W3C

W3C-logo

Nyheter april 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: praktisk internationalisering ... "XML Internationalization"

2007-04-27

Arbetsgruppen för internationaliserade taggar ("Internationalization Tag Set Working Group") har publicerat en uppdatering av "Best Practices for XML Internationalization" -- goda råd om internationalisering.

Best Practices for XML Internationalization -- publiceras som uppdaterat Working Draft -- är skriven för designers och konstruktörer av XML-tillämpningar, författare av XML-innehåll, liksom för användare och översättare. Dokumentet utgör ett komplement till specifikationen International Tag Set (W3C Recommendation) Besök gärna hemsidan för internationaliseringsarbetet.

Nytt Working Draft: formattering av matematik ... MathML + CSS

2007-04-27

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har publicerat ett utkast om formattering av MathML m.h.a. CSS.

A MathML for CSS profile -- publiceras som första offentligt Working Draft -- är en delmängd av "MathML 3.0" som kan användas för att uttrycka struktur hos matematiska formler, på ett sätt som är anpassat för formattering med CSS. Detta förslag har koordinerats med pågående arbete på "CSS Level 3", och profilen underlättar användning av MathML i webbläsare och CSS-formatterare. Mer information finns på hemsidan för matematikarbetet.

Nytt Working Draft: formattering av matematik ... "MathML 3.0"

2007-04-27

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har publicerat ett utkast av specifikationen för MathML 3.0.

MathML är en användning av XML för att beskriva matematiska uttryck, och uttrycka såväl dess struktur som innehåll. Målet med MathML är att skapa en grund för att matematiskt inriktat innehåll kan levereras och mottas över webben och bearbetas på webben, så som HTML har skapat en grund för text på webben. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 publiceras som första offentligt Working Draft. Den som är nyfiken på mer information kan besöka hemsidan för matematikarbetet.

Ny arbetsgrupp: tjänstemodellering ... "SML"

2007-04-27

Nu startas en arbetsgrupp inriktat på språk för tjänstemodellering ("Service Modeling Language (SML) Working Group").

Orförandeskapet i Service Modeling Language (SML) Working Group delas av John Arwe (IBM) och Pratul Dublish (Microsoft). Arbetsgruppen har fått uppdraget att ta fram specifikationer för ett tjänstemodelleringsspråk -- SML -- som innefattar utvidgningar av XML Schema så att man kan uttrycka referenser mellan dokument och användardefinierade begränsningsvillkor. Gruppens första möte kommer att äga rum 11-13 juni 2007 hos Microsoft i Redmond, Washington, USA. W3C:s medlemmar kan anmäla sitt intresse att delta i arbetet genom att utnytta webbformulär för anmälan. Läs mer om XML.

Nya Recommendations: "SOAP Version 1.2 Second Edition"

2007-04-27

Idag publiceras fyra SOAP-dokument som uppdaterade Recommendations.

De fyra dokumenten om "SOAP 1.2 Second Editions" är: Part 0: Primer, Part 1: Messaging Framework, Part 2: Adjuncts, och Specification Assertions and Test Collection. "SOAP Version 1.2" ger definition av XML-baserad information som kan användas vid utbyte av strukturerat eller ostrukturerat innehåll i en decentraliserad och distribuerad omgivning. Denna andra utgåva innefattar rättningar av kända fel i första utgåvan. Läs mer på hemsidan för XML-protokoll.

Ny Proposed Recommendation: talbaserade läsare ... "VoiceXML 2.1"

2007-04-25

Specifikationen av "VoiceXML 2.1" har nu stabiliserats, och publiceras därför för granskning.

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1 -- publicerad som Proposed Recommendation -- är fullt bakåtkompatibel med VoiceXML 2.0. Den standardiserar åtta nya funktionaliteter som stöds av VoiceXML-plattformar: data, disconnect, grammar, foreach, mark, property, script, och transfer. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 25 maj 2007. Annan relevant information finns på hemsidan för talbaserade webbläsare.

Nytt dokument: semantiska webben ... FAQ

2007-04-24

Som ett led i arbetet att skapa god förståelse om vad den semantiska webben är, så publiceras nu ett informationsdokument.

Arbetsgruppen för utbildning och information om den semantiska webben ("Semantic Web Education and Outreach Interest Group") publicerar nu en första utgåva av Semantic Web Frequently Asked Questions (FAQ), som i "fråga-svar"-form beskriver standarder för den semantiska webben och hur de används. Dokumentet avses vara ett levande dokument som kommer att uppdateras i framtiden. Samtidigt öppnas en Wiki där alla intresserade kan bidra till förbättring av denna FAQ. Dessutom finns en RSS 1.0 feed om ändringar i Wikin. Mer information finns på hemsidan för den semantiska webben.

W3C öppnar kontor i södra Afrika

2007-04-24

W3C har glädjen att meddela att W3C-kontoret för södra Afrika nu öppnas.

Pretoria Värd för Kontoret för södra Afrika är Meraka Institute, en FoU-enhet inom Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Pretoria, Sydafrika. Quentin Williams är kontorschef. Bland de som framträder vid öppningsceremonin den 14 maj 2007 är W3C:s representanter Daniel Dardailler och Stephane Boyera. Läs pressrelease och om öppningsceremonin och om W3C:s kontor. (Foto: Josh M. )

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Authoring Tool Accessibility"

2007-04-23

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett utkast till "Implementation Techniques for Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0" -- tekniker och råd för verktygsutvecklare.

Implementation Techniques for Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 -- publicerat som Working Draft -- beskriver tekniker, strategier och resurser som hjälper utvecklare att uppfylla riktlinjerna i Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 (ATAG). ATAG ger stöd åt arbetet med att konstruera verktyg och författargränssnitt som kan användas av funktionshindrade, och som ger tillgängligt innehåll. Innehållet kan sedan användas på en stor uppsättning webbläsare. Få mer information om detta på hemsidan för tillgänglighetsarbetet (WAI).

Nytt Working Draft: AJAX-händelser ... "Progress Events 1.0"

2007-04-20

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API WG") har publicerat ett förslag till "Progress Events 1.0", som stöder hantering av händelser i AJAX.

I Progress Events 1.0 -- publicerat som första offentligt Working Draft -- definieras fem olika typer av händelser, liksom gränssnitt som kan användas i tillämpningar av typ XHR (AJAX). När ytterligare data nedladdas, så kan olika skript övervaka nedladdningen, konstruera och hantera mätare som visar hur arbetete fortskrider, och vidta åtgärder när väl data har överförts. Läs mer om Rich Web Clients Activity.

W3C-spåret vid konferensen WWW2007

2007-04-17

W3C hälsar alla välkomna till WWW2007 (maj 2007), där ni kan träffa W3C:s personal och W3C:s medlemmar.

I W3C-spåret vid WWW2007-konferensen -- hålls i Banff, Alberta, Kanada, 9 - 11 maj 2007 -- presenteras uppnådda resultat och planer för framtiden. De nio sessionerna kommer att behandla en hel rad av de områden som W3C är aktivt i. Mer information finns i pressreleasen.

Seminarium 8 maj 2007: informationsutbyte mellan myndigheter

2007-04-17

Skatteverket och Lantmäteriet inbjuder till ett öppet seminarium (8 maj 2007) kring informationsutbyte inom området fastighetsrelaterad information.

Skatteverket och Lantmäteriet har tillsammans initierat och genomfört ett projekt som syftar till att förbättra, förenkla och tydliggöra informationsutbytet sinsemellan, inom området fastighetsrelaterad information. Viktiga områden inom projektet är dels frågor relaterade till den "mjuka infrastrukturen", dels frågor kring förutsättningar för myndighetssamverkan. I och med att projektet nu avslutas inbjuder Skatteverket och Lantmäteriet till ett öppet seminarium kring dessa frågor (på Bonnier Conference Center, Stockholm). Mer information, och information om hur man anmäler intresse att deltaga, finns på seminarieinformationsblad.

Nytt dokument: internationalisering ... "Specifying Language in XHTML & HTML Content"

2007-04-12

Arbetsgruppen för internationalisering ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett dokument med råd och riktlinjer för hur man anger det språk som används i innehåll.

Internationalization Best Practices: Specifying Language in XHTML & HTML Content har producerats av Internationalization Core Working Group, och publiceras som en Working Group Note. Detta dokument är ett i en serie av dokument om internationalisering, och riktar sig till författare av HTML-innehåll som arbetar med XHTML 1.0, HTML 4.01, XHTML 1.1 och CSS. Det ger råd om hur man anger innehållsspråk för en internationell mottagarkrets. Mer information finns på hemsidan för W3C:s arbete med internationalisering.

Annonsering av workshop: e-förvaltning ... "Toward More Transparent Government"

2007-04-10

En workshop om e-förvaltning och webben kommer att hållas i Washington, DC, USA i juni 2007, och nu inbjudes deltagare.

"Position papers" till Toward More Transparent Government: Workshop on eGovernment and the Web kan skickas in, fram till och med 2 maj 2007. Workshopen, som äger rum 18-19 juni 2007 i Washington, D.C., USA, stöds av Web Science Research Initiative (WSRI) och värd är U.S. National Academy of Sciences. Deltagare i workshopen kommer att diskutera hur webbstandarder bidrar till interoperabilitet mellan olika webbplatser inom offentlig sektor. Målet är att ge råd om vilken typ av FoU -- inom teknik såväl som policy -- som behöver utföras för att möjliggöra att webben ger alla medborgare och andra intressenter tillgång till offentlig information. Läs mer om W3C:s workshops.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "Semantic Annotations for WSDL and XML Schema"

2007-04-10

Arbetsgrupp om semantiska annoteringar av webbtjänster ("Semantic Annotations for Web Services Description Language", SAWSDL) har publicerat en ny utgåva av "Semantic Annotations for WSDL".

Med de attribut som beskrivs i Semantic Annotations for WSDL and XML Schema -- publicerat som Last Call Working Draft -- kan man semantiskt annotera WSDL-komponenter (Web Services Description Language) för att stödja klassificering, upptäckt, metchning, komposition och anrop av webbtjänster. Kommentarer på de ändringar som gjorts sedan föregående publicering )som Candidate Recommendation) tas emot fram till och med 1 maj 2007. Läs mer om W3C:s arbete med webbtjänster.

Seminarium 14 maj 2007: återutnyttjande av offentlig information ... PSI-direktivet

2007-04-10

I samarbete med nätverket LISA arrangeras ett seminarium (14 maj) om återutnyttjande av offentlig information, i perspektivet av det europeiska PSI-direktivet.

Offentlig information utgör en grundläggande byggsten för informationsmarknaden. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG ("PSI-direktivet") om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn syftar till att främja konkurrens och tillväxt. Verva (Verket för förvaltningsutveckling) har utrett frågan, och arbetat med hur direktivet uppfylls, och ger vid detta seminarium en lägesrapport. Seminariet äger rum måndag 14 maj 2007 på SICS i Kista. Mer information finns på sida med information och anmälan om deltagande.

Nytt Working Draft: multimodal interaktion ... "EMMA".

2007-04-09

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "EMMA".

Språket "Extensible MultiModal Annotation" (EMMA) är ett format för utbyte av data mellan interaktionshanterande system. EMMA är del av W3C:s ramverk för multimodal interaktion, och specificerar uppmärkning som beskriver användarinmatning och annotering med sådant som tidsmärkning och inmatningsmedium. Kommentarer på det aktuella förslaget EMMA -- publicerat som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 30 april 2007. Mer information finns på hemsidan för arbetete med multimodalitet.

Nytt dokument: användningsfall för semantisk annotering ... GRDDL

2007-04-06

Arbetsgruppen för GRDDL ("GRDDL Working Group") har publicerat ett dokument om användningsfall för GRDDL.

GRDDL ("Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages") är en mekanism som kan extrahera RDF-utsagor från innehåll uttryckt i XHTML och XML, genom att applicera XSLT-transformationer därpå. Den kan användas för att stödja användning av semantiska annoteringar och mikroformat. Arbetsgruppen för GRDDL har nu publicerat ett dokument om användningsfall: GRDDL Use Cases: Scenarios of extracting RDF data from XML documents. Det utges som Working Group Note. Mer om detta finns på hemsidan för den semantiska webben.

Patentutredning: talbaserade webbläsare ... "CCXML".

2007-04-06

En grupp av rådgivare ("Patent Advisory Group", PAG) har undersökt om ett visst patent kan utgöra hinder för en öppen standard inom talbaserade webbläsare.

På uppdrag av arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") genomfördes en undersökning av patentanspråk, och resultatet har publicerats som en öppen rapport. Slutsatsen som utredningen kom fram till är att arbetsgruppen kan fortsätta sitt arbete med att utveckla specifikationen av CCXML till en full W3C-webbstandard. Denna slutsats baseras på uttalanden från Nortel som anser att dess patent US 6,701,366 inte påverkar de grundläggande krav, som definieras av W3C:s patentpolicy. Nortel flaggade upp, när de gick med i arbetsgruppen i juni 2005, att deras patent inte skulle tillhandahållas avgiftsfritt. W3C framför sina tack till Nortel som har bistått PAG-gruppens arbete. Läs mer om arbetet med talbaserade webbläsare.

Nytt Working Draft: bearbetning av XML-dokument ... "XML Pipeline Language"

2007-04-05

Arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "XProc: An XML Pipeline Language".

Språket XProc definieras i XProc: An XML Pipeline Language -- publicerat som Working Draft -- och används för att styra och organisera dokumentflöden. Det standardiserar interaktion, indata och utdata vid transformationer, vilket berör en bred uppsättning specifikationer , såsom XSLT, XML Schema, XInclude och Canonical XML som bearbetar och producerar XML-dokument. Mer information om detta finns på hemsidan för arbetet med XML.

Ny Recommendation: taligenkänning ... "Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR)"

2007-04-05

Nu har W3C publicerat "Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0" som en webbstandard.

Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0 -- publiceras som Recommendation -- definierar syntax och semantik av tagg-innehåll i Speech Recognition Grammar Specification (SRGS) som ger upphov till serialiserad XML eller variabelsättning för ECMAScript. SISR är en av komponenterna i bygget av en talbaserad webb, och ger stöd för att extrahera mening vid taligenkänning. Läs mer på hemsidan för talbaserade webbläsare.

Ny Recommendation: internationalisering av webbinnehåll ... ITS

2007-04-03

Idag har "Internationalization Tag Set (ITS) Version 1.0" publicerats som en webbstandard. Med ITS underlättas anpassning av webbinnehåll till specifika egenskaper i olika lokaliteter.

När man skapar XML-innehåll kan man använda de element och attribut som definieras i ITS för att förbereda scheman och dokument för lokalisering, och för att internationalisera för lokal användning. Det blir lättare att arbeta med dokumentformat, "oavsett om du skapar nya scheman eller modifierar existerande scheman", säger Richard Ishida (W3C). Internationalization Tag Set (ITS) Version 1.0 publiceras som W3C Recommendation. Definierade implementationer finns för DTD:er, XML Schema och Relax NG, vilka kan användas med nya eller existerande uppmärkningsvokabulärer som XHTML, DocBook, och OpenDocument. Läs pressreleasen och besök hemsidan för internationalisering.