W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Proposed Recommendation: beskrivning av webbtjänster ... "Web Services Addressing Metadata"

2007-07-31

"Web Services Addressing 1.0 - Metadata" har nu nått status Proposed Recommendation.

Specifikationen Web Services Addressing 1.0 - Metadata används för att ange hur Web Services Addressing 1.0 mechanisms stöds av Web Services Policy 1.5 framework, och definierar hur man kan uttrycka egenskaper hos WS-Addressing i Web Services Description Language. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 augusti 2007. Läs mer om Web Services Addressing Working Group och om webbtjänster.

Inbjudan att bidraga med testfall för mobila webben

2007-07-30

Arbetsgruppen för testsviter i den mobila webben ("Mobile Web Test Suites Working Group")

Mobile Web Test Suites Working Group har startat arbetet med en testsvit för mobila tillämpningar ("Open Mobile Web Test Suite"), skapad av och för utvecklare och användare, för att identifiera vilket teknologistöd som finns i dagens mobila webbläsare. Utvecklare för den mobila webben kan bidra med testfall (såsom beskrivet i regler för bidrag) vilka illustrerar praktiska behov. Bidrag stöder en bättre förståelse av begränsningar i dagens webbläsare, vilket lägger grunden för morgondagens mer kraftfulla mobila webbläsare. Läs inbjudan till bidrag och om W3C:s arbete med den mobla webben (Mobile Web Initiative).

Nytt Working Draft: apparatoberoende ... "Device Independent Authoring Language (DIAL)"

2007-07-27

Arbetsgruppen för "Ubiquitous Web Applications" har publicerat ett utkast av ="Device Independent Authoring Language (DIAL)".

Device Independent Authoring Language (DIAL) -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- beskriver data, formattering, layout och interaktion som oberoende faktorer, vilket gör webbinnehåll anpassningsbart till en bred uppsättning plattformar, bl.a. de tusentals mobila apparater som används nu eller lanseras senare. Läs mer om arbetsgruppen och om Ubiquitous Web.

Nytt Working Draft: skriptning av DOM ... "ElementTraversal for DOM Navigation"

2007-07-27

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett dokument om skriptstöd: "ElementTraversal Specification".

I ElementTraversal Specification -- publicerad som första offentligt Working Draft -- beskrivs gränssnittet ElementTraversal, vilket definierar fyra egenskaper som skripts kan använda för att navigera bland DOM Element, samt egenskapen childElementCount som kan användas i förbearbetning. Denna specifikation var tidigare del i SVG Tiny 1.2. Läs mer om rich Web clients.

Nytt Working Draft: effektiv XML ... "Efficient XML Interchange Measurements"

2007-07-25

Arbetsgruppen för effektiv hantering av XML ("Efficient XML Interchange Working Group") publicerar ett utkast om mätning av XML-överföring.

Rapporten Efficient XML Interchange Measurements Note publiceras som uppdaterat Working Draft. Den handlar om en analys av prestandaegenskaper hos kodningsformat enligt "Efficient XML Interchange" (EXI), såsom kompathet, behandlingseffektivitet och "roundtrip support". Titta gärna på hemsidan för XML.

Nya Candidate Recommendations: "Content Selection for Device Independence (DISelect)"

2007-07-25

"Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0" och "Delivery Context: XPath Access Functions 1.0" har nu nått status Candidate Recommendations.

Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0 ger stöd för hur man konstruerar webbplatser som kan leverera till ett flertal olika apparater. Baserat på utvärdering och villkorlig hantering av XML:s informationsmängder, kan DISelect användas för val och filtrering av webbinnehåll. De i Delivery Context: XPath Access Functions 1.0 beskrvna funktionerna används för att åtkomma det "Delivery Context" som är knutet till en begäran om innehåll. Implementationserfarenheter tas emot fram till och med 31 oktober 2007. Läs mer om Ubiquitous Web applications.

Ny Proposed Edited Recommendation: formulärhantering ... "XForms 1.0"

2007-07-25

Arbetsgruppen för formulär ("Forms Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "XForms 1.0 Third Edition".

XForms skiljer presentation från innehåll, och minimerar behovet av skriptning och anrop till servers, samt erbjuder apparatoberoende. Dokumentet XForms 1.0 Third Edition -- publicerad som Proposed Edited Recommendation -- svarar upp mot kalrlägganden från implementationer, och gör "XForms 1.0 Recommendation" helt uppdaterad vis-a-vis errata för andra utgåvan och ger förtydliganden som implementerats i processorer för XForms. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 augusti 2007. Visit the forms home page.

Ny inkubatorrapport: multimediasemantik

2007-07-25

Inkubatorgruppen för multimediasemantik ("Multimedia Semantics Incubator Group") publicerat sin slutrapport.

Inkubatorgruppen -- som har 37 representanter från organisationer i Europa och Nordamerika -- publicerar slutrapporten, vilken beskriver format och vokabulärer för multimediametadata. Denna rapport är ett resultat av W3C:s försöksverksamhet -- Incubator Activity -- som undersöker nya, potentiellt grundläggande teknologier och webbaserade tillämpningar.

Implementationserfarenhet av "Compound Document Formats"

2007-07-20

Arbetsgruppen för sammansatta dokument ("Compound Document Formats Working Group") har publicerats fyra uppdaterade Candidate Recommendations om sammansatta dokument.

"Web Integration Compound Document" (WICD, uttalas "wicked") är en apparatoberoende profil Compound Document, baserad på XHTML, CSS och SVG. Utkasten Compound Document by Reference Framework 1.0, WICD Core 1.0, WICD Full 1.0, och WICD Mobile 1.0 -- publicerade som Candidate Recommendations -- beskriver presentation, länkning och navigering när multipla dokument kombineras. Implementationserfarenheter tas emot fram till och med 1 december 2007. En preliminär implementationsrapport finns tillgänglig, och en testsvit håller på att tas fram. Läs mer om Rich Web Clients.

Inbjudan till workshop: användning av relationsdatabaser

2007-07-20

"Position papers" till "Workshop on RDF Access to Relational Databases" kan nu sändas in.

Workshop on RDF Access to Relational Databases äger rum 25-26 oktober i Cambridge, MA, USA, med Novartis som värd. Deltagare i workshopen -- från områden som semantiska webben och databaser -- kommer att undersöka likheter, skillnader och möjliga nästa steg för hur RDF kan användas för att uttrycka relationell data. Läs om W3C workshops och om den semantiska webben.

Nytt Working Draft: versionshantering ... "Versioning XML Languages Using XML Schema 1.1"

2007-07-20

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "Guide to Versioning XML Languages using XML Schema 1.1"

XML Schema 1.1 inför nya funktionaliteter som gör det enklare att definiera XML-språk som är så flexibla att de kan hantera senare revisioner på ett framåtkompatibelt sätt. Specifikationen has released an updated Working Draft of Guide to Versioning XML Languages using XML Schema 1.1 -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- är skriven för utvecklare av tillämpningar och scheman, och guiden illustrerar de nya mekanismerna och användningstekniker. Besök gärna hemsidan för XML.

Nytt dokument: webbtjänster ... "WSDL Element Identifiers"

2007-07-20

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicera "WSDL 1.1 Element Identifiers".

WSDL 1.1 Element Identifiers publiceras som Working Group Note. Fragmentidentifierare och IRI-referenser, konstruerade för att lätt kunna skapas och jämföras av innehållsförfattare, kan användas i Web Services Description Language (WSDL) 1.1-dokument. Mer om detta på hemsidan för webbtjänster.

Nytt Working Draft: "XML Binding Language (XBL) 2.0 Primer"

2007-07-20

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har publicerat "XBL 2.0 Primer: An Introduction for Developers".

XBL 2.0 Primer: An Introduction for Developers -- publicerad som första offentligt Working Draft -- är en praktisk handledning i hur man använder XML Binding Language, illustrerar grundläggande och avancerade begrepp, samt beskriver god sed ("best practices"). XBL utvidgar form och beteende av element i webbformat som HTML. Mer information om detta hittas på Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: formatmallar ... CSS 2.1

2007-07-19

"Cascading Style Sheets (CSS) 2.1" publiceras nu som Candidate Recommendation.

CSS är ett av de mest spridda språken för webben. Genom att CSS skiljer presentation från innehåll, så blir det lättare att konstruera webbinnehåll och att underhålla webbplatser. CSS 2.1 är en vidareutveckling av -- och avses ersätta -- "CSS Level 2". Denna specifikation -- Cascading Style Sheets (CSS) 2.1 -- innebär en anpassning av språket till existerande implementationer, korrigering av diverse fel, och tillägg av ett antal efterfrågade funktionaliteter, såsom värdet inline-block av egenskapen display färgkoden orange, samt värdena pre-wrap och pre-line av egenskapen white-space. Erfarenheter från implementation av denna specifikation tas emot fram till och med 20 december 2007. Mer information finns på hemsidan för CSS.

Nytt Working Draft: kodning av XML ... "Efficient XML Interchange (EXI) Format"

2007-07-16

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har publicerat ett utkast av "Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0".

Efficient XML Interchange Working Group publicerar Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 som första offentligt Working Draft. EXI är en mycket kompakt av "eXtensible Markup Language (XML) Information Set", avsedd att optimera såväl prestanda som användning av resurser. Med en relativt enkel algoritm och en liten uppsättning datatyper, kan den producera effektiva kodningar av XML-händelse-strömmar. Mer information finns på hemsidan för XML.

Ny Proposed Recommendation: semantisk annotering ... GRDDL

2007-07-16

Nu har förslaget till GRDDL nått status Proposed Recommendation.

Genom att knyta mikroformat till begrepp inom den semantiska webben, kan GRDDL extrahera RDF-uttryck från innehåll representerat i XHTML och XML, genom användning av program som XSLT. GRDDL och GRDDL Test Cases publiceras som Proposed Recommendations. Kommentarer tas emot fram till och med 24 augusti 2007. Läs mer om den semantiska webben.

Nytt Working Draft: multimedia ... SMIL 3.0

2007-07-13

Arbetsgruppen för synkroniserad multimedia ("Synchronized Multimedia (SYMM) Working Group") har publicerat ett uppdaterat förslag till "Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0)".

Arbetsgruppen SYMM publicerar nu Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0) som Last Call Working Draft, ett språk för att konstruera interaktiva multimediapresentationer. Denna version utvidgar funktionaliteten hos SMIL 2.1, vilket underlättar återanvändning av SMIL:s syntax och semantik inom andra XML-baserade språk, samt definition av nya SMIL-profiler. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 september 2007. Mer information hittas på hemsidan för arbetet med synkroniserad multimedia.

Ny Candidate Recommendation: "XHTML Basic 1.1"

2007-07-13

W3C har nu tagit "XHTML Basic 1.1" till status Candidate Recommendation.

Specifikationen XHTML Basic 1.1 lägger till fyra nya funktionaliteter sör små apparater -- vilket är den avsedda användningen av detta språk. Version 1.1 har som målsättning att vara en konvergenspunkt för XHTML Basic 1.0 -- en W3C Recommendation inriktad på mobila apparater och framtagen i samverkan med WAP Forum år 2000 -- och Open Mobile Alliance (OMA) "XHTML Mobile profile". Erfarenheter från implementation tas emot fram till och med 31 augusti 2007. Mer information finns på hemsidan för HTML.

Ny inkubatorrapport: attityd och känslor ... "Emotion Markup Language"

2007-07-10

Inkubatorgruppen för representation av känslor ("Emotion Incubator Group") har nu fullbordat sin slutrapport.

W3C Emotion Incubator Group, med deltagare från sexton olika organisationer fråm elva länder på tre kontinenter, har publicerat sin slutrapport. Rapporten beskriver omfattning, krav och användningsfall för ett brett tillämpbart uppmärkningsspråk -- "Emotion Markup Language". Denna rapport är ett resultat av W3C:s försöksverksamhet -- Incubator Activity -- som undersöker nya, potentiellt grundläggande teknologier och webbaserade tillämpningar.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... POWDER: Grouping Sets of Resources

2007-07-09

Arbetsgruppen kring protokoll för beskrivningsresurser på webben ("Protocol for Web Description Resources Working Group", POWDER) har publicerat ett utkast av "Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources".

POWDER handlar om att kunna knyta små lättviktiga annoteringar till större samlingar av webbinnehåll. Webbresurser kan sedan hämtas, anpassas och levereras i olika varianter av leveranskontext, för att svara upp mot såväl samhälleliga behov av etikettering av innehåll, som kommersiella behov av innehållsanpassning. Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources publiceras som ett första offentligt Working Draft Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: apparategenskaper ... "Delivery Context: Client Interfaces (DCCI) 1.0"

2007-07-09

Arbetsgruppen för "Ubiquitous Web Applications" har publicerat ett nytt utkast av "Delivery Context: Client Interfaces (DCCI) 1.0".

I Delivery Context: Client Interfaces (DCCI) 1.0 -- publicerat av Ubiquitous Web Applications Working Group som sista Working Draft -- beskrivs DCCI (tidigare kallad DCI), som ger tillgång till apparategenskaper såsom förmågor, konfiguration, användarpreferenser, och miljöfaktorer som återstående batteritid, signalstyrka, ljusförhållanden, plats och riktning av apparaten. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 27 juli, 2007. Detta utkast innebär en normativ förändring -- ärvning av DCCI från gränssnitten för DOM Element. Mer information finns på Ubiquitous Web Applications Activity.

W3C stöder konferensen "Extreme Markup Languages"

2007-07-07

W3C är en av sponsorerna för "Extreme Markup Languages", som äger rum den 7-10 augusti i Montréal, Québec, Kanada.

Vid Extreme Markup Languages representeras W3C av bl.a. Chris Lilley, Liam Quin, Felix Sasaki och C. M. Sperberg-McQueen. W3C:s medlemmar kan få rabatterad avgift. Läs mer om W3C:s arbete med XML.

Nytt Working Draft: dokumentflöden ... "XML Pipeline Language"

2007-07-07

Arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett nytt uppdaterat utkast av "XProc: An XML Pipeline Language".

Språket XProc används för att organisera och styra dokumentflöden. Det standardiserar interaktion, indata och utdata för transformationer, vilket berör specifikationer som XSLT, XML Schema, XInclude och Canonical XML. XProc: An XML Pipeline Language publiceras nu som Working Draft av XML Processing Model Working Group. Mer information om detta finns på hemsidan för arbetet med XML.

Ny Proposed Recommendation: policies ... "Web Services Policy 1.5"

2007-07-07

"Web Services Policy 1.5" publiceras nu som Proposed Recommendation.

Policyramverket (Policy Framework) modellerar sådana egenskaper hos webbtjänster som är relaterade till villkor för dessas utnyttjande. Attachment definierar hur man kan knyta policies -- t.ex. inom WSDL eller UDDI -- till de objekt som de berör. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 17 augusti 2007. Läs mer om Web Services Policy Working Group och om arbetet med webbtjänster.

Nytt Working Draft: små klienttillämpningar ... "Widgets 1.0 Requirements"

2007-07-05

Arbetsgruppen för format i webbtillämpningar ("Web Application Formats Working Group", WAF) publicerat en uppdatering av "Widgets 1.0 Requirements".

Widgets -- små klientapplikationer -- är små program såsom klockor, löpande börskursinformation, nyhetsannonsering, spel och väderinformation, vilka visar enkla data och uppdaterar dessa genom att hämta från någon webbserver, samt kan exekvera i en webbläsarmiljö. De krav som beskrivs i Widgets 1.0 Requirements berör sådant som apparatoberoende standarder för skriptning, digital signering, säkerhetsaspekter, paketering, och installation av widgets. Läs om Rich Web Clients.

Ny Proposed Recommendation: semantiska webben ... "Semantic Annotations for WSDL and XML Schema"

2007-07-05

Nu har "Semantic Annotations for WSDL and XML Schema" kommit fram till nivån Proposed Recommendation.

Med de attribut som beskrivs i Semantic Annotations for WSDL and XML Schema (SAWSDL) kan man annotera komponenter uttryckta i Web Services Description Language (WSDL) med semantiska egenskaper som underlättar klassificering, upptäckt, matchning, sammansättning och anrop av webbtjänster. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 17 augusti 2007. Läs mer om arbetsgruppen SAWSDL och om W3C:s arbete med webbtjänster.

Nytt dokument: SOAP 1.2 Part 3 - One-Way Message Exchange Pattern

2007-07-03

Arbetsgruppen för XML-protokoll ("XML Protocol Working Group") har publicerat ett dokument om mönster för envägskommunikation med webbtjänster.

SOAP Version 1.2 Part 2 stöder interaktionsmönstren ("Message Exchange Pattern", MEP) fråga-svar och enbart-svar. SOAP Version 1.2 Part 3 erbjuder nu ett mönster för envägskommunikation, beskriven i SOAP 1.2 Part 3: One-Way MEP , vilken publiceras av arbetsgruppen för XML som Working Group Note. Mer information om detta finns på hemsidan för webbtjänster.