Media Extensions Working Group som Proposed Recommendation – definierar stöd så att man genom användning av JavaScript dynamiskt kan generera mediaströmmar för audio- och video-element i html..

Här definieras ett MediaSource-objekt som kan fungera som källa för mediadata åt ett HTMLMediaElement. MediaSource-objekt har en eller flera objekt av typen SourceBuffer. Tillämpningar lägger till datasegment till ett objekt av typen SourceBuffer, och kan anpassa kvalitén hos dessa tillagda data, så att de passar systemprestanda och andra faktorer. Data från ett SourceBuffer-objekt hanteras som spårbuffrar för audio-, video- och textdata, vilka avkodas och spelas upp. Specifikation av de strömmar av bytes som används med dessa utvidgningar finns beskrivna i registret över format för byte-strömmar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 november 2016.

Arbetsgruppen har även publicerat följande dokument som Working Group Notes: