W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Working Drafts: databindning ... "XML Schema Patterns for Databinding"

2007-10-31

Arbetsgruppen för XML Schema och bindning av datametoder ("XML Schema Patterns for Databinding Working Group") har publicerat nya utkast av mönster för datastrukturer.

Basic XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0 och Advanced XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0 -- publicerade av XML Schema Patterns for Databinding Working Group som uppdaterade Working Drafts -- dokumenterar mönster som beskriver XML 1.0-representationer av vanligt förekommande datastrukturer, på ett sätt som är oberoende av programmeringsspråk, databas och modelleringsmiljö. Bidra till den framväxande testsviten, och läs rapporten om interoperabilitet och om andra relaterade teman på hemsidan för Web services.

Ny rapporter: geografisk information ... "Geospatial Vocabulary" och "Geospatial Ontologies"

2007-10-31

Inkubatorgruppen för geospatial information har publicerat två rapporter om vokabulär och ontologi för geo-information.

Geospatial Vocabulary beskriver en grundläggande ontologi och OWL-vokabulär för representation av geospatiala egenskaper hos webbresurser. Geospatial Ontologies ger en översikt över och beskrivning av fundamentala geospatiala ontologier som kan användas för att representera geo-orienterade begrepp och egenskaper på webben. Användningsfall som drivit detta arbete beskrivs i uppdragsspecifikationen för denna XG. Dessa två publikationer är resultat av arbetet inom W3C:s inkubatoraktivitet, ett forum där W3C-medlemmar kan utföra nyskapande arbete och experimentera.

Nytt dokument: semantisk annotering "POWDER: Use Cases and Requirements"

2007-10-31

Arbetgruppen om protokoll för beskrivningsresurser på webben ("Protocol for Web Description Resources Working Group", POWDER) har publicerat ett dokument om krav och användning av annotering av webbresurser.

I POWDER: Use Cases and Requirements -- publicerat av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som en Group Note -- beskrivs användningsfall och krav som drivit framtagningen av Protocol for Web Description Resources (POWDER). Användningsfallen beaktar sociala och kommersiella krav på information om grupper av webbresurser, såsom resurser vilka kan levereras av en viss webbplats, så att annotering och/eller personalisering av innehåll för slutanvändare kan ske i olika typer av leveranssammanhang. Mer om detta på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "POWDER: Grouping of Resources"

2007-10-31

Arbetgruppen om protokoll för beskrivningsresurser på webben ("Protocol for Web Description Resources Working Group", POWDER) har publicerat ett utkast om specifikation av grupper av webbresurser.

Teknologin "Protocol for Web Description Resources" (POWDER) underlättar publicering av beskrivningar av multipla resurser, t.ex. resurser som kan levereras av en viss webbplats. I Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources -- publicerat av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som ett första offentligt Working Draft -- beskrivs hur en resursmängd kan definieras, så att den kan användas som "Description Resources" eller i andra typer av sammanhang. Ytterligare information om detta och närliggande teman finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nya Working Drafts: regelutbyte ... "Basic Logic Dialect", "RDF and OWL Compatibility", "Placeholder"

2007-10-31

Arbetsgruppen för regelutbyte ("Rule Interchange Format (RIF) Working Group") har publicerat utkast av dokument om format för regelutbyte, RDF och OWL.

Rule Interchange Format Working Group publicerar följande tre dokument: RIF Basic Logic Dialect , RIF RDF and OWL Compatibility, och RIF Core Design - Placeholder; de två första som första offentliga Working Drafts. "Basic Logic Dialect" specificerar ett basformat som för att logik-regler kan utbytas mellan olika regelbaserade system. Regler som utbytes med hjälp av "Rule Interchange Format" (RIF) kan vara beroende av eller användas tillsammans med RDF-data och/eller RDF Schema eller datamodeller i OWL. "RIF RDF and OWL Compatibility" specificerar kompatibilitet med RDF och RDFS (språk för den semantiska webben), och i en kommande version skall även OWL beaktas. Slutligen, dokumentet "Placeholder" reviderar synen på design av kärnan av RIF. Arbetsgruppen har beslutat att den design som tidigare publiceradts i RIF Core snarare bör ses som grunden för "Logic Rules", än som en grund för alla slags regelformat. I framtiden kommer en ny "Core" att publiceras, men i dagens läge bör "Basic Logic Dialect" användas. Mer om detta finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "UAAG 2.0 Requirements"

2007-10-31

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter ("User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) Working Group") har publicerat ett utkast av ett kravdokument.

I User Agent Accessibility Guidelines 2.0 Requirements -- publicerat som första offentligt Working Draft -- definieras planerat arbete på en andra generation av UAAG. UAAG ger råd och riktlinjer för hur man bör konstruera webbläsare, mediaspelare, hjälpmedelsteknologi och andra "användaragenter", så att de för funktionshindrade blir tillgängliga och ökar tillgängligheten hos webbinnehåll. UAAG är en del i en serie av dokument med råd, som beskrivs i Essential Components of Web Accessibility. Läs UAAG Overview och om WAIs arbete med tillgänglighet.

W3C öppnar lokalkontor i Brasilien

2007-10-30

Nu har W3C:s första kontor i Sydamerika öppnat, och täcker det portugiskttalande Brasilien.

De brasilianska W3C-kontoret, är placerat hos NIC.br (Brazilian Network Information Center) i Sao Paulo, Brasilien, med Vagner Diniz som kontorschef. W3C ser fram emot hur detta kontor kommer att ge ökad samverkan med det portugisktalande språkområdet. IT-området i Brasilien samklingar med viktiga inslag i W3C:s arbetsområden, såsom mobila webben, webbtillämpningar och video på webben. Läs pressreleasen och hitta lokalkontor på hemsidan för W3C-kontoren. (Foto: brasilianska W3C-kontoret.)

Ny Recommendation: "XForms 1.0 Third Edition"

2007-10-29

W3C har idag publicerat "XForms 1.0 Third Edition" som en W3C Recommendation, en specifikation av ett kraftfullt språk för hantering av formulär på webben.

Denna utgåva av XForms 1.0 Third Edition har dragit nytta av synpunkter från implementatörer, inkorporerar rättelser av fel i andra utgåvan och förtydligar egenskaper som implementeras i XForms-hanterare. I XForm separeras presentation och innehåll, vilket minskar behovet av skriptbaserad hantering i klienten, minskar antalet anrop till webbservers, och ger apparatoberoende. Mer om detta finns på hemsidan för formulärhantering.

Nytt Working Draft: Ajax-tillämpningar ... "XMLHttpRequest Object for Ajax"

2007-10-26

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett nytt utkast av beskrivningen av objektet XMLHttpRequest.

Objektet XMLHttpRequest, en nyckelkomponent i Ajax, är ett gränssnitt med vilket skripts kan genomföra HTTP-funktioner i klientmiljön, såsom att skicka in data till en server eller ladda data från en server. Specifikationen The XMLHttpRequest Object publiceras nu som uppdaterat Working Draft. Läs mer om Rich Web Clients Activity.

Ny ledare för internationellt arbete med tillgänglighet: Shadi Abou-Zahra

2007-10-26

Shadi Abou-Zahra kommer nu att leda W3C:s internationella arbete med tillgänglighet ("WAI International Program Office Activity").

WAI International Program Office ansvarar för utbildning och informationsspridning, koordinering med forskning, allmän debatt om tillgänglighet, koordinering med det tekniska arbetet inom WAI Technical Activity, liksom relationer med andra organisationer (t.ex. standardiseringsorgan). Shadi Abou-Zahra började sitt arbete inom W3C år 2003. Han koordinerar WAI:s informationsspridning och kontaktskapande i Europa, arbetar med principer för utvärdering av tillgänglighet, har deltagit i projektet WAI-TIES, och är för närvarande engagerad i projektet WAI-AGE. Shadi fortsätter att leda utvecklingen av "Evaluation and Report Language" (EARL) och vara ordförande i "Evaluation and Repair Tools Working Group" (ERT WG). W3C framför sina tack till Judy Brewer som lett denna aktivitet, och som fortsätter i sin roll som övergripande ledare av W3C:s tillgänglighetsarbete ("Web Accessibility Initiative") och som teknisk ledare av WAI. Läs mer om W3C:s tillgänglighetsarbete.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "RDFa Primer"

2007-10-26

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har i samverkan med arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") publicerat ett nytt utkast av ett introducerande dokument om RDFa.

Dokumentet RDFa Primer 1.0 -- publicerat av Semantic Web Deployment Working Group och XHTML2 Working Group som uppdaterat Working Draft -- ger en intuitiv inledning till RDFa, ett sätt att bädda in strukturerad data i XHTML. Bland de nya inslagen i dokumentet återfinns termen "chaining" (tidigare kallad "striping"), och det nya attributet instanceof. Den intresserade kan ta del av mer information på hemsidorna för XHTML2 och den semantiska webben.

Nytt Working Draft: innehållstransformering ... "Content Transformation Landscape 1.0"

2007-10-25

Utskottet för innehållstransformation ("Content Transformation Task Force") har publicerat en översikt över transformation av webbinnehåll, speciellt inom den mobila webbvärlden.

Dokumentet Content Transformation Landscape 1.0 -- publicerat av Content Transformation Task Force (en del av Mobile Web Best Practices Working Group ) som första offentligt Working Draft -- identifierar ett antal utmaningar kring användning av transformationsprocessorer vid leverans av webbinnehåll. Diskussion kring sådana frågor kommer att påverka framtida kravspecifikation av "Content Transformation Guidelines". Läs mer om detta och relaterade arbeten på hemsidan för W3C:s arbete med den mobila webben.

Nytt evenemang: mobila webben ... "Mobile Internet World"

2007-10-23

Tim Berners-Lee är inbjuden talare vid "Mobile Internet World". W3C arrangerar även ett speciellt heldagsevenemang kring insatser på området mobila webben.

Tim Berners-Lee (W3C) talar under rubriken "Escaping the Walled Garden: Growing the Mobile Web with Open Standards" på Mobile Internet World, 13-15 november i Boston, MA, USA. W3C:s Mobile Web Initiative ordnar en speciell konferens -- Developers Summit -- den 13 november, där bl.a. MWI-sponsorer som Google, MobileAware, mTLD, Nokia, Opera Software, France Telecom Group och Vodafone diskuterar visionen om "En Enda Webb" och webbstandarder. W3C ger även en lunch för press och analytiker den 14 november. Läs pressmeddelandet och om W3C:s Mobile Web Initiative. (Foto: Le Fevre Communications. )

Workshoprapport publicerad: "XML Signature and Encryption Workshop"

2007-10-23

Rapporten från "Workshop on Next Steps for XML Signature and XML Encryption" (september 2007) har nu offentliggjorts.

Rapporten visar på ett starkt intresse att W3C skall utföra mer arbete inom området XML-säkerhet. Bland de teman som identifierades och prioriterades av deltagarna, återfinns sådant som en grundläggande säkerhetsprofil, referens- och transformationsmodeller, uppdatering av stödda kryptografiska algoritmer och kanonisk modell för XML. Workshop on Next Steps for XML Signature and XML Encryption, som hölls i september i Mountain View, Kalifornien, USA, hos VeriSign, leddes av Frederick Hirsch (Nokia) och Thomas Roessler (W3C). Läs om W3C:s workshops och om W3C:s arbete med säkerhet.

Nytt Working Draft: Ajax-tillämpningar ... "Progress Events 1.0"

2007-10-23

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett nytt utkast om hur man programmatiskt kan övervaka nedladdning av data i Ajax-baserade tlllämpningar.

I dokumentet Progress Events 1.0 -- publicerad av Web API Working Group som uppdaterat Working Draft -- beskrivs fem händelsetyper och deras gränssnitt, som kan användas för att övervaka dataöverföring i Ajax-baserade tillämpningar, som beskrivet i XMLHttpRequest, samt kan användas för händelser relaterade till mediaaccess. När ytterligare data nedladdas, så kan skripts övervaka nedladdningen, konstruera markörer som anger hur nedladdningen fortgår, och initiera bearbetning när data blivit nedladdat. Läs mer om Rich Web Clients Activity.

Nytt Working Draft: åtkomst i DOM ... "Selectors API"

2007-10-19

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett nytt utkast av API för selektorer.

Selektorer används i CSS, bl.a. som mönster som matchas mot element i dokumentets trädstruktur. De metoder som definieras i Selectors API -- publicerad av Web API Working Group som uppdaterat Working Draft -- används för att hämta elementnoder från ett dokuments DOM, genom att matcha mot en grupp av selektorer och förenklar därmed arbetet med att åtkomma specifika element. Detta är för implementatörer en förenkling jämfört med lösningar som tidigare använts. Besök hemsidan för webb-API.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "Behavioral Extensions to CSS"

2007-10-19

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett nytt utkast som beskriver hur beteenden kan knytas in via CSS.

Med beteende-utvidgningar kan man knyta in bindningsteknologier som XBL i formatmallar av CSS-typ. Bindningar kan därför selekteras inom ramen för CSS-kaskader, och kan därmed dra nytta av mekanismen för användarspecificerade formatmallar, mediaval och alternativa formatmallar. Behavioral Extensions to CSS. publiceras av CSS Working Group som uppdaterat Working Draft. Mer information finns på hemsidan för CSS.

Nytt Working Draft: karta över CSS ... CSS Snapshot 2007

2007-10-19

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett förslag till en karta vilken beskriver specifikationer som ingår i CSS-familjen.

I Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007 -- publicerat av CSS Working Group som första offentligt Working Draft -- anges alla stabila specifikationer för språket "Cascading Style Sheets" (CSS), i alla nivåer som definierats, och fungerar som ett hjälpmedel för webbförfattare. Arbetsgruppen förväntar sig att detta innehåll kommer att slutligen publiceras som Working Group Note. Mer information på hemsidan för CSS.

Nytt Working Draft: CSS i mobila webben ... "CSS Mobile Profile"

2007-10-19

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett utkast om användning av CSS i den mobila världen.

Den delmängd av "Cascading Style Sheets" (CSS) 2.1 som specificeras i "CSS Mobile Profile 2.0" lägger grunden för implementation av CSS på resursbegränsade apparater, såsom mobiltelefoner, och har strukturerats enligt WICD Mobile 1.0 för att säkerställa interoperabilitet, och för att vara anpassad till OMA:s "Wireless CSS Specification 1.1". Kommentarer på CSS Mobile Profile 2.0 -- publicerad av CSS Working Group som Working Draft -- tas emot fram till och med 15 november 2007. Besök gärna hemsidan för CSS.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "RDFa in XHTML: Syntax and Processing"

2007-10-19

Ett utkast till ett dokument som beskriver hur RDFa hanteras i XHTML har nu publicerats.

Attribut i RDFa kan användas tillsammans med språk som HTML och XHTML, för att uttrycka strukturerad data. Med RDFa kan man även inom ett dokument utnyttja flera oberoende vokabulärer. I dokumentet RDFa in XHTML: Syntax and Processing -- publicerat i samverkan mellan Semantic Web Deployment Working Group och XHTML2 Working Group och publicerat som ett första offentligt Working Draft -- anges parsningsregler vilka kan användas av de som bygger RDFa-parsers, men innehåller även råd och riktlinjer kring användning av RDFa. De som vill börja använda RDFa kan med fördel läsa RDFa Primer, som är en inledning till teknologins användning, och illustrerar med realistiska exempel. Hitta mer information på hemsidan för den semantiska webben och hemsidan för XHTML2.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... "WAI-ARIA for Accessible Rich Web Applications"

2007-10-19

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat uppdaterade utkast av en serie av dokument kring tillgänglighet i dynamiska webbtillämpningar.

Den svit av dokument som faller under WAI-ARIA inriktar sig på hur man kan stödja tillgänglighet (för personer med funktionshinder) inom ramen för dynamiska webbtillämpningar byggda med Ajax och DHTML. Inom WAI-ARIA faller bl.a. teknologier för att beskriva styrning, Ajax-regioner, och händelsekoppling till hjälpmedel, såsom speciell styrning av rika Internet-applikationer. Dessutom ingår även beskrivningar av nya navigationstekniker som tydligt ange vanliga webbstrukturer som meyer, primärt respektive sekundärt innehåll, och andra typer av webbstrukturer. Nu publicerar alltså Protocols and Formats Working Group uppdaterade Working Drafts av WAI-ARIA Roadmap, WAI-ARIA Roles, och WAI-ARIA States and Properties. För närvarande pågår implementation av WAI-ARIA i språk som HTML 4, HTML 5 och XHTML. Läs mer om detta i WAI-ARIA Overview och på hemsidan för tillgänglighet.

Quality Assurance Activity fullbordar sitt arbete, ny form tar vid.

2007-10-19

W3C tackar de tusentals personer som deltagit i QA-aktiviteten, som den 18 oktober har fullbordat sitt arbete. Nya former för dialog kring QA tar vid.

En komponent som stöder fortsatt dialog med och inom utvecklarvärlden är en webblogg -- Q&A Weblog. W3C kommer att fortsätta förvalta och utveckla verktyg, som utgör mycket populära resurser på w3.org. Vi framför våra tack till Daniel Dardailler, Dominique Hazaël-Massieux och Karl Dubost från W3C som lett denna aktivitet, Lofton Henderson (OASIS), Lynne Rosenthal (NIST), Patrick Curran (Sun Microsystems), samt Karl Dubost och Olivier Théreaux (W3C) vilka har suttit som ordförande. Läs mer om QA-arbetets uppdrag och titta även på Q&A Weblog.

Nytt Working Draft: objektmodellen ... "Language Bindings for DOM Specifications"

2007-10-17

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API Working Group") har publicerat ett utkast om bindningar av DOM-interface till programmeringsspråk.

I Language Bindings for DOM Specifications -- publicerat av Web API Working Group som första offentligt Working Draft -- specificeras hur språket IDL används av W3C-specifikationer för att definiera DOM-gränssnitt, samt konformitetskrav för motsvarande bindningar till ECMAScript och Java. Detta dokument stöder implementatörer av DOM-specifikationer, men lägger även grunden för nya specifikationer så att interoperabilitet uppnås. Läs om Rich Web clients.

Inbjudan att deltaga i Workshop: video på webben

2007-10-17

"Position papers" till "Workshop on Video on the Web" skall vara inlämnade senast 21 november.

Workshop on Video on the Web äger rum 12-13 december 2007 i San Jose, Kalifornien, USA, hos Cisco Systems. Denna workshop syftar till att göra lägga grunden för video på webben, på ett sätt som är väl samverkande med andra webbkoncept. Deltagare kommer att diskutera områden som användning av video på webben, användarupplevelser, sökning, tillgänglighet, skydd av barn, videoproduktion, beskrivning, digitala rättigheter, anpassning, mobil access, webbarkitektur, skalbarhet, format och leveransprinciper. Läs mer om W3C:s workshops.

Snart dags för W3C:s tekniska vecka i Cambridge, USA

2007-10-16

På den kommande tekniska veckan får pressen möjlighet att deltaga i den viktiga plenariedagen.

W3C:s tekniska vecka -- 5-10 november i Cambridge, MA, USA -- träffas hela 39 arbetsgrupper, samt rådgivande kommittee, och diskuterar och nätverkar, kring webbens framtid. För första gången inbjuds pressen att deltaga i plenariedagen den 7 november, då bl.a. HTML5 och XHTML2 diskuteras, och behov av stöd för video på webben. Läs pressmeddelandet. W3C framför sitt tack till huvudsponsorerna BEA, Cisco, IBM och Nokia för det generösa stöd de gett detta arrangemang. Föranmälan om deltagande krävs Bli medlem i W3C och deltag i nästa års tekniska vecka, preliminärt planerad att ske i oktober 2008 i Frankrike. (Foto: Coralie Mercier. )

Nytt Working Draft: små webbapplikationer ... "Widgets 1.0"

2007-10-16

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") publicerar nu ett nytt utkast av "Widgets 1.0".

Klientapplikationer ("widgets") konstrueras för att köras i webbläsare. De är små tillämpningar som visar information och uppdaterar data på webben, såsom klockor, börsinformation, nyhetskanaler, väderinformation och spel. I Widgets 1.0 -- publicerat som uppdaterat Working Draft av Web Application Formats Working Group -- specificeras paketeringsformat, konfigurations- och bearbetningsmodell, hur de startas i webbläsare, versionshantering, DOM-API, händelsehantering, kommunikation mellan applikationer, digital signering, tillgänglighet, och användning inom HTML-dokument. Läs om Rich Web Clients.

Rapport från Workshop: mobilitet ... "Mobile Ajax"

2007-10-12

Rapporten från den nyligen avhållna workshopen om mobil Ajax har nu publicerats.

Rapporten från Workshop on Mobile Ajax (hos Microsoft i Mountain View, CA, USA, stödd av W3C och OpenAjax Alliance) är nu offentligt åtkomlig. Bland viktiga insatsområden som identifierades återfinns hur JavaScript får tillgång till APIs, bearbetning såväl online som offline, små program ("widgets"), sammanställning av innehåll från olika källor ("mashups") och säkerhet. Läs mer om W3C:s workshops och om W3C:s satsning på den mobila webben. (Foto: Daniel K. Appelquist.)

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "XHTML Role Attribute"

2007-10-05

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har publicerats ett nytt utkast av specifikationen av roll-attributet -- "XHTML Role Attribute Module".

Med attributet role kan författare annotera XML-språk med maskinläsbar semantisk information om ändamålet med olika element. Bland användningsfallen finns tillgänglighet, apparatanpassning, bearbetning på servers och komplex databeskrivning. Detta attribut kan integreras i uppmärkningsspråk som baseras på XHTML Modularization. XHTML Role Attribute Module publiceras nu av XHTML2 Working Group som ett "Last Call Working Draft". Se även på information tillgänglig på hemsidan för XHTML2.

Nytt Working Draft: matematisk notation ... "Mathematical Markup Language 3.0"

2007-10-05

Arbetsgruppen för matematik ("Math Working Group") har publicerat ett utkast om uppmärkning för matematik -- "MathML 3.0".

Målet med MathML är att kunna leverera, ta emot och bearbeta matematiska formler på webben, så som HTML har stött text på webben. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 -- publicerad av Math Working Group som ett uppdaterat Working Draft -- lägger till funktionalitet som stöder bidirektionell text och elementär matematik. Läs mer om detta på hemsidan för arbetet med matematisk notation.

Arbetsgrupp fortsätter sitt arbete ... "Mobile Web Best Practices"

2007-10-04

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har fått förlängning på sitt uppdrag.

Daniel Appelquist (Vodafone) och Jo Rabin (mTLD) leder Mobile Web Best Practices Working Group, som har uppdrag att ta fram råd och riktlinjer, checklistor och praktiska exempel för att webben på ett smidigt sätt ska kunna användas på mobila apparater. W3C:s medlemmar kan använda anmälningsformuläret för att gå med i gruppen. Läs mer om W3C:s satsning på den mobila webben (MWI).

Ny intressegrupp startas: språk för policies

2007-10-03

En intressegrupp för policyspråk ("Policy Languages Interest Group") har nu startats kring området av språk för policies.

Policy Languages Interest Group (PLING), som leds av Marco Casassa-Mont (HP Labs) och Renato Iannella (NICTA). Gruppens uppdrag är att diskutera interoperabiltet och angränsande behov kring integration då olika policyspråk används tillsammans -- t.ex. OASIS XACML (eXtensible Access Control Markup Language), IETF Common Policy, och P3P (W3C Platform for Privacy Preferences). Deltagande i gruppen är öppet för W3C:s medlemmar liksom för andra. Läs om W3C:s arbete med personlig integritet.

Webbexperter samlas vid konferensen Fundamentos Web 2007

2007-10-03

Den tredje omgången av konferensen "Fundamentos Web" äger nu rum i Spanien.

Vid Fundamentos Web 2007 (Web Foundations 2007) -- som arrangeras av det spanska W3C-kontoret, och äger rum under dagarna 3-5 oktober 2007 i Gijón, Asturien, Spanien -- kommer ett antal kända experter på webbstandarder att framträda. Bland talarna återfinns Arthur Barstow (Nokia), Dan Brickley (Joost), Tantek Celik (Tantek.com), Fernando Claver (PC ACTUAL), Hannah Donovan (Last.fm), Jeremy Keith (Clearleft), Eduardo Manchón Aguilar (Panoramio), Matt May (Adobe), Charles McCathieNevile (Opera), Ismael Nafria (Prisacom), George Oates (Yahoo!), Allan Sandfeld (Change Networks), Mike Schroepfer (Mozilla), Doug Stamper (Microsoft), Jeffrey Veen (Google) och Tim Berners-Lee (över videolänk), Bert Bos och Rigo Wenning (W3C). (foto: Spanska W3C-kontoret. )

Nytt Working Draft: skydd av data ... "Enabling Read Access"

2007-10-01

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "Enabling Read Access for Web Resources".

Dokumentet Enabling Read Access for Web Resources publiceras av Web Application Formats Working Group som uppdaterat Working Draft. De mekanismer ("sandbox restrictions") som styr samverkan (inom en browser) mellan olika webbplatser kan mjukas upp med hjälp av den mekanism som definieras här. En HTTP-header eller bearbetningsinstruktion i XML kan utsäga att man får göra läs-access. Läs mer om Rich Web Clients Activity.